Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 60
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  opony
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
1998 z. 3/29 47-56
PL W pracy opisano metody laboratoryjnych badań właściwości ogumienia, istotnych w krzywoliniowym ruchu samochodu. Przedstawiono rezultaty badań opon rozmiaru 145/70R13. Wskazano na istotny wpływ konstrukcji ogumienia na jego zachowanie w ruchu krzywoliniowym i przydatność opracowanej metody postępowan[...]
EN Influence of changes in 145/70R13 tires construction on their interaction with road surface in case of curvilinear motion. Investigation methods of tire properties, important in case of curvilinear car motion are described. 145/70R13 tires investigations results are presented. Influence of tire cons[...]
2
100%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
1998 z. 3/29 57-64
PL W pracy przedstawiono interesujące wyniki badań opon radialnych o obniżonym profilu i ze zróżnicowaną budową wewnętrzną. Rozpatrzono wpływ zmian w konstrukcji opon na ich właściwości eksploatacyjne. Wskazano na możliwości kształtowania warunków współpracy ogumienia z nawierzchnią drogi przez wrowad[...]
EN Influence of changes in low profile tyre construction on tyre/road interaction Interesting results of investigations of low profile radial tyres with different inner construction are presented. Influence of changes in tyre construction on their properties is delivered. Posibilites of forming tyre/r[...]
3
100%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2001 z. 4/43 17-34
PL Artykuł jest uzupełnieniem pracy "Model współpracy opony z nawierzchnią z uwzględnieniem zjawiska aquaplaningu", zamieszczonej w "Zeszytach Instytutu Pojazdów" 3/38(2000). Przedstawiono w nim obliczenia długości klina wodnego. Zamieszczono serię obliczeń przykładowych charakterystyk współpracy opony[...]
EN This article is suplement to "Model of Tire-Pavement Contact with Hydroplaning Phenomena" inserted in "Zeszyty Instytutu Pojazdów " 3/38(2000). Calculations of "water wedge" between tire and road are described in article. There are examples of characteristics tire and wet pavement interactions.
4
80%
Archiwum Motoryzacji
2003 Nr 1 3-21
PL Referat prezentuje podstawowe informacje dotyczące mechanizmów generowania hałasu podczas współpracy opony pneumatycznej z nawierzchnią jezdni. Porusza również zagadnienia związane z możliwością wpływania na te mechanizmy, w celu zmniejszenia hałasu emitowanego do otoczenia. Omówione są następujące [...]
EN The paper presents basic information related to noise generating mechanisms during interaction between pneumatic tyre and road surface. It discussed also selected possibilities of tye/road noise reduction by influencing certain noise generation mechanisms. Following mechanisms of noise generation ar[...]
5
80%
Archiwum Motoryzacji
2006 Nr 2 183-194
PL W pracy przedstawiono przykład wykorzystania jednośladowego modelu ruchu samochodu do opisu dynamiki krzywoliniowego ruchu pojazdu. Do obliczeń wykorzystano charakterystyki bocznego znoszenia opon, określone na podstawie pomiarów trakcyjnych pojazdu podczas ustalonego ruchu po okręgu. Na podstawie a[...]
EN Article presents an example of using vehicle's "bicycle" motion model for the analysis of vehicle's curvilinear motion. The characteristics of tyres' side slip, identificated on the basis of road measurement steady-state circle motion, were used in the analysis. According to specific comparison of r[...]
6
80%
Archiwum Motoryzacji
2006 Nr 2 227-236
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań oporu toczenia opon. Zastosowano laboratoryjną bębnową metodykę badań zgodną z normą ISO. Badaniom poddano trzy opony do samochodów osobowych na czterech różnych nawierzchniach: stali, nawierzchni Safety Walk, prototypowej nawierzchni poroelastycznej oraz bardz[...]
