Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 231
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  opakowania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL Artykuł poświęcony jest opakowaniom, które z logistycznego punktu widzenia stanowią element bezpiecznego, sprawnego oraz skutecznego przemieszczania wyrobów z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia. Przedstawiono podział jednostek logistycznych oraz procedury pakowania i tworzenia paletowych jedno[...]
EN The article is dedicated to packages, which, from the logistic point of view, are the element of safe and efficient products shifting from the place of dispatch to the place of destination. The division of logistics units and procedures for packaging and a pallet load units creation are presented. T[...]
2
100%
Logistyka
PL Artykuł poświęcony jest opakowaniom, które z logistycznego punktu widzenia stanowią element bezpiecznego, sprawnego oraz skutecznego przemieszczania wyrobów z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia. Dokonano podziału opakowań ze względu na wymogi wynikające z uczestnictwa w łańcuch dostaw, rodzaju[...]
EN The article is dedicated to packages, which, from the logistic point of view, are the element of the safe and efficient products shifting from the place of dispatch to its destination. Packages were divided in terms of the requirements arising from participation in the supply chain, kinds of logisti[...]
3
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL W artykule zaprezentowano europejskie i krajowe regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa stosowania materiałów i wyrobów opakowaniowych. Przedstawiono ogólne zasady oznaczania jakości opakowań chłodzonych produktów spożywczych. Szczególną uwagę zwrócono na metody badania migracji substancji małoczą[...]
4
100%
Logistyka
2005 Nr 1 21-23
5
100%
Logistyka
2003 Nr 5 19-22
6
100%
Przemysł Spożywczy
2005 T. 59, nr 9 26--29
PL Jednym z podstawowych czynników wpływających na zmiany jakości zamrożonej żywności podczas jej przechowywania i transportu jest opakowanie. Ochronna rola opakowań zależy w bardzo dużym stopniu od rodzaju zastosowanego materiału i kompozycji. W artykule omówiono wielowarstwowy materiał, który mógłby [...]
EN One of the basic factors influencing quality changes of chilled and frozen foodstuffs during storage and transport is packaging. The protective function of packaging strongly depends on the kind of material used and its composition. The proposal of multilayer material, which could be useful for cons[...]
7
80%
Logistyka
PL Innowacyjność jest nieodzownym elementem współczesnych czasów. Każdy nowy produkt powinien być niekonwencjonalny. Każda nowa usługa powinna mieć' nowatorski charakter. Taką oryginalnością charakteryzują się opakowania inteligentne, coraz częściej wykorzystywane na rynku artykułów spożywczych. Niniej[...]
EN The great focus on intelligent packaging has arose from manufacturer and consumer concerns, related to shelf-life or freshness and quality of packed food. Some solutions related to intelligent packaging have been already implemented in packaging industry like: time and temperature indicators, labels[...]
8
80%
Logistyka
PL Zaopatrywanie okrętów na morzu traktowane jest jako wsparcie działań sił bojowych wyznaczonych do wykonania zadań operacyjnych. Znaczna grupę środków zaopatrzenia, dostarczanych na okręty stanowią ładunki drobnicowe. Zalicza się do nich zarówno zapasy ogólnookrętowe jak i środki bojowe. Przekazywani[...]
EN Replenishment at sea is regarded as support of activities of combat forces designated to perform operational tasks. Large group of ships supply, are provided for general cargo. These include both ships stocks and munitions. Transfer of cargo between ships of these require the use of different types [...]
9
80%
Logistyka
PL W artykule podjęto rozwiązania na temat trendów na rynku opakowań. Sprecyzowano, które z nich w sposób szczególny wpływają na procesy logistyczne i w jaki sposób. Opracowanie zilustrowano konkretnymi przykładami dotyczącymi nowości na rynku opakowalnictwa. W zakończeniu wskazano na konieczność przep[...]
EN The paper discusses the subject of trends in the packaging industry. The packaging which particularly influence logistic processes has been distinguished and the nature of this influence has been analyzed. The study is illustrated with concrete examples of novelties on the packaging market. The pape[...]
