Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ogród zoologiczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2011 Nr 11 40-43
PL Nowoczesny ogród zoologiczny to kolekcje zwierząt, otoczone na ogół roślinnym krajobrazem, w którym przebywają rzesze zwiedzających. Stosunkowo mała przestrzeń, wymusza konieczność rozdzielenia tych światów. Zastosowanie barier jest istotne zarówno dla bezpieczeństwa zwiedzających, jak i zwierząt.
2
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 12 36-38
PL Symulacje naturalnych miejsc siedliskowych na potrzeby tworzenia wybiegów dla zwierząt w zoo obejmują na ogół takie strefy bioklimatyczne jak: sawanna, dżungla (wilgotny las równikowy), pustynia, step, las liściasty, tajga (las iglasty), tundra oraz góry.
3
100%
Zieleń Miejska
2011 Nr 7-8 42-44
PL Sposób pokazywania zwierząt w zoo nierozłącznie wiąże się urządzeniem ekspozycji, w tym także dróg, które zasadniczo wpływają na estetyczny i emocjonalny odbiór oglądanej scenerii. Widok z reguły zachęca nas lub zraża do poznania świata przyrody.
4
88%
Zieleń Miejska
2012 Nr 11 38-40
PL Dzikie zwierzęta żyją w dynamicznym środowisku, pełnym ekologicznych relacji. Choć zoo jest jedynie substytutem warunków naturalnych, powinno jak najlepiej odzwierciedlać ten skomplikowany porządek.
5
75%
Zieleń Miejska
2012 Nr 7-8 44-47
PL Obecnie istnieje niewiele wiarygodnych danych opartych na obserwacji interakcji fauny i flory. Stąd też selekcja, lokalizacja czy pielęgnacja roślinności w zoo ma eksperymentalny charakter. Główne pomocne wskaźniki to preferencje żywieniowe zwierząt oraz trwałość roślin.
6
75%
Zieleń Miejska
2012 Nr 6 46-49
PL Zastosowanie i aranżacja roślin w ogrodach zoologicznych zależy od wielu czynników. Obie strefy obiektu (ta przeznaczona dla publiczności oraz ta, które stanowi miejsce ekspozycji zwierzęcej), mimo że spełniają odmienne funkcje, powinny być projektowane z zachowaniem współzależności.
7
75%
Zieleń Miejska
2011 Nr 6 48-49
PL Eksponowanie dzikich zwierząt jest praktykowane przez ludzi od tysięcy lat. Koncepcje i metody projektowania otoczenia ekspozycji uległy w tym okresie zasadniczych zmianom.
8
75%
Rocznik Ochrona Środowiska
2016 Tom 18, cz. 1 337--351
PL W artykule przedstawiono uwarunkowania funkcjonalne wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego. Został przedstawiony obecny sposób zagospodarowania wytwarzanych bioodpadów, który nastawiony jest na przekazanie odpadów zewnętrznym podmiotom, lub też zagospodarowanie części bioodpadów na miejscu, w najprostsz[...]
EN The article presents the functional conditions of Wrocław Zoological Garden. The current way of biowaste utilisation, which is focused on transferring the waste towards outside parties or also managing them in the most simplest way possible (uncontrollable composting in prisms), has been shown. The [...]
9
63%
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddział PAN w Krakowie
2016 T. 44 223--231
PL Ogród zoologiczny stanowi zespół dydaktyczny włączony w system zieleni miejskiej. Posiada on wartość poznawczą, rozrywkową, wypoczynkową oraz naukową. Publiczne zespoły tego typu, bezpośrednio wywodzące się z tradycji barokowych menażerii, powstawały już od połowy XVIII wieku. Największy ich rozwój [...]
EN Zoo is a didactic assembly included in the system of urban greenery. It has an educational, entertainment, and scientific values. This kind of gardens, directly derived from the tradition of baroque menagerie, were created from the mid-18th century. Their greatest development occurred since the 2nd [...]
10
63%
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddział PAN w Krakowie
2017 T. 45 169--179
PL Historia Ogrodu Zoologicznego w Opolu sięga pocz. XX w., kiedy na Wyspie Bolko, wyznaczonej przez Odrę i jej kanały, utworzono zwierzyniec. Współczesne ZOO w Opolu to kompleks nowoczesnych wybiegów i obiektów o pow. ok. 19 ha, wkomponowany w starodrzew Wyspy Bolko. W artykule przedstawiono historię [...]
EN The history of Opole Zoological Garden reaches the beginning of the 20th century, when in the Bolko Island, shaped by the Odra river and its canals, the menagerie was founded. Present-day ZOO in Opole is a complex of modern paddocks and structures of an area of around 19 ha, integrated into the old [...]
11
63%
Ekologia i Technika
2011 R. 19, nr 4 186-192
PL W pracy dokonano oceny dobrostanu wilka europejskiego (Conis lupus) w Ogrodzie Fauny Polskiej ZOO w Bydgoszczy. W analizie uwzględniono takie parametry jak: warunki utrzymania, sposób żywienia i zachowanie się zwierząt. Porównano je z naturalnymi potrzebami tych ssaków, a także z wymogami zawartymi [...]
EN The following paper presents the assessment of the well-being of the European Wolf (Canis lupus) in Ogród Fauny Polskiej ZOO in Bydgoszcz. The analysis includes such parameters as conditions of upkeep, ways of feeding and animals' behaviour. The data is compared to the natural needs of these mammals[...]
12
51%
Materiały Budowlane
2014 nr 6 52--53
PL W artykule zaprezentowano żelbetowy budynek Afrykarium – Oceanarium na terenie Zoo we Wrocławiu. Wiele elementów konstrukcyjnych budynku wykonano w technologii betonu architektonicznego w naturalnym kolorze betonu, a część zabarwiono przez dodanie pigmentów do mieszanki betonowej.
EN This paper presents the unique design of the African Aquarium Building located in area of the Zoological Garden in Wrocław. The whole load-bearing structure and the components of the aquariums and pools were built of reinforced concrete. Many of the structural members were built of natural colour ar[...]
13
51%
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddział PAN w Krakowie
2017 T. 45 557--566
PL Zwierzyńce, pełniące niegdyś funkcję hodowlane oraz łowieckie, w XX wieku straciły swoją dawną rolę. W wielu przypadkach, w wyniku zaprzestania utrzymania i opieki, kompozycja tych specyficznych terenów ogrodowych uległa zatarciu. Inne zostały przekształcone w parki publiczne. Istnieją jednak także [...]
EN Deerparks, formerly performing the function of breeding and hunting, in the 20th century, has lost its former role. In many cases, due to cessation of maintenance and care, the composition of these specific areas of garden seized. Others have been turned into public parks. However, there are also ex[...]
14
38%
Materiały Budowlane
2017 nr 6 64--66
PL W artykule omówiono zakres pracy systemu monitoringu technicznego wdrożonego w budynku Afrykarium – Oceanarium we Wrocławiu. Z uwagi na nietypowe rozwiązania konstrukcyjne zastosowano sześć podmodułów pomiarowych rejestrujących rotacje, ugięcia, odkształcenia, a także zmianę temperatury wybranych el[...]
EN The paper discusses the structural health monitoring system implemented in Afrykarium – Oceanarium bulding in Wroclaw. Due to the unusual structural solutions of the object the health monitoring system (SHM) is used with six sub-modules measuring rotations, displacements, strains and temperature cha[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last