Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 197
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  olej rzepakowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Nafta-Gaz
PL Artykuł dotyczy badań odporności oksydacyjnej półsyntetycznych olejów smarowych, których komponentem niewęglowodorowym są estry kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego otrzymane przez dwustopniową transestryfikację - metanolem, a następnie wyższymi alkoholami. Sprawdzono efektywność działania trzech i[...]
EN The paper deals with oxidation resistance of semi-synthetic lubricating oils where as nonhydrocarbon component are used esters of fat oils from rape oil. They have been obtained through a two-stage trans-esterification with methanol. and next - with higher alcohols. Effectiveness of three oxidizing [...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2002 Z. 9 389-395
PL Estry metylowe kwasów tłuszczowych (RME) produkowane z rafinowanego oleju rzepakowego, stanowią alternatywne paliwo (odnawialne) do wysokoprężnych silników spalinowych. Przemiana estrowa (alkoholiza) oleju rzepakowego wywołana jest przez metanol w obecności katalizatora (np. KOH lub NaOH). W referac[...]
3
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Problem zastosowania dodatków pochodzenia rzepakowego do oleju napędowego wywołuje w ostatnim czasie wiele emocji i dyskusji w środkach masowego przekazu, co jest odbiciem dyskusji toczących się w społeczeństwie. Rezulatatem tych dyskusji było zawetowanie przygotowanej ustawy przez Prezydenta Rrzecz[...]
4
80%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 10 1342-1350
5
80%
Czysta Energia
2006 Nr 7-8 32-33
6
80%
Problemy Eksploatacji
2002 nr 2 189-200
PL W artykule omówiono wpływ utleniania na właściwości fizykochemiczne oleju rzepakowego i słonecznikowego. Obserwuje się dwa zasadnicze mechanizmy utleniania. Dominujący mechanizm prowadzi do polimeryzacji triglicerydów, czego końcowym skutkiem jest zestalenie oleju. Mniejszą rolę odgrywa mechanizm, w[...]
EN this paper describes some physic-chemical properties of the oxidised rape seed and sunflower oils. It has been shown that high temperature oxidation of vegetable oils causes significant changes of its basic physic-chemical properties. It was observed two oxidation mechanisms. The first predominant o[...]
7
80%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2006 T. 11, nr 2 100-106
PL W pracy przedstawione zostały wyróżniki jakości tłuszczów smażalniczych oraz metody ich oceny. Szczególną uwagę zwrócono na barwne i instrumentalne testy, które mogą zostać wykorzystane do szybkiej oceny przydatności tłuszczów do dalszego smażenia. Porównano jakość ogrzewanych olejów rzepakowych ([...]
EN In this study indexes of fat quality and basic fat quality control methods were showed. General colour methods and instrumental methods which can be used to fast estimate this product during heating were described. Quality of heating rapeseed oils (refined and hydrogenated) was compared on the b[...]
8
80%
Journal of KONES
PL Przedstawiono wyniki badań procesu rozpylania oleju napędowego i estrów metylowych oleju rzepakowego w komorze o stałej objętości przy różnych ciśnieniach wtrysku i przeciwciśnieniu w komorze.
EN Research of gas oil and rape oil methyl esters spraying in a constant volume chamber at differential injection pressure and counterpressure are presented.
9
80%
Rynek Instalacyjny
2003 Nr 4 57--60
PL W artykule zostały przedstawione wybrane zagadnienia dotyczące zastosowania paliwa rzepakowego, oleju rzepakowego (surowego) oraz mieszanin z olejem opałowym lekkim jako zamiennika oleju opałowego do opalania typowych urządzeń grzewczych małej mocy cieplnej. W artykule zostały przedstawione wybrane [...]
10
80%
Rynek Instalacyjny
2003 Nr 1-2 67--72
PL Olej rzepakowy jest jednym z najbardziej kalorycznych produktów roślinnych. Jego wartość opałowa jest porównywalna z wartością opałową olei ropopochodnych. Wysoka lepkość i termiczna niestabilność oleju rzepakowego jest jednak pewnym utrudnieniem przy spalaniu oleju w kotłach energetycznych. Spowodo[...]
11
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Wymagania stawiane współczesnym silnikom są bardzo wygórowane. Względy ekologiczne, ekonomiczne i energetyczne wymuszają konieczność dalszego doskonalenia tłokowych silników spalinowych. Wyniki eksperymentalnych badań procesów roboczych silników spalinowych są źródłem wiedzy pozwalającej na opracowa[...]
12
80%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL W pracy przedstawiono nową oryginalną konstrukcję 'wiejskiej' wytwórni paliwa ciągnikowego z oleju rzepakowego o wydajności od 63-400 litrów na dobę. Przedstawiono dane dotyczące koncepcji budowy. Omówiono budowę wytwórni i schemat technologiczny wytwarzania paliwa z rzepaku.
