Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 32
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  optymalizacja kosztów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pneumatyka
1998 nr 1 48-50
PL Sprężone powietrze jest używane jako medium energetyczne do napędu maszyn, narzędzi, w transporcie pneumatycznym, jako nośnik informacji w systemach sterowania, a w procesach chemicznych jako czynnik technologiczny. Jest medium bezpiecznym, naturalnym i łatwym w zastosowaniu.
2
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Elektryka
2006 Nr 50 159-170
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z optymalizacja systemów oświetlenia elektrycznego wnętrz w zakresie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Przedstawiono zależności z zakresu zadań optymalizacji z ograniczeniami oraz możliwość zastosowania algorytmów genetycznych do optymalizacji s[...]
3
80%
Magazyn Autostrady
2007 Nr 4 40--46
PL Niniejszy artykuł jest opracowany na podstawie pracy dyplomowej napisanej w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Wiedeńskiego pod kierunkiem prof. dr. Hermana Schickla. Temat został podjęty przez autora po zaobserwowaniu licznych błędnych decyzji w projektach infrastruktury prowadzących do przerywania[...]
4
80%
Nowoczesne Hale
2015 Nr 2 68--69
PL Posadzki w obiektach przemysłowych to istotny element całkowitych kosztów inwestycji, porównywalny wartością z dachem oraz mający wpływ na jakość i koszty eksploatacji. Dlatego istotnymi elementami procesu projektowania i realizacji obiektu są właściwe kształtowanie układu warstw posadzki i optymali[...]
5
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2014 nr 6 27--29
PL Rosnące wymagania w Centrach Przetwarzania Danych (Data Center) w dążeniu do optymalizacji kosztów i maksymalizacji wykorzystywanej powierzchni przy zachowaniu wysokiej niezawodności systemów powodują problemy związane z tzw. punktami wysokiej gęstości mocy (z ang. High Density). Czym są te złowiesz[...]
6
80%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2005 nr 9 19-25
PL Przy podejmowaniu decyzji w obszarze działalności gospodarczej prowadzonej przez różne przedsiębiorstwa duże znaczenie mają te działania, które powodują uzyskiwanie wyższych parametrów efektywnościowych, czyli w rezultacie osiąganie stanów określanych jako optymalne. Zamierzenia w tym zakresie mogą [...]
7
70%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Omówiono optymalną strategię rozwoju i modernizacji 110/SN oraz zalecenia i ograniczenia techniczne w tym zakresie, dotyczące stacji i sieci elektroenergetycznej.
EN The paper discusses optimal strategy of development and modemization of 110 kV/MV stations as well as gives recommendations and technical constraints in this sphere concerning stations and electric power networks.
8
70%
Utrzymanie Ruchu
2015 Nr 3 6--8
PL Wszechstronność dziedzin, jakimi są automatyka, optymalizacja kosztów oraz poprawa bezpieczeństwa w zakładach produkcyjnych, sprawia, że popularność szkoleń z tych właśnie zakresów w dalszym ciągu ma tendencję wzrostową. A szeroki wachlarz ofert sprawia, że każdy może znaleźć coś dla siebie.
9
70%
Utrzymanie Ruchu
2019 Nr 1 32--37
PL Hala przemysłowa jako miejsce produkcji podlega procesowi eksploatacji i wymaga utrzymania. Bardzo często są za to odpowiedzialni administratorzy hal, których zadaniami są min.: dbałość o ciągłość dostaw mediów, ogrzewanie, sprzątanie i często czyszczenie maszyn oraz optymalizację kosztów. W trakcie[...]
10
61%
Materiały Budowlane
2013 nr 1 40-41
11
61%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2016 z. 111 313--333
PL W artykule przedstawiono rozważania dotyczące potencjalnego wpływu lokalizacji i planowania transportu na możliwość optymalizacji kosztów transportu. Syntetycznie przedstawiono podstawowe pojęcia teoretyczne z obszaru podjętej problematyki oraz zaprezentowano trzy wiodące teorie lokalizacyjne silnie[...]
