Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oil deposits
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Nafta-Gaz
2004 R. 60, nr 12 642-652
PL Zarówno w światowym, jak i polskim górnictwie naftowym istnieje dużo odwiertów ropnych, których wydajność jest, w danych warunkach technicznych i ekonomicznych, poniżej poziomu opłacalności. W niektórych krajach, jak np. w USA podaje się orientacyjną wielkość wydajności odwiertu, poniżej której jego[...]
EN In a world and Polish petroleum industry is a lot of Wells is considered which exploitation is not profitable. For example, by the American criteria (10 bbl/d) the majority of wells in Carpathes and on Carpathian Foredeep are not profitable. Plugging and abondoment of such wells is usually applied, [...]
2
100%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
1999 nr 387 175--181
3
100%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
1999 nr 387 64--65
4
100%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
5
75%
Technika Poszukiwań Geologicznych
6
75%
Nafta-Gaz
2005 R. 61, nr 4 150-165
PL W pracy przedstawiono zarys historii wykorzystania powierzchniowych badań geochemicznych w lądowych poszukiwaniach złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w okresie ostatnich 75 lat. W oparciu o wybraną literaturę, a także doświadczenie i wiedzę autorów przedstawiono historię rozwoju powierzchniowych met[...]
EN The paper present historical overview of the application of surface geochemical survey for onshore exploration for oil and gas deposits for last 75 years. Basing upon the chosen literature as well as Author's knowledge and experience, the history was presented of surface geochemical exploration meth[...]
7
75%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
EN Research data are given in this article for the purpose of horizontal well interference studying in process of development on the New-Serebrjansky oilfield of the Kaliningrad region. Resource base content is 520 thousand tons. In the course of developing 30% are extracted. The sheet oil рооl is acco[...]
8
75%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Na obszarze NW Polski w utworach cechsztyńskiego dolomitu głównego (Ca2) odkryto dotychczas kilkanaście złóż ropy naftowej. Większość z nich związana jest z platformą Kamienia Pomorskiego, jej stokiem i strefą sąsiadującego płytkiego szelfu. Są to złoża: Międzyzdroje (1971), Kamień Pomorski (1972), [...]
EN In the Zechstein Main Dolomite (Ca2) carbonates of the NW Poland area a dozen or so oil deposits have been discovered so far. Most of them are related to Kamień Pomorski platform, its slope and adjacent shallow basin margin. The major deposits are following: Międzyzdroje (1971), Kamień Pomorski (197[...]
9
63%
Nafta-Gaz
2011 R. 67, nr 12 892-902
PL W pracy rozpatrzono zagadnienia napotykane w symulacjach złożowych, wymagające sterowania przebiegiem symulacji w sposób zależny od jej bieżących wyników. Problem rozwiązano wykorzystując narzędzia w jakie wyposażone zostały najnowsze symulatory złożowe, pozwalające na realizację mechanizmów sprzęże[...]
EN The paper addresses problems encountered in reservoir simulations that require control depending on concomitant simulation results. The solutions to the problem are presented in the paper that use most recent options of reservoir simulators taking advantage of feed-back mechanisms. They are availabl[...]
10
63%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2007 T. 23, z. 4 111-120
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące możliwości wykorzystania złóż węglowodorów (ropy naftowej i gazu ziemnego) w Polsce do podziemnego składowania CO2. Przeanalizowano dane dotyczące 337 złóż ropy naftowej i gazu ziemnego z obszaru Niżu Polskiego, Przedgórza Karpat i Karpat. Stwierdzono,[...]
EN The paper presents results of studies on posssibilities to use hydrocarbon (oil and gas) deposits as underground sites for storage of CO2 in Poland. The analyses covered 337 oil and gas deposits from the areas of the Polish Lowlands and Carpathian Mountains and their foreland to show that geological[...]
11
63%
Nafta-Gaz
2006 R. 62, nr 12 655-668
PL W artykule zaprezentowano modyfikację klasycznego, probabilistycznego sposobu szacowania zasobów złóż węglowodorowych, polegającą na zastosowaniu metod geostatystycznych do generowania przestrzennych rozkładów głównych parametrów złożowych. Do generowania przestrzennych rozkładów parametrów złożowyc[...]