EN The paper presents the results of tyre/road rolling resistance investigations. Measurements were per.formed for three passenger car tyres according to the ISO method on a drum on four different surfaces: steel surface, Safety Walk, poroelastic surface and very rough surface APS-4. The rolling coeffi[...]
7
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
1999 z. 176 95-100
PL Przedstawiono kinematykę ruchu koła sztywnego i opony w ruchu ustalonym. Na podstawie analizy rozkładu prędkości na obwodzie koła wyznaczono wielkość zgniotu (zagłębienia) gleby, dla koła sztywnego i opony pneumatycznej.
EN This paper presents movement kinematics of a rigid wheel and a tyre during the established movement. The value of analysed speed distribution on the wheel circumference of soil packing (tyre penetration) for a rigid wheel and for pneumatic tyre was determined on the basis.
8
80%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2000 z. 3/38 27-48
PL Zaprezentowano model współpracy opony z nawierzchnią. Model pozwala na obliczanie sił stycznych: wzdłużnej i poprzecznej między oponą a nawierzchnią oraz momentu stabilizacyjnego opony. Spośród inn6ych modeli wyróżnia go możliwość uwzględnienia zjawiska aquaplaningu.
9
80%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2001 z. 3/42 61-71
PL W pracy pokazano wpływ momentu hamowania na rozkład sił jednostkowych obciążających występy bieżnika i powstawanie obszarów poślizgu bieżnika w strefie współpracy ogumienia z nawierzchnią drogi. Zaproponowano nowy sposób wykorzystania rezultatów badań laboratoryjnych w oszacowaniu właściwości przyc[...]
EN Influence of braking torque normal and shear stress distribution and arising of tire tread slip area on road surface are presented in this paper. A new way how to make a use of laboratory researches results in estimation of tire/road surface grip properties is proposed.
10
80%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2001 z. 3/42 73-84
PL W badaniach przyczepności nawierzchni drogowych prowadzonych w różnych krajach przez różne ośrodki badawcze, obserwuje się dużą różnorodność urządzeń i metod pomiaru. Każda z metod pomiaru charakteryzuje się swoistymi własnościami i określa współczynnik przyczepności w innej skali, na innym poziomie[...]
EN During testing road pavement friction in various countries by different research centres, one can observe high variety of testing devices and measuring methods. Each of measuring method has got specific characteristics and determines friction coefficient in other scale, on different level of numeri[...]
11
80%
Elastomery
PL W artykule przedstawiono uśrednione wartości współczynnika oporu toczenia nowoczesnych opon do samochodów osobowych. Wyodrębniono różne typy i kategorie prędkości opon. Pokazano statystycznie przeanalizowane wyniki pomiarów oporu toczenia opon, uzyskane w badaniach laboratoryjnych przeprowadzonych n[...]
EN The paper presents averaged coefficients of rolling resistance obtained for modern passenger car tires. The tires were grouped according to their application (winter or summer) and speed indices. Statistical analyses of rolling resistance as measured in the laboratory on two different road surfaces [...]
12
80%
Elastomery
PL Zbadano wpływ dynamicznych zmian obciążenia koła ogumionego na opór toczenia. W zakresie prędkości od 120 km/h i wyższych w wyniku szybkiej zmiany obciążeń wystąpiło 'falowanie' oporu toczenia. Zmiana oporu wynosiła do 57%.
EN The influence of rapid load changes on the rolling resistance were tested for five initial velocity ranges (80, 120, 160, 180, 220 km/h), the time profiles for the rolling resistance, the radial force and the pressure inside the tyre were recorded and evaluated. Fluctuations of rolling resistance oc[...]
13
80%
Elastomery
PL Stomil-Olsztyn S.A. przeprowadził pierwszy w Polsce porównawczy pokaz napędowych opon radialnych i diagonalnych. Pokaz, który przeprowadzili specjaliści z olsztyńskiej Akademii Rolniczo-Technicznej był imprezą towarzyszącą dorocznym targom WAMA AGRO FOOD'99. Odbył się we wsi Purda pod OLsztynem w cz[...]
