Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  opony samochodowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Postępy Techniki Jądrowej
2008 z. 3 36-39
2
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2005 T. 26, z. 4 801-816
PL Zużyte opony samochodowe stwarzają poważne zagrożenie środowiskowe i duże trudności w recyklingu. Opisano zastosowanie procesu pirolizy do przerobu odpadów, w tym zużytych opon samochodowych. Przedstawiono wyniki testów ich pirolizy, wykonanych w skali wielkolaboratoryjnej. Pirolizę prowadzono w rea[...]
EN The waste tyres create serious environmental hazard and difficulties during recycling. Application of the pyrolysis for wastes processing and especially of waste tyres has been described. The results of the pyrolysis tests of scrap tyres on a big laboratory scale have been presented. The pyrolysis p[...]
3
88%
Magazyn Autostrady
2006 Nr 8-9 80--85
PL Tematem artykułu jest zastosowanie asfaltu modyfikowanego miałem gumowym w nawierzchniach drenażowych.
4
75%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2007 z. 112 185-192
PL Odpady w postaci tysięcy zużytych opon samochodowych stanowią ogromny problem ekologiczny i ekonomiczny, w skali światowej. Artykuł przedstawia propozycję zastosowania rozdrobnionych odpadów gumowych do modyfikacji betonów cementowych. Badania własne poświęcono głównie cechom wytrzymałościowym (pows[...]
EN The thousands of worn out vehicle tyres are a great ecological end economic problem in the global scale. This article presents the proposal of use of grinded rubber waste in the cement concrete modification. The goal of research was to determine the strength properties of the modified concretes. The[...]
5
75%
Nafta-Gaz
2010 R. 66, nr 10 947-951
PL Wraz z bardzo szybkim rozwojem motoryzacji każdego roku powstają odpady w postaci zużytych opon samochodowych, których składowanie staje się coraz większym problemem, a więc dąży się do jak największego wtórnego ich wykorzystania. W artykule przedstawiono zasadnicze kierunki zagospodarowania zużytyc[...]
EN Each year the waste of the form of used car tires due to the rapid development of motorization is generated. Its storage is becoming increasingly problematic so therefore it should be strived for its greater possible re-use. The article presents the main directions of use of this waste, the methods [...]
6
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2014 R. 15, nr 6 272-275
PL W pracy przedstawiono wpływ zużycia opony samochodowej na jej opór toczenia. Zużycie czterech opon testowych uzyskano podczas normalnej eksploatacji, natomiast zużycie sześciu pozostałych uzyskano sztucznie przez zeszlifowanie czoła bieżnika papierem ściernym na specjalnej szlifierce. Pomiary oporu [...]
EN The paper presents tyre wear influence on tyre rolling resistance. Tyre wear of four test tyres was obtained during their normal operation while tyre wear of six other tyres was obtained in artificial way by grinding of their treads by sandpaper using special grinding machine. Rolling resistance mea[...]
7
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2015 R. 16, nr 6 246-249
PL W pracy przedstawiono wpływ kąta pochylenia koła na opór toczenia opon do samochodów osobowych. Pomiary oporu toczenia kół toczących się z kątem pochylenia od -6° do +3° wykonano na bębnowej maszynie bieżnej metodą momentową. Wyniki pomiarów przedstawiono w formie zależności współczynnika oporu tocz[...]
EN Tyre camber angle influence on rolling resistance of car tyres was presented in his paper. Rolling resistance measurements of car tyres rolling with the tyre camber angle within a range from -6° to +3° have been performed on drum facility using torque method. The results have been presented in the f[...]
8
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 5 110-115
PL W artykule przedstawiono najważniejsze elementy budowy opony samochodowej zapewniającej jej długotrwałą i bezpieczną eksploatację. Omówiono również techniczne aspekty doboru opon samochodowych przeznaczonych do regeneracji.
EN This article presents the main elements of construction of the car tire that ensures its safe and long periods use. It also discusses the technical aspects of the selection of tires destined for regeneration.
9
63%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Celem wykonanych badań laboratoryjnych było ustalenie parametrów wytrzymałościowych mieszaniny piasku i odpadów z opon samochodowych, w zależności od zagęszczenia i ilości dodanych odpadów. W badaniach laboratoryjnych zastosowano granulat gumowy o wymiarach ziaren 2,5-4 mm. Badania laboratoryjne obe[...]
EN The results of laboratory tests of sand-tire rubber waste mixture are presented in the paper. The purpose of the laboratory tests was determination of shear strength parameters of mixture sandrubber waste depending on compaction and amount of added “microelements”. Granulated rubber that size of gra[...]
10
63%
Ecological Chemistry and Engineering. S
PL Zgodnie z dyrektywami obowiązującymi w krajach należących do Unii Europejskiej, zużyte opony samochodowe powinny być w 75% poddawane recyklingowi. Najbardziej popularną metodą zagospodarowania opon jest ich spalanie w cementowniach, jednakże sposób ten nie wykorzystuje w pełni zasobów energetycznych[...]