EN The modification of conventional probabilistic hydrocarbon reserves estimation includes using geostatistical methods to generate spatial distribution of reservoir parameters is presented in the paper. The conditional simulation method a Simulated Annealing technique was implemented to generate spati[...]
12
63%
Informacja Instal
PL W artykule przedstawiono szczegółowe informacje, otrzymane z Międzynarodowej Agencji Energii z siedzibą w Paryżu, dotyczące udokumentowanych zasobów ropy naftowej w różnych regionach i krajach świata. Poza tym pokazano w postaci odpowiednich tablic wydobycie ropy naftowej w różnych krajach świata or[...]
13
63%
Nafta-Gaz
2006 R. 62, nr 9 444-452
PL Dominująca ilość zasobów ropy naftowej w Polsce zgromadzona jest w złożach węglanowych dolomitu głównego z matrycowo-szczelinowym systemem porowatości. System o podwójnej porowatości bardzo mocno oddziałuje na charakter przepływu płynów złożowych. Możliwość zastosowania konwencjonalnych metod zatłac[...]
EN Dominant parts of oil reserves in Poland occupy carbonates reservoirs in main dolomite with fracture-matrix porosity system. In a typical formation with a dual porosity system, over 90% of the oil is stored in the matrix blocks. Reservoirs having a fracture-matrix porosity system are difficult, if n[...]
14
51%
Nafta-Gaz
2008 R. 64, nr 2 97-113
PL W pracy analizuje się dokładniejszy model propagacji fal sprężystych i lepkosprężystych w dowolnie anizotropowym ośrodku skalnym. Punktem wyjścia rozważań jest niesymetryczna teoria sprężystości (NTS Cosseratów). Ośrodek skalny jest utożsamiany z hemitropowym, niecentrosymetrycznym kontinuum mikropo[...]
EN In the paper the exactly model propagation of elastic and viscoelastic waves in a optionally anisotropic rock medium is analyzed. The starting point of consideration is non-symmetrical theory of elasticity (Cosserat elasticity). The rock medium is identified with the hemitropic non-symmetrical, micr[...]
15
51%
Nafta-Gaz
2006 R. 62, nr 9 422-429
PL Tematyka publikacji dotyczy zasięgu waryscyjskiego kompleksu strukturalnego karbońsko-dewońskiego i piętra mezozoicznego na wydzielonym obszarze zapadliska przedkarpackiego, na którym stwierdzono obecność złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (Okulice - Rajsko - Rylowa). Ograniczenie obszaru poddanego [...]
EN Subject of this publication refers to the range of the Variscan Carboniferous - Devonian Structural Complex and the Mesozoic level on selected area in Carpathian Foredeep on which the presence of crude oil and natural gas deposits was identified (Okulice - Rajsko - Rylowa). Limiting the area subject[...]
16
51%
Polityka Energetyczna
2015 T. 18, z. 2 129--146
PL Ukraiński sektor naftowy ma długoletnią historię. Na Ukrainie są trzy roponośne regiony – karpacki, dnieprowsko-doniecki i czarnomorski. Pierwsze wydobycie ropy naftowej miało miejsce w XIX wieku. W latach 20.–30. XX wieku Ukraina była eksporterem tego surowca. Obecnie potencjał naftowy Ukrainy jest[...]
EN The oil sector has a long history in Ukraine. There are three oil–bearing regions – Carpathian, Dnieper–Donetsk and the Black Sea region. The first production of crude oil began the nineteenth century. In the 20–30 years of the twentieth century, Ukraine was the exporter of the oil. Currently, Ukrai[...]
17
45%
Nafta-Gaz
PL W oparciu o dane geologiczne z głębokich otworów i badania geofizyczne wyznaczono szereg ciągów strukturalnych typu blokowo-fałdowego o przebiegu NW-SE, porozrywanych uskokami. Dominują dwa główne kierunki uskoków: starsze o przebiegu NW-SE oraz młodsze o kierunku NE-SW. Scharakteryzowano warunki ge[...]
EN Based on geological data of deep holes and geophysical examination, a series of NW-SE structural stretches of the block-fold type were outlined, broken by faults. Two main directions in the faults are dominating; the older one of NW-SE direction and the younger running along NE-SW. Geological deposi[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last