Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 30
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  optymalizacja topologiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Informatyka w Technologii Materiałów
PL Optymalizacja topologiczna pozwalali lać wstępne kształty konstrukcji w pr: kach, gdy nie możemy w pełni wykorzyi intuicji inżyniera projektanta i jego doświadczenia. Przedstawiona metoda optymalizacji ma charakter bardzo ogólny. Została wprawdzie przetestowana na stosunkowo prostych przykładach ale[...]
EN The work deals with multi-step topology and sizing optimisation of stiffened elastic plates and shells. Topology optimisation provides the optimal plate and shell topology giving proper localization of stiffening zones. The problem of optimal choice of the number of stiffeners and its rigidity depen[...]
2
88%
Pomiary Automatyka Kontrola
2008 R. 54, nr 7 429-432
PL W artykule przedstawiono propozycje prostego w aplikacji algorytmu optymalizacji topologicznej z ograniczeniem naprężeniowym. Procedura optymalizacyjna została zaimplementowana do programu MES w postaci skryptu. Metodykę optymalizacji topologicznej zilustrowano przykładem optymalizacji konstrukcji p[...]
EN In the article a simple in application algorithm of topology optimization with stress constraint was presented (see Fig. 1). An optimization procedure in form of a FEM program script was built. The methodology of topology optimization was illustrated by an example of optimization of road vehicle str[...]
3
88%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki
PL Artykuł dotyczy zastosowania sztucznego systemu immunologicznego (SSI) i metody elementów skończonych do optymalizacji układów 2-D, 3-D oraz połączonych układów 2-D i 3-D. Metoda optymalizacji dotyczy równoczesnej optymalizacji topologii, kształtu oraz własności materiałowych układu. Podejście t[...]
EN The paper deals with an application of the artificial immune system (AIS) and the finite element method to the optimization problems of 2-D, 3-D and the combination of 2-D and 3-D structures. The optimization method concerns the simultaneous optimization of topology, shape, and material. This ap[...]
4
88%
Inżynieria i Budownictwo
2005 R. 61, nr 2 98-100
PL Optymalizacja topologiczna jest metodą kształtowania konstrukcji o największej sztywności przez optymalne rozmieszczenie materiału o stałej objętości. Omówiono przykłady optymalizacji topologicznej tarcz sprężystych pracujących w płaskim stanie naprężenia oraz cienkich, sprężystych, warstwowych płyt[...]
EN The topological optimization method permits making structures of greatest rigidity by optimal location of constant volume material. The examples of topological optimization such as elastic plates in 20 states of stresses and thin, elastic multilayer shell and plates.
5
75%
Prace Instytutu Odlewnictwa
2014 T. 54, nr 4 77--87
PL Konstrukcje szkieletowe są ważnym elementem stosowanym jako absorbery energii w przemyśle zbrojeniowym, lotniczym i samochodowym. Jednoczesne zastosowanie algorytmów optymalizacji topologicznej do kształtowania wytrzymałościowego, programów symulacji krzepnięcia, metod wytwarzania przyrostowego (AM [...]
EN Cellular structures are critical components which perform as energy absorbers in the defense, aerospace and automotive industries. Simultaneous application of topological optimisation algorithms for strength forming, solidification simulation software, additive manufacturing (AM) methods and solidif[...]
6
75%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
2016 Vol. 21, no. 4 997--1005
EN The present study analyzes the operation length of internal forces (DDSW) understood as the length of the flow of internal forces along the shortest possible internal routes. The operation length of internal forces is determined on the basis of stresses and the given volume in the constructional spa[...]
7
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 927--930
PL W artykule omówiono istotę i cel optymalizacji topologicznej. Dokonano przeglądu tradycyjnych rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych w połączeniach trzonu słupa oświetleniowego z blachą podstawy. Przedstawiono wyniki autorskich badań z zakresu optymalizacji połączenia słup-blacha podstawy. Omówiono r[...]
EN The article discusses the nature and purpose of the topology optimization. An overview of current construction solutions used in the connections column-base plate was done. We also present the results of our own research in the field of optimization of the connection column-base plate. The differenc[...]
8
75%
Vibrations in Physical Systems
2016 Vol. 27 143--150
EN A computer program for topological optimization of a rotor for vertical axis wind turbines of various type is presented. The tool is based mainly on two external modules: the GMSH mesh generator and the OpenFOAM CFD toolbox. Interpolation of rotor blades geometry and computational model of the airfl[...]
9
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 5 380-386
PL W artykule omówiony został pierwszy etap projektowania konstrukcji tj. optymalizacja topologiczna. Celem przedstawionej optymalizacji topologicznej jest określenie najlepszego rozłożenia materiału jednorodnego izotropowego w obszarze projektowym w oparciu o zastosowanie do rozwiązanie zadania kryte[...]
EN In the paper the first stage of construction design such as topological optimization is discussed. The aim of topological optimization is to determine the best distribution of a homogeneous isotropic material in the design area on the basis of the application to the solution of the criterion of min[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2016 z. 96 353--359
PL W artykule przedstawiono strategię postępowania przy projektowaniu wybranego elementu konstrukcyjnego obiektu, jakim był samochód wyścigowy wykorzystywany w wyścigu Formuły Studenckiej. Do określenia optymalnej geometrii elementu i obniżenia jego masy zaproponowano metodę optymalizacji topologicznej[...]
