Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  operation conditions
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2008 nr 133 237--244
EN An analysis of operation conditions of last stages of 30MW class CHP turbines is presented. The analysis is based on real data taken from DCS of a large domestic CHP. A program aimed at improving the performance of those end stages was proposed and subsequently implemented in practice.
2
75%
Journal of KONES
PL W referacie przedstawiono ogólną charakterystykę testów badawczych NOx silników jednostek pływających, ocenę trudności realizacji cykli badawczych silników głównych napędzających śrubę o skoku ustalonym podczas morskich prób zdawczych a także uwagi i ocenę adekwatności obciążeń zalecanych poszczegól[...]
EN General characterisation of NOx research tests of vessel units has been presented in this paper. Estimation of difficulties of research cycles realization for main engines, which drive fixed pitch propellers during sea acceptance trials have been presented, as well as remarks upon adequacy of loads [...]
3
75%
Eksploatacja i Niezawodność
2003 nr 4 22-30
PL Jednym z najważniejszych stanów funkcjonowania samochodowego silnika spalinowego Jest rozruch, podczas którego jest on doprowadzany do samodzielnego działania na biegu jałowym. Ze względu na niekorzystne procesy Fizyczne jakie zachodzą podczas każdego rozruchu obserwuje się w jego trakcie występowan[...]
EN Engine start-up seems to be one of its most important functional states. At the start-up the engine develops mechanic energy (internally) to overcome resistance to motion and then it is made to operate independently at idle running. Due to unfavourable physical processes that take place during each [...]
4
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
2018 R. 86, nr 3 20--24
PL PSE, jako operator systemu przesyłowego, koordynuje zabezpieczenia sieci 110 kV i NN, w tym też koordynuje zabezpieczenia nowych obiektów podłączanych do systemu elektroenergetycznego. OSP sprawdza również, czy spełniają one wymagania określone w IRiESP. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi, by wypos[...]
EN PSE, as the Transmission System Operator, coordinates 110 kV and extra high voltage network protection, including the protection of new facilities connected to the power system. The PSE also verifies if they meet the requirements set out in IRiESP. The purpose of the paper is to draw attention to th[...]
5
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
2015 R. 19, nr 3 49--54
PL W artykule przedstawiono wyniki badań związanych z pomiarami pojemności i szeregowej rezystancji zastępczej superkondensatorów w zależności od wartości natężenia prądu ładowania i rozładowywania. W tym celu przygotowano specjalny układ pomiarowy oraz algorytm prowadzenia badań tak, aby procedura bad[...]
EN This paper presents the results of tests connected with measurements of capacitance and equivalent series resistance of supercapacitors, depending on value of charge/discharge current. Special circuit and algorithm for carrying out measurement procedure, to determine dependency of value of designate[...]
6
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
2017 R. 85, nr 9 73--81
PL Artykuł omawia budowę typowych rozwiązań przesuwników fazowych oraz prezentuje problematykę i specyfikę zabezpieczenia różnicowego transformatorów z kątową regulacją przekładni. Przedstawiono również możliwości oraz ograniczenia tradycyjnych zabezpieczeń różnicowych transformatorów oraz zwrócono uwa[...]
EN The paper describes construction of phase-shifting transformers (PST) and presents issues and specifics of the differential protection of phase-shifting transformers. The possibilities and limits of traditional transformer differential protections are presented too. Attention has been paid to specif[...]
7
63%
Przegląd Budowlany
2016 R. 87, nr 5 45--47
PL Procesy korozyjne występują w konstrukcjach żelbetowych z różnym nasileniem, w zależności od środowiska eksploatacyjnego. Jedną z metod pozwalających na ustalenie występowania korozji oraz stopnia jej zaawansowania jest elektrochemiczna nieniszcząca metoda pomiaru impulsu galwanostatycznego. W artyk[...]
EN Corrosion processes occur in reinforced concrete structures with varying intensity depending on operating environment. One of the methods to determine the existence of corrosion and its severity is electrochemical non-destructive method to measure the galvanostatic pulse. The article presents the su[...]
8
63%
Przegląd Spawalnictwa
PL Przedstawienie wyników badań stali P91 w stanie dostawy i po 80 000 h przepracowanych na rurociągu pary świeżej oraz wskazanie parametrów porównawczych stanowi treść niniejszego opracowania. W pracy przedstawione zostały wyniki badań składu chemicznego, mikrostruktury, statycznej próby rozciągania o[...]
