Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 30
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  opór toczenia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Zbadano wpływ dynamicznych zmian obciążenia koła ogumionego na opór toczenia. W zakresie prędkości od 120km/h i wyższych w wyniku szybkiej zmiany obciążeń wystąpi?o "falowanie" oporu toczenia. Zmiana oporu wynosi 57% w czasie - 40 s.
EN The influence of rapid changes on the rolling resistance were tested for five initial velocity ranges (80, 120, 160, 180, 220 km/h), the time profiles for the rolling resistance, the radial force and the pressure inside the tyre were recorded. In the velocity range above 120 km/h, as a result of loa[...]
2
51%
Archiwum Motoryzacji
2006 Nr 2 227-236
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań oporu toczenia opon. Zastosowano laboratoryjną bębnową metodykę badań zgodną z normą ISO. Badaniom poddano trzy opony do samochodów osobowych na czterech różnych nawierzchniach: stali, nawierzchni Safety Walk, prototypowej nawierzchni poroelastycznej oraz bardz[...]
EN The paper presents the results of tyre/road rolling resistance investigations. Measurements were per.formed for three passenger car tyres according to the ISO method on a drum on four different surfaces: steel surface, Safety Walk, poroelastic surface and very rough surface APS-4. The rolling coeffi[...]
3
51%
Elastomery
PL W artykule przedstawiono uśrednione wartości współczynnika oporu toczenia nowoczesnych opon do samochodów osobowych. Wyodrębniono różne typy i kategorie prędkości opon. Pokazano statystycznie przeanalizowane wyniki pomiarów oporu toczenia opon, uzyskane w badaniach laboratoryjnych przeprowadzonych n[...]
EN The paper presents averaged coefficients of rolling resistance obtained for modern passenger car tires. The tires were grouped according to their application (winter or summer) and speed indices. Statistical analyses of rolling resistance as measured in the laboratory on two different road surfaces [...]
4
51%
Elastomery
PL Zbadano wpływ dynamicznych zmian obciążenia koła ogumionego na opór toczenia. W zakresie prędkości od 120 km/h i wyższych w wyniku szybkiej zmiany obciążeń wystąpiło 'falowanie' oporu toczenia. Zmiana oporu wynosiła do 57%.
EN The influence of rapid load changes on the rolling resistance were tested for five initial velocity ranges (80, 120, 160, 180, 220 km/h), the time profiles for the rolling resistance, the radial force and the pressure inside the tyre were recorded and evaluated. Fluctuations of rolling resistance oc[...]
5
38%
Zeszyty Naukowe. Rozprawy Naukowe / Politechnika Łódzka
2012 Z. 425 1-132
6
38%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W pracy przedstawiono wpływa czynników eksploatacyjnych na opór toczenia koła ogumionego samochodu. Przeanalizowano zależność współczynnika oporu toczenia opony od prędkości jazdy, ciśnienia wewnątrz ogumienia, obciążenia momentem napędowym lub hamującym oraz obciążenia pionowego opony, kąta znoszen[...]
EN The analysis of the exploitation factors influence on tire rolling resistance was presented in the paper. The influence of the following parameters was analyzed: rolling speed, inflation pressure, driving and breaking torque, tire load, slip angle, tread wear and ambient temperature.
7
38%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2016 z. 112 247--259
PL W pracy została podjęta problematyka zmiany oporu toczenia kół jednych samochodu w zależności od typu nawierzchni drogowej. Przeprowadzono badania eksperymentalne samochodu ciężarowego podczas jazdy po różnych nawierzchniach drogowych. Podczas badań wyznaczano charakterystyki wybiegu pojazdu. Na pod[...]
EN The paper shows the issue of changing the rolling resistance of the car wheels depending on the type of road surface. The experimental study was performed on a truck whilst driving on different road surfaces. During the research vehicle coast-down characteristics have been created. Based on establis[...]