14
80%
Elastomery
PL Podano normy międzynarodowe ISO dotyczące opon i ich badań oraz dotyczące obręczy i zaworów. Przedstawiono metody badań zawarte w normach dotyczących badań opon. Wymieniono opracowania identyczne z normami międzynarodowymi - normy PN-ISO dotyczące opon, obręczy i zaworów.
EN The ISO international norms regarding tyres, their testing as well as wheel bands and valves have been quoted. The test methods included in the norms regarding tyre testing have been presented. The PN-ISO norms regarding tyres, wheel bands and valves, identical with international norms, have been me[...]
15
80%
Elastomery
PL Dominującym źródłem hałasu zewnętrznego technicznie sprawnego samochodu osobowego, który porusza się w typowych warunkach ruchu drogowego z prędkością powyżej 40 km/h, są opony. Tak więc przy prognozowaniu lub też modelowaniu hałasu ruchu drogowego konieczna jest znajomość wartości poziomów tego hał[...]
EN Tires are the most important noise source in a passenger car when driving in typical road traffic conditions with the speed over 40 km/h. Thus, it is necessary to know the levels of that noise to estimate or model road traffic noise. The measurements of tire/road noise of over 80 different tires (su[...]
16
70%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Przedstawiono polowe badania oporu penetracji gleby lekkiej w płaszczyźnie prostopadłej do kolein utworzonych oponami kół przednich i tylnych ciągników rolniczych do głębokości 0,4 m i szerokości wykraczającej poza koleinę. Wykazano, że badane opony powodują głównie znaczne zwiększenie oporu penetra[...]
EN Field investigations were carried out concerning the penetration resistance of the light soil in plane perpendicular to wheel tracks left by passing tyres of either, front and rear wheels of agricultural tractors, up to 0,4 m depth and the width exceeding wheel track. It was found that the tyres use[...]
17
70%
Elastomery
PL Omówiono pojazdy badawcze przeznaczone do badań hałasu opon metodą przyczepową (CPX). Porównano cechy konstrukcyjne poszczególnych rozwiązań oraz wynikające z nich szczególne cechy eksploatacyjne.
EN Several test vehicles built for tyre/road noise measurements by the Close Proximity Method (CPX) are described. Design details as well as particular futures of each vehicle are commented.
18
61%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W pracy przedstawiono wpływa czynników eksploatacyjnych na opór toczenia koła ogumionego samochodu. Przeanalizowano zależność współczynnika oporu toczenia opony od prędkości jazdy, ciśnienia wewnątrz ogumienia, obciążenia momentem napędowym lub hamującym oraz obciążenia pionowego opony, kąta znoszen[...]
EN The analysis of the exploitation factors influence on tire rolling resistance was presented in the paper. The influence of the following parameters was analyzed: rolling speed, inflation pressure, driving and breaking torque, tire load, slip angle, tread wear and ambient temperature.
19
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 395--397
PL W artykule przedstawiono metodę pomiaru współczynnika oporu toczenia przy wykorzystaniu przyczepy opracowanej w Zakładzie Pojazdów na Politechnice Gdańskiej. Następnie omówiono opatentowany układ bezwładnościowy do korekcji wpływu wzniesienia oraz metodę korekcji wpływu przyspieszenia wzdłużnego. W [...]
EN The article presents method of measuring tyre rolling resistance coefficient using the trailer developed at the Automotive Division at the Gdansk University of Technology. Patented mechanical inertial system for correcting the effect of road grade and test vehicle acceleration is described as well a[...]
20
61%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2006 z. 4/63 29-36
EN The paper presents methods of identification of tyres characteristics and vehicle`s yaw moment of interia. the tyres characterictics were determined on the basis of road tests. Then these characteristics were used in computer simulation of none-steady-state tests (e.g. double lane change maneuver or[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last