Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  operational risk
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Nafta-Gaz
2009 R. 65, nr 3 248-254
PL W artykule omówiono podstawowe metody szacowania ryzyka eksploatacyjnego gazociągów. Podano przykłady zastosowań metod jakościowej i ilościowej szacowania ryzyka. Ukazano rolę oceny ryzyka w procesie zarządzania integralnością gazociągu. Przedstawiono odniesienia do norm i standardów, zarówno krajow[...]
EN In this presentation the fundamental risk assessment methods were discussed. The applications of quality and quantity methods of risk assessment were presented. Risk estimation as a part of gas pipelines managing system integrity was showed. The relations to domestic and foreign norms and standards [...]
2
100%
Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych
2017 Nr 1 12--14
PL W referacie przedstawione zostały specyficzne uwarunkowania funkcjonowania systemów instalacyjnych eksploatowanych w stanie zagrożenia zaistnieniem różnorodnych i nietypowych czynników, oddziałujących na ich funkcjonowanie.
EN General conditions concerning functioning of insulating systems operated in an emergency occurrence of various factors which can destructive affect their functioning are presented in this paper.
3
100%
Inżynieria Mineralna
PL W artykule przedstawiono metodykę i wyniki badań umożliwiających charakterystykę zakładu wzbogacania węgla metodą analizy ryzyka w zakresie eksploatacji oraz wnioski, które mogą być wykorzystane przy podejmowaniu decyzji w zakresie zarządzania produkcją oraz decyzji inwestycyjnych.
EN The article presents methodology and results of studies, which allow to characterise a coal preparation plant by means of operational risk analysis and to draw conclusions which could be used for making production management and investment decisions.
4
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Organizacja i Zarządzanie Przemysłem
2008 z. 20 3-107
PL W pracy podjęto problematykę zapewniania ciągłości działania i jego przesłanek w analizie ryzyka oraz rozwiązaniach bezpieczeństwa. W rozdz. 1 przybliżona została istota problemu, W szczególności podkreślony został mechanizm pojawiania się zakłóceń w działalności organizacji, co pozwala zrozumieć, w[...]
EN The paper deals with the problem of providing continuity of operations and its effect on risk analysis and security solutions. Chapter 1 reveals the nature of the problem, most importantly the emphasis is put on the mechanism of emergence of disturbances in functioning of organisations, which helps [...]
5
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Organizacja i Zarządzanie Przemysłem
2008 z. 21 3-109
PL Pierwszą część pracy, poświęconą omówieniu podstawowych koncepcji, rozpoczyna przegląd aktualnych zagadnień zarządzania ryzykiem operacyjnym. Szczegółowo przeanalizowano różne rodzaje ryzyk i relacje między spotykanymi pojęciami. Autor zwraca uwagę, że rozważana dziedzina nauki i praktyki jest zdomi[...]
EN The overview of up-to-date issues of operational risk management begins from a discussion of basic concepts. Different types of risks and relations between them have been carefully analyzed. It was underlined that the practice and research of risk management have been dominated by the experience of [...]
6
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 1651--1656, CD
PL W artykule omówiony zostały problemy związane z realizacją procesu zarządzania ryzykiem w organizacjach. Skupiono się na problematyce ryzyka operacyjnego, które dotyka codzienności funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Jako punkt odniesienia przyjęto proces zarządzania ryzykiem operacyjnym w sekt[...]
EN The subject of the article refers to the problems associated with the implementation of the risk management process in organizations. The article is focused on the issues of operational risk, which affects the everyday operation of each company. As a reference point the process of operational risk m[...]
7
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Wymóg przeprowadzania oceny ryzyka operacyjnego w przedsiębiorstwach kolejowych wynika na dzień dzisiejszy z budowanych i wdrożonych od 2007 r. Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), wynikających z polskich i europejskich wymagań prawnych. Zgodnie ze stosowanym w praktyce podziałem ryzyka opera[...]
8
75%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2015 nr 1 2--8
PL W ramach artykułu przedstawiono znaczenie ryzyka operacyjnego związanego z efektywną realizacją procesu produkcji. Z punktu widzenia klienta stanowi ona wartość rynkową przejawiającą się procesem zakupu bądź jego brakiem. Zauważonymi problemami są przede wszystkim luki wiedzy w zakresie pomiarów efe[...]
EN The article presents the importance of operational risk associated effectively from of the production process. The client evaluates the market value of the purchase process, or lack thereof. Noticed the problem is primarily a gap of knowledge in the field of measuring the production process efficien[...]
9
75%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2014 nr 6 18--22
PL W artykule poddano analizie zakłócenia generowane przez poszczególne kategorie dostawców przedsiębiorstwa o wysokim stopniu kastomizacji. Zbadano prawdopodobieństwo z jakimi generują oni zakłócenia w procesie produkcji oraz wyznaczono ich średni poziom. Przeprowadzone analizy stanowić mogą bazę do b[...]
EN The purpose of this paper is to present selected aspects of organizational risk management in an engineering and manufacturing-to-order enterprise, particularly these focused on the importance of material flow management in a supply chain. The diagnosis included its division according to the likelih[...]
10
63%
Przegląd Górniczy
2013 T. 69, nr 9 148--150
PL Niniejszy artykuł poświęcony został obligacjom zamiennym jako instrumentowi dłużnemu, który można wykorzystać do zabezpieczania producenta energii elektrycznej przed niedoborem surowca energetycznego w postaci węgla kamiennego. Artykuł zawiera krótką charakterystykę obligacji zamiennych oraz przykła[...]
