Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 38
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odzyskiwanie ciepła
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2013 T. 44, nr 12 517--520
PL W artykule wykonano charakterystykę energetyczną budynku handlowego na podstawie wymagań zawartych w Dyrektywie 2009/91/WE dla stanu istniejącego oraz porównano je z dwoma wariantami oszczędności z zastosowaniem odzysku ciepła. Pierwszy z nich, to rozwiązanie z zastosowaniem systemu wentylacji z odz[...]
EN In the article a commercial building energy performance based on the requirements of Directive 2009/91/EC was presented. Also comparison of two variants of savings energy with using heat recovery was described. The first solution it is an air ventilation system with rotatable heat exchanger. The sec[...]
2
100%
Gospodarka Paliwami i Energią
1998 nr 3 24-25
PL Omówiono układ do odzyskiwania energii odpadowej z pary wtórnej w przypadku braku zwrotu kondensatu do żródła pary.Zastosowane rozwiązanie może być zrealizowane przy niskich nakładach finansowych.
EN Instalation to recover the flash steam is presented which may be used in the systems without condensate recovery.The solution proposed needs low expenditure.
3
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono ocenę techniczną i ekonomiczną przeponowych wymienników płytowych oraz regeneracyjnych obrotowych, a dodatkowo - ze względu na bardzo wysoką sprawność odzyskiwania ciepła - podobną ocenę przedstawiono także dla wymiennika regeneracyjnego nieobrotowego.
EN A technical and economic evaluation of membrane plate heat exchangers is presented. The evaluation also concerns regenerative rotary exchangers and, additionally, regenerative non-rotary exchangers due to their very high efficiency of heat recuperation.
4
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Zaprezentowany artykuł nie wyczerpuje szerokiego tematu. Ma on na celu pokazanie konieczności uważnego spojrzenia na problematykę racjonalnego wykorzystania energii w systemach ogrzewczych i wentylacyjnych. Postępujący rozwój cywilizacyjny oraz zwiekszające się potrzeby społeczeństwa sprawiają, że u[...]
5
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych elementów badawczych, pracujących na bazie termosyfonu, różniących się rozwiązaniem strefy transportowej. Cieczami roboczymi były woda i metanol.
6
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 1454--1458, CD
PL W artykule podjęto próbę analizy i oceny możliwości komercjalizacji innowacyjnej technologii odzysku ciepła w kabinach lakierniczych, opracowanej na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Innowacyjność technologii odzysku ciepła w kab[...]
EN This article attempts to analyse and assess the feasibility of commercializing an innovative heat recovery technology in spray booths, developed at the Department of Maritime and Transport West Pomeranian Uni-versity of Technology in Szczecin. Innovation of technology heat recovery in spray booths i[...]
7
88%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2008 nr 1-2 41-44
PL W niniejszym artykule opisano system odzyskiwania energii cieplnej, która w rozwiązaniach konwencjonalnych nie jest wykorzystywana i tracona bezpowrotnie do otoczenia. System składa się z indywidualnych pomp ciepła woda -powietrze połączonych między sobą zamkniętym obiegiem wodnym. Woda krążąca w ty[...]
8
75%
Journal of Power of Technologies
EN The study presents the possibility of applying the Buckingham Π theorem to modeling high-pressure regenerative heat exchangers in changed conditions. A list of independent parameters on which the water temperature at the outlet of the heat exchanger depends was selected; and by means of the Buckingh[...]
9
75%
Archives of Thermodynamics
EN The present work is devoted to the problem of utilization of the waste heat contained in the exhaust gases having the temperature of 350[degrees]C. Conversion of the waste heat into electricity using a power plant working with organic fluid cycles is considered. Three Organic Rankine Cycle (ORC) pow[...]
10
75%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2014 nr 8-9 331--334
PL Artykuł przedstawia wpływ rodzaju odzysku ciepła i konstrukcji central wentylacyjnych na higienę procesu uzdatniania powietrza. Opisuje także wentylację i klimatyzację w prawie unijnym.
EN The paper presents the effect of the type of heat recovery ventilation units and structures to hygiene air treatment process. It also describes ventilation and air conditioning in EU law.
11
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2016 T. 47, nr 8 303--306
PL Urządzenia do odzyskiwania ciepła na drodze wymiany ciepła pobierają pewną jego ilość ze strumienia powietrza wywiewanego przy jednoczesnym przekazywaniu go w celu wstępnego podgrzania strumienia powietrza zewnętrznego. Wymiana ciepła może odbywać się przez przegrodę (przeponę) lub z wykorzystaniem [...]
EN Devices for heat recovery by heat exchange, draw some amount of the exhaust air stream while conveying it to preheat the air outside. The heat exchange may take place through the barrier (membrane) or by liquid storing and transporting the heat (recuperation device), or by direct washing out the hea[...]
