Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 146
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  optymalizacja wielokryterialna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne
2008 T. 16 397-402
PL W artykule zaproponowano algorytm ewolucyjny z mutacją tabu do wyznaczania rozwiązań zadań optymalizacji wielokryterialnej. Zastosowano algorytm przeszukiwania tabu do zwiększenia efektywności metody. Jako zagadnienie testowe rozważa się problem równoważenia obciążeń w systemach rozproszonych. W mod[...]
EN In this paper, an evolutionary algorithm with tabu mutation for solving the multi-criterion optimization problems has been proposed. A tabu search" algorithm has been applied to increase an efficiency of the technique. A benchmark problem of load balancing for the distributed computer systems has be[...]
2
100%
Foundations of Computing and Decision Sciences
EN We present a new sequential multiobjective optimization tool, called SMO, aimed at automatically choosing the most appropriate optimization method to be applied in order to solve a given problem. To make such choices, our program studies the structure of the set of found solutions in objective funct[...]
3
100%
Mechanik
2012 R. 85, nr 7CD 1011--1018
PL W pracy sformułowano klasyczne zadanie optymalizacji maszyn i procesów produkcyjnych. W opozycji do tego w pełni matematycznego podejścia zaproponowano nieklasyczne sformułowanie zadania optymalizacji wielo-kryterialnej. To podejście bazuje na realistycznej symulacji w środowisku Rzeczywistości Wirt[...]
EN The classical formulation of machine optimization and optimization of production processes is formulated. The non-classical formulation of multi criteria optimization is proposed in opposition to fully mathematical approach. This approach is based on realistic simulation generated in virtual reality[...]
4
80%
Inżynieria Maszyn
2009 R. 14, z. 3 101-120
PL W artykule podjęto się problemu optymalizacji wielokryterialnej z uwagi na fakt, że jest on kluczowym tematem w wielu dziedzinach, np.: informatyka, badania operacyjne. Poruszono problematykę szeregowania zadań z zastosowaniem wielokryterialnej oceny harmonogramów. Narzędziem wykorzystywanym do opty[...]
EN In the paper multi criteria optimisation problem is considered, as it is crucial topic in scientific and practice. The paper deals with scheduling problem with application of multi criteria schedules evaluation. Multi criteria immune algorithm MOIA is applied for multicriteria optimization. MOIA is [...]
5
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2011 Nr 2(90) 75-80
EN The following paper presents the original proposal of multicriteria optimization of the electrical motor body SIE(K)132S production process based on Yager's method of multicriteria optimization. The electrical motor is produced by The INDUKTA Electrical Machine Factory. The most significant advantag[...]
6
80%
Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Postawiono zadanie wektorowej optymalizacji cyklicznej trajektorii manipulatora. Zaproponowano metodę skalaryzacji problemu jako użytecznego podejścia do rozwiązania tego trudnego problemu. Przedstawiono kilka klas funkcji skalaryzujących.
EN A vector optimization of manipulator cyclic trajectory task is formulated. The problem scalarization method is proposed, as a useful approach to solving such a diffucult problem. Some classes of scalarizing functions are presented.
7
80%
Foundations of Computing and Decision Sciences
EN Methods for deriving final ranking from a fuzzy preference relation do not perform well in presence of irrelevant alternatives or in case of complex graphs with numerous circuits. Recently some approaches based on the idea of reducing differences between a global model of preferences and a final ran[...]
8
80%
Archives of Civil Engineering
PL Praca dotyczy optymalizacji wielokryterialnej cienkościennych trójwarstwowych powłok walcowych poddanych osiowemu ściskaniu. Zadanie jest dwukryterialne z masą powłoki jako pierwszym kryterium optymalizacyjnym oraz podatnością na odkształcenia jako drugim kryterium. Podatność na odkształcenia zdefin[...]
EN The work is about multiobjective optimization of the thin-walled sandwich cylindrical shells subjected to axial compression. The optimization problem is given as bicriterial one, with the weight of the shell as the first objective function, and the flexibility of the shell as the second. The flexibi[...]
9
80%
Informatyka Teoretyczna i Stosowana
2005 R. 5, nr 8 215-226
PL W pracy przedstawiono system informatyczny dla wielokryterialnej optymalizacji systemu traderskiego na rynku kontraktów terminowych Gieldy Papierów Wartościowych w Warszawie. W systemie przyjęto, że podejmowanie przez tradera decyzji w warunkach niepewności jest zawsze problemem wielokryterialnym. W[...]
10
80%
Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym
2005 nr (3) 64--71
EN Optimization can involve to „zero-energy”, „low-energy” and typical buildings. Objects can be rated according to various criteria, e.g.: costs, heating energy use, dust emission. Rating criteria are often inconsistent but mathematical optimization allows to solve this problem.
11
80%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL W artykule przedstawiono algorytm wielokryterialnej optymalizacji, opisano i pokazano na wykresach zbiór Pareto dla kilku przykładowych zadań optymalizacji wielokryterialnej. Stosując metodę szkieletu, zilustrowano przecięcie zbioru Pareto i szkieletu. Wyznaczony punkt przecięcia jest rozwiązaniem o[...]
