Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 28
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oleje napędowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Nafta-Gaz
2001 R. 57, nr 9 447-453
PL Przeprowadzono badania wielkolaboratoryjne nad procesem hydrorafinacji lekkiego i ciężkiego oleju napędowego z ropy rosyjskiej "Ural". Doświadczenia wykonano w zmiennych warunkach ciśnienia wodoru i objętościowej szybkości przepływu surowca. Obniżenie LHSV z 3 do 1,5 h[do -1] daje w efekcie spadek z[...]
EN Investigations have been carried out in a process development unit over the process of hydrotreating of light and heavy gasoil from Russian "Ural" petroleum. Experiments were performed at changing conditions of hydrogen pressure and liquid hourly space velocity. Lowering LHSV from 3 to 1.5 h[to -1] [...]
2
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W związku z wprowadzeniem na rynek europejski niskosiarkowych olejów napędowych (o zawartości siarki poniżej 0.05 % m/m), charakteryzujących się pogorszonymi własnościami smarnymi, CEC (Europejska Rada Koordynacyjna) opracowała, akceptowaną przez przemysł europejski, metodę oceny własności smarnych [...]
EN To coincide with introduction of the low sulphur (< 0,005 % S m/m) diesel fuels showing poor lubricity, CEC (Co-ordinating European Council) has developed, accepted in the European industry, test method CEC F-06A-96 - Measurement of Diesel fuel Lubricity in HFRR test rig. The paper describes details[...]
3
80%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
2010 nr 172 169--179
PL W artykule przedstawiono badania wpływu warunków pracy silnika i obecności w oleju napędowym biokomponentów (FAME) wprowadzanych na różnych poziomach stężeń na zawartość WWA w PM. Silnik badawczy FORD 2.Oi 16V Duratorq TDCi spełniał normy emisji EURO IV. Do pomiaru wielkości emisji cząstek stałych p[...]
EN This paper concerns about influence of engine drive condition and biofuels on emission of PAHs in PM. The engine test bed was consisted of FORD 2.Oi 16V Duratorq TDCi fulfilled the EURO IV norm emission and mini tunnel AVL Smart Sampler SPC 472. Emission of PM were investigated during standardized c[...]
4
80%
Przemysł Chemiczny
2000 T. 79, nr 8 261-262
PL Poruszono zagadnienie wykorzystania olejów roślinnych do produkcji olejów napędowych przeznaczonych do silników z zapłonem samoczynnym. Omówiono zarówno modyfikację tych olejów w procesie transestryfikacji prowadzonym z użyciem małocząsteczkowych alkoholi, jak i właściwości tak otrzymanych estrów w [...]
5
80%
Nafta-Gaz
PL Omówiono kierunki przeróbki pozostałości otrzymywanych w wyniku destylacji ropy naftowej, ze szczególnym uwzględnieniem pozostałości próżniowych. Przedstawiono uwarunkowania produkcji olejów napędowych związane ze zwiększonym wydobyciem rop ciężkich
EN The trends in residue conversion especially short residue were discussed. Technological challenges for diesel oil production in respect to the processing heavier crudes were taken into consideration.
6
80%
Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji
EN A description of present industrial processes of liquid fuels syntheses from coal, brown coal and coke tar has been presented. Additionally the newest processing method of wood into high quality diesel fuel has been given.
7
80%
Nafta-Gaz
2000 R. 56, nr 5 249-262
PL Analizowano skład chemiczny, strukturalny i ilościowy paliw naftowych oraz olejów napędowych stosowanych do silników turbinowych, metodami chromatografii gazowej z detekcją masową, spektrometrii absorpcyjnej IR oraz UV. Oprócz oczekiwanych typów węglowodorów alifatycznych - C7 do C17, alicyklicznych[...]
EN Chemical, structural and quantitative compositions of petroleum and diesel fuels for turbine engines were analyzed using gas chromatography with mass detection and IR/UV absorption spectrometry methods. Apart from expected aliphatic (C7 - C17) and alicyclic (mainly C5, C6) hydrocarbons there have be[...]
8
80%
Przemysł Chemiczny
2008 T. 87, nr 2 133-137
9
80%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Przedstawiono wyniki badań wpływu liczby cetanowej, składu grupowego i frakcyjnego olejów napędowych na właściwości rozruchowe silników o zapłonie samoczynnym. Badania rozruchowe przeprowadzono w komorze niskich temperatur na siedmiu różnych silnikach o zapłonie samoczynnym.
