Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 63
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ogniwo słoneczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Niniejsza praca omawia możliwości użycia kwasu H3PO4, jako źródła domieszki donorowej do krzemu typu p w kontekście zastosowania otrzymanej struktury w celu wytwarzania krzemowych ogniw słonecznych metodą produkcji ciągłej. Opracowaną metodą uzyskano emiter typu n o żądanych w[...]
EN This paper discusses the possibility of application of H3PO4, acid in a spray source of dopant donor into the p type silicon. The method can be used in production of silicon solar cells in a continuous manufacturing process. The n-type emitter was obtained by this procedurę le[...]
2
100%
Materiały Elektroniczne
2008 T. 36, nr 4 114-123
PL Światowa produkcja ogniw słonecznych opiera się przede wszystkim na krzemie mono- i multikrystalicznym. Właściwości materiałowe istotnie wpływają na jakość, a przede wszystkim na ich parametry użytkowe. Wydatny wzrost sprawności ogniw można uzyskać poprzez zastosowanie warstw ARC. Tego typu powłoki,[...]
EN Multicrystalline and monocrystalline silicon solar cells are the most popular for commercial applications. Numerous material parameters could affect solar cell performance. The application of antireflective coatings of amorphous silicon based alloys can increase device efficiency. Such coatings due [...]
3
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
EN The work referred to research on the factors which may contribute to decrease the efficiency of solar cells. Progressive degradation process for multi- and mono -crystalline solar cells was observed. Optical measurements showed that effective reflectance is worse for mc-Si than Cz-Si cells although [...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Elektryka
2006 Nr 51 41-63
PL Przedstawiono stan obecny oraz kierunki rozwoju materiałów stosowanych w produkcji ogniw słonecznych i ich układów do fotowoltaicznego przetwarzania energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Zwrócono uwagę na szybki rozwój omawianej technologii otrzymywania energii elektrycznej z ro[...]
EN The paper lists some of the advantages and disadvantages of photovoltaics (PV) (Table I). The history of PV goes back to the nineteenth century, as shown in Table 2. In the 1980s, the industry began to mature, as emphasis on manufacturing and costs grew. Manufacturing facilities for producing PV mod[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2001 z. 180 51-60
PL W artykule przedstawiono systemy wykorzystujące bezpośrednią przemianę energii promieniowania słonecznego na energię prądu elektrycznego. Opisano systemy autonomiczne, hybrydowe i współpracujące z siecią elektroenergetyczną oraz zwrócono uwagę na ekonomiczne aspekty wykorzystania ogniw słonecznych.
EN The systems using direct conversion of the solar radiation energy into electric one are presented in the paper. The autonomous systems, hybrid ones and those co-operating with the electric power network are described. Special attention is paid to the economic bearings of the use of solar cells.
6
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2016 No. 87 11--21
PL W pracy zaprezentowano cienkowarstwowe ogniwa z diselenku indowo - miedziowego CuInSe2 (CIS) i ich modyfikacje. Scharakteryzowano ich własności elektryczne i optyczne. Przedstawiono zjawiska zachodzące w tych rozwiązaniach, a także problemy związane z doborem warstw absorpcyjno - generują[...]
EN The paper presents a thin - film cells of diselenide indium - copper CuInSe2 and their modifications. The electrical and optical properties are characterized. The phenomenon in these solutions, as well as problems related to selection of proper absorption - generation layer and possibilit[...]
7
100%
Rynek Instalacyjny
2005 nr 11 66--70
PL Promieniowanie słoneczne stanowi największe źródło czystej i odnawialnej energii, którym mogłoby dysponować społeczeństwo. Do powierzchni Ziemi dociera energia mocy rzędu 81·109 MW, z czego 27·109 MW przypada na obszary lądowe. Wartość tę można zestawić wobec światowego zapotrz[...]
8
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2012 No. 70 277--283
PL W artykule przedstawiono model matematyczny modułu fotowoltaicznego. Model został zaimplementowany w środowisku Matlab/Simulink. Model pozwala na wyznaczenie charakterystyki napięciowo-prądowej modułu fotowoltaicznego, wyznaczenie krzywej mocy modułu oraz na zbadanie wpływu nasłonecznienia na obie c[...]
EN In this article the model of a solar cell implemented in the Matlab/Simulink environment has been presented. A voltage - current characteristic of a solar cell and curve of power has been presented. The influence of irradiance of a working cell on has been studied.
9
100%
Polska Energetyka Słoneczna
2004 nr 1 13-15
PL Wraz z rozwojem fotowoltaiki obserwujemy w ostatnich latach nie tylko wzrost produkcji modułów ogniw słonecznych, lecz także ich ciągłą modernizację i dywersyfikację. Na drodze wynalazków technicznych wspieranych przez intensywne badania naukowe na rynku oprócz wysokosprawnych, drogich modułów wykon[...]
