Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 38
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  optymalizacja kształtu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2012 nr 142 41--55
PL Postawiono funkcjonał do minimalizacji prowadzącej do zadanego rozkładu ciśnienia na łopatkach maszyny przepływowej. Wyprowadzono zagadnienie o ciągłych zmiennych kontrolnych i zmiennych stanu sprzężone do równań Eulera ustalonego poddźwiękowego przepływu gazu w oparciu o różniczkowanie lokalne. Prz[...]
EN A functional whose minimization is to lead to pressure distribution required on turbomachinery blades was posed. An adjoint shape optimization problem with continues states and controls was derived to Euler equations of steady subsonic gas flow on the basis of differentiation in spatially fixed cond[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2008 nr 134 59-76
PL Przedstawiono oryginalny algorytm trójwymiarowego modyfikowania kształtu kanałów sprężarek przepływowych. Parametryzację nowych kształtów wykonano z oszczędnym użyciem parametrów w oparciu o wielomiany bazowe i koncepcję kształtowania profili. Zaproponowano dwa etapy kształtowania - na poziomie anal[...]
EN A genuine algorithm for 3-D reshaping of turbo-compressor flow channels was presented. New shapes were parameterized on polynomial base functions, and on a conception of reshaping profiles by the use of minimum number of parameters. Two levels of reshaping have been proposed: an analytical one and d[...]
3
100%
Journal of Technical Physics
EN The paper deals with the method of shape optimisation that belongs to the class of the methods, called continous gradient methods, consisting in minimizing the cost or objective functional before the numerical model of the problem is completed. The approach that is in question is based on the cocept[...]
4
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2007 Z. 233 21-30
PL W pracy przedstawiono rozwiązanie zadania odwrotnego dla problemu opisanego równaniem różniczkowym Laplace'a. Poszukiwano wartości promienia kondensatora, dla którego przebieg napięcia między okładkami będzie zbliżony do zadanego. Do optymalizacji kształtu zastosowano w tym przypadku metodę zbiorów [...]
EN The inverse problem solution for the one described by Laplace's equation was presented in the paper. The outer radius of the capacitor was optimized to achieve desired potential distribution. Shape optimization with level-set method (LSM) was used in this case. Thanks to use LSM optimization problem[...]
5
88%
Archives of Civil Engineering
PL Przestawia się numeryczny algorytm poszukiwania kształtu brzegu zewnętrznego lub/i wewnętrznego konstrukcji osiowosymetrycznych, z naciskiem na konstrukcje o kształcie grubych powłok osiowosymetrycz- nych, w celu zminimalizowania piku efektywnych naprężeń na powierzchni konstrukcji. Procedura optyma[...]
EN A numerical optimal design algorithm is described which enables the selection of the internal and/or external shape of the axisymmetric bodies, paying attention on shelllike structures (thick axisymmetrix shells, hollow bodies of revolution) necessary to keep the peak of effective stresses to a poss[...]
6
75%
Control and Cybernetics
EN The stability issue of critical shapes for shape optimization problems with the state function given by a solution to the Neumann problem for the Laplace equation is considered. To this end, the properties of the shape Hessian evaluated at critical shapes are analysed. First, it is proved that the s[...]
7
75%
Control and Cybernetics
EN This paper is concerned with a shape optimization problem of a viscoelastic body in unilateral dynamic contact with a rigid foundation. The contact with Coulomb friction is assumed to occur at a portion of the boundary of the body. The nonpenetration condition is described in terms of velocities. Th[...]
8
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 23 451-456
PL W referacie problem optymalizacji stawia się następująco; należy dla danych warunków brzegowych, obciążenia zewnętrznego, materiału, znaleźć taki kształt brzegu karbu, aby liczba cykli Ni(Γ) osiągnęła maksimum z warunkiem, że modyfikowany kształt brzegu przynależy do danego obszaru wariacji brzegu Γ[...]
EN In this paper we treat the optimisation problem as follows: for a given boundary conditions, external loading and material properties find a such shape of notched part for which a number of cycles Ni(Γ) reaches maximum with constraints Γ ⊂ Γ, where Γ is a boundary shape to be modified, and Γ* is a [...]
9
75%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Coraz istotniejszą kwestią podczas projektowania elementów konstrukcyjnych jest cena końcowa wyrobu. Niezbędna jest minimalizacja masy przy osiągnięciu wymaganych warunków wytrzymałościowych. Dokonano przeglądu metod optymalizacji elementów maszyn. Zaprezentowano przykład optymalizacji ucha tłoczysk[...]
EN The final cost of designing construction elements during the project life cycle is becoming a prevalent subject. It is important to minimize the mass and achieve the needed strength specifications. This can be done using the methods of optimization of machine elements. An example of the optimization[...]
