Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  omłot
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Agricultural Engineering
PL Masa omłotowa pozyskiwana od maszyn zbierających zboża kierowana do punktów separacji i czyszczenia oprócz ziarna zawiera dużą ilość domieszek, w tym: nasiona chwastów, resztki słomy i inne zanieczyszczenia. Celem poprawy efektywności oddzielania domieszek od ziarna opracowano udoskonaloną czyszczal[...]
EN A threshing mass from harvesting machines directed to separating and cleaning points, except for seeds, contains a great amount of mixtures including: weed seeds, straw remains and other contaminations. In order to improve efficiency of separating mixtures from seeds, an improved separating cleaner [...]
2
84%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 4 289-294
PL Celem pracy było określenie wpływu rodzaju zespołu młócącego (palcowego, cepowego i tarczowego) na stopień omłotu i straty niedomłotu kolb kukurydzy pastewnej. Badania przeprowadzono dla trzech odmianach (Birko, Borun i Piorun). Najwyższe wartości stopnia omłotu i zarazem najniższe wartości strat ni[...]
EN The objective of this work was to determine the impact ofstrip-type, beater-type, and disctype threshing units on separation rate and losses in unthreshed fodder maize. The study was carried out using cobs of sweet maize of cultivars Birko, Borun and Piorun The highest separation rate values and low[...]
3
84%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących analizy procesu omłotu pszenicy orkiszowej w listowo-sitowym zespole młócącym. Badano wpływ prędkości obrotowej wału zespołu młócącego oraz przepustowości na wielkość niedomłotu oraz uszkadzalność ziarna. Stwierdzono, że przy ustalonych wartościach prze[...]
EN The study presents the results of the research on the analysis of the threshing spelt process in the blade-sieve threshing unit. Influence of rotational velocity of the threshing unit shaft as well as capacity on the size of under-threshing and vulnerability of the grain. It was determined that expo[...]
4
84%
Inżynieria Rolnicza
2009 R. 13, nr 6 269-275
PL W przeprowadzonym eksperymencie zaobserwowano wzrost stopnia odziarnienia i udziału ziarna całego oraz spadek ziarna uszkodzonego i pozostałością rdzenia wraz z opóźnianiem terminu zbioru kolb. Badania wykazały, że pozyskiwanie ziarna kukurydzy cukrowej na cele konsumpcyjne metodą omłotu, po uprzedn[...]
EN Completed experiment allowed to observe increasing degraining level and share of whole grain, and decreasing share of damaged grain and core residue with cob harvest being delayed. The research has proved that acquiring sweet corn grain for food production purposes using threshing method, after havi[...]
5
84%
Inżynieria Rolnicza
2009 R. 13, nr 8 215-222
PL Celem pracy było porównanie metody oddzielania ziarna kukurydzy cukrowej metodą odcinania i omłotu na podstawie ilości i jakości pozyskanego surowca. W celu umożliwienia omłotu kolby kukurydzy cukrowej mrożono w strumieniu par ciekłego azotu. Przeprowadzone badania na 12 odmianach kukurydzy wykazały[...]
EN The purpose of the work was to compare sugar corn grain separation process carried out using the cut off and threshing methods on the basis of obtained material amount and quality. Sugar corn cobs were put to freezing in nitrogen vapour stream in order to allow their threshing. Tests completed for 1[...]
6
84%
Inżynieria Rolnicza
PL Omówiono wpływ ważniejszych czynników konstrukcyjno-eksploatacyjnych kombajnu i właściwości młóconego zboża na energochłonność omłotu.
EN The paper discusses the impact of more important constructional and operational features of a harvester and threshed grain properties on threshing process energy consumption.
7
84%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Przedstawiono porównanie kosztów pozyskiwania ziarna kukurydzy cukrowej metodą odcinania i omłotu. Przed omłotem kolby kukurydzy cukrowej mrożono w oparach azotu. Koszty przy zastosowaniu metody odcinania wyniosły 73,74 złźt-1, a koszty metodą omłotu 93.77 złźt-1 i 95.82 złźt-1 odpowiednio dla waria[...]
EN This study presents a comparison between production cost of sweet corn by cutting and threshing methods. Before threshing sweet corn cobs were frozen in vapour of liquid nitrogen. Production cost of sweet corn kernels by cutting method were 73,74 złźt-1 and by threshing method 97,77 złźt-1 and 95,82[...]
8
84%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Przeprowadzono analizę obszernego piśmiennictwa dotyczącego teoretycznych rozważań i eksperymentalnych badań nad procesem omłotu i wydzielania ziarna przez różne zespoły młócące. Celem tej analizy było ustalenie czynników mających wpływ na wyżej wymienione procesy oraz poznanie aspektów (sposobów) m[...]
EN The wide analysis of literature concerning the theoretical considerations and experimental studies of threshing and separation of grain from cereal mass by different threshing units was carried out. The aim of this analysis was to determine the factors which influence the above mentioned processes, [...]
9
67%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2014 R. 22, nr 2 77--86
PL Len jest uprawiany na włókno i na nasiona. W obu przypadkach jest surowcem wielu produktów użytku powszechnego, jak również lekarskiego. Głównymi producentami lnu są: Chiny, Francja, Rosja i Białoruś. W Polsce len jest uprawiany na małym areale z zastosowaniem maszyn importowanych. Celem badań było [...]
EN Flax is grown for fiber and seed. In both cases it is the raw material used for a lot of products of gen-eral use and for medical purpose as well. The main producers of flax are: China, France, Russia and Belarus. In Poland flax is grown on a small area of land and its production technology is based[...]
10
67%
Agricultural Engineering
PL Celem badań była intensyfikacja procesu omłotu i separacji ziarna bębnowym młócąco-separującym urządzeniem kombajnu zbożowego, mającym zmienną szczelinę nad klepiskiem. Określenie racjonalnej konstrukcji i parametrów szczeliny klepiska, a także reżimów pracy bębna młócącego. Rozważania teoretyczne p[...]
EN The objective of the paper was intensification of the process of thresh-ing and grain separation by a rasp-bar threshing mechanism of a combine harvester with a differentiate concave; substantiation of a regular-style design and differentiate concave parameters as well as threshing and separating me[...]
11
67%
Agricultural Engineering
2014 Vol. 18, No. 3 187--201
PL Celem badań było porównanie efektywności pracy czyszczalni z sitami mocowanymi w koszu sitowym na stałe z mocowanymi sprężyście, ustalenie wpływu podstawowych parametrów kinematycznych na wydajność procesu czyszczenia. Analizowano przypadki stosowania mocowania sit na sprężynach cylindrycznych i pła[...]
EN The objective of the research consisted in comparing the operation efficiency of a separator provided with fixed screens mounted to the shoe and the one fitted with spring-mounted screens, determination of the impact of the basic kinematics parameters on the separation efficiency. Analysis was also [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last