EN This paper presents the issue of convertible bonds as a debt instrument which can be used to secure the power generation company against the deficit of hard coal. The paper includes a brief description of convertible bonds and the example of their application (illustrated with an example of a zero-c[...]
11
63%
Logistyka
2014 nr 6 439--445, CD 2
PL Ryzyko operacyjne traktowane jest jako nierozerwalny elementem każdego działania, pojawia się zawsze, gdy przedsiębiorstwo przystępuje do realizacji swoich funkcji. Z analizy raportu światowej organizacji. Analizując łańcuchy logistyczne należy określić krytyczne punkty, procesy dla których zbadane[...]
EN Operational risk is treated as an inseparable element of any action, always appears when a company proceeds to carry out their functions. The report analyzes the worldwide organization. Analyzing the logistics chain must specify the critical points, the processes for which should be examined fact[...]
12
63%
Materiały Budowlane
2017 nr 8 103--105
PL Ocena ryzyka eksploatacji obiektów mostowych wymaga specyfikacji i hierarchizacji potencjalnych zagrożeń, które mogą utrudnić przemieszczanie środków transportowych. Pozwala ona na zmniejszenie liczby problemów podczas realizacji różnych przedsięwzięć inżynieryjnych. W artykule zaprezentowano modyfi[...]
EN The risk assessment for the exploitation of bridges requires the specification and hierarchisation of potential risk factors that may disturb the movement of means of transport. Therefore, it enables the reduction of problems during the implementation of construction projects. The paper presents a m[...]
13
63%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Wymagania stawiane obecnie operatorom transportu zbiorowego na świecie nie ograniczają się już tylko do zapewnienia wysokiej jakości usług. Coraz częściej wiodącym kryterium funkcjonowania firm transportowych staje się bezpieczeństwo przewozu. Wynika to nie tylko z wymagań stawianych przez jednostki[...]
14
63%
Ekonomia i Środowisko
2018 nr 1 158--169
EN The aim of the research was to identify the level of economic risk and to evaluate the effects of the risk management in the tourism companies listed on the stock exchange from 2010 till second quarter of 2017 on the basis of their financial reporting. Desk research method for identifying specific r[...]
15
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2018 Nr 1 (127) 10--20
PL Wypadki, awarie i straty operacyjne skłaniają do podkreślenia znaczenia odpowiednich systemów i mechanizmów kontroli w celu radzenia sobie z ryzykiem operacyjnym (OR). W artykule opisano metodologię przeprowadzania oceny ryzyka w zakresie ogólnej działalności włókienniczej, tj. opracowanie ram konce[...]
EN Accidents, operational failures and losses prompt authorities to highlight the importance of adequate systems and controls to deal with operational risk (OR). Therefore risk assessment methodology has become a dire need of major industries for undertaking valuable measured in production and operatio[...]
16
63%
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
2014 Vol. 8 no. 4 505--512
EN In this paper author depicts the results of the sea trials of the operational test of a Hiload technology at sea waves with the numerical analysis for the dynamic forces and operational risk. The research was carried out on board MT “Navion Anglia” which was engaged in a towing operation through the[...]
17
51%
Rynek Energii
2011 nr 3 116-121
PL Obliczenie ceny ciepła wymaga określenia planowanego kosztu jego wytwarzania oraz uzasadnionego zwrotu z kapitału zaangażowanego w ten rodzaj działalności. Podstawą do ustalenia zwrotu z kapitału stanowi tylko ten majątek, który rzeczywiście wypracowuje marżę ze sprzedaży ciepła. W artykule zapreze[...]
EN The companies that deals with heat plant, transmission & distribution use their assets to run their business, but those assets do not mean exactly company's capital. Still, both need to be managed to inctrease owner's contribution. To achieve this goal the company strive for keeping the balance betw[...]
18
51%
Polityka Energetyczna
2008 T. 11, z. 1 147-164
PL Możliwość optymalizacji wspólnych działań kopalni węgla brunatnego i elektrowni poprzez wybór wyrobiska docelowego maksymalizującego łączny zysk jest zagrożona sprzecznością interesów obu stron bilateralnego monopolu, istniejącą asymetrią informacji oraz ich oportunizmem. Integracja pionowa niweluje[...]
EN Possibility of optimisation of joint activity of a lignite mine and a power plant through selection of the ultimate pit maximising joint profits is threaten by conflict of interests of both sides of bilateral monopoly, existing asymmetry of information and opportunism of both sides. Vertical integra[...]
19
51%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 81 49--65
PL Przedsiębiorstwa górnicze funkcjonują w warunkach podwyższonego ryzyka wewnętrznego i sektorowego, co sprawia, że ich wyniki finansowe są narażone na znaczne i częste odchylenia od planowanych wartości. Wskazane okoliczności wymagają szczególnej ochrony przed ryzykiem, co implikuje potrzebę dokładne[...]
EN Mining enterprises function in the conditions of enhanced internal and sector risk, which cause their financial results to be exposed to considerable and frequent deviations from the values planned. The circumstances indicated require special protection from risk, implying a necessity for deep and m[...]
20
51%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2016 z. 63, nr 1/I 173--180
PL Bardzo często ocena ryzyka realizacji i eksploatacji obiektów budowalnych z powodów finansowych lub też braku odpowiednich narzędzi badawczych w praktyce jest realizowana tylko przez nieliczne grono inżynierów. Identyfikacja ryzyka eksploatacji obiektów mostowych polega przede wszystkim na specyfika[...]
EN The risk assessment of implementation and exploitation of building structures, for financial reasons and lack of appropriate methods and tools, in practice is carried out only by very few engineers. The identification of the risk of bridges exploitation is based on specifying and hierarchizing poten[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last