Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 172
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ogniwo paliwowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2002 Nr 8 271-272
EN Fuel cells market size. Cell types. Development dynamics change for particular cell types with stress on polymer cells and their use as failure energy source. Directions of further development works with increasing cells' efficiency and lowering costs of their production and exploitation.
2
100%
Wiadomości Chemiczne
1999 [Z] 53, 7-8 529-548
EN The structure and features of different systems of fuel cell depend on the nature of used electrolyte. The main fuel cells are as follows: alkaline fuel cells (AFCs), phosphoric acid fuel cells (PAFCs), solid oxide fuel cells (SOFCs) and proton exchange membrane fuel cells (PEMFCs ). (...) In PEMF[...]
3
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2005 Z. 222 103-113
PL W artykule przedstawiono opis sterownika służącego do kontroli warunków pracy ogniwa paliwowego. Sterownik może pracować samodzielnie lub wchodzić w skład stanowiska laboratoryjnego, kontrolowanego za pomocą nadzorującego komputera PC podłączonego za pośrednictwem sieci LAN. Zadaniem sterownika jest[...]
EN The paper contains a description of fuel cell controller destinated for independent use or in laboratory testing stand with supervising PC computer connected through LAN interface. The controller functions assume setting and registration of fuel cell working conditions like: fuel flow, fuel humidity[...]
4
80%
Rynek Energii
2012 Nr 2 131--137
PL Wytwarzanie energii elektrycznej przez stosy ogniw paliwowych FC-42/HLC byłoby niemożliwe bez auto-nomicznego układu sterowania pracą urządzeń pomocniczych. Autonomiczny układ sterowania składa się z zespołu pomiaru napięcia i natężenia prądu ogniwa wraz z zabezpieczeniem podnapięciowym i nadprądowy[...]
EN Electricity production by the FC-42/HLC fuel cell stacks would be impossible without autonomic system that controls auxiliary devices. Autonomic control system consists of fuel cell’s voltage and current measuring unit with undervoltage and overcurrent protection, anode purge unit, compressor’s cont[...]
5
80%
Elektro Info
2006 nr 4 80-82
6
80%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN In 2007 the announcement of the European Commission concerning the European strategy in frame of power industry was published. It contains the main priorities of energetic politics of EU even to 2050. That's the moment when the distributed energy production on small scale has a chance of development[...]
7
80%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2009 Z. 242 137-148
PL Praca zawiera opis budowy, zasady działania i parametry ogniw paliwowych oraz sposób ich wykorzystania w celach grzewczych. Do ogrzewania niewielkich budynków stosuje się generatory CHP z ogniwami paliwowymi. Jednak na obecnym etapie rozwoju tych urządzeń najlepszym rozwiązaniem jest współpraca gene[...]
EN Paper contains the principles of fuel cells construction and operation and their application in the combined electricity and heat generation. The CHP generators are used for heating purposes of small buildings. However, at the present stage of these devices development, the cooperation of CHP genera[...]
8
80%
Chemical and Process Engineering
PL Przedstawiono wyniki obliczeń pojedynczej rurki ogniwa paliwowego zasilanego gazem syntezowym uzyskanym w procesie gazyfikacji węgla brunatnego. Modelowano zarówno reakcje zachodzące w gazyfikatorze, jak i proces przygotowania paliwa do utylizacji w ogniwie paliwowym. Do analizy numerycznej wykorzys[...]
EN Results of computations of a single fuel cell tube fuelled with lignite-derived synthesis gas have been presented. Gasifier reactions have been modelled as well as raw syngas pre-processing in pre-reformer to obtain fuel at a suitable steam-to-carbon ratio. The model employed in the analysis can cop[...]
9
80%
Czysta Energia
2005 Nr 11 34-35
10
80%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W treści przedstawiono schemat i zasadę działania układu pośredniego chłodzenia wyparnego. umożliwiającego wykorzystanie ciepła i wilgoci - których wydzielanie towarzyszy produkcji energii elektrycznej w ogniwie paliwowym - traktowanych dotychczas jako produkty odpadowe w tymże procesie. Dane wyjści[...]
11
80%
Gospodarka Paliwami i Energią
2000 nr 9 2-8
PL Ogniwa paliwowe stanowią specyficzną grupę urządzeń wytwórczych w energetyce. Specyfika ta wynika z połączenia wysokiej sprawności bezpośredniej konwersji energii chemicznej paliw w elektryczność z możliwością utylizacji powszechnie dostępnych paliw kopalnych i niskim poziomem emisji substancji szko[...]