10
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2007 R. 83, nr 11 228-230
PL W pracy rozpatrzono problem wielokryterialnej optymalizacji kształtu układu wzbudzenia pola w łożysku magnetycznym z nadprzewodnikami wysokotemperaturowymi. Wykazano, że koncepcja rozwiązań niezdominowanych umożliwia projektantowi zdefiniowanie obszaru rozwiązań dopuszczalnych oraz identyfikację jeg[...]
EN The shape design of the excitation system of a high-temperature-superconductor (HTSC) magnetic bearing is revisited in terms of multiobjective design. It is proven how the concept of non-dominated solution, helps the designer to represent the feasible region in the objective space and identify its b[...]
11
75%
Mechanics and Mechanical Engineering
2016 Vol. 20, nr 3 295--308
EN This paper focuses on shape optimization of a car body to be used in Shell Eco Marathon race. The work consists of the review of aerodynamic performance for currently used shapes, definition of the design constraints for the vehicle and recommendations for the final shape to be used in the oncoming [...]
12
75%
Modelling and Optimization of Physical Systems
2007 z. 6 149--152
EN The work space is the most important part of screw machines, which are created with screw compressors and screw engines. Especially the screw engine should be significant in utilizing of the waste head in engineering, chemistry industry and power plants. This paper solves optimization of the work sp[...]
DE Im Beitrag wird die geometrische Optimierung des Arbeitsraumes der Schraubenmaschine aus der Sicht des Erreichens der extremen Werte des Volumens und Druckes des Arbeitsmediums gelöst. Die Definitionsbereiche der einzelnen Grössen werden so bestimmt, dass der theoretisch pünktliche Eingriff der zusa[...]
13
75%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2015 nr 1 7--13
PL W pracy przedstawiono matematyczne aspekty dotyczące pochodnej topologicznej oraz jej zastosowań w różnych dziedzinach nauki, takich jak optymalizacja kształtu czy problemy odwrotne. W pierwszej części podano nieformalna˛ definicje˛ pochodnej topologicznej oraz sformułowano problem optymalizacji ksz[...]
EN The paper is devoted to present some mathematical aspects of the topological derivative and its applications in different fields of sciences such as shape optimization and inverse problems. First the definition of the topological derivative is given and the shape optimization problem is formulated. [...]
14
75%
Control and Cybernetics
EN The present paper is concerned with the identification of an obstacle or void of different conductivity included in a two-dimensional domain by measurements of voltage and currents at the boundary. We employ a reformulation of the given identification problem as a shape optimization problem as propo[...]
15
75%
Control and Cybernetics
EN The aim of this work is to introduce an adaptive strategy to monitor the rate of convergence of a Newton-like method in numerical shape optimization. Such superlinear iterative algorithms are often computationally intensive and the rate of convergence depends on how accurate the numerical solution o[...]
16
75%
Control and Cybernetics
EN This paper deals with the existence question in optimal design. We present, a general variational technique for proving existence, and give several examples concerning functionals of eigenvalues and of energy type. In particular, we show how the isoperi-metric problem for the Dirichlet eigenvalues o[...]
17
75%
Control and Cybernetics
EN Self-adjoint extensions are constructed for a family of boundary value problems in domains with a thin ligament and an asymptotic analysis of a Lq-continuous functional is performed. The results can be used in numerical methods of shape and topology optimization of integral functionals for elliptic [...]
18
75%
Górnictwo i Geoinżynieria
2011 R. 35, z. 2 535-541
PL W artykule przedstawiono weryfikację warunków optymalności kształtu wyrobisk podziemnych, wykonaną na podstawie analizy numerycznej wyrobisk eliptycznych ze sztywną obudową ciągłą. Dla różnych wartości stosunku naprężeń pierwotnych poziomych do pionowych poszukuje się optymalnych stosunków półosi mi[...]
EN A verification of shape optimization procedures of tunnel underground excavations is presented. Elliptic shapes of underground excavation with permanent support are investigated. For different values of a ratio of horizontal and vertical initial stresses an optimum ratio of main axes of ellipse is q[...]
19
75%
Górnictwo i Geoinżynieria
2009 R. 33, z. 1 519-529
PL W artykule formułuje się energetyczny warunek optymalizacji kształtu wyrobisk podziemnych. Rozważania ograniczono do traktowania górotworu jako ośrodka liniowo sprężystego. Rozpatrywano eliptyczne i półeliptyczne kształty wyrobisk podziemnych. W celu zweryfikowania słuszności przyjętego kryterium wy[...]
EN A new condition in view of underground excavation shape optimization is proposed. Linear elastic model of rock mass is assumed. Both ellipsoidal and half-ellipsoidal excavation shapes are considered. In order to verify the proposed criterion numerical results are compared with the solution formulate[...]
20
75%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
PL Praca dotyczy zagadnienia optymalizacji kształtu. Metody optymalnego projektowania kształtu wykorzystywane są w celu osiągnięcia określonych specyficznych cech danego przedmiotu lub zjawiska. Rozwiązanie zadania optymalizacji związane jest ze znalezieniem ekstremum funkcji celu przy ograniczeniach, [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last