Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 116
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ogniwo fotowoltaiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2003 R. 79, nr 4 288-291
PL W pracy rozpatrzono możliwości optymalizacji pracy ogniwa fotowoltaicznego. Zmienność poziomu nasłonecznienia jest przyczyną zmian w ilości energii docierającej do ogniwa. Optymalne wykorzystanie energii elektrycznej na drodze konwersji fotowoltaicznej polega na kształtowaniu obciążenia generatora t[...]
EN The paper considers possibilities of optimization of operation of a photovoltaic cell. Variability of insolation level is a reason for changes in the quantity of energy reaching the cell. Optimal use of electric energy derived from photovoltaic conversion consists in such shaping of the generator lo[...]
2
100%
Czysta Energia
2010 Nr 2 20-21
PL Ogniwa słoneczne wykonane z monokrystalicznego krzemu odegrały olbrzymią rolę w początkach rozwoju fotowoltaiki i do dziś do nich rekord sprawności fotokonwersji. Obecnie jednak czas monokrystalicznego krzemu w fotowoltaice wydaje się dobiegać końca.
3
80%
Czysta Energia
2013 Nr 5 32--33
4
80%
Świat Szkła
2010 nr 6 [142] 34--36, 38--39
5
80%
Materiały Budowlane
2010 nr 1 58-59
6
80%
Czysta Energia
2010 Nr 7-8 22-23
PL Wykorzystanie energii słonecznej do bezpośredniego przetwarzania na energię elektryczną jest niezwykle interesującym zadaniem ze względu na ochronę środowiska oraz powszechną dostępność energii słonecznej.
7
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2010 Nr 86 41-46
EN Within last few years the possibility of constructing PV low power generators used for electric driving systems feeding emerged. The amount of energy produced by these unconventional energy sources depends on current weather conditions. In this article the electrical drive system fed both from PV ar[...]
8
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2007 Nr 77 5-10
EN The possibility of constructing autonomic PV low power generators used for electric driving systems feeding emerged within last few years. These systems, usually 1 -phase AC driving systems, may be used in certain household advices. The amount of energy produced by these unconventional energy source[...]
9
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2006 Nr 75 229-234
EN The possibility of autonomic PV low power generators constructing used for electric driving systems feeding has emerged within last few years. The amount of energy produced by these unconventional energy sources depends on current weather conditions. The paper describes a new method of maximum power[...]
10
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2006 Nr 75 223-228
EN The possibility of constructing autonomic PV low power generators used for electric driving systems feeding emerged within last few years. These systems, usually 1-phase AC driving systems, may be used in certain household advices. The amount of energy produced by these unconventional energy sources[...]
11
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
2003 z. 129 65-72
PL W materiale przedstawiono zagadnienia dotyczące niekonwencjonalnych źródeł energii w pojazdach samochodowych oraz ich tendencji rozwojowych. Dokonano próby analizy zagadnień dotyczących ogniw fotowoltaicznych jako ewentualnego źródła energii elektrycznej do zasilania w elektrycznych pojazdach samoch[...]
EN The paper focuses on the solar energy collected by photovoltaic cells. While it is highly unlikely that solar power will ever be used to power vehicles, it can be used to power auxiliary vehicle systems. The electricity produced can also be used to produce hydrogen via electrolysis.
12
80%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono badania struktur diod fotowoltaicznych opartych na polipirolu i politiofenie, które to polimery występowały jako materiały aktywne. Diody fotoluminescencyjne wykonano zmieniając kolejność ułożenia warstw polipirol/politiofen, politiofen/polipirol oraz wykonując mieszaninę z ty[...]
EN In this paper investigations of photovoltaic cells based on polytiophene and polypyrole which were active materials, are presented. We prepared photovoltaic cells changing sequence of poltiophene and polypyrole layers and mixed them. The ceels, were prepared a layer on layer: ITO-polymer-Ca-Al. We m[...]
13
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2003 R. 79, nr 4 291-295
PL W pracy przedstawiono zagadnienia wpływu warunków eksploatacji ogniw fotowoltaicznych na sprawność konwersji i związane z tym procesem straty energetyczne. Omówiono metodę wyznaczania punktu maksymalnej mocy w zmieniających się warunkach nasłonecznienia i temperatury. Poruszono perspektywy rozwoju t[...]
