Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ogniwo Peltiera
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2017 No. 92 333--344
PL Układy chłodzenia diod i matryc LED stanowią obszerną grupę urządzeń i rozwiązań, która stale się powiększa z uwagi na ciągły rozwój w dziedzinie elektroluminescencyjnych źródeł promieniowania. Wraz z polepszaniem parametrów diod i matryc LED rosną też wymagania odnośnie ich układów chłodzenia. W uk[...]
EN Cooling systems the LEDs and LED matrices constitute the extensive group of devices and solutions, which constantly is growing considering the constant development in the field of electroluminescent radiation sources. Along with improving parameters of LEDs and LED matrices also requirements grow in[...]
2
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1241--1244, CD
PL W artykule omówiono model matematyczny zjawisk fizycznych opisujących działanie elementu termoelektrycznego jakim jest ogniwo. W artykule przedstawiono praktyczne wykorzystanie ogniwa Peltiera w różnych gałęziach gospodarki takich jak: medycyna, transport czy elektronika. Wspomniany element termoele[...]
EN This article presents the practical usage of a Peltier module in the various industries such as medicine, transportation and electronics. This thermoelectric element could be more and more find in the devices which are responsible for the air conditioning of all kinds of objects or small items. It c[...]
3
61%
Spektrum
2010 nr 5 I-V
PL Przedstawiono opis i wyniki badań eksperymentalnych regulatora temeperatury wykorzystującego ogniwo Peltiera. W wykonanym urządzeniu zastosowano algorytm regulatora PID, który został zaimplementowany w mikrokontrolerze 8-bitowym. Oprócz funkcji związanych z regulatorem PID, zastosowany mikrokontrole[...]
EN Presented is description and results of a Peltier celi based temperature controller experimental testing. In the constructed appliance a PID controller algorithm was used and implemented in a 8-bit microcontroller, which apart from executing functions connected with PID controller, controls operatio[...]
4
61%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 6 10-15
PL W artykule przedstawiono najczęściej stosowane metody odbioru ciepła z procesorów komputerowych — zasadę ich działania, wady i zalety, oraz zastosowania. Pierwsze z nich, jako historycznie najstarsze, to urządzenia oparte wyłącznie na chłodzeniu powietrzem. Omówiono również chłodzenie za pomocą obie[...]
EN The most frequently used methods of heat reception from a computer processor, their working principles, advantages and disadvantages as well as applications arc presented in the paper. The oldest methods were solely based on air cooling. The up-to-day methods based on cooling liquid circulation and [...]
5
61%
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
2017 nr 2 71--81
PL W Polsce efektywność energetyczna jest blisko trzy razy niższa niż w krajach Europy Zachodniej. Znaczna ilość energii jest tracona w procesach, w których nie ma prowadzonego odzysku ciepła odpadowego, co w znaczący sposób przekłada się na efektywność. Niniejszy artykuł prezentuje jedną z możliwości [...]
EN In Poland, energy efficiency is almost three times lower than in Western European countries. A significant amount of energy is wasted in the process where there is no waste heat recovery carried out, which translates to significant energy efficiency of the process. This article presents one of the p[...]
6
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 683--687, CD
PL W artykule przedstawiono proces projektowania i budowy klimatyzacji samochodowej wykorzystującej moduły Peltiera, Alternatywna klimatyzacja umożliwia szybkie ogrzanie powietrza niezależnie od temperatury silnika. Można montować ją zarówno w nowych jak i starych pojazdach. Układ nie wymaga serwisu, a[...]
EN The paper shows a process of designing and constructing automotive air conditioning for a practical application of Peltier module in climatronic. Our project lets us quickly heat up air, autonomously to engine's temperature. The model can be installed both in old and new cars. Furthermore, Peltier's[...]
7
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1237--1240, CD
PL W artykule omówiono model matematyczny zjawisk fizycznych opisujących działanie elementu termoelektrycznego jakim jest ogniwo Peltiera. W uproszczeniu omawiany element funkcjonuje jako mała „pompa powietrza” zimnego lub ciepłego. Proces wymiany temperatury między poszczególnymi elementami ogniwa rea[...]
EN The article discusses the mathematical model of physical phenomena describing the operation of the thermoelectric element which is Peltier module. Simply discussed element functions as a small cold or warm "air pump". The process of the temperature exchange between different parts of the cell is exe[...]
8
61%
Proceedings of ECOpole
2018 Vol. 12, No. 1 247--252
PL Ogniwa termoelektryczne, zwane również ogniwami Peltiera, są stosowane głównie do dwóch celów: generowania prądu elektrycznego i chłodzenia. Spośród tych zastosowań chłodzenie jest tematem wielu badań naukowych już od kilku dekad. Dzieje się tak, ponieważ ogniwa Peltiera mogą być umieszczane w różny[...]