12
61%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Artykuł skupia uwagę słuchacza na zagadnieniach związanych bezpośrednio z parkingami wielopoziomowymi z punktu widzenia zarówno Właściciela obiektu jak i Klienta. Co można zrobić aby parking wyróżniał się spośród innych? Jakie zabiegi i instrumenty służą podniesieniu konkurencyjności, zwiększeniu zy[...]
EN The presentation is focused on the issues related directly to the multilevel car parks, seen from the Owner's and Client's point of view. What can be done in order to distingush the specific car park from the other ones? What techniques and tools may be used to make the car park competitive, to incr[...]
13
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 745--750
PL W ruchu drogowym i realizacji zdań transportowych występuje ryzyko uszkodzenia pojazdu w zdarzeniu drogowym. Nie zawsze są to poważne wypadki skutkujące rozległymi uszkodzeniami nadwozia i wyposażenia pojazdu. W większości mamy do czynienia ze szkodami o mniejszych rozmiarach, często nazywanymi szko[...]
EN In realistic conditions of the road traffic and the realization of transport sentences a risk of damaging the vehicle is appearing in the road event. Not always they are these are serious injuries resulting in extensive damage to the bodywork and equipping the vehicle. Largely we are dealing with th[...]
14
61%
Logistyka
2014 nr 6 5073-5077
PL Autorzy przedstawiają założenia niezbędne do wdrożenia modelu szeregowego pozyskiwania ofert handlowych. Następnie opisany zostaje sam model. W kolejnym rozdziale zostaje przedstawione studium przypadku – zakup samochodu osobowego. Na końcu przedstawione zostają korzyści płynące z zastosowania model[...]
EN The author presents the assumptions necessary for the implementation of the model serial acquisition of commercial offers. Then, the model is described. The next chapter is presented a case study - the purchase of a car. At the end are shown the benefits of the model compared with the traditional ap[...]
15
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2019 R. 20, nr 1-2 340--343
PL W artykule przedstawiono propozycję zastosowania aspektów ekonomicznych w procesie optymalizacji konstrukcji rekuperatora. W proponowanym modelu uwzględniono koszt wytworzenia instalacji wymiennika ciepła oraz predykowane korzyści ekonomiczne w trakcie eksploatacji urządzenia z rekuperatorem. Predyk[...]
EN The paper presents a proposal of economic aspects application in the process of optimizing the construction of heat recovery unit. The proposed model includes the cost of heat exchanger installation and the predicted economic benefits during the operation of the device. The predicted benefits includ[...]
16
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 575-582
PL Opłaty za paliwa okrętowe stanowią zasadniczy składnik kosztów w transporcie morskim. Podstawowym zagadnieniem w żegludze jest określenie dla danego statku prędkości ekonomicznej. W artykule zaproponowano skuteczną i obiektywną metodę optymalizacji kosztów paliwa w czasie podróży morskiej. Zapropono[...]
EN The main component of sea transportation expenses are ship's fuel charges. The main aim of economic approach to shipping is to define economical speed of the vessel. This article present the effective and objective method of optimization for sea passage ship's fuel expenses. The way of calculations [...]
17
51%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Artykuł przedstawia wpływ światowego kryzysu gospodarczo-finansowego na sytuację przedsiębiorstw hutniczych funkcjonujących na krajowym rynku stali. Zidentyfikowano kluczowe obszary zmian i działania reorganizacyjne mające na celu radykalne usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstw i optymalizację[...]
EN The paper presents the influence of world financial and economic crisis on situation of metallurgical companies in Polish steel market. Both the key areas of changes and the reorganization actions were described. All the companies’ activities were realized to adopt them to new situation connected wi[...]
18
51%
Wodociągi - Kanalizacja
2009 nr 5 42-45
19
51%
Świat Szkła
20
51%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule przedstawiono problem ekonomicznych skutków sezonowości wydobycia i sprzedaży surowców skalnych. Omówiono problematykę zalet i wad obecnego stanu rzeczy. Zwrócono uwagę, że istnieje możliwość stabilizacji wydobycia z równoczesnym ograniczeniem niekorzystnych skutków sezonowości. Podano me[...]
EN It is presented in this article the problem of economical results of seasonality rocky minerals extraction. It describes the problem of virtues and faults current situation. This publication pays attention to possibility of stabilization with simultaneous limitation of unprofitable results of season[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last