EN The paper presents a method of structural element design using the rocker suspension from Formula Student bolide as an example. The shown method allowed to reduce mass of the chosen structural object as well as obtaining lower reduced stresses. Algorithm was based on topologic optimization. Simulati[...]
11
75%
Control and Cybernetics
EN In the present paper, a new approach for structural topology optimization based on dynamic implicit surface function (DISF) is proposed. DISF is used to describe the shape/topology of a structure, which is approximated in terms of the nodal values. Then, a relationship is established between the ele[...]
12
75%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
EN This paper deals with the formulation of a necessary optimality condition for a topology optimization problem for an elastic contact problem with Tresca friction. In the paper a quasistatic contact model is considered, rather than a stationary one used in the literature. The functional approximating[...]
13
75%
Archivolta
2014 nr 1 56--61
PL Celem projektu oraz towarzyszących mu badań i eksperymentów było stworzenie przestrzeni, dostosowującej się strukturalnie do zmian zachodzących w związku z ciągłym rozwojem budynku w trakcie jego użytkowania, a zwłaszcza pod wpływem zmiany obciążeń. W tym celu zaadaptowano Metodę Elementów Skończony[...]
EN The purpose of the project and the accompanying research and experimentation was to create a space, adapting to structural changes occurring in relation to continuous development of the building during its use, especially under the influence of load changes. For this purpose, Finite Element Method w[...]
14
75%
Mechanik
2017 R. 90, nr 11 948--950
PL Przedstawiono zastosowanie tzw. optymalizacji topologicznej do wyrobów produkowanych poprzez wtryskiwanie tworzyw sztucznych. Jest to metoda obliczeniowa pozwalająca na uzyskanie maksymalnej sztywności geometrii wypraski, a jednocześnie redukcję jej masy. Zaprezentowano możliwości wybranych narzędzi[...]
EN The use of so-called topological optimization for products manufactured by means of injection molding of plastics, is presented. This is a computational method that allows for maximum rigidity of the mold geometry, while reducing its mass. Possibilities of selected numerical tools using topological [...]
15
75%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2018 z. 109 115--122
PL W artykule zaprezentowano nową metodę optymalizacji konstrukcji przy zastosowaniu optymalizacji topologicznej. Metoda pozwala uzyskać rozwiązania spełniające przyjęte ograniczenia technologiczne i wytrzymałościowe w pierwszym kroku bez konieczności żmudnego dostosowywania kształtu do postaci nadając[...]
EN In the article, a new method for structural design using topological optimization is proposed. The method allows obtaining solutions that meet the adopted manufacturing and endurance constraints in the first step without the need of shape adjusting process to form suitable for production. As it is i[...]
16
75%
Postępy w Inżynierii Mechanicznej
2018 nr 11(6) 79--90
PL Przedstawiono sposób przeprowadzenia optymalizacji topologicznej dźwigni pedału hamulca w programie solidThinking Inspire. Pokazano geometrię przed optymalizacją, nadane warunki brzegowe optymalizacji oraz obliczeń wytrzymałościowych, a także geometrię po optymalizacji. Porównano wyniki obliczeń wyt[...]
EN The paper showcased topology optimization of the brake pedal lever performed in solidThinking Inspire software. Geometries before and after optimization were shown, as well as boundary conditions for optimization and strength assessment. The stresses and masses of geometries before and after optimiz[...]
17
75%
Journal of Machine Construction and Maintenance. Problemy Eksploatacji
2019 no. 2 23--29
PL Tematyka poruszona w artykule dotyczy opisu przykładu zastosowania optymalizacji topologicznej w odniesieniu do konwencjonalnej postaci konstrukcyjnej przykładowego obiektu technicznego. Optymalizacja topologiczna - w rozpatrywanym przypadku - ma za zadanie zmniejszenie masy elementu poprzez automat[...]
EN The article will refer to an example of topological optimization applied to a typical constructional form of an exemplary technical object. Topological optimization, in this case, is to reduce the mass of the element by removing the material that is not necessary to fulfil its objective function, re[...]
18
63%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn / Politechnika Śląska
2010 nr 1 71-80
PL Niniejszy artykuł zawiera omówienie problemów związanych z optymalizacją korpusów obrabiarek. Skupiono się przede wszystkim na przebiegu procesu optymalizacji topologicznej, prowadzącej do odpowiedniego rozmieszczenia materiału, a w konsekwencji do opracowania optymalnego kształtu korpusów. Przedsta[...]
EN The presented article contains the discussion of problems connected with optimization of machine tool frames. Such frames should be designed taking into account at least two criterions: mechanical stiffness and weight. Coefficient of stiffhess should be as big as possibly but the weight of the frame[...]
19
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 8 327--332
PL W oparciu o nowoczesną metodykę projektowania przeprowadzono wytrzymałościowe analizy statyczne, analizy odporności na zużycie zmęczeniowe, analizy modalne, optymalizację topologiczną na przykładzie bębna pilarki.
EN Based on modern design methodology static strength analysis, analysis of resistance to fatigue wear, modal analysis, topological optimization on the example of the cutters cylinder were conducted.
20
63%
Control and Cybernetics
EN This paper deals with recent, developments of topology optimization techniques for application in some new types of design problems. The emphasis is on recent work of the Danish research groups at Aalborg University and at the Technical University of Denmark and focus is on the central role that the[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last