Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 62
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  opad atmosferyczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL W niniejszym artykule przedstawiono analizę zmienności sum rocznych opadów atmosferycznych w latach 1948-1985 z 12 stacji pomiarowych zlokalizowanych na obszarze dorzecza górnej Wisły, na tle zmienności opadów rocznych w latach 1891-1930, zaprezentowanej przez W. Wiszniewskiego [25]. Potwierdzono wc[...]
EN The analysis of the variability of total yearly atmospheric rainfalls during period of 1948-1985 from 12 selected measuring stations localized on Vistula upper river basin territory against a back-ground of the variability of yearly atmospheric rainfalls during period of 1891-1930 presented by W. Wi[...]
2
80%
Rocznik Ochrona Środowiska
2012 Tom 14 814--823
PL Opad atmosferyczny stanowi główne źródło wody docierającej na powierzchnię ziemi i krążącej w jej obiegu hydrologicznym. Odgrywa on decydującą rolę w eliminacji wprowadzanych do atmosfery substancji chemicznych, lecz jednocześnie może powodować zanieczyszczenie gleby, wody i roślinności. Stopień ska[...]
EN Acid rains have a pH of less than 5.65 (the normal acidity of unpolluted atmospheric water). They are the serious threat to nature and man. This problem especially refers to industrialized areas. Sulphur (SO2) and nitrogen (NOx) compounds are the main components causing acidify[...]
3
80%
Przegląd Komunalny
2007 nr 8 16-17
PL Ilość i jakość opadów atmosferycznych na obszarze Poznania zależą od szeregu czynników, takich jak warunki klimatyczne, ukształtowanie terenu i skala emisji zanieczyszczeń. Bez względu jednak na ich charakterystykę istotne dla ekosystemów miejskich jest odpowiednie zagospodarowanie wód opadowych i s[...]
4
80%
Geodezja / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2001 T. 7, z. 2 235-244
PL Informacje o średnich wartościach parametrów opisujących środowisko przyrodnicze pozyskane z wieloletnich pomiarów w punktach są często jedynymi dostępnymi danymi, które wprowadza się do baz systemów informacji geograficznej. W artykule proponuje się wprowadzenie do bazy dodatkowej informacji o jako[...]
EN This study proposes collection of climatic information from survey stations and after further analysis of distribution the division of the land around the station into the regions of homogenous climatic conditions. Incidence of ground-frosts, hails, torrential rains and floods should also be analyse[...]
5
80%
Inżynieria i Budownictwo
2003 R. 59, nr 3 129-131
PL Analiza dotyczy osuwiska drogowego charakterystycznego pod względem warunków geologicznych w środkowej części województwa podkarpackiego. Wykazano, że opady atmosferyczne mogą powodować duże zmiany wilgotności, a zarazem zmiany stanów i parametrów wytrzymałościowych gruntów osuwiska, a zabezpieczeni[...]
EN The numerical analysis of the landslip stability allows to evaluate the geotechnical conditions in which the stability is sufficient. Observation shows that rain fall cause large changes in soil moisture and strength parameters of landslip soils. Protection from excessive irrigating guarantees the s[...]
6
70%
Wodociągi - Kanalizacja
2010 nr 11 48-50
7
70%
Materiały Budowlane
2005 nr 12 24-26
8
70%
Wodociągi - Kanalizacja
2017 nr 5 22--25
9
61%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2006 T. 6, z. 2 335-345
PL W pracy przedstawiono wyniki badań z lat 2002-2004, dotyczące stężeń i ładunków składników mineralnych zawartych w wodach opadowych na obszarze Podhala. Punkt poboru próbek do analiz chemicznych zlokalizowano w miejscowości Czarna Góra (gmina Bukowina Tatrzańska) na wysokości około 720 m n.p.m. W wo[...]
EN The paper presents the concentrations and loads of mineral components contained in precipita-tion waters in Podhale in the years 2002-2004. Sampling sites were situated in the village Czarna Góra (commune Bukowina Tatrzańska) at an elevation of 720 m a.s.l. Precipitation waters were analysed for the[...]
10
61%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
PL Do oceny okresów posusznych w rejonie Bydgoszczy w okresie wegetacyjnym wykorzystano: metodę ciągów dni bezopadowych, klasyfikację opadów Kaczorowskiej na podstawie wskaźnika względnego opadu i klasyfikację Marcilonka na podstawie rozkładu prawdopodobieństwa opadu. W rejonie Bydgoszczy opady atmosfe[...]
EN Three methods were used to evaluate dry periods in the Bydgoszcz region in the growing season: sequences of the days without precipitation, the relative precipitation index and the Kaczorowska's classification, the probability distribution of precipitation and the Marcilonek's classification. Low pr[...]
11
61%
Przegląd Geofizyczny
2010 Z. 3-4 189-195
PL Do oceny okresów posusznych na obszarze Nizin Środkowopolskich w okresie wegetacyjnym wykorzystano metodę ciągów dni bezopadowych Koźmińskiego. W okresie 1954-2000 występowały w roku średnio 1-2 posuchy 11-15-dniowe i jedna posucha 16-20-dniowa. Średnio co dwa lata zdarzały się okresy bezopadowe dłu[...]
EN The Koźmiński method of sequences of days without precipitation has been used for the evalu-ation of dry periods in the region of Central Polish Lowlands. In the period 1954-2000 averagely 1-2 dry periods lasting from 11 to 15 days occurred. In the same period also a dry period lasting 16-20 days ha[...]
