Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 117
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  optoelektronika
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Technika Lotnicza
2000 nr 9 93-105
PL W pracy przedstawiono przegląd podstawowych optoelektronicznych metod rozpoznawania celów, chętnie stosowanych w nowoczesnej broni inteligentnej.
2
80%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
EN Photovoltaic team of the Department of Semiconductor and Optoelectronic devices is a dynamic, young research group focused on technology of thin-film solar cells. Apart from educational activity many research projects and investigation were undertaken within last decade. The overall effort may be su[...]
3
80%
Spektrum
2008 nr 6-7 XVIII-XX
PL Przedstawiono wyniki badań dotyczące dwóch układów nadawczych łącza optoelektronicznego wykorzystujących laser kaskadowy QCL firmy Alpes Laser oraz laser firmy Cascade Technologies. Układy nadawcze wykorzystywane w badaniu eksperymentalnym składają się z interfejsu, układu zasilania i sterowania las[...]
EN Presented are results of tests concerning two optoelectronic link transmission systems using produced by Alpes Laser QCL cascade laser and a laser produced by Cascade Technologies. Transmission systems used for the experiment test consist of interface and supply, laser control and optical systems. T[...]
4
80%
Postępy Fizyki
2009 T. 60, z. 4 151-158
PL Metoda zol-żel jest stosowana w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych (ITME) do otrzymywania nanoproszków wieloskładnikowych tlenków. W pracy jest opisane znaczenie nanoproszków dla zastosowań w optoelektronice i fotowoltaice. Przedstawiono opis procesu metody zol-żel na przykładzie gran[...]
EN The sol-gel method is used to obtain nanopowders of polycomponent oxides at Institute of Electronic Materials Technology. The role of nanopowders in optoelectronics and photovoltaic technology is described. The garnet of Y3Al5O12 (YAG) is used to describe the details of sol-gel procedure. It is show[...]
5
80%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy omówiono metody otrzymywania grupy szkieł fluoroindo-wych domieszkowanych jonami wybranych lantanowców (Pr, Tm, Eu, Er, Ho). Celem było uzyskanie materiałów na źródła laserowe oraz wzmacniacze optyczne w zakresie średniej i dalekiej podczerwieni. Składy chemiczne wybranych zestawów przedstaw[...]
EN The methods of fabrication of selected fluoroindate glasses doped with some lanthanide ions (Pr, Tm, Eu, Er, Ho) were discussed in the paper. The group of fluoroindate glasses were designed as laser sources and optical amplifiers in medium and far infrared range. Composition of the selected fluoride[...]
6
80%
Postępy Fizyki
2005 T. 56, z. 4 184-186
PL Recenzja książki: Bernard Ziętek - Optoelektronika, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004, s. 566.
7
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Elektryka
2005 Z. 43 181-186
PL W artykule przedstawione zostały rezultaty prac związanych z hodowlą i badaniami kryształów typu A2MX4. Omówiona została metoda wytwarzania tych materiałów oraz zaprezentowane zostały kryształy wyhodowane przez autorów w ostatnich miesiącach w Samodzielnym Zakładzie Telekomunikacji i Fotoniki Polite[...]
EN In the paper, the main results within growing and investigation of A2MX4 crystals (where A - alkalic metal ion or organic cation. M - transition metal ion, X - halogen ion) have been presented. The used method of production of these crystals has been described. The paper includes also results of aut[...]
8
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2016 No. 88 11--21
PL W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z bezpiecznym i efektywnym zastosowaniem transmisyjnego wariantu interakcji światło-tkanki. Omówiono wykorzystywane zjawiska biofizyczne i optyczne oraz przedstawiono reprezentatywne przykłady współczesnych zastosowań transiluminacji w metrologii[...]
EN In the paper some selected problems concerned with safe and efficient application of the transmission variant of light-tissue interaction are presented. Biophysical and optical phenomena to be used are briefly described and representative examples of the modern applications of transillumination in b[...]
9
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2017 No. 89 205--217
PL W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z nowoczesnymi technikami światłowodowymi. Przedstawiono wykorzystywane zjawiska fizyczne i optyczne oraz przedstawiono reprezentatywne przykłady współczesnych zastosowań różnych rodzajów światłowodów. Konwencjonalne układy światłowodowe są stoso[...]
EN In the paper some selected problems concerned with modern techniques based on optical fibers are presented. Physical and optical phenomena and the selected examples of the current applications of different kinds of optical fibers are presented. Fiberoptics systems made for modern metrological, indus[...]
10
80%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2014 nr 2 9--10
PL W artykule dokonano krótkiego przeglądu optycznych metod diagnostyki procesów przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem procesu spalania pyłu węglowego oraz mieszanin z udziałem biomasy. Zaprezentowane rozwiązania są wynikiem szeregu badań prowadzonych w Instytucie Elektronik i Technik Informacyjn[...]