EN The purpose of this paper was to present the influence of exploitation conditions on the conversion efficiency of photocells and PV modules. The track of the maximum power point of a PV module due to changes in the illumination level and temperature was presented to show possible ways to shift the M[...]
14
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule zaprezentowano części sterującą oraz silnoprądową przekształtnika energoelektronicznego pełniącego funkcję sprzęgu pomiędzy źródłem energii odnawialnej (OZE) w postaci paneli fotowoltaicznych (PV), a siecią elektroenergetyczną. Przedstawiono zastosowane rozwiązania mające na celu m.in. uz[...]
EN In the paper the elaborated structures of both main and control circuit of power electronics converter coupling photovoltaic panels and power grid is presented. The implemented solutions, being used to obtain the highest possible efficiency of the whole system. A phenomenon of PV leakage current are[...]
15
80%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
2010 R. 48, nr 7 121-125
PL W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania ogniw fotowoltaicznych w elektrycznych instalacjach zasilających urządzenia, w szczególności te, których podłączenie do sieci elektrycznej jest kosztowne lub wręcz niemożliwe do zrealizowania. Omówiono sposób rozwiązania autonomicznego systemu czujni[...]
EN The article presents possible applications of photovoltaic cells in electrical power supply installations which supply various devices, particularly those whose connection with the electrical network is either very expensive or impossible to carry out. The authors described an autonomous sensor syst[...]
16
80%
Inżynieria Rolnicza
2004 R. 8, nr 2 301--306
PL Przeprowadzono badania eksploatacyjne modułu fotowoltaicznego typu SF 50 pod kątem zapewnienia jego optymalnej efektywności przy zmieniającym się nasłonecznieniu. W tym celu opracowano charakterystykę określającą zależność optymalnej rezystancji odbiornika zasilanego z modułu od wartości natężenia p[...]
EN Operational tests of SF 50 type photovoltaic unit were carried out to ensure its optimal efficiency with varying insolation. For this purpose a characteristic was compiled to determine dependence of the optimal resistance of the receiver supplied from the unit on the value of the solar radiation int[...]
17
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2017 No. 89 313--320
PL Występujące w literaturze izotropowe, anizotropowe czy pseudoizotropowe modele matematyczne umożliwiają wyznaczenie gęstości mocy promieniowania słonecznego na podstawie różnych, często mało szczegółowych lub niepełnych ciągów pomiarowych. Złożona aparatura pomiarowa oraz brak możliwości przeprowadz[...]
EN Occurring in the literature isotropic, anisotropic or pseudoisotropic mathematical models allow to determine the power density of solar radiation basing on the different, often not very detailed or even incomplete measurement sequences. Complex measurement stand and difficulties in conducting experi[...]
18
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2012 No. 70 277--283
PL W artykule przedstawiono model matematyczny modułu fotowoltaicznego. Model został zaimplementowany w środowisku Matlab/Simulink. Model pozwala na wyznaczenie charakterystyki napięciowo-prądowej modułu fotowoltaicznego, wyznaczenie krzywej mocy modułu oraz na zbadanie wpływu nasłonecznienia na obie c[...]
EN In this article the model of a solar cell implemented in the Matlab/Simulink environment has been presented. A voltage - current characteristic of a solar cell and curve of power has been presented. The influence of irradiance of a working cell on has been studied.
19
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2012 No. 70 291--298
PL Parametry wyjściowe kolektorów oraz ogniw PV zależą od wielu czynników np. od poziomu natężenia napromienienia, widma promieniowania oraz od temperatury. Warunki pracy dowolnego ogniwa słonecznego ulegają zmianie wraz ze zmieniającym się charakterem padającego na nie promieniowania słonecznego. Prod[...]
EN Output parameters tested collectors and PV panels depends on several factors such as the level of irradiance, the spectrum of radiation and temperature. Any solar cell has a different operating conditions with the changing nature of the incident solar radiation on them. Manufacturers provide the use[...]
20
70%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2009 Nr 82 1-6
EN Whithin last few years the possibility of constructing autonomic PV low power generators used for electric driving systems feeding emerged. These systems usually 1-phase AC driving systems, may be used in certain household devices (eg. refrigerators, air condition). The amount of energy produced by [...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last