EN Thermoelectric modules, also called Peltier modules, are used mainly for two purposes: electricity generation and cooling. Among that, cooling has been a subject of research for several decades. This is because Peltier modules can be used in different configurations in medical, industrial, laborator[...]
9
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 3b 303--305
PL W artykule proponowana jest nowa metoda eksperymentalnego wyznaczania elektrycznych i termicznych charakterystyk ogniw Peltiera. Prezentowana metoda w odróżnieniu od obecnie stosowanych umożliwia uzyskanie współczynnika Seebecka, wewnętrznej rezystancji elektrycznej, przewodności cieplnej materiału [...]
EN In this article authors propose a new method for experimental research of electric and thermal characteristics of Peltier device. Presented method differs from commonly as summary Seebeck coefficient, internal resistance, thermal conductivity coefficient of thermoelectric material and summarized the[...]
10
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1083--1086
PL W artykule omówiono zjawisko Peltiera z naciskiem na analizę modelu matematycznego opisującego zjawiska zachodzące na elemencie półprzewodnikowym odpowiedzialnym za regulacje temperatury. Zaprezentowany model matematyczny wykorzystany do opracowania programów symulacyjnych, z których uzyskane wyniki[...]
EN Article shows the Peltier effect with emphasis on the analysis of the mathematical model describing the phenomena on semiconductor element responsible for regulating the temperature. Presented mathematical model used to develop simulation programs, of which the results were presented in the final pa[...]
11
51%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2017 z. 127 189--198
PL Referat stanowi próbę syntetycznego usystematyzowania stanu wiedzy i technologii na temat ogniw Peltiera oraz obszarów ich zastosowania. To ważny temat, zwłaszcza w czasie, kiedy fotowoltaika zmierza w kierunku nieuchronnej technologii cienkowarstwowej, a świat poszukuje wysoko-sprawnych metod zapew[...]
EN This paper is an attempt to synthesize the state of knowledge and technology on Peltier modules and areas of their application. It is important, especially at a time when the photovoltaics is heading towards inevitable thin-film technology, and the world is looking for high-efficiency methods to ens[...]
12
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 704--707, CD
PL W artykule przedstawiono, opracowany przez autorów układ sterowania ogniwa Peltiera. Ze względu na nieliniową zależność wydajności ogniwa od prądu do wyznaczania wartości sterowania zastosowano logikę rozmytą. W kolejnych częściach artykułu omówiono: rzeczywiste charakterystyki ogniwa Peltiera, spos[...]
EN The article presents the Peltier cell control system developed by the authors. Due to the non-linear dependence of the cell's efficiency on the current, fuzzy logic was used to determine the control value. In the following parts of the article the actual characteristics of the Peltier cells, the met[...]
13
51%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2018 Nr 59 87--90
PL W pracy przedstawiono stanowisko dydaktyczne służące do pomiaru temperatury z zastosowaniem metod zarówno stykowych jak i bezkontaktowych. Zakres metod stykowych obejmuje pomiary termoelementem, termistorem ale również z zastosowaniem ogniwa Peltiera. Metodą bezstykową jest pomiar termograficzny z z[...]
EN Temperature is the most often measured physical quantity as in normal life as in industry. So, it is very important to teach students about methods and sensors for temperature measuring. The main goal of this paper is presenting didactic stand for temperature measurement. It enables to measure tempe[...]
14
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 12 630--633
PL W artykule omówiony został układ do pomiarów modułów termoelektrycznych Peltiera przy zastosowaniu platformy Arduino opartej na mikrokontrolerze Atmega328P. Przedstawiono także wyniki z takich pomiarów dla ogniwa termoelektrycznego z serii TEC1-12705. Zarówno dla pracy w trybie chłodzenia (zjawisko [...]
EN The article discusses the system for measuring Peltier thermoelectric modules using the Arduino platform based on the Atmega328P microcontroller. The results of such measurements for the TEC1-12705 series of thermoelectric cells are also presented. Both for cooling mode operation (Peltier effect) an[...]
15
41%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1335--1338
PL W artykule omówiono budowę modułów termoelektrycznych i zjawisko Peltiera. Położono nacisk na analizę zjawiska zachodzącego na elemencie półprzewodnikowym. Zaprezentowano także ułożenie ogniw w stos oraz model matematyczny wykorzystany do opracowania programów symulacyjnych. Przedstawiono również ak[...]
EN The article discusses the construction of thermoelectric modules and Peltier effect. Emphasis on the analysis of the phenomena occurring on the semiconductor element. Also presented configuration of cells in the stack and a mathematical model used to develop simulation programs. It also presents the[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last