Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  operation parameters
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Lotnictwa
PL W ciągu trwającego 4 lata cyklu badań prototypu samolotu I-22 Iryda powstała obszerna komputerowa baza danych, zawierająca zapisy wielu istotnych parametrów pracy zespołu napędowego składającego się z dwóch silników odrzutowych typu K-15. W artykule przedstawiono wyniki statystycznej obróbki zapisów[...]
EN Within 4-years research cycle of the 1-22 Iryda airplane prototype a wide computer database has been created. This database includes recordings of many important operation parameters of the airframe and its systems as operation parameters of the powerplant consisting of two K-15 jet engines. Results[...]
2
88%
Journal of Polish CIMAC
EN This paper shows possibilities and effectiveness of application of a monitoring system to control an automatic regulation system and the main power system of a chosen ship. It presents an analysis of operation states where unstable operation of the shaft takes place and there are black-outs of shaft[...]
3
75%
Chemik
2014 Vol. 68, nr 12 1074--1085
PL W artykule przedstawiono parametry techniczne wybranych demonstracyjnych i komercyjnych zintegrowanych układów gazowo-parowych IGCC (Integrated Gasification Combined Cycle). Wybrane instalacje charakteryzują się mocą wytwarzanej energii elektrycznej na poziomie mocy aktualnie wykorzystywanych konwen[...]
EN The article presents technical parameters of selected pilot and industrial Integrated Gasification Combined Cycles (IGCC) plants. Selected plants have capacity of produced electricity at the level of currently used conventional power units of commercial power plants, i.e. above 250 MW of electric ca[...]
4
75%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL W artykule dokonano oceny stosowanych rozwiązań, jak również parametrów pracy, w kontekście uzyskiwanej sprawności obiegu parowego bloku nadkrytycznego. Analiza wykonana została dla określonej struktury elektrowni. Termodynamiczny model obliczeniowy utworzono w programie GateCycle. W trakcie oblicze[...]
EN In the paper the evaluation of applied solutions, as well as the operational parameters in context of achieved efficiency of steam cycle of a supercritical power plant was carried out. The analysis for the referred structure of a power plant was made. The thermodynamic computational model was create[...]
5
75%
Energetyka
2016 nr 11 700--703
PL Bieżący monitoring stanu technicznego zespołów młynowych pozwala na utrzymanie pożądanej jakości pyłu węglowego, jak również na ograniczenia zużycia energii na potrzeby własne. W artykule przedstawiono trzy wskaźniki eksploatacyjne, które mogą służyć do oceny stopnia zużycia elementów mielących młyn[...]
EN The current monitoring of coal pulverizers allows to maintain the desired quality of coal dust as well as reduction of energy consumption for own needs. The paper presents three indicators that can be used to assess the degree of installation wear of grinding elements. These indicators are: dust qua[...]
6
63%
Rynek Energii
2012 Nr 3 114--120
PL W artykule przedstawiono niektóre aspekty doboru wysokosprawnych wentylatorów i dmuchaw promienio-wych do zadanych parametrów pracy. Na podstawie bazy pomiarowej wyselekcjonowanych 33 wysokosprawnych wentylatorów promieniowych o sprawnościach większych niż 84%, opracowano nowe związki korelacyjne, k[...]
EN In this paper some aspects of selection of centrifugal fans and blowers with high efficiency for demanded operation parameters have been presented. From database, 33 high efficiency fans (η>84%) were selected to elaborate new correlation compounds, which can be use in centrifugal fans designing. In [...]
7
63%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
EN In the paper is presented an analysis of factors affecting increase of damage ability thus stoppages of machines for drilling in hard rocks. It was stated that overwear of tapered rotary tool is the reason of increased damages of machines and frequency of worn tools repalcement. Next, accelerated w[...]
8
63%
Combustion Engines
2015 R. 54, nr 3 858--867
PL Silnik z zapłonem samoczynnym, wyposażony w dwupaliwowy system zasilania, jest postrzegany jako odpowiedź na wymagające oczekiwania rynku motoryzacyjnego. Jako alternatywne paliwo użyto sprężonego gazu ziemnego (CNG), z racji na jego cechy i konkurencyjną cenę w porównaniu do innych paliw. Punktem w[...]
EN The compressed ignition engine with a dual fuel system is presented as an answer to the changing and demanding market conditions. Compressed natural gas (CNG) was used as an alternative fuel, due to its features and its competitive price compared to the other types of fossil and alternative fuels. T[...]
9
51%
Polimery
2009 T. 54, nr 4 288-295
PL Przedstawiono teoretyczną analizę izotermicznych, ustalonych i w pełni rozwiniętych przepływów uogólnionych cieczy newtonowskich w kanale ślimaka. Wykazano, że natężenie przepływu można opisać prostym wyrażeniem ogólnym słusznym dla każdej cieczy, przy czym parametry tego równania, które trzeba zwyk[...]
EN Theoretical analyses of isothermal, stationary and fully developed flows of generalized Newtonian liquids in a screw channel are presented (Fig. 1) in the paper. It is shown that the flow rate can be described by the simple general expression valid for every liquid. Parameters of this expression, wh[...]
10
51%
Rudy i Metale Nieżelazne
2001 R. 46, nr 9 405-409
PL Przedstawiono metodykę badań, których celem było określenie wytycznych doboru podstawowych parametrów technicznych przenośników taśmowych, wyposażonych w układy napędowe sterowane przemiennikami częstotliwości.
EN The authors present the methodology of investigations for definition of the primary technological parameters for band conveyors, furnished with power transmission systems, controllable by frequency converters.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last