Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  opakowanie żywności
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 1-2 63-65
PL W artykule przedstawiono problem innowacyności i kierunki rozwoju współczesnych opakowań żywności. W pracy podano przykłady opakowań innowacyjnych i ekologicznych.
EN Innovation issues and development trends in modern food packaging were presented in the paper. The examples of innovative and ecological packaging were given.
2
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2007 Nr 1 94-96
PL W artykule przedstawiono zagadnienie tzw. opakowań inteligentnych produktów spożywczych. Opisano definicję, przykłady oraz trendy rozwoju opakowań inteligentnych na polskim oraz światowym rynku opakowaniowym.
EN In the paper problem of so-called smart food packagings were presented. A definition, examples and development trends of smart packagings in the Polish and world packaging market were presented.
3
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2007 Nr 1 17-19
PL W artykule przedstawiono zagadnienie opakowań polimerowych stosowanych w branży spożywczej. W pracy przeprowadzono analizę ekologiczną wykorzystania opakowań polimerowych.
EN In the paper a problem of polymer packaging used in food industry were presented and the ecological analysis of polymer packaging usage was also carried out.
4
75%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN In this paper some problems related to the food packaging features and their influences on the robotic logistic systems in food and some other goods transportation systems as well as some of expected food packaging features have been presented. Special attention has been paid to the so called 'ptm' [...]
5
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2007 Nr 1 71-72
PL W artykule podjęto próbę usystematyzowania informacji na temat oddziaływań środowiskowych generowanych przez opakowania produktów spożywczych. Przedstawiono przegląd wyników przeprowadzonych dotychczas badań ekobilansowych określając źródła dominujących oddziaływań środowiskowych. Na tej podstawie z[...]
EN In the paper an attempt to systematize information on environmental burdens generated by food products packaging is undertaken. A review of ecobalance research results is presented and sources of dominating environmental interactions are established. On this basis, directions of further work on envi[...]
6
63%
Przemysł Spożywczy
2015 T. 69, nr 8 69--72
PL W artykule przedstawiono koncepcje budowania wartości dla uczestników rynku, takich jak konsument, społeczeństwo, a przede wszystkim różnego rodzaju przedsiębiorstwa. Zaprezentowano również sposoby kreowania tej wartości – rozumianej jako subiektywnie postrzegany stosunek poniesionych kosztów do uzy[...]
EN The paper presents concepts of value for market participants such as: consumer, society and first of all – different kinds of enterprises. There were also presented ways of creating of this value – being understood as subjectively perceived ratio of incurred costs to the obtained benefits – through [...]
7
63%
Przetwórstwo Tworzyw
2001 nr 1 5-7
8
63%
Przetwórstwo Tworzyw
1998 nr 8 177-180
9
63%
Przetwórstwo Tworzyw
1998 nr 7 157-158
10
63%
Przetwórstwo Tworzyw
1998 nr 5 115-121
11
63%
Przetwórstwo Tworzyw
1998 nr 4 89-93
12
63%
Przetwórstwo Tworzyw
2002 nr 5 149-157
13
51%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 5 700--705
PL Przedstawiono wyniki badań wybranych właściwości termofizycznych materiału uzyskanego z liofilizowanych pian jako alternatywnego materiału na opakowania żywności mrożonej. Piany uzyskano z albuminy i modyfikowano roztworami agaru i żelatyny. Stwierdzono, że gęstość, współczynnik przewodności cieplne[...]
EN Egg albumin was modified by addn. of agar and gelatine solns. and freeze-dried to produce foams used as an alternative material for frozen food packaging. The d., thermal cond. and thermal diffusivity and hardness of the foams were similar to those of extruded polystyrene. Thermovision anal. of the [...]
14
51%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Przepisy dotyczące materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością są w coraz większym stopniu ujednolicane w ramach UE, a podstawę do ich wprowadzania stanowią dyrektywy komisji Europejskiej. Polskie ustawodawstwo związane z tymi wymogami jest już całkowicie zharmonizowane z przepisami [...]
EN EU legislation concerning materials and products for food contact becomes more and more unified. Directives issued by European Commission are the principles for the introduction of legislation. Polish legislation regarding these requirements has already become harmonized with EU legislation. EU dire[...]
15
51%
Przetwórstwo Tworzyw
1998 nr 7 159-163
16
51%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Artykuł stanowi przegląd literaturowy dotyczący surowców do produkcji folii polietylenowej, środków ułatwiających przetwórstwo oraz dodatków wpływających na polepszenie właściwości użytkowych. Omówiono dodatki specjalne będące składnikami folii polietylenowych, nadające wyrobom foliowym właściwości:[...]
EN This paper constitutes a review of the literature concerning the raw materials for the production of polyethylene films, processing aids and additives that affect the improvement of performance. Discusses the special allowances that are components of polyethylene films suitable qualities to film pro[...]
17
51%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Celem pracy było określenie wpływu działania czynników chemicznych (masło, olej roślinny, 5% kwas octowy, 5% trietyloamina) i środowiskowych (obniżona temperatura, woda) na właściwości wytrzymałościowe folii polimerowych (PE-MD/iPP) oraz papieropodobnych (PE-MD/iPP/CaCO3). Otrzymane wyniki badań jed[...]
EN The aim of this work was definition the influence of chemical (butter, vegetable oil, 5% acetic acid, 5% triamine-ethyl) and weather (reduced temperature, water) agents on mechanical properties of polymeric (PE-MD/iPP) and paper - like (PE-MD/iPP/CaCO3) films. Results of presented investigations une[...]
18
51%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Opisano metody oznaczania migracji globalnej do płynów modelowych tłuszczów z materiałów i wyrobów z tworzyw przeznaczonych do kontaktu z produktami spożywczymi. Wytyczne dotyczące przeprowadzenia badań migracji globalnej opisują normy PN-EN 1186-1:2002, PN-EN 1186-2:2002 oraz EN-1186-15:2002. Wykon[...]
EN Methods of determination of global migration from materials and plastic products used for food contact into model fluids of fats were described in this article. Instructions concerning tests of global migration are presented in the standards: PN-EN 1186-1:2002, PN-EN 1186-2:2002 and EN-1186-15:2002.[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last