Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 46
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  optimization methods
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2009 z. 26 67-79
PL Publikowane w dostępnej literaturze metody projektowania pomp dotyczą w większości maszyn przeznaczonych do pracy w punkcie nominalnym. Danymi wejściowymi w procedurach obliczeniowych są wówczas parametry punktu nominalnego: wysokość podnoszenia HN oraz wydajność QN. Punkt ten z założenia charaktery[...]
EN Published in accessible literature design methods of pumps in most of cases refer to the work at nominal point. The input data in calculating procedures are at that time parameters at nominal point: total head HN and performance QN. From assumption this point describes the maximum of total efficienc[...]
2
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule opisano metodę ekstrakcji parametrów elektrofizycznych tranzystorów MOS. Do tego celu wykorzystany jest model EKV, należący do klasy kompaktowych modeli przyrządów półprzewodnikowych. Został on skonstruowany przede wszystkim dla potrzeb projektowania analogowych układów scalonych MOS, dzi[...]
EN The paper defines a method to extract electrophysical parameters of MOS transistors with the use of the EKV model, which is a representative of compact models of semiconductor devices. The model was designed for the purpose of Computer Aided Design of analog MOS integrated circuits which work in any[...]
3
100%
Image Processing & Communications
2012 Vol. 17, no. 4 307--312
EN In many technical applications it is necessary to know thermal diffusity and heat conduction in solids, liquids and gaseous. In case of solid bodies the experimental determination of those properties requires use of special laboratory stands which provides the appropriate initial and boundary condit[...]
4
100%
Opto - Electronics Review
EN This paper presents a 3D distance measurement accuracy improvement for stereo vision systems using optimization methods A Stereo Vision system is developed and tested to identify common uncertainty sources. As the optimization methods are used to train a neural network, the resulting equation can be[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
1999 Z. 67 143--151
EN Inverse geometrical problem in which the geometry of the system is not fully blown and is the aim of the solution. The considered example refers to a two-dimensional inverse phase change problem. We identify the location of a molten pool as well as we estimate the temperature distribution within a w[...]
6
100%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
2012 Vol. 55, nr 2 477--482
EN Purpose: of this paper is description of special software developed for identification of parameters values of rheological models used by ProCAST package for simulation of state of stress in the solidifying castings. Design/methodology/approach: The PyTensionTest uses a hybrid optimization algorithm[...]
7
100%
Electrical Power Quality and Utilisation. Journal
EN In this article the authors describe how genetic optimization algorithms can be used to find the optimal size and location of distributed generation units in a residential distribution grid. Power losses are minimized while the voltage profile is kept at an acceptable level. The met[...]
8
88%
Prace Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji
PL W pracy uogólniono metodę estymacji wektora stanu poruszającego się obiektu, przedstawioną w [4], [11] na przypadek obiektu nieliniowego. Jako śledzony obiekt wybrano statek kosmiczny znajdujący się w fazie lądowania. Zakładamy, że pomiary: położenia oraz prędkości statku kosmicznego są zbierane na [...]
EN In this paper a method for estimation of the state vector of the moving object [4], [11] has been developed in the case of a nonlinear object. As moving object a spacecraft performing an aeroassisted orbit transfer has been chosen. We assume that the measurements of the position and velocity of the [...]
9
88%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
2011 Vol. 44, nr 2 161--167
EN Purpose: The aims of this paper is to quantify the state of cure by different techniques (physico-chemical; mechanical; thermal; spectroscopic) on the thick elastomeric composites (rubber parts). An optimization is aimed from the experimental results. For this purpose, a detailed comparison is carri[...]
10
88%
Schedae Informaticae
2018 Vol. 27 47--57
EN In this paper, we propose a simple, fast and easy to implement algorithm lossgrad (locally optimal step-size in gradient descent), which au- tomatically modifies the step-size in gradient descent during neural networks training. Given a function f, a point x, and the gradient rxf of f, we aim to nd [...]
11
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 4 188-197
PL System stabilizacji mocy PSS jest powszechnie stosowaną i skuteczną metodą tłumienia oscylacji spowodowanych przerwaniami. Oscylacje niskiej częstotliwości są trudne do eliminacji ze względu na ich złożoność i rozległość przestrzenną. Dlatego warto poszukiwać skutecznych metod optymalizacji metody P[...]
