Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oksirany
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polimery
2011 T. 56, nr 6 452-460
PL W tej części pracy przedstawiono modyfikację metody otrzymywania polieteroli ze związków azacyklicznych i oksiranów polegającą na wstępnym hydroksyalkilowaniu tych związków formaldehydem. Otrzymane hydroksymetylowe pochodne azacykli, często lepiej rozpuszczalne od związków wyjściowych w rozpuszczaln[...]
EN In this part of the paper modification of the method to obtain polyetherols from azacyclic compounds and oxiranes involving an initial hydroxyalkylation of formaldehyde was presented. Hydroxymethyl derivatives of azacyclic compounds were obtained. Very often they were better soluble in organic solve[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Chemia
PL W pracy zbadano kinetykę reakcji hydroksymetylowej pochodnej kwasu moczowego otrzymanej przy stosunku molowym kwasu do formaldehydu 1:7 z tlenkiem etylenu w obecności trietyloaminy jako katalizatora. Zaproponowano mechanizm początkowych etapów tworzenia się oligoeteroli z pierścieniem purynowym. Pop[...]
EN Kinetics of the reaction of hydroxymethyl derivative of uric acid (obtained by molar ratio: acid: formaldehyde = 1:7) with ethylene oxide in the presence of triethylamine as catalyst has been investigated. Mechanism of first steps of oligoetherols with purine ring forming was proposed. Reliability o[...]
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy wyjaśniono przebieg reakcji hydroksymetylowych pochodnych kwasu moczowego z oksiranami prowadzących do otrzymania polieteroli z pierścieniem purynowym. Zauważono zjawisko przegrupowywania sie formaldehydu z grup O- i N-hydroksymetylowych półproduktów na koniec łańcucha eterolowego. Zapropono[...]
EN The reactions between hydroxymethyl derivatives of uric acid with oxiranes is accompanied by rearrangement of formaldehyde released from O- and N-hydroxymethyl substituents into the terminal etherol chain. The identify of intermediate and final product containing oxirane blocked oxymethylene groups [...]
4
84%
Polimery
PL Dotychczasowe sposoby syntezy oligoeteroli z pierścieniami azacyklicznymi polegają najczęściej na reakcjach melaminy (MEL) lub kwasu izocyjanurowego z oksiranami. Wadą tego sposobu syntezy jest brak dobrych rozpuszczalników melaminy i kwasu izocyjanurowego, w których można by prowadzić reakcje z oks[...]
EN A new method of preparation of oligoetherols containing azacyclic rings from isocyanuric acid (IA), uric acid (UA) or melamine (MEL) with an excess of glycidol (GL) and oxiranes without using solvent is presented. The method can be extended on synthesis of oligoetherols with other azacyclic compound[...]
5
84%
Chemik
PL W artykule przedstawiono metody otrzymywania oligoeteroli z pierścieniami azacyklicznymi nadającymi otrzymywanym z nich tworzywom takim jak poliuretany, poliestry i poliakrylany zwiększoną, odporność termiczną. Przedstawiono reakcje hydroksyalkilowania melaminy, kwasów izocyjanurowego, moczowego i b[...]
EN Methods of preparation of the oligoetherols containing azacyclic rings are presented. A procedure of hydoxyalkylation of melamine, isocyanuric, uric and barbituric acids with oxiranes, formaldehyde and alkylene carbonates are described. The heterocyclic rings provide the polymeric materials obtained[...]
6
84%
Polimery
2011 T. 56, nr 5 360-368
PL W pracy dokonano przeglądu metod otrzymywania wielohydroksyalkilowych pochodnych niektórych azacykli i polieteroli z pierścieniami zawierającymi atomy azotu, nadających się do otrzymywania tworzyw o zwiększonej odporności termicznej, m.in. takich jak poliuretany, poliestry i poliakrylany. Omówiono m[...]
EN The methods to synthesize polyhydroxyalkyl derivatives of azacycles and polyetherols with azacycles in reactions with oxiranes have been reviewed. These compounds are useful substrates for obtaining polymers of enhanced thermal stability like polyurethanes, polyesters or polyacrylates. The synthesis[...]
7
84%
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
2014 T. 2 211--222
PL Czy można na wyższej uczelni w Polsce narażać życie studentów? Okazuje się, że tak. Od co najmniej kilkunastu lat w Zakładzie Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego uczelni X prowadzone są reakcje z oksiranami, takimi jak tlenek etylenu, tlenek propylenu oraz epichlorohydryna, w sposób stanowiący[...]
EN Is it possible to risk student's life on an university in Poland? It comes out that, yes, it is possible. At one Chemistry Department of an University syntheses with oxiranes (like ethylene oxide, propylene oxide, epichlorohydrin) are carried out for several years, providing the risk of severe injur[...]
8
67%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Chemia
PL Celem badań było opracowanie warunków otrzymywania nieopisanych dotychczas w literaturze polieteroli z pierścieniem purynowym w reakcjach hydroksymetylowych pochodnych kwasu moczowego z oksiranami, określenie przebiegu reakcji, struktury i właściwości produktów oraz możliwości ich zastosowania do ot[...]
EN The studies on the synthesis of polyetherols based on the reaction between hydroxymethyl--derivatives of uric acid and oxiranes has been performed. The insolubility of uric acid in organie solvents prompted to use the oligomeric hydroxymethyl-derivatives of uric acid, which allowed to overcome the p[...]
9
59%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Chemia
2004 z. 19 [216] 163-189
PL W pracy opisano badania nad otrzymaniem hydroksyalkilowych pochodnych kwasu parabanowego w reakcjach tego kwasu z formaldehydem i oksiranami, takimi jak tlenek etylenu, tlenek propylenu i epichlorohydryna gliceryny. Opracowano optymalne warunki syntezy nieopisanych dotychczas w literaturze wodoropar[...]
EN The results of investigation into the hydroxyalkylation of parabanic acid are presented. The hydroxyalkylated derivatives of parabanic acid were obtained in reactions of this acid with formaldehyde, ethylene oxide, propylene oxide and epichlorohydrin. Effective methods of synthesis of N-hydroxyaIkyl[...]
10
59%
Polimery
PL W artykule przeglądowym obejmującym 80 odnośników literaturowych omówiono stereokontrolowane [stereoselektywną (chirogeniczną, prowadzącą do powstania racematu) i stereoelektywną (asymetryczną), prowadzącą do zróżnicowania enancjomerycznego)] polimeryzacje z otwarciem pierścienia chiralnych: oksiran[...]
EN A review with 80 references deals with stereoselective (race-mate-forming chirogenic) and stereoelective (asymmetric enantiomer-differentiating) ring-opening polymerizations of chiral oxiranes, thiiranes, lactones, dilactides, and N-carboxyanhydrides of alpha-aminoacids. These enantiocontrolled poly[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last