EN The paper summarizes the algorithm of multicriterion optimization. The Pareto set was formed and described for a few hypotheticals multicriterion optimization problems. The skeleton method was implemented and the intersection between the Pareto set and the skeleton was shown. The intersection point [...]
12
80%
Technical Transactions
2017 Vol. 7(114) 219--226
PL Customizacja wyrobów finalnych wymusza produkcję na zasadach make - to - order. W artykule przedstawiono wpływ zmiany wskaźnika EPEI na zmiany wydajności i efektywności złożonego systemu produkcyjnego. Z wykorzystaniem programu Witness System Simulation Modeling opracowano model obiektu rzeczywisteg[...]
EN Customization of final products forces the so-called "make-to-order" production. In the article, there is a presentation of influence of EPEI changes (Every Part Every Interval indicator) on the efficiency and effectiveness of complex production system. The use of Witness System Simulation Modeling [...]
13
80%
Izolacje
PL W artykule przedstawiono propozycję zastosowania optymalizacji wielokryterialnej metodą sumy ważonej przy wyborze przedsięwzięć w procesie rewitalizacji budynków użyteczności publicznej.
EN W artykule przedstawiono propozycję zastosowania optymalizacji wielokryterialnej metodą sumy ważonej przy wyborze przedsięwzięć w procesie rewitalizacji budynków użyteczności publicznej.
14
70%
Studia Informatica
PL Problem wyznaczania połączeń w sieciach komunikacyjnych jest przykładem zadania optymalizacji wielokryterialnej, którego rozwiązaniem jest zbiór rozwiązań niezdominowanych. Wyznaczanie połączeń polega na rozwiązaniu dwu kryterialnego problemu wyznaczania najkrótszej ścieżki w grafie ważonym. W pracy[...]
EN The communication networks routing problem is an example of multicriteria optimization which the solution is the set of non-dominated solutions. Establishing routes consists in solving the bicriterion shortest path problem. In the paper an algorithm which determines all routes belong to the set of[...]
15
70%
Foundations of Computing and Decision Sciences
EN The paper presents a multiobjective metaheuristic procedure - Weight based Multiobjective Simulated Annealing (WMOSA). The aim is to produce a set of potentially Pareto-optimal solutions of a constrained multiobjective optimization problem in a short time. In this method, the weight vector depends o[...]
16
70%
Archives of Thermodynamics
EN The multicriteria decision process consists of five main steps: definition of the optimisation problem, determination of the weight structure of the decision criteria, design of the evaluation matrix, selection of the optimal evaluation method and ranking of solutions. It is often difficult to obtai[...]
17
70%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2007 T. 2 109-112
PL Przedmiotem pracy jest pokazanie korzyści, jakie mogą być uzyskane w wyniki optymalizacji budynków mieszkalnych w osiedlach na podstawie następujących kryteriów: minimum kosztów budowy obejmujących: koszty materiałów i wzniesienia przegród zewnętrznych budynków, oraz koszty instalacji i urządzeń grz[...]
EN The subject of the paper concerns the problem of optimization of a housing estate on the basis of the following criteria: minimum of construction cost, minimum of the annual consumption of heat energy, minimum of pollution emitted by heat sources installed in the building. Taking an existing hous- i[...]
18
70%
Logistyka
2014 nr 6 6041-6048
PL Artykuł prezentuje algorytm immunologiczny dla zadań optymalizacji wielokryterialnej. Algorytm oparto o mechanizm swoistej adaptacyjnej reakcji obronnej organizmu człowieka i kręgowców na chorobotwórcze drobnoustroje. Opracowano i zaimplementowano algorytm wielowątkowy, który dla każdego kryterium o[...]
EN The paper presents an immune algorithm for multi-criteria optimization tasks. The algorithm is based on the mechanism of specific adaptive defense reaction of the human body to pathogens. A multi-thread algorithm was developed and implemented. The algorithm consist in independent runs, separately fo[...]
19
70%
Inżynier i Fizyk Medyczny
PL W dwóch poprzednich częściach artykułu przedstawione zostały matematyczne aspekty teorii optymalizacji wielokryterialnej (MCO) oraz teoretyczny model optymalizacji MCO, na którym opiera się planowanie leczenia w IMRT. Przyjrzyjmy się teraz próbom praktycznego wykorzystania osiągnięć tejże teorii na [...]
20
61%
Pomiary Automatyka Robotyka
2013 R. 17, nr 2 345-350
PL Tematyka artykułu dotyczy zagadnień związanych z optymalizacją pracy urządzeń wchodzących w skład systemu elektroenergetycznego. W artykule optymalizacja sposobu pracy urządzeń systemu elektroenergetycznego została potraktowana jako optymalizacja wielokryterialna. Głównymi kryteriami branymi pod uwa[...]
EN The topic of the paper is about the optimization of the mode of work of electrical energetic systems. This kind of optimization is considered as multi-objective optimization. The main criteria that are taken under account are the amount of fuel burnt in energetic blocks in the time unit and total th[...]
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last