8
38%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 395--397
PL W artykule przedstawiono metodę pomiaru współczynnika oporu toczenia przy wykorzystaniu przyczepy opracowanej w Zakładzie Pojazdów na Politechnice Gdańskiej. Następnie omówiono opatentowany układ bezwładnościowy do korekcji wpływu wzniesienia oraz metodę korekcji wpływu przyspieszenia wzdłużnego. W [...]
EN The article presents method of measuring tyre rolling resistance coefficient using the trailer developed at the Automotive Division at the Gdansk University of Technology. Patented mechanical inertial system for correcting the effect of road grade and test vehicle acceleration is described as well a[...]
9
38%
Magazyn Autostrady
2016 Nr 10 52--55
PL Współpraca opony z nawierzchnią jezdni ma kluczowe znaczenie dla osiągów pojazdów samochodowych. Od jakości tej współpracy zależą: bezpieczeństwo, szeroko rozumiany komfort i ekonomia. Można z pewnym uproszczeniem stwierdzić, że podstawowym zadaniem nawierzchni drogowych jest zapewnienie optymalnych[...]
EN The interaction of tires and the road surface is crucial for the performance of vehicles. The quality of this interaction influences safety, broadly understood comfort and efficiency. It can be said with some simplification that the primary task of road surfaces is to ensure the optimal working cond[...]
10
38%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2014 R. 15, nr 6 272-275
PL W pracy przedstawiono wpływ zużycia opony samochodowej na jej opór toczenia. Zużycie czterech opon testowych uzyskano podczas normalnej eksploatacji, natomiast zużycie sześciu pozostałych uzyskano sztucznie przez zeszlifowanie czoła bieżnika papierem ściernym na specjalnej szlifierce. Pomiary oporu [...]
EN The paper presents tyre wear influence on tyre rolling resistance. Tyre wear of four test tyres was obtained during their normal operation while tyre wear of six other tyres was obtained in artificial way by grinding of their treads by sandpaper using special grinding machine. Rolling resistance mea[...]
11
38%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2015 R. 16, nr 6 246-249
PL W pracy przedstawiono wpływ kąta pochylenia koła na opór toczenia opon do samochodów osobowych. Pomiary oporu toczenia kół toczących się z kątem pochylenia od -6° do +3° wykonano na bębnowej maszynie bieżnej metodą momentową. Wyniki pomiarów przedstawiono w formie zależności współczynnika oporu tocz[...]
EN Tyre camber angle influence on rolling resistance of car tyres was presented in his paper. Rolling resistance measurements of car tyres rolling with the tyre camber angle within a range from -6° to +3° have been performed on drum facility using torque method. The results have been presented in the f[...]
12
38%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 5 451-456
PL W artykule przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań oporu toczenia opon na 5 nawierzchniach zamontowanych na bębnach dwóch maszyn bieżnych. Przeanalizowano je w aspekcie wpływu tekstury nawierzchni na współczynnik oporu toczenia opon. Wnioski z tej pracy posłużyły do zaplanowania podobnych badań w[...]
EN The results of tire rolling resistance performed in the laboratory of the Gdansk University of Technology at five different road replica surfaces applied on two road/wheel facilities were presented in the paper. The results were analyzed taking into account the road surface texture influence on tir[...]
13
38%
Archiwum Motoryzacji
2015 Vol. 70, no. 4 35--46, 121--132
PL Parametry geometryczne nawierzchni w sposób decydujący wpływają na współpracę opony samochodowej z drogą. W zależności od długości fali nierówności oddziaływanie tekstury koncentruje się na przyczepności, oporze toczenia, hałasie wewnętrznym i zewnętrznym, zużyciu opony oraz komforcie jazdy. Artykuł[...]
EN The geometric characteristics of road surface substantially affect the interaction between tyre and road. Depending on pavement texture wavelength, the texture chiefly affects tyre/road friction, rolling resistance, interior and exterior noise, tyre wear, and ride comfort. The article presents resul[...]