EN Power system stabilizers (PSSs) are the most well known and efficient devices to damp the power system oscillations caused by interruptions. Low frequency oscillation problems are very difficult to solve because power systems are very large, complex and geographically distributed. Hence, it is neces[...]
12
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 6 211-215
PL Artykuł dotyczy wykorzystania sztucznych sieci neuronowych (SNN) w projektowaniu i optymalizacji układów mikrofalowych. Zaprezentowano podstawowe zasady i założenia modelowania z użyciem SNN. Możliwości opisywanej metody opisano wykorzystując przykładowy projekt anteny łatowej. Przedstawiono różne s[...]
EN This paper reviews the idea of implementing the artificial neural networks (ANN) in microwave components and circuits design and optimization. The principles and basic assumptions of conventional ANN modeling are presented. Capabilities of this method are drawn on the base of exemplary project of th[...]
13
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł przedstawia projekt I numeryczną symulację promieniowego aktywnego magnetycznego łożyska. Łożysko jest trójbiegunowym o kształcie Y urządzeniem zasilanym przez dwa wzmacniacze. Projekt geometryczny oparty jest na obliczeniach analitycznych i numerycznej optymalizacji, wykorzystującej nielini[...]
EN This paper deals with the design and numerical simulation of a radial active magnetic bearing. This bearing is a Y-shaped three-pole magnetic bearing fed by two amplifiers. The geometry design is based on the analytical computation and numerical optimization based on nonlinear finite element analysi[...]
14
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Przedstawiono metodę projektowania dwuwymiarowych filtrów o nieskończonej odpowiedzi impulsowej (NOI), separowalnym wielomianie mianownika transmitancji i zadanej charakterystyce amplitudowej. W metodzie zastosowano dwa kryteria aproksymacji zadanej charakterystyki. W paśmie przepustowym otrzymana c[...]
EN In the paper, a new approach for the design of 2-D MR filters with a separable denominator and a prescribed magnitude response is proposed. This approach is based on two approximation criteria, i.e., equiripple error criterion in the passband and least-squared error criterion in the stopband. The fi[...]
15
75%
Schedae Informaticae
2002 Vol. 11 75-98
EN A new "adsorption stochastic algorithm" (called ASA) is proposed for solving the unstable linear Fredholm integral equation of the first kind. The developed algorithm was applied for the calculation of the pore size distribution of activated carbons from single adsorption isotherms assuming differen[...]
16
75%
Archives of Thermodynamics
EN One of the major concerns of the power energy industries is a proper operation of steam power blocks. Pressurized working medium and high temperature cause very high stresses in the construction elements such as collectors, separators or steam valves. They are exposed to sudden temperature and press[...]
17
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
2015 nr 43 (115) 22--28
EN Controllers based on linear matrix inequalities (LMI) and model predictive control (MPC) both use optimization methods; there are however significant differences between them. In case of LMI controllers, optimization is carried out during controller synthesis, because LMI’s are an optimization tool [...]
18
75%
Archives of Thermodynamics
EN Modern supercritical power plants operate at very high temperatures and pressures. Thus the construction elements are subjected to both high thermal and mechanical loads. As a result high stresses in those components are created. In order to operate safely, it is important to monitor stresses, espec[...]
19
75%
Automatyka / Automatics
PL W artykule przedstawiona została problematyka stosowania kół zamachowych jako akumulatorów energii. Ściślej rzecz biorąc skupiono się na zagadnieniu optymalnego kształtu dla materiałów izotropowych i kształtów, dla których można analitycznie wyznaczyć naprężenia wewnętrzne. W kryterium optymalności [...]
EN The article presents the problem of the use of flywheels as an energy storage. More specifically focused on the issue of the optimal shape for isotropic materials and shapes, for which you can analytically determine the internal stress. The optimality criterion takes into account parameters such as [...]
20
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy przedstawiono metodę badania stanu pni drzew wykorzystującą tomografie impedancyjną do odtworzenia właściwości obiektu. Algorytm rekonstrukcji polega na rozwiązaniu zagadnienia odwrotnego z wykorzystaniem metody zbiorów poziomicowych i metody elementów skończonych. W procesie iteracyjnym wie[...]
EN In this work was shown a method to examine the non-destructive analysis defects of tree trunks by solving the inverse problem in the electrical impedance tomography. The measurements use point-like electrodes at the boundary of the object. By two of these current are injected. The conductivity value[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last