12
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2017 T. 48, nr 3 106--111
PL Przedstawiono bilans energetyczny ogniwa paliwowego. Opisano równania bilansu masy reakcji chemicznych zachodzących w ogniwie paliwowym. Przedstawiono równania bilansu energii ogniwa paliwowego SOFC. Opisano parametry robocze przykładowego obiegu ogniwa paliwowego współpracującego z systemem odzyski[...]
EN The paper contains the energy balance of a SOFC fuel cell. Mass balance equations of chemical reactions taking place in the Solid Oxide Fuel Cells (SOFCs) are presented. In the paper there are described operating parameters of an exemplary fuel cell circuit coupled with a low temperature heat recove[...]
13
75%
Instal
2005 nr 5 44--46
PL Artykuł zawiera porównanie efektywności ekonomicznej zastosowania pompy ciepła i wymienników do odzyskiwania ciepła do ogrzewania powietrza w instalacjach wentylacyjnych. Możliwości odzyskania ciepła są ograniczone minimalną temperaturą ochładzanego powietrza wywiewanego oraz, w przypadku pompy ciep[...]
EN The article consists a comparison of the economical effectiveness of applying of heat pump or heat exchangers for air heating in ventilation systems. The possibility of heat recovery is limited by minimal temperature of cooled exhaust air and, in case of heat pump, maximal temperature of supply air.[...]
14
75%
Archiwum Ochrony Środowiska
PL Celem pracy było określenie, czy proces kompostowania odpadów komunalnych może być niskotemperaturowym źródłem ciepła. Określono, że w trakcie wysokotemperaturowej fazy procesu powstaje średnio 930,5 kJ/kg kompostu. W zaprojektowanym i wykonanym modelu laboratoryjnym przeprowadzono trzy etapy badań,[...]
EN The objective of the project was to find out whether the composting process of municipal waste may be used as a low temperature heat source. It was determined that during high temperature phase of the process on average 930.5 kJ of heat is produced per kg of compost. The designed and made laboratory[...]
15
75%
Archiwum Ochrony Środowiska
PL W celu doboru optymalnych warunków prowadzenia procesu odzyskiwania ciepła z tlenowego kompostowania przeprowadzono trzy etapy badań polegające na rejestracji wartości strumienia odzyskiwanego ciepła wraz z obserwacją wpływu chłodzenia na parametry procesu kompostowania. Zmierzono wartości współczyn[...]
EN In order to select the most optimum parameters for running heat recuperation process from aerobic composting process, three testing stages were run involving the registration of the value of recuperated heat volume and the observation of cooling impact on composting process parameters. The values of[...]
16
75%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2015 nr 1(15) 22--32
EN The paper presents the active power system. This system includes secondary energy resources, alternative and renewable energy sources, as well as autoregulation conditions change on the outside and inside buildings.
RU V stat’e predstavleny sistemy aktivnogo energosberezenia (SAE). K SAE otnosatsa sistemy, kotorye ispol’zuut vtoricnye energoresursy, netradicionnye i vozobnovlaemye istocniki energii, a takze avtoregulirovanie pri izmenenii uslovij snaruzi i vnutri zdanij.
17
63%
Archiwum Motoryzacji
2010 Nr 4 287-300
PL Regeneracja filtra cząstek stałych wymaga dodatkowej energii w celu spalenia sadzy po pewnym czasie pracy, kiedy następuje zatkanie porów filtra. Innowacyjna metoda uwzględnia automatyczną regenerację filtra cząstek stałych przez zastosowanie specjalnego wymiennika ciepła. Artykuł przedstawia jedno [...]
EN An additional energy for soot combustion is required for regeneration of particle filters (additional fuel or electric energy) after some period of the engine work as a result of closing of substrate pores by soot. The proposed method takes into account a self-regeneration of diesel particle filter [...]
18
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Każde przedsięwzięcie technologiczne, dotyczące także zagadnień odzyskiwania ciepła, związane jest z uzyskiwaniem pewnych korzyści technicznych i ekonomicznych, jak też z poniesieniem określonych kosztów (nakładów finansowych). Uzyskany efekt ekonomiczny jest wypadkową tych dwóch składowych wielkośc[...]
EN Every technological undertaking (including also heat recuperation) involves some technical/economic advantages and - also inevitable determined costs (financial expenditure). The cost - effectiveness achieved is a resultant of these two components where the costs deteriorate and the advantages impro[...]
19
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono nowe rozwiązanie chłodni wentylatorowej z odzyskiwaniem ciepła. Wyjaśniono zasadę działania tej chłodni oraz podano prognozę efektów uzyskiwanego schłodzenia wody technologicznej na podstawie badań pilotowych.
EN A new solution of a ventilation cooler with heat recovery is presented. The principle of operation is explained, and prognosis of effects, achieved from technological water cooling on the basis of pilot examinations, is given.
20
63%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN To description of transformations reaching in reversed systems - especially heat pumps, practically are ther-rnodynamic cycles, which have final state of factor identical with the first one. Carnot cycle is often used comparative cycle of thermal machine which gives the greatest efficiency. Assumpti[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last