Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oil prices
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
2
80%
AGH Drilling, Oil, Gas
EN Crude oil and natural gas were in the twentieth century and are still the most important strategic resources, which determine many aspects of politics and the world economy. The price level and the availability of oil and gas has a huge impact on the economic situation of all countries of the world.[...]
3
80%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2007 T. 24, z. 1 245-255
PL Artykuł przedstawia główne czynniki kształtujące cenę ropy naftowej w świecie w roku 2006. Przybliża najważniejsze wydarzenia społeczno-gospodarcze, wpływające na jej poziom. Charakteryzuje światowy rynek ropy naftowej. Przedstawia też prognozę cen na rok 2007.
EN This paper presents key factors influencing the world's oil prices in 2006. It introduces major social and economic events reflected in price levels, and gives a characteristic of the world's oil market. It also sets out a price forecast for the year 2007.
4
61%
Polityka Energetyczna
2010 T. 13, z. 2 253-263
PL Artykuł prezentuje wyniki analizy tendencji dziennych i rocznych cen ropy naftowej oraz ich prognozy krótkoterminowe. Prognoza na podstawie danych rocznych wskazała na kierunki zmian cen, natomiast prognoza na bazie dziennych cen ropy Brent z dopuszczalnym błędem wskazała cenę ropy na kolejne dwa ty[...]
EN The article presents the results of trend analysis of daily and annual oil price and their short-term forecasts. Forecast on the basis of annual data indicated the directions of price changes, while forecasts based on daily prices of Brent crude oil, with a maximum error predicted oil prices for nex[...]
5
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Celem publikacji jest przedstawienie prognoz jakościowych dotyczących oceny relacji pomiędzy podażą a popytem na rynku ropy w najbliższych latach oraz prognoz ilościowych ceny ropy na giełdzie w Nowym Jorku w 2010 r. Do zbudowania prognoz zastosowano dwie następujące metody: zmodyfikowaną metodę sce[...]
EN This paper's objective is to present the qualitative forecast regarding the assessment of the relation between the supply and demand on the oil market in the next few years as well as the quantitative forecast for the oil prices on the New York Stock Exchange in 2010. The analysis focuses on the app[...]
6
61%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2008 T. 25, z. 2 339-347
PL Z początkiem 2007 roku nie przewidywano, że ceny ropy naftowej osiągną tak rekordowy poziom. Istotnym problemem na rynku jest nierównomierne rozmieszczenie oraz bardzo duża koncentracja zasobów ropy w krajach słabo rozwiniętych. Kraje wysoko rozwinięte posiadają najczęściej ograniczone zasoby tego s[...]
EN In early 2007 it was not predicted that prices of petroleum would achieve such a record level. An important problem on the market is the uneven distribution and high concentration of resources of petroleum in weakly developed countries. Highly industrialized countries always own limited stocks in re[...]
7
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 56--58
PL W artykule zaprezentowano analizy ekonomiczne z zakresu cen ropy naftowej oraz cen paliw żeglugowych wysoko i niskosiarkowych. Ponadto przedstawiono prognozę cen paliw żeglugowych niskosiarkowych w porcie Antwerpia, Rotterdam i Hamburg z uwzględnieniem wejścia w życie dyrektywy siarkowej na lata 201[...]
EN The article presents the economic analysis in the field of oil prices and fuel prices high and low sulfur marine. In addition, it presents a forecast of low sulfur marine fuel prices in the port of Antwerp, Rotterdam and Hamburg, taking into account the entry into force of the Directive sulfur for t[...]
8
51%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2015 Nr 30 87--104
PL Cechą współczesności jest niezwykła wręcz dynamika życia społeczno-gospodarczego, generowana szybkim rozwojem nauki, techniki i technologii. Ma to odbicie w zachowaniach przestrzennych ludzi i podmiotów gospodarczych. Zmiany w strukturze i wolumenie przewozów w Unii Europejskiej są uwarunkowane potr[...]
EN The general characteristic of the present society life is unusual even dynamics, generated by rapid development of science, engineering and technology. This is reflected in the spatial behavior of people and businesses. Changes in the transport structure and volume are conditioned by mobility needs [...]
9
41%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2010 nr 77 47-55
PL W artykule zwrócono uwagę na rolę, jaką dzisiaj pełni Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) na rynku ropy naftowej. Przeanalizowano przyczyny i skutki podejmowanych przez nią działań. Przedstawiono także rolę Rosji, jaką może ona odegrać w Organizacji jako jej potencjalny członek. Od[...]
EN The paper highlights the role that the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) plays today on crude oil market. We analyzed the causes and effects of the measures she takes. Also discusses the role that Russia can play in the Organization as a potential its member. Since the beginning o[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last