EN The paper has shown oryginal design of rural small-scale bio-diesel fuel plant with the capacity up to 400 litre bio-diesel fuel per day. A constructions of small-scale bio-diesel fuel plant is presented with special reference given to the production technology.
13
80%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL W pracy poruszono aspekty socjologiczne, ochrony środowiska oraz ekonomiczne stosowania ekologicznego paliwa z oleju rzepakowego. Opisano opracowaną w PIMR w Poznaniu procedurę otrzymywania tego paliwa. Przedstawiono także najnowsze tendencje w rozwoju produkcji biopaliwa w krajach Unii Europejskiej[...]
EN The paper has shown sociological, and environmental protection, and economical aspects of application of ecological fuel from rape oil. Next the worked out in PIMR, Poznan (Poland) processes of making this fuel are described, too. The top development trends bio-diesel fuel production in European Uni[...]
14
70%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono metodykę badań laboratoryjnych i eksploatacyjnych surowego oleju rzepakowego użytego do smarowania silnika benzynowego. Zaprezentowano wybrane wyniki badań, m.in. analizę widmową hałasu emitowanego przez silnik smarowany olejem rzepakowym oraz mineralnym w aspekcie rodzaju p[...]
EN In the paper both, laboratory and operational investigation methodologies of natural rapeseed oil used for petrol engine lubrication were presented. Selected test results, among the others the spectroanalysis of the noise emitted by the engine lubricated with rapeseed and mineral oil in the aspect o[...]
15
70%
Czysta Energia
2002 Nr 2 15-16
16
70%
Energetyka
2007 nr 10 757-765
PL Mieszanki oleju rzepakowego z lekkim olejem opalowym i z olejem ciężkim stanowią trwałe mieszanki paliwowe nie ulegające rozwarstwieniu pod wpływem czasu. Własności fizykochemiczne tych mieszanek zachowują addytywność w stosunku do własności komponentów. Dodatek oleju rzepakowego do mazutu polepsza [...]
EN Colza oil mixtures with light and heavy oils make stable fuel mixtures not liable to breaking after a lapse of time. Physical and chemical properties of these mixtures keep their additivity in comparison with properties of components. Addition of colza oil to mazout improves its kinematic properties[...]
17
70%
Energetyka
2006 nr 6 449-451m
PL Rozważono możliwość zastosowania nieprzetworzonego oleju rzepakowego jako paliwa dla typowych urządzeń grzewczych. Dokonano oceny własności oleju rzepakowego na tle innych paliw ciekłych, takich jak olej opałowy i ester metylowy wyższych kwasów tłuszczowych. Zwrócono uwagę na problemy z oznaczeniem [...]
EN Considered is possibility to use non-processed colza oil as fuel for typical heating installations. Assessed are colza oil properties in comparison with other liquid fuels like furnace oil and higher fatty acid methyl ester. The attention is paid to fresh colza oil ignition temperature determination[...]
18
70%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedmiotem badań było wykorzystanie olejów roślinnych do syntezy surfaktantów anionowych i niejonowych. Do badań wykorzystano oleinian metylu i przeestryfikowany metanolem olej rzepakowy. Substraty te poddano epoksydowaniu za pomocą nadtlenku wodoru do odpowiednich pochodnych epoksydowych, z któryc[...]
EN The synthesis of surfactants from epoxidized rape oil and epoxidized methyl esters of rape oil fatty acids are studied. Rape oil and methyl esters of rape oil fatty acids were epoxidized with H2O2 in the presence of glacial acetic acid and H2SO4 as a catalyst. These epoxidized substrates are phospho[...]
19
70%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W Polsce i poza jej granicami wyraźnie wzrasta zainteresowanie produkcją biopaliw jak również możliwościami ich wykorzystania w energetyce zawodowej. Sytuacja ta jest stymulowana poprzez międzynarodowe przepisy prawne, zmierzające do redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfer)' - ograniczenia efektu[...]
20
70%
Chemik
2011 Vol. 65, nr 10 1055-1058
PL Otrzymano porowate kompozyty poliuretanowe o różnej zawartości włókna konopnego. Jako jeden ze składników poliolowych zastosowano pochodną hydroksylową oleju rzepakowego. Włókna konopne o różnych rozmiarach wprowadzano do przedmieszki poliolowej. Celem badań było wprowadzenie do matrycy poliuretanow[...]
EN The porous polyurethane composites with different content of hemp fibers were prepared. Rapeseed oil-based derivative with hydroxyl groups was used as a one of polyol components. Hemp fibers of different sizes were incorporated into the polyol premix. The aim of the work was to introduce renewable r[...]
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last