EN Fuel cells are very special group of devices in the power industry. This is a result of connecting the high efficiency of converting chemical energy directly into electricity with the possibility of utilising jointly available fossil fuels and the low emission of harmful substances to the environmen[...]
12
80%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
2001 z. 146 227-230
EN Nafion membranes modified with vinylphosphonic acid and 2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid polymers have been obtained and characterized. The main goal of this report is to describe the performance of this type of membrane in methanol fuel cells in comparison with an unmodified Nafion memb[...]
13
80%
Gospodarka Paliwami i Energią
2002 nr 12 14-20
EN In paper there was presented a description of fuel cells, their theoretical principles and possibilities of usage. There were also described their actually konwn different constructional solutions. That sort of electrochemical energy source as fuel cell was known for two centuries but only last year[...]
14
80%
Gospodarka Paliwami i Energią
2003 nr 4 24-26
15
80%
Chemical and Process Engineering
2008 Vol. 29, z. 4 1013-1026
PL Ogniwo paliwowe typu PEM składa się z elektrod z platynowym katalizatorem, elektrolitu w formie membrany między nimi oraz płyt mono- lub bipolarnych przewodzących elektrony. Odpowiednie nawilżanie ogniwa paliwowego od strony anody i katody jest ważnym warunkiem jego poprawnej pracy. Złe nawilżenie m[...]
EN A proton exchange membrane type fuel cell is composed of electrodes with a platinum catalyst, an electrolyte in the form of a membrane between them and mono- or bipolar plates conducting electrons. Humidification of the reactant gases is an important aspect of PEM fuel cell operation. Without adequa[...]
16
80%
Napędy i Sterowanie
2011 R. 13, nr 9 161-164
PL W artykule przedstawiono model ogniwa paliwowego (ang. Fuel Cell) zaimplementowanego w środowisku Matlab/Simulink. Omówiono zasadę działa ogniwa paliwowego PEM (ang. Proton Exchange Membrane). Przedstawiono charakterystykę napięciowo-prądową ogniwa oraz krzywą mocy. Zbadano wpływ temperatury pracy o[...]
EN In this article there the model of a fuel cell implemented in the Matlab/Simulink environment has been presented. The principle of operating of a proton exchange membrane fuel cell has been described here. A voltage - current characteristic of a cell and curve of power has been presented. The influe[...]
17
80%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2005 T. 26, z. 1 157-172
PL Przedstawiono wyniki obliczeń wysokotemperaturowego tlenkowego ogniwa paliwowego SOFC z wewnętrznym reformingiem opartych na własnym podprogramie zaimplementowanym w kodzie COM-GAS. Przedstawione wyniki uzyskano na podstawie opracowanego .zerowymiarowego. modelu matematycznego ogniwa paliwowego typu[...]
EN The results of calculations of solid oxide fuel cell with internal reforming are presented. They are obtained by means of own program which is composed in COM-GAS code. In this paper, the influence of coefficients pre[r], U[f], [alfa] [rec] on the values of the cell voltage, the current cell and the[...]
18
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2005 Nr 10 10-15
EN Development status of residental (domestic) stationary fuel cells, their power share and share of different world's regions in different applications are described. For residential power and heat generation, in the range 0.5 do 10 kilowatts, mainly polymer electrolite membrane fuel cell and solid ox[...]
19
80%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 23 309-314
PL Zaprezentowano koncepcję modelu ogniwa SOFC. Przedstawiono główne elementy modelu SOFC. Nowe równanie definiujqcc napięcie SOFC zostało uzyskane na podstawie nowych założeń. Równanie to można stosować zamiast równania Nernsla, Zaprezentowano wybrane charakterystyki pracy w punkcie projektowania auto[...]
EN Presentation of concept of SOFC model is given. Main elements of SOFC model and chemical reactions are presented. The new equation to define of SOFC voltage, which was obtained based on new assumptions and which can be used instead of the Nernst equation, is given. Selected performance characteristi[...]
20
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Ostatnie kilka lat to okres dynamicznego rozwoju autobusów z napędem hybrydowym. Każdy z producentów stara się opracować pojazd o możliwie jak najniższym zużyciu paliwa i jak najniższej emisji spalin. W 2001 r. Daimler rozpoczął prace nad autobusem wodorowym bazującym na Mercedesie Citaro.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last