Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 161
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ogniwa paliwowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rynek Energii
2011 nr 1 123-126
PL W artykule zaprezentowano wybrane zagadnienia procesu konwersji paliwa wodorowego w energię elektryczną i ciepło. Ilość energii elektrycznej wytwarzanej przez niskotemperaturowe membranowe ogniwo paliwowe typu PEM chłodzone cieczą zależy między innymi od wartości temperatury wody chłodzącej ogniwo i[...]
EN The research work presents the main issues of conversion of hydrogen fuel into electricity and heat. The amount of electricity produced by PEM type low-temperature membrane liquid-cooled fuel cell depends inter alia on cooling water temperature and excess air coefficient supplying cell's cathode. Th[...]
2
100%
Elektroenergetyka
PL W artykule zostały przedstawione ogniwa paliwowe z opisem ich działania i własności. Zostały zaprezentowane dwa układy zbudowane z zastosowaniem ogniw paliwowych. Pierwszy zasilany jest wodorem, drugi pracuje będąc zasilanym metanolem jako podstawowym paliwem. Podczas opisu tych systemów szczególną [...]
EN The paper presents fuel cells and describes their operation and properties. Two fuel cell-based systems are presented. One of them is hydrogen-fuelled, while the other has methanol as its primary fuel. In description of the systems, special attention is paid to the control and supervision and to the[...]
3
100%
Przemysł Chemiczny
2000 T. 79, nr 7 222-225
PL Opisano właściwości ogniw paliwowych z utlenianiem metanolu bezpośrednio na anodach. Przedstawiono przebieg reakcji anodowych i katodowych oraz skład i właściwości stosowanych katalizatorów. Podano charakterystyki prądowo-napięciowe anody, katody i ogniwa paliwowego zasilanego bezpośrednio metanolem[...]
4
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2002 T. 3, z. 22 793-800
PL Dokonano przeglądu obecnie stosowanych i perspektywicznych ogniw paliwowych. Analiza właściwości wskazuje, że znaczne perspektywy zastosowań w tzw. "rozproszonej" energetyce mają ogniwa typów: SOFC (Solid Oxide Fuel Cells) oraz MCFC (Molten Carbonate Fuel Cells).
EN State of the art of fuel cells is presented. Analisys of their properties indicates, that significant perspective power engineering supply have fuel cells of SOFC and MCFC type.
5
100%
Automatyka Elektroenergetyczna
PL Problematyka magazynowania energii elektrycznej na szeroką skalę zaprzątała umysły wynalazców i konstruktorów od prawie dwóch stuleci. A że efekty tego były i są mierne świadczy choćby rozwój antyekologicznej motoryzacji spalinowej wraz z dominacją rynku paliw. Stąd nawiązanie do wynalazku Wiliama G[...]
6
100%
Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przekształcanie sieciowych spółek dystrybucyjnych w lokalne rynki energii elektrycznej kieruje uwagę na możliwości, które stwarza rozwój zdecentralizowanych źródeł ciepła i energii elektrycznej. Wśród dostępnych komercyjnie (lub bliskich konkurencyjności) technologii szczególną uwagę zwrócono ostatn[...]
7
100%
Rynek Instalacyjny
2008 Nr 9 59--63
PL W Europie i na świecie dominują centralne systemy wytwarzania energii elektrycznej, w mniejszym stopniu scentralizowane jest wytwarzanie energii na cele grzewcze. Elektrownie i ciepłownie wymagają rozbudowanych systemów przesyłu, które pochłaniają duże nakłady na budowę oraz eksploatację i obarczone[...]
8
100%
Inżynieria Materiałowa
PL Aktualnie jest rozwijanych wiele typów ogniw paliwowych, jednak z uwagi na brak sieci dystrybucji wodoru i osiągane sprawności, największe szanse wdrożenia przemysłowego mają ogniwa paliwowe wysokotemperaturowe oparte na stałych tlenkach (SOFC - Solid Oxide Fuel Cells), które mogą one pracować z zas[...]
EN Currently is developed many types of fuel cells, however in consideration of lack of distribution's network of the hydrogen and attained efficiencies, main chances to industrial initiating have high-temperature fuel cells based on solid oxides (SOFC - Solid Oxide Fuel Cells)(they can work with the u[...]
9
100%
Przemysł Chemiczny
PL Przedstawiono fizykochemiczne podstawy działania ogniw paliwowych, odpowiadając na pytania: Czym jest ogniwo paliwowe? Skąd tak duże zainteresowanie ogniwami paliwowymi na całym świecie? Jakie są najważniejsze, wspólne elementy budowy ogniw paliwowych? Czym ograniczona jest wydajność ogniw paliwowyc[...]
