Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 97
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  opona
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2004 nr 1 (19) 113--124
PL W artykule przedstawiono nowe sposoby oceny oporów ruchu tocznego przydatne do badań kół pojazdów. Opisano także oponę koła pojazdu nowatorskiej konstrukcji charakteryzującej się małymi oporami ruchu, a także bezpiecznej w wypadku jej przebicia.
EN New methods are presented of evaluating the resistance of rolling motion resistance useful in the analysis of the motion of vehicle wheels. A vehicle wheel tyre of novel design is also described – it features low rolling resistance and safe behaviour in case of puncture.
2
100%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Określono zmiany naprężenia ścinającego gleby, powstałe wskutek zastosowania 3 wartości ciśnienia w oponach badanych ciągników, różnej liczby przejazdów danego ciągnika tym samym śladem oraz wywierania nacisków przez 3 różniące się masą ciągniki. Do pomiaru naprężenia ścinającego użyto ścinarki obro[...]
EN In field experiments the changes in soil shear stress were studied as affected by: - application of three tyre pressures in the used tractors, - different number of tractor passes on the same track, [...]
3
100%
Chemik
PL Podano charakterystykę krzemionki napełniaczowej strącanej, przeznaczonej dla "zielonych" opon o ulepszonych właściwościach użytkowych. Omówiono metody otrzymywania i modyfikowania krzemionki silanowymi środkami sprzęgającymi. Przedstawiono krótko wyniki badań nad otrzymywaniem i modyfikacją krzemio[...]
EN Characteristic of a modified precipitated silica filler for "green tyres" with improved application properties are given. Methods for making and modifying silica with silane coupling agents are discussed. Results of the investigations into silica precipitation and modification performed for this pur[...]
4
88%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem była ocena wpływu ogumienia pojazdu na bezpieczeństwo hamowania. Podczas badań rejestrowano wartości sił hamowania według metod stosowanych w stacjach kontroli pojazdów. Na podstawie analizy zagadnienia opracowano i przeprowadzono plan badań obejm[...]
EN The paper presents results of research which purpose was to evaluate the influence of tires of car vehicles on braking safety. During the research value of brake forces were recorded by using the vehicles service station methods. Based on analysis of the problem it was elaborated and carried out res[...]
5
88%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL W pracy przedstawiono modelowanie i obliczanie właściwości dynamicznych opon kombajnu zbożowego w postaci współczynników sztywności i tłumienia. W tym celu wykorzystano dostępne dane techniczne i konstrukcyjne dla kombajnu Z 058. Teoretyczne obliczenia wartości współczynników porównano z empirycznym[...]
EN In the paper there are shown modelling and calculation of dynamic features of harvester combine tyres in the form of coefficients. For this aim technical and construction data of the Z 058 harvester combine were used. The theoretical calculation of coefficient values was compared to empirical study [...]
6
75%
Acta Mechanica et Automatica
PL W pracy badano wpływ sposobu modelowania MES bezdętkowej opony na rozkład naprężenia w stalowej części koła stosowanego w pojazdach wolnobieżnych. Omówiono strategie modelowania opon uwzględniające charakterystyczne właściwości strukturalne i konstrukcyjne opony, materiały liniowe i nieliniowe oraz [...]
EN The present paper deals with the FEM modeling strategies for tubeless tires and their influence on stress distribution in the remaining part of wheels of the low speed vehicles. Different modeling approaches were discussed considering structural tire properties, linear and non-linear materials as we[...]
7
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2012 Nr 2 37-38
PL W artykule przedstawiono problematykę recyklingu zużytych opon samochodowych. Autorzy podali charakterystykę metod recyklingu materiałowego opon przez rozdrabnianie klasyczne i kriogeniczne, rozdrabnianie techniką Berstorjfa, rozdrabnianie na mokro oraz wodą pod wysokim ciśnieniem. Dokonano analizy [...]
EN The issue of used car tyres recycling is presented in the paper. The authors characterized various methods for tyre material recycling, such as classic and cryogenic grinding, Berstorff technique, wet grinding and grinding under high pressure. The analysis of possibility of material utilization afte[...]
8
75%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Pomiary pola powierzchni śladów przedniego i tylnego koła ciągnika MF 235 wykonano dla 3 różnych ciśnień w oponach i 5 obciążeń. Zastosowana metoda wideo-komputerowa pozwala na dokładne określenei mierzonych powierzchni dla różnych warunków eksploatacyjnych. Przedstawione wykresy oraz sformułowane r[...]
EN The contact area of tracks left by front and rear tyred wheels of the MF235 tractor were measured for 3 different tyre pressure and 5 loads. The video-computer measuring method used in research enabled exact determination of measured contact areas at different operation conditions. The diagrams pre[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2013 z. 78 13--18
PL Poziom hałasu generowanego podczas toczenia koła po nawierzchni drogi zależy od wielu czynników technicznych i eksploatacyjnych opony oraz charakterystyki nawierzchni drogi. W artykule zaprezentowano stanowisko i metodę badań stanowiskowych oraz wstępne wyniki.
EN The noise level generated during the rolling wheels on the road surface depends on many factors, technical and operational characteristics of the tire and road surface. The paper presents the position and method of testing bench and preliminary results recorded.
10
75%
Zieleń Miejska
2015 Nr 3 17--19
PL Na stronach internetowych poświęconych placom zabaw często pojawiają się projekty zrealizowane przy użyciu opon lub innych materiałów z recyklingu, zarówno w ubogich krajach Afryki, jak i w wielkich miastach Ameryki. W Polsce jednak trudno o takie przykłady. Opony kojarzą nam się z brudem, padają py[...]