EN The test results of influence the diesel fuels cetane number, group and frakcion compound on the diesel with autoignition start-up basic parameters are presented. The start-up tests were conducted in low temperature chamber with using the seven engines with autoignition.
10
61%
Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji
EN A present state of a quality level of Diesel fuels in Poland with a special attention to a standarisation state has been characterised. Preparation and establishing of Polish Standard based on EN 590:1998 and taking into account European Union Directive 98/70 as far as possible has been proposed.
11
61%
Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji
EN A present state of a quality level of Diesel fuel in Poland with a special attention to a standarisation state has been characterised. Preparation and establishing of Polish Standard based on EN 590:1998 and taking into account European Union Directive 98/70 as far as possible has been proposed.
12
61%
Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji
EN The paper covers description of determining possibilities of fatty acids methyl and ethyl esters (FAME) in diesel fuels by use of IR spectrophotometry. Over dozens FAME lots from various manufacturers were tested. FAME content in diesel fuels for concentration range from 0 to 10% was determined with[...]
13
61%
Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji
EN Variety actions aiming to decreasing of aromatics, sulphur and nitrogen content in diesel fuel components, in accordance with the new EU requirements, that will be effective in 2005, have been presented.
14
61%
Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji
EN Concerns of refinery industry due to obligatory use of fatty acids methyl esters for production of diesel fuel have been presented. The paper puts an emphasis on importance of ester quality as fuel component, especially in aspect of their stability and tendency for microbiological degradation. So fa[...]
15
61%
Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji
EN Standard catalytic hydrorefining technology of diesel fuel fraction manufacture with removing of hydrogen sulphide from circulating hydrogen in absorption stage with use of aqueous ethanolamine solution has been presented. However, light hydrocarbons C1-C4 are removed together with hydrogen in conti[...]
16
61%
Combustion Engines
2015 R. 54, nr 3 963--967
PL Celem pracy była ocena parametrów fizyko-chemicznych 10 próbek olejów napędowych zakupionych na olsztyńskich stacjach paliw. Próbki scharakteryzowano pod względem zawartości wody, lepkości kinematycznej w temp. 40°C, gęstości w temp. 15°C, liczby kwasowej, zawartości siarki, temperatury zapłonu i za[...]
EN The aim of the study was to evaluate physico-chemical parameters of 10 samples of diesel fuel purchased from Olsztyn stations. The samples were characterized for water content, kinematic viscosity at 40°C, density at 15°C, acid number, sulfur content, flash point and cold filter plugging point, oxid[...]
17
61%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
2010 nr 172 153--168
PL W artykule opisano istotne problemy związane z wpływem różnej zawartości biokomponentów (FAME) w paliwach do silników z zapłonem samoczynnym na procesy degradacji smarowego oleju silnikowego. Przedstawiono zmiany właściwości użytkowych oleju silnikowego podczas jego monitorowanej eksploatacji w test[...]
EN The paper describes significant problems related to influence of Diesel biofuels on engine lube oil deterioration. It was demonstrated by monitoring the engine oil aging and performance changing during its operation in modern high speed direct injection (HSDI) light duty (LD) engine through the use [...]
18
61%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 8 1288--1292
PL Przebadano próbki FAME, dla których obserwowano blokadę filtrów podczas testu oznaczania tendencji do blokowania filtrów wg ASTM D 2068 (procedura A). Wykonano analizy instrumentalne i ocenę charakteru chemicznego substancji blokujących filtry z wykorzystaniem technik analizy mikroskopowej, analizy [...]
EN Samples of Me esters of fatty acids were dild. with pentane (1:1 by vol.) and then vacuum-filtered through a glass fiber filter (pore diam. 0.7 μm) to det. their tendency to blocking filters. The sepd. ppt. was ultrasonic extd. with CHCl3 and then analyzed by gas chromatog. and IR spectrometry. The [...]
19
61%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 7 1051--1054
PL Dokonano przeglądu prac dotyczących badań odporności na utlenianie olejów napędowych zawierających FAME. Wyjaśniono wszystkie przyczyny przyspieszonej degradacji takiego paliwa. Zbadano wpływ zanieczyszczenia międzyproduktowego oleju napędowego benzynami silnikowymi o różnym składzie. Na podstawie p[...]
EN Presence of MeOCMe3 in the com. gas oils resulted in decreasing the fuel stability.
20
51%
Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji
EN Concerns of refinery industry due to obligatory use of fatty acids methyl esters for production of diesel fuel have been presented. The paper puts an emphasis on importance of ester quality as fuel component, especially in aspect of their stability and tendency for microbiological degradation. So fa[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last