EN The article presents brief survey of optical diagnostic methods used especially in the case of pulverized coal combustion process as well as coal – biomass blends, that was developed in Institute of Electronic and Information Technology. Lublin University of Technology. Special attention was paid to[...]
11
80%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2008 Z. 234 135-145
PL W artykule przedstawiono analizę i rezultaty badań dwóch laserów QCL. Otrzymane wyniki dały możliwość oceny przydatności poszczególnych laserów do budowy łącza optoelektronicznego w otwartej przestrzeni. Przeprowadzone badania obejmowały m.in. określenie wzajemnych zależności pomiędzy czasem trwania[...]
EN The paper presents analysis and research of two quantum cascade lasers. The results make it possible to define some lasers virtues for construction of Free Space Optical systems. The main aim of the investigations was a determination of time-energy and beam geometry dependence of the laser radiation[...]
12
70%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2010 Z. 245 139-152
PL W artykule przedstawiono budowę oraz zasadę działania optoelektronicznego układu przeznaczonego do detekcji śladowych ilości metanu (na poziomie ppm oraz sub-ppm). Podstawowymi elementami układu są komórka wielokrotnych przejść (komórka White’a) oraz laser kaskadowy QCL. W trakcie badań wykorzystano[...]
EN The article presents construction and principle of operation of the optoelectronic system for methane detection at low gas concentrations (at level of ppm and sub-ppm). Designed instrument is based on quantum cascade laser QCL (wavelength 7,85 µm) and multipass cell (White cell configuration). Quant[...]
13
61%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 4 277--280
PL W pracy omówiono system pomiarowy, który jest przeznaczony do badań kwantowych laserów kaskadowych. Lasery te stanowią kolejny etap w rozwoju technik optoelektronicznych związanych np. ze spektroskopią lub łącznością optyczną w otwartej przestrzeni. Istotnymi elementami pracy są zaimplementowane pro[...]
EN Quantum cascade lasers (QC lasers) are very promising radiation sources in some optoelectronic techniques operating at the infrared and THz spectra. The lasers can be applied in many science areas and life fields e.g. spectroscopy or free-space optical communications. Progress in QC lasers technolog[...]
14
61%
Pomiary, Automatyka, Komputery w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2010 nr 4 15-20
PL Infrastruktura metrologiczna jest konieczna do pomyślnego rozwoju nanotechnologii. Istniejące dotychczas rozwiązania metrologiczne są z reguły nieodpowiednie dla nanoskali i jest zapotrzebowanie na nowe rozwiązania osiągające nanodokładność i nadające się do badania nanoobiektów. Wśród nich metody o[...]
EN Metrology infrastructure is necessary for sucessful application of nanotechnology. Metrological solutions previously developed are inappropiate for nanoscale and there is need for new methods capable of reaching nanoaccuracy and investigating nanoobjects. Among them, optoelectronic methods are great[...]
15
61%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The aim of this work is to perform the review of the recent most important results of experimental and theoretical investigations connected with the photochromic materials and their selected applications. Design/methodology/approach: The recent achievements in the field of designing and pre[...]
16
61%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The aim of this work is to perform the review of the recent most important results of experimental and theoretical investigations connected with the organic light emitting devices (OLEDs). Design/methodology/approach: The recent achievements in the field of designing, fabricating and clarif[...]
17
61%
Prace Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji
PL W artykule omówiono wybrane zagadnienia dotyczące budowy nadajnika łącza optoelektronicznego przeznaczonego do pracy w otwartej przestrzeni. Przedstawiono wyniki badań lasera QCL oraz analizy możliwości jego zastosowania w systemach łączności FSO.
EN The paper presents investigations of the optical transmitter. The transmitter is dedicated for Free Space Optics communication system operated at the wavelength of 10 žm. The transmitter construction consists of a Quantum Cascade Laser and a special objective. The main aim of the presented work was [...]
18
61%
Przemysł Chemiczny
2007 T. 86, nr 12 1225-1228
19
61%
Materiały Elektroniczne
PL Struktury o periodycznym rozkłądzie współczynnika zalamania światła (np. regularnie rozmieszczone otwory) pozwalają na wytwarzanie włókien optycznych nowej generacji (włókna fotoniczne typu PCF - photonic crystal fibre), których własności transimsyjne mogą być modyfikowane poprzez zmiany parametrów[...]
EN Structures with periodic modulation of refractive index, of the order of the optical wavelength, (e.g. regularly arranged air holes) allow to manufacture a new generation of optical fibers - photonic crystal fibers (PCF). It is possible to change their transmission properties not only by material pa[...]
20
61%
Optica Applicata
EN The present paper deals with an optoelectronic module for thresholding and binarisation operation. The architecture is suitable for an associative pattern recognition. The article presents both the theoretical description and the real optical setup, as well as their comparison.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last