11
75%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
2015 Vol. 63, nr 4 867--878
EN In the paper a chosen model of the light armoured vehicle was tested in terms of blast loading. More precisely, the blast propagation and interaction with the tire behaviour and suspension system elements of the light-armoured vehicle (LAV) was simulated. The chosen military vehicle meets the requir[...]
12
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2008 Nr 5 11-12
PL Bardzo istotnym światowym rozwiązaniem w gospodarce odpadami jest utylizacja zużytych opon. W artykule przedstawiono technologię utylizacji opon z wykorzystaniem strumienia wody o wysokim ciśnieniu. Zaprezentowano także wyniki badań wstępnych oraz poddano je analizie. Słowa kluczowe: water-jet, recy[...]
EN Utilization of tires is one of the most important world task. Different utilization methods of rubber from tires are presented in the paper. An issue of rubber removing using the high-pressure water-jet was examined. The research results were discussed.
13
75%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2013 Nr 3 134--144
PL Niniejszy artykuł przedstawia zjawisko eksplozyjnego rozerwania opon transporterów opancerzonych, przebieg i wyniki eksperymentu. Na świecie w wielu ośrodkach prowadzone były badania ukierunkowane na poprawienie ochrony ludzi, którzy zajmują się naprawą i konserwacją opon samochodów ciężarowych i za[...]
EN This article presents the results of experimental investigations of an explosive decompression of an Armoured Personnel Carrier's tire. Despite a large number of empirical studies related to tire blow-outs aimed at improving the safety of personnel doing repairs and maintenance of trucks, the experi[...]
14
75%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2016 z. 3/107 91--97
PL W artykule zostały przedstawione czynniki wpływające na magnetyzm kola ogumionego oraz ich podział (na czynniki wynikające z produkcji opony oraz czynniki wynikające z budowy opony i oddziaływań, jakie zachodzą w tym elemencie). Ponadto autorzy przeanalizowali istniejące rozwiązania w dziedzinie pom[...]
EN The article presents the factors affecting the magnetism pneumatic wheel and their division (factors resulting from the production of tyres and factors result from the construction of the tyre and the interactions that take place in this element). In addition, the authors analyzed existing solutions[...]
15
75%
Logistyka
2015 nr 4 6435--6440, CD 2
PL Pole kontaktu opony z nawierzchnią istotnie zależy od warunków eksploatacyjnych i wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwa ruchu pojazdu. Zjawiska zachodzące w strefie kontaktu mają decydujące znaczenie dla zachowania stateczności i kierowalności i determinują zdolność do przenoszenia sił na jezdnię. Z[...]
EN Field contact with the ground significantly depends on the operating conditions and directly affect the safety of the vehicle. Phenomena occurring in the contact zone are critical to maintaining the stability and steer ability and determine the ability to transfer power to the road. Changes in the g[...]
16
75%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2018 z. 2/116 163--170
PL W powyższej pracy zostały przedstawione rozważania innych autorów w kwestiach związanych ze zmianami pola magnetycznego koła ogumionego oraz sposobu i metod prowadzenia badań (użytego sprzętu do badań i obiektów badawczych). Następnie przedstawiono uniwersalny przyrząd pomiarowy (przyrząd możliwa pr[...]
EN In the paper ‘Tire and rim magnetism after storage’ conclusions of other authors connected with tyre magnetic field changes and ways of conducting research (used equipment and objects) were presented. Next, a universal measuring device was presented (it enables examination of tyres of any diameter).[...]
17
75%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2018 z. 4/118 45--52
PL W powyższej pracy pt. "Porównanie magnetyzmu opon zimowych nowych i eksploatowanych" przedstawiono rozwiązania innych autorów dotyczące badań magnetyzmu koła ogumionego. Zaprezentowano trzy metody pomiarowe oraz wyniki badań wcześniejszych autorów. Z przeprowadzonego rozeznania literaturowego można [...]
EN In the article entitled "Comparison of magnetic characteristics of new and used tires" the authors present the results of the past study of tire/ wheel magnetic field. Three measurements methods are shown, as well as the results of previously conducted research. Exploration ofthe literature of the s[...]
18
75%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2018 z. 4/118 53--58
PL W powyższej pracy 'Konstrukcja penetratora do powtarzalnych pomiarów zmian pola magnetycznego powstałych na skutek penetracji opony samochodowej' zostały przedstawione rozważania innych autorów w kwestiach związanych z wytwarzaniem pola magnetycznego przez opony/ koła samochodowe. W dalszej części a[...]
EN The above work ‘Penetrator construction for repetitive measurements of magnetic field changes caused by car tire penetration’ presents concepts of other authors connected with magnetic field creation by car tires. In the further part of the article the assumptions a penetrator should meet were prese[...]
19
75%
Transport Problems
2019 T. 14, z. 1 13--21
EN The main parameters describing the interaction between a tire and the road are forces transmitted by a tire. This paper presents experimental and theoretical research of mechanism of force transmission between a tire and slush-covered pavement. The experimental research was conducted in the internal[...]
20
63%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących właściwości trakcyjnych opon w warunkach drogi leśnej. Celem pracy było dokonanie oceny czterech opon różniących się konstrukcją, rzeźbą bieżnika oraz wymiarami geometrycznymi. Dla wybranych opon przeprowadzono badania właściwości trakcyjnych z użyciem [...]
EN The study presents the research results concerning traction properties of tyres on a forest track. The purpose of the work was to assess four tyres differing with the structure, tread and geometric dimensions. For the selected tyres, traction properties research was carried out with the use of a spe[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last