10
88%
Journal of Education and Technical Sciences
PL W ciągu ostatnich lat rośnie zainteresowanie fotowoltaiką opartą o związki organiczne (OPV – organic photovoltaic). Na szeroką skalę poszukiwane są substancje, których budowa chemiczna i właściwości fizyczne pozwalałyby na uzyskanie wydajnych ogniw słonecznych. W pracy zbadano możliwości fotowoltaic[...]
11
75%
Materiały Elektroniczne
PL W pracy przedstawiono proces wytwarzania pierwszego złącza trójzłączowych ogniw słonecznych opartych o związki AIII-BV z wykorzystaniem technik osadzania MOCVD. Zaprezentowano także wstępne wyniki pomiarów elektrooptycznych pojedynczego złącza struktury Ge/InGaP:Si wykonanego w[...]
EN This work has been devoted to presenting the process of manufacturing the first junction of triple junction solar cells based on AIII-BV compounds using MOCVD deposition techniques. Moreover, preliminary results of electro-optical measurements performed on a single junction of [...]
12
75%
Materiały Elektroniczne
PL W pracy przedstawiono nowa generację materiałów grubowarstwowych przeznaczonych do nanoszenia sitodrukiem, w których fazę przewodzącą stanowią proszki srebra o submikronowej wielkości ziaren. Zaletą tych past jest to, że nie zawierają fazy szkliwa, które wspomagało proces spiekania, a jednocześnie p[...]
EN New generation of screen printed thick film materials where conducting phase was of submicron silver powder. The main advantage of these pastes compare with the standard ones is that they do not contain glassy phase. This phase helped sintering process, but caused the worse electrical conductivity. [...]
13
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 7a 321-323
PL Na podstawie jednowymiarowego modelu ogniwa słonecznego zbadano wpływ grubości warstwy fotoaktywnej na natężenie fotoprądu (parametru kluczowego dla ustalania sprawności fotogenerowanych nośników ładunku). Wykazano, że dla typowych ogniw słonecznych opartych o Cu(In,Ga)(S,Se)2 optymalną wartością gr[...]
EN On the basis of one-dimensional model of the solar cell (SC) the influence of photoactive layer thickness on the photocurrent (a key parameter for the collection efficiency of photogenerated charge carriers) of a has been studied. It is shown that for a typical Cu(In,Ga)(S,Se)2 - based SC the optima[...]
14
75%
Elektronika : prace naukowe
2000 nr 5 118-130
PL W artykule przedstawiono wyniki prac zmierzających do uzyskania monokrystalicznych krzemowych ogniw słonecznych o zadawalającej sprawności wytwarzanych z krzemu o przeciętnej jakości. Pokazano, że teoretycznie, można to uzyskać wykonując ogniwa o małej kontrolowanej grubości. Aby to zweryfikować zap[...]
EN In the paper the results of the research aimed to design a thin monocrystalline silicon solar cells using cheap, relatively contaminated silicon are presented. The solar cell structures of different thickness have been designed and manufactured and their physical parameters have been investigated. O[...]
15
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań nad modelowaniem profilu koncentracji w warstwie emiterowej ogniwa fotowoltaicznego. Prawidłowo uformowany profil koncentracji decyduje o parametrach złącza n + -p, co w konsekwencji wpływa na ostateczną sprawność konwersji fotowoltaicznej. Ni[...]
EN This paper presents the results of work on calculating the profile of dopant concentration in the emitter layer of solar cell. The emitter formation is one of the crucial steps in the manufacturing process of silicon solar cells. The p-n junction - which owing to the characteristics of light absorpt[...]
16
75%
Materiały Budowlane
2004 nr 6 66-67
PL Niemiecka firma RHEINZINK opracowała na bazie blach tytanowo-cynkowych niewidoczne kolektory słoneczne, które oprócz absorpcji energii słonecznej i ciepła z otoczenia są jednocześnie bardzo dobrej jakości pokryciem dachowym.
17
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Przedstawiono wpływ rozkładu widma promieniowania słonecznego ze szczególnym uwzględnieniem zawartości składowej rozproszonej na parametry elektryczne modułów fotowoltaicznych (PV) wykonanych w różnych technologiach. Przedstawiono zależność niektórych parametrów modułów PV od zastosowanego absorbera[...]
EN In the paper the effect of solar spectrum with special special emphasis on diffuse component on the performance of PV modules is presented. Performance of the PV modules based on different semiconductor absorbers has been compared during clear sunny and cloudy summer days, respectively. The effect o[...]
18
75%
Czysta Energia
2014 Nr 12 32--34
19
75%
Świat Szkła
2014 R. 19, nr 6 37--38
20
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Analiza temperaturowych charakterystyk prądowo-napięciowych ogniw słonecznych pozwala na określenie zmian w wartościach podstawowych parametrów ogniwa: gęstości prądów nasycenia j0 i zwarciowego jsc, napięcia rozwarcia Voc, współczynnika wypełnienia FF oraz sprawnośc[...]
EN The analysis of current-voltage-temperature (I-V-T) characteristics of solar cells enables to observe the changes in the saturation j0 and short circuit jsc current densities, open circuit voltage Voc, fill factor FF and conversion efficiency η versus the temperature[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last