EN A review with 15 refs. covering the reasons for the impetus to develop fuel cells, their structure and practical efficiency, and present-day market niches for fuel cells.
10
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2009 z. 26 45-50
PL W pracy omówiono aktualny stan wiedzy z zakresu technologii węglowych ogniw paliwowych (DCFC), a także przedstawiono wyniki dotychczasowych badań prototypowego ogniwa paliwowego zasilanego biocarbonem pozyskiwanym w wyniku autotermicznej waloryzacji biomasy. Biorąc pod uwagę uzyskane w trakcie badań[...]
EN The paper describes current knowledge re. the direct carbon fuel cell (DCFC) technology, and the results of authors' investigation with the use of a prototype fuel cell fuelled with biocarbon (the product of biomass carbonization). The fuel cell was operated steadily and stable voltage of roughly 1 [...]
11
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2009 z. 26 51-58
PL Bardzo niska sprawność silników spalinowych, skażenie środowiska i groźba wyczerpania się zasobów ropy naftowej, wywołały wzmożone zainteresowanie technologią ogniw paliwowych. Obecnie wiele ośrodków naukowych zajmuje się badaniami nad ogniwami paliwowymi poprzez wydłużanie czasu pracy, redukcję mas[...]
EN Very low efficiency of internal combustion engines, environmental pollution and threat of depletion of crude oil resources have sparked growing interest in fuel cells. Nowadays, a number of scientific centres are involved in investigations of fuel cells through elongation of their life cycles, reduc[...]
12
80%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Przedstawiono analizę źródeł energii elektrycznej przeznaczonych do pracy w systemie energetyki rozproszonej z punktu możliwości ich działania pod zadaną strategię sterownia. Przedstawiono osiągalne obecnie poziomy sprawności, jednostkowe koszty inwestycyjne oraz wybrane charakterystyki ruchowe. Okr[...]
13
80%
Archiwum Spalania
PL W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę wodoru jako paliwa. W szczególności opisano znane metody produkcji wodoru na skalę przemysłową, sposoby transportu i przechowywania wodoru, łącznie z nowymi jeszcze nie wprowadzonymi metodami. Ustosunkowano się do ogólnej opinii charakteryzującej wodór[...]
EN In paper was presented characterization of hydrogen as a fuel. It was described known hydrogen manufacture methods, storage and transportation methods with new currently being researched method. Author assume some attitude to the public opinion that hydrogen is dangerous, inflammable and explosive g[...]
14
80%
Czysta Energia
2007 Nr 9 16-17
15
80%
Czysta Energia
2003 Nr 11 12-13
16
80%
Czysta Energia
2003 Nr 7-8 12-13
17
80%
Czysta Energia
2003 Nr 6 14-16
18
80%
Rynek Energii
2000 nr 4 7-11
PL Przedstawiono nowe koncepcje rozwoju turbin gazowych dużej i małych mocy z przeznaczeniem do pracy systemowej oraz jako źródła mocy i energii rozproszonej. Wymieniono główne centra badawcze, sposoby finansowania badań oraz wielkość światowego zapotrzebowania na nowe wysoko sprawne układy z turbinami[...]
19
80%
Nafta-Gaz
PL W artykule, na przykładzie jednostki kwasu fosforowego PC25, starano się przeanalizować efektywność stosowania ogniw paliwowych w Polsce przy obecnych cenach gazu ziemnego, energii elektrycznej i ciepła. Próbowano zastanowić się, czy urządzenia te mają szansę na komercjalizację również w Polsce.
EN In this article economical efficiency of fuel cells application under Polish conditions was analyzed making assumption natural gas, electricity and heat present prices. Author consider also if that system have a chance in common use in Poland.
20
80%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W referacie autorzy wprowadzają w tematykę zasilania potrzeb własnych z uwzględnieniem zalet i wad takich układów. Przedstawiają nową propozycję układu zbudowanego w oparciu o ogniwa paliwowe. Zaprezentowane są dwa układy: jeden zasilany jest wodorem, drugi pracuje będąc zasilanym metanolem, jako po[...]
EN The authors of the paper have introduced us to the subject matter relating to the supply for the own needs taking into account the advantages and disadvantages of such systems. They have presented a new proposal of a system made on the basis of fuel cells. There have been shown two systems, a hydrog[...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last