12
61%
Analityka : nauka i praktyka
2008 nr 1 40-45
13
61%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2004 Vol. 11, nr 12 1383-1386
PL Głównym zagrożeniem dla środowiska i zdrowia ludzkiego są organiczne związki pochodzenia antropogennego, do których należą: wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, pestycydy, lotne związki fluorowcoorganiczne oraz węglowodory ropopochodne. Szczególne znaczenie wśród zanieczyszczeń pochodzenia an[...]
EN Results of determination of the levels of volatile organohalogen compounds (VOXs) in precipitation from an urbanregion were presented. VOXs were determined in precipitation samples by gas chromatography, using direct aqueous injection (DAI) of the samples into the capillary column and electron captu[...]
14
61%
Inżynieria Ekologiczna
2014 Nr 39 155--165
PL Za pomocą wskaźników standaryzowanego opadu (SPI), standaryzowanej ewapotranspiracji wskaźnikowej (SEI) oraz standaryzowanego klimatycznego bilansu wodnego (SKBW) przeanalizowano warunki wilgotnościowe w okresie wegetacji w wieloleciu 1964–2006 we Wrocławiu-Swojcu. SPI i SEI wyznaczono przy założeni[...]
EN The standardized precipitation index (SPI), standardized reference evapotranspiration index (SEI) and standardized climatic water balance (SCWB) were used to analyze the humidity conditions in the vegetation period of years 1964–2006 in Wrocław-Swojec Observatory. SPI and SEI were calculated on the [...]
15
61%
Ochrona Środowiska
PL Przeprowadzono analizę zmian dobowego poboru wody we Wrocławiu w 2011 r. w zależności od czynników meteorologicznych, tj. temperatury powietrza i wysokości opadów atmosferycznych. Prawie 60% z ilości wody wtłoczonej do sieci wodociagowej po-brano na potrzeby gospodarstw domowych, 22% na pozostałe ce[...]
EN Analysis of variations in daily water demand in relationship to meteorological factors, i.e. air temperature and rainfall intensity, was carried out for the city of Wroclaw and the year 2011. 60% of water pumped into the supply system was consumed by households, 22% was used for other communal purpo[...]
16
61%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Badano zawartości azotu w całkowitych opadach atmosferycznych na wschodnim obrzeżu Wrocławia. Zawartooeci azotu ogólnego były bardzo zróżnicowane i wahały się od 0,8 do 16,8 mg N dm–3. Znaczny udział w azocie całkowitym miał azot azotanowy, którego stężenie w opadach atmosferycznych wahały się od 0[...]
EN Nitrogen content was examined in total atmospheric precipitation in eastern outskirts of Wroclaw. Overall nitrogen content varied considerably and ranged from 0.8 to 16.8 mg N dm–3. Of substantial proportion in overall nitrogen was nitrate (V) nitrogen whose concentration in atmospheric precipitati[...]
17
61%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2016 nr II/2 543--555
PL Celem pracy była ocena wpływu opadów atmosferycznych, które były obserwowane w Nowym Sączu, na zmienność ilościową ścieków dopływających w latach 2008-2014 do oczyszczalni Wielopole. Dokonano analizy danych z wielolecia w postaci szeregu czasowego, a następnie wykorzystano metodę widmową Fouriera do[...]
EN The aim of the study was to evaluate the effect of precipitation, which were observed in Nowy Sącz, on the variability of quantitative wastewater inflowing into the treatment plant Wielopole in the years 2008-2014. An analysis of the data from the multi-year was presented as a time series. The next [...]
18
61%
Przegląd Geofizyczny
2017 Z. 3-4 217--235
PL Celem opracowania jest poznanie zmienności opadów atmosferycznych podczas różnych typów cyrkulacji w latach 1961-2015. Dane pochodzą z 7 stacji meteorologicznych IMGW znajdujących się na obszarze województwa łódzkiego: Szczerców, Skierniewice, Poddębice, Sieradz, Żychlin, Sulejów oraz Łódź. Podstawą[...]
EN The aim of paper is to analyze the variability of the precipitation during different types of circulation over the years 1961-2015. The database derives from seven IMGW weather stations i. e. Szczerców, Skierniewice, Poddębice, Sieradz, Żychlin, Sulejów and Łódź. All of them are located in Central P[...]
19
61%
Acta Geophysica
2019 Vol. 67, no. 1 167--176
EN Lebanon, with its geographic location facing the Mediterranean Sea and dominant rugged topography, is characterized by a strong climatic variability even between zones located few kilometres apart. The investigation of the climatic indices is necessary to delineate such diverse climatic situation ov[...]
20
51%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
PL W niniejszym artykule przedstawiono analizę zmian sum opadów atmosferycznych, ich struktury i czasu trwania oraz ich wpływu na dynamikę odpływu wody ze zlewni beskidzkiego cieku Bystrzanka. Przeprowadzono ją na podstawie 40-letnich (1971-2010) obserwacji opadów oraz 16-letnich pomiarów odpływu ze zl[...]
EN The article presents an analysis of changes of precipitation sums, their structure, duration and impact on the dynamics of water outflow from the Bystrzanka Stream basin. The analysis was done for 40-year period (1971-2010) of precipitation measurements and for 16-year period of outflow records from[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last