14
38%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Przedstawiono wyniki badań drogowych oporu toczenia całostalowych opon do samochodów ciężarowych. Analizę uzyskanych rezultatów przedstawiono w powiązaniu z wynikami pomiarów stref poślizgu i nagrzewania powłoki opony.
EN The results of road study of the rolling resistance of entire-steel tires for truks are presented. The analysis of the results is presented with connection to the results of measurements of sliding zones and heating of the tire coating.
15
32%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono ocenę dokładności modelu opona-gleba zastosowanego do prognozowania oporu toczenia kół wybranych ciągników rolniczych poruszających się po spulchnionej glebie lekkiej. Wykazano, że prognozowanie oporu toczenia badanych ciągników za pomocą tego modelu jest dokonywane z dokładnoś[...]
EN The paper presents evaluation of accuracy of the tyre-soil model employed to predict rolling resistance for wheels of selected farm tractors running on a scarified light soil. It has been proven that predicting rolling resistance for the examined tractors with this model is carried out with accuracy[...]
16
32%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2001 z. 43 67-73
PL W pracy zestawiono wyniki obliczeń współczynnika oporów toczenia metodą wybiegu ze stałą prędkością zjazdu 132 samochodów osobowych w funkcji średnicy obręczy, wysokości i szerokości opony, marki samochodu i prędkości jazdy oraz porównano je z wynikami badań laboratoryjnych.
EN The results of the calculations of the rolling resistance coefficient were presented in this paper. The calculations were carried out by the coasting at constant speed method for 132 cars. The dependence of values of the rolling resistance coefficient on diameter, width and height of tyre were shown[...]
17
32%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2001 z. 43 59-65
PL W opracowaniu przedstawiono metodę określania współczynnika oporów toczenia samochodów osobowych metodą wybiegu ze stałą prędkością z wykorzystaniem jezdni o stałym wzdłużnym pochyleniu. Zaletą metody jest jej uniwersalność oraz ograniczone wymagania względem aparatury pomiarowej, natomiast wadą: ko[...]
EN In this paper the method of calculating of the roiling resistance coefficient ft in the passenger cars by the coasting at constant speed method on the road characterized by constant road grade have been shown. This method is very universal and isn't very demanding with reference to measuring apparat[...]
18
32%
Combustion Engines
2017 R. 56, nr 1 62--67
EN Rolling resistance of tyres is one of the major resistive forces acting on any wheeled vehicle. Unfortunately, it is also one of the forces very difficult to measure. It is estimated that in certain traffic conditions (like for example constant speed driving with slow or moderate speed) so called Ro[...]
19
32%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 427--432
PL Przedstawiono sposoby zapobiegania skutkom utraty ciśnienia w oponach pneumatycznych. Zaprezentowano koła niepneumatyczne, zastosowane w pojeździe księżycowym. Omówiono wyniki badań kół kompozytowych. Przedstawiono najnowsze rozwiązania konstrukcyjne koł niepneumatycznych przeznaczonych do pojazdów [...]
EN Preventation methods of pneumatic tyres pressure losses are presented. Non-pneumatic wheels used in the lunar vehicle are presented also. Composite wheel test results are discussed. The latest construction solutions of non-pneumatic wheels for vehicles are described.
20
32%
Logistyka
2015 nr 5 323-331, CD1
PL W artykule przedstawiono charakterystykę odziaływań zewnętrznych na przemieszczanie się środka transportowego (oporu toczenia, oporu powietrza oraz oporu wzniesienia). Dokonano doboru pojazdu do konkretnego zadania przewozowego przez wyznaczenie oporów ruchu i określenie zapotrzebowania na moc w róż[...]
EN The article presents characteristics of rolling resistance, air resistance and resistance hill. In addition selection was also described a vehicle to transport tasks, by determining the resistance to motion and determine the demand for power in various traffic conditions.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last