Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ofiara wypadku
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Transport Samochodowy
2009 z. 4 75--106
PL Ludzie często w życiu doświadczają sytuacji, z którymi trudno sobie poradzić. Wśród nich szczególną grupę stanowią sytuacje traumatyczne. Taką sytuacją jest m.in. wypadek drogowy. W 2008 roku w Polsce miało miejsce 49 054 wypadków drogowych, w których 5.437 osób zginęło, a 62.097 zostało rannych. Ps[...]
EN People often experience situations, which are very hard to cope with. Among them, a particular group represents traumatic situations. This kind of situation is for example, a motor vehicle accident (MVA). During 2008 in Poland there were 49 054 road accidents, 5 437 people died in them, and 62 097 w[...]
2
100%
Transport Samochodowy
2011 z. 2 5--24
PL Wypadki drogowe uznaje się za jeden z największych problemów zdrowia publicznego. W 2010 roku w Polsce, miało miejsce 38 832 wypadków drogowych. Zginęło w nich 3 907 osób, a 48 952 zostało rannych. Liczne badania, prowadzone na świecie pokazały, iż niektórzy uczestnicy wypadków drogowych oraz ich ro[...]
EN Road traffic accidents are considered as one of the biggest public health problems. In 2010 in Poland, there were 38 832 accidents. 3 907 people were killed in it, and 48 952 were injured. A lot of studies conducted worldwide have shown that many road accidents participants and their families, exper[...]
3
84%
Transport Samochodowy
2009 z. 4 45--60
PL W artykule przedstawiono analizę i ocenę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zaprezentowano dane statystyczne dotyczące przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Przedstawiono syntetycznie czynniki mające decydujący wpływ na zaistnienie wypadków drogowych oraz scharakteryzowano związki p[...]
EN The article presents the analysis and evaluation of the current state of the road traffic safety. Statistical data has been presented, concerning transport safety offences. Concise factors having a decisive effect of the road accidents occurrence were shown, as well as characterisation of the causal[...]
4
84%
Transport Samochodowy
2005 z. 1 41--57
PL Głównym celem rozprawy na podstawie, której przygotowano niniejszy artykuł była budowa modeli służących do analizowania i prognozowania zmian ryzyka w ruchu drogowym w Polsce. Wykorzystano do tego teorię strukturalnych modeli szeregów czasowych, zakładając, że zarówno ruch drogowy, jak i jego bezpie[...]
EN The main objective of the dissertation "Road traffic risk modelling using time series " is to build models for analysis and forecasting how road risk will change in Poland. To that end the theory of structural time series models was used under the assumption that both road traffic and road safety ar[...]
5
67%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2009 z. 4/76 47-55
PL Wiek uczestników ruchu drogowego jest istotnym czynnikiem, wpływającym na stan ich sprawności i zachowania. Oczywiście, nie ustala sie jeszcze ogólnych wymagań fizycznych i psychicznych dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Jednak przygotowanie oraz prowadzenie działań profilaktycznych i eduka[...]
EN The age of road traffic participants makes an important factor affecting the condition of their skills and bhaviour. Obviously, general physical and mental requirements for all road traffic participants have not been defined yet. However, preparation and provision of preventive and educational actio[...]
6
67%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2009 z. 4/76 23-34
PL Szybko rosnąca liczba pojazdów samochodowych często jest wskazywana jako poważna przyczyna dużej liczby wypadków drogowych i ofiar śmiertelnych tych wypadków. Dokonano analizy zmian liczby wypadków i ofiar śmiertelnych w kilku okresach wieloletnich, pokazując charakterystyczne trendy zmian głównych [...]
EN Rapidly growing number of vehicles is often indicated as a serious reason of a high number of road accidents and road deaths. The analysis of variation of numbers of road accidents and road deaths in several periods of many years have been carried out, indicating characteristic trends of variations [...]
7
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1773--1776
PL Artykuł ukazuje skuteczność zastosowanych w Szwecji systemów bezpieczeństwa w transporcie. Wprowadzenie nowych metod zarządzania transportem uczyniło go jednym z najbezpieczniejszych w Europie. W artykule ukazano minimalizację ryzyka wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń a co za tym idzie znaczne zmni[...]
EN The article shows the effectiveness of the Swedish safety systems in transport. The introduction of new methods of transport management has made it one of the safest in Europe. In the article shown to minimize the risk of a hazardous event and thus a significant reduction in the number of deaths due[...]
8
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1777--1779
PL Celem pracy było przedstawienie sposobów zapobiegania wypadkom drogowym w Rumunii. Poprawa bezpieczeństwa wymaga zaangażowania wielu firm, ale tylko z ich pomocy i współpracy można stworzyć w pełni funkcjonalny i skuteczny system zapobiegania wypadkom. W artykule przedstawiono skuteczność systemu be[...]
EN The aim of the study was to present Ways to Prevent road accidents in Romania. Improving security requires the Involvement of many companies, but only with Their help and cooperation can create a fully functional and effective system for Preventing accidents. The article shows the effectiveness of t[...]
9
59%
Przegląd Górniczy
2012 T. 68, nr 3 148--157
PL Artykuł poświęcono problematyce skutków wypadków przy pracy w kopalniach w odniesieniu do sytuacji materialno-bytowej rodzin. Punkt wyjścia stanowiła analiza pamiętników członków rodzin górników, którzy ulegli wypadkowi śmiertelnemu lub ciężkiemu przy pracy, zebranych w wyniku konkursu zorganizowane[...]
EN The article has been devoted to problems of effects of industrial accidents in mines in relation to the financial-living situation of families. The point of departure constituted the analysis of diaries of family members of miners, who met with a fatal or serious industrial accident, collected as a [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last