10
80%
Logistyka
PL Opakowania poprzez swoje liczne funkcje mogą wspomagać proces zarządzania łańcuchem dostaw w sektorze świeżych owoców i warzyw, jednak obecnie, mimo stosowania różnych form opakowań, nie każdy towar w atrakcyjnym opakowaniu spotka się z zainteresowaniem klienta. Celem niniejszej pracy było zbadanie [...]
EN Packaging through its many functional features can assist in the process of supply chain management In the fresh fruit and vegetables. Despite the use of various forms of packaging, not every item in an attractive package, is interesting for the customers. The aim of this study was to investigate co[...]
11
80%
Przemysł Spożywczy
PL W dniach 16-17 października 2012 r. w Warszawie odbyła się już piąta edycja konferencji naukowo-technicznej "Przyszłość opakowań z biotworzyw". Jej organizatorami były: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk (CMPiW PAN) oraz Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań ([...]
12
80%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2004 nr 52 97-109
EN Consumer `s preferences affects a choice of consumed food products and usually are coditioned on broad scale of social and economical factors. Consumer more and more often takes into account not only a price of food, but also its quality. Packaging and especially identification marks are the one of [...]
13
80%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL W wielu dziedzinach gospodarki w ostatnim okresie został położony duży nacisk na ekologiczne aspekty produkcji. Działania takie są głównie spowodowane ograniczeniami wprowadzonymi przez Unie Europejską odnośnie zanieczyszczenia środowiska. Nowy trend nie ominął również produkcji opakowań do chłodzon[...]
14
80%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL W artykule przedstawiono przebieg procesu certyfikacji przeprowadzanej przez akredytowaną jednostkę oraz zakres podstawowych badań i wymagań, którym podlegają opakowania z tworzyw sztucznych. Badania obejmują wszystkie właściwości tworzyw, które mają istotny wpływ na ich przydatność w opakowalnictwi[...]
EN The article presents the process of certification realized by the accredited organization as well as the range of basic researches and demands that the plastic packages undergo to. The researches contain all properties of the plastics which have the remarkable influence for its usefulness in food pa[...]
15
80%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL W pracy postanowiono określić zmiany fizyczne i reologiczne zachodzące w trakcie trzymiesięcznego zamrażalniczego przechowywania w czterech wybranych produktach drobno rozdrobnionych typu mortadela (trzech wieprzowo-drobiowych i jednej wieprzowej, pochodzących od różnych producentów). Próby przechow[...]
EN In the article the author tried to analyse physical and rheological changes that take place during three months of frozen storage in four selected finely minced sausages (three pork and poultry and one pork, coming from three different producers). Samples were stored in packages from polythene foil [...]
16
80%
Przegląd Komunalny
2003 nr 5 45-45
PL Recykling, zwłaszcza opakowań, jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się branży przemysłu w Polsce. Stał się on wiodącym tematem dla biznesu, ponieważ jest to działalność przynosząca coraz większe zyski samorządom, pozwalająca na zmniejszenie kosztów gospodarki odpadami oraz dla organiz[...]
17
80%
Logistyka
2007 nr 5 87-88
18
80%
Logistyka
2004 nr 2 58-60
PL W łańcuchu dostaw mogą wystąpić niedobory towarów, określane jako szkody towarowe spowodowane ubytkami naturalnymi i nadzwyczajnymi oraz starzeniem się zapakowanych towarów. Są one nieuniknionym elementem każdej działalności i wynikają z niedoskonałości rozwiązań technicznych, ekonomicznych i organi[...]
19
80%
Przegląd Papierniczy
2007 R. 63, nr 6 328-329
20
80%
Przegląd Komunalny
2007 nr 4 73-76
PL Odpady opakowaniowe to wszystkie opakowania, w tym opakowania wielokrotnego użytku wycofane z ponownego użycia, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji opakowań. Opakowania stały się integralną częścią samych produktów, a wraz ze wzr[...]
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last