EN In European Union 75% of used tires should be recycled. The most common method of used tires disposal, is burning in cement kilns, which does not solve the problem. Pyrolysis process can be an alternative way of utilization of tires. The aim of the researches was to check the influence of pyrolysis [...]
11
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 440--444, CD
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiaru opóźnienia hamowania samochodu osobowego podczas manewru awaryjnego hamowania w ruchu prostoliniowym, przy uwzględnieniu różnych zmiennych. Badania przeprowadzono na jezdni asfaltowej o różnym stopniu zawilgocenia (tj. na asfalcie suchym i mokrym). Pojazd wyko[...]
EN Paper presents the results of measuring the deceleration car during emergency braking maneuver in a linear motion, taking into account the different variables . Testing was performed on an asphalt road with different levels of moisture (ie . on the dry and wet asphalt ). The vehicle used in the test[...]
12
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2016 Nr 1 16--17
PL W pracy przeprowadzono badania doświadczalne pirolizy zużytych opon w zbudowanym do tego celu stanowisku pomiarowym. Wyniki badań pokazały wpływ temperatury na udziały poszczególnych frakcji produktu, stężenia kluczowych składników fazy ciekłej i gazowej oraz powierzchnię właściwą karbonizatów.
EN In this work pyrolysis of waste tyres was investigated in the specially built experimental setup. The results show the effect of temperature on the yields of char, iol and gas obtained in the process. Also, the concentration of key species in gas and liquid phases and specific surface area of chars [...]
13
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono zróżnicowanie technologiczne metod regeneracji opon samochodowych. Inny charakter ma proces regeneracji opon uszkodzonych inny zaś opon wyeksploatowanych wskutek długotrwałego użytkowania.
EN The paper presents differentiation of the technological methods of tires regeneration. Different is the process of regeneration of damaged tires and tires exploited by long-term use.
14
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 891--896, CD
PL W artykule scharakteryzowano proces zużycia bieżnika w czasie, a także budowa wewnętrzną i zewnętrzną ogumienia pneumatycznego, stosowanego w autobusach wykorzystywanych w komunikacji miejskiej w mieście Piła. Ponadto wyniki zestawiono w formie tabelarycznej oraz w formie graficznej za pomocą wykres[...]
EN The process of tread wear and also the internal and external construction of pneumatic tyres used in Piła’s city bus lines were characterized in this article. The result of tread wear research were presented on graphs and table form for easier visualization of test results.
15
63%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 10 1649--1653
PL Przedstawiono wyniki środowiskowej analizy wybranych procesów zagospodarowania wycofanych z eksploatacji opon samochodowych, wykonanej z wykorzystaniem metody LCA (rozdrabnianie w temperaturze otoczenia, rozdrabnianie kriogeniczne, spalanie, piroliza). Stwierdzono, że opony wycofane z eksploatacji p[...]
EN Processes for shredding at ambient temp., cryogenic shredding, combustion and pyrolysis were simulated as variants of waste utilization by using a com. computer software based on the life cycle assessment procedure. The lowest negative environmental consequences were obsd. after the pyrolysis.
16
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 9 179--184
PL Przedstawiono doświadczenia Zespołu Pojazdów Katedry Konstrukcji Maszyn i Pojazdów Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej dotyczące urządzeń badawczych (przyczep) do pomiaru oporu toczenia opon do samochodów osobowych i nawierzchni drogowych. Opisano przyczepy pomiarowe tego typu.
EN The experience of The Departament of Machine Design and Vehicles of Faculty of Mechanical Engineerig of Gdansk University of Technology regarding research devices (trailers) for car tyre/road rolling resistance measurements has been presented. The measuring trailers of this type have been described.
17
63%
Ekotechnika
1998 nr 4 26-27
18
51%
Maszyny Górnicze
PL Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz opracowana została metoda termicznej utylizacji odpadów polegająca na współspalaniu przygotowanych mieszanek paliwowych w istniejących kotłach energetycznych. Instalacje zostały zaprojektowane dla trzech grup materiałów, które będą tworzyły mieszanki dwus[...]
EN On the basis of studies, the method for thermal utilization of wastes, consisting of co-incineration of fuel mixtures in existing power boilers was developed. Installations were designed for three groups of materials which will make two-component mixtures with coal: rubber from scrap tyres, sewage w[...]
19
45%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1651--1653
PL W artykule przedstawiono możliwości badawcze stanowiska do badania dynamiki pracy ogumienia zwłaszcza w zakresie analizy procesu rozpędzania. Pokazano również wstępne wyniki badań uzyskanych na stanowisku badawczym. Stanowisko może dalej służyć do prowadzenia badań właściwości ogumienia, optymalizac[...]
EN The paper presents the construction of the research stand, methods and instruments for dynamics measurement of driving pneumatic tyre and tyre/road – friction. Analysed research stand is equipped in a control system with possibilities of test programming and measurement results recording. Certain re[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last