EN Tests results of P91 steel taken from a scrap of a new pipeline and a pipeline after 80 000 h of its exploitation in real steam conditions were presented. Additionally, in the present paper comparative parameters were indicated. Chemical composition analysis, microstructural observations, static ten[...]
9
51%
Energetyka
2003 nr 8 552-557
10
51%
Przegląd Budowlany
PL Kamienne nawierzchnie brukowe cechuje powszechne zastosowanie i długa historia. W wielu miastach zachowane fragmenty bruku pozwalają wspomnieć i poczuć ducha dwudziesto- i dziewiętnasto-wiecznych aglomeracji, a szereg wybrukowanych ulic zostało wpisanych do rejestrów zabytków. Nawierzchnie tego typu[...]
EN Stone surfaces made with setts are widely used and have a long history. In many towns, surviving fragments of such surfaces provide a reminder of and recreate the atmosphere of twentieth- or nineteenthcentury urban scenery, and many such streets have been listed in registers of monuments. Surfaces o[...]
11
51%
Przegląd Budowlany
PL W skali makroskopowej nie ma równowagi termodynamicznej podczas cyklów zamarzania i odmrażania, jak to stwierdzono dla systemów mikroskopowych [Max]. Trwałość konstrukcji betonowych eksploatowanych w warunkach zimowych może być bardzo wysoka lub bardzo niska, przy tych samych lub zbliżonych parametr[...]
EN On a macroscopic scale there is no thermodynamic balance over freezing and thawing cycles, as has been found for microscopic systems [Max]. The durability of concrete structures used in winter conditions may be very high or very low, even when the ingredients of the concrete mix had the same or simi[...]
12
51%
Przegląd Budowlany
PL Nieuwzględnienie ograniczeń wykonawstwa przy stosowaniu typowych modeli teoretycznych o odmiennych założeniach brzegowych i ciągłym funkcjonowaniu systemów obsługi wiąże się z poważnymi błędami wyników obliczeń. Analiza poziomu błędów przy modelowaniu bezmagazynowej pracy na budowie z pominięciem pr[...]
EN Failure to take account of working limitations when applying typical theoretical models which assume different boundary conditions and the constant functioning of service systems leads to serious detects in the results of calculations. Analysis of the level of errors in the modelling of work on a bu[...]
13
51%
Przegląd Papierniczy
2015 R. 71, nr 2 107--111
PL Poddano analizie szczególnie trudne warunki eksploatacji powierzchni roboczej cylindrów Yankee, stosowanych w procesach wytwarzania papierów tissue. Omówiono zagadnienia trwałości oraz „stanu granicznego” powierzchni płaszcza cylindra z uzasadnieniem potrzeby jej szlifowania bądź regeneracji. Opisan[...]
EN The article analyses particularly difficult operation conditions for working surface of Yankee cylinders used in tissue making processes. Life and boundary conditions of cylinder covers are discussed underlining the need for their grinding or recovery. The process of classic creping of tissue sheet [...]
14
51%
Przegląd Spawalnictwa
PL Elementy elektrowni jądrowych i fabryk chemicznych, np. rafinerii, są wykonywane z wysokostopowych stali austenitycznych ze względu na dużą odporność na korozję. Jednak elementy często pracują w temperaturze powyżej dopuszczalnej wynoszącej 280÷3000C i poddawane są cyklicznym deformacjom. Elementy z[...]
EN Plant components in power plants like nuclear power plants (NPP) and chemical plants like refineries are very often manufactured in austenitic stainless steel because of the resistance of the material against corrosion. However, the components are very often under elevated service temperatures in th[...]
15
45%
Ochrona Środowiska
PL Jednym z podstawowych składników ścieków komunalnych są zanieczyszczenia organiczne, których zawartość jest określana najczęściej na postawie ich biochemicznego zapotrzebowania na tlen (BZT5). W artykule opracowano prosty model regresyjny do szacowania wartości BZT5 ścieków komunalnych w celu zapewn[...]
EN One of the primary components of municipal sewage is organic pollution, the content of which is determined most often on the basis of its biochemical oxygen demand (BOD5). In the paper, a simple regression model was developed to estimate BOD5 values of municipal sewage in order to ensure ongoing eff[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last