Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odzysk surowców
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
2011 R. 15, nr 2 236-245
PL W artykule przeanalizowano możliwość zastosowania zrobotyzowanego demontażu odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) jako sposobu utylizacji pozwalającej na odzysk surowców z tej grupy odpadów. Opisano skalę zjawiska związanego z odpadami ZSEE oraz obecnie stosowane technologi[...]
EN In article survived the possibility of robotized dismantling of waste of electrical and electronic equipment (WEEE), as a way allowing recovery of raw materials from this group of waste. Author describes the scale of the WEEE waste problem and currently used technologies for its processing. The pape[...]
2
100%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
PL Z uwagi na coraz większe zużycie sprzętu elektrycznego i elektronicznego występuje lawinowy wzrost ilości elektronicznych odpadów tzw. e-śmieci. Dotyczy on nie tylko krajów najbogatszych, ale jest dla nich największym problemem. Odzysk surowców z odpadów elektrycznych i elektronicznych jest uzasadni[...]
EN Due to rapid development of market of electronic goods the quantity of electronic waste is rising as well. Nowadays it is not only the problem of developed countries but for those countriues it seems to be the most severe problem. The recovery of materials present is the good solution due to presenc[...]
3
100%
Recykling
2012 nr 10 26--29
PL Przemysł samochodowy należy do głównych konsumentów różnych surowców, głównie żelaza i aluminium, a paliwo do pojazdów to główny produkt przerobu ropy naftowej. Nowe samochody, które w tak wielkich ilościach w ostatnich latach trafiły do eksploatacji, także po latach zostaną skasowane. Istotnymi cel[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2016 nr 92 141--161
PL Oszczędne gospodarowanie zasobami jest jednym z rozwiązań problemów środowiskowych, a także wyzwań gospodarczych Europy. Wymaga to jednak rezygnacji z gospodarki linearnej bazującej na modelu „produkcja – zużycie – wyrzucenie” i zastąpieniu jej gospodarką o obiegu zamkniętym, w którym odpady są bazą[...]
EN Effective resource management is one of the solutions to environmental issues and to economic challenges of Europe. However, it requires abandoning a linear economy that is based on the “take-make-waste” approach and replacing it with a “closed-loop economy” in which waste becomes a base for differe[...]
5
100%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 8 1524--1528
PL Dokonano analizy składu wód termalnych w Polsce eksploatowanych na potrzeby ciepłownictwa, rekreacji i balneologii pod kątem pozyskiwania minerałów użytecznych. Przedyskutowano wykorzystanie technik umożliwiających pozyskiwanie związków chemicznych rozpuszczonych w wodach.
EN A review, with 28 refs., of compn. of Polish geothermal waters and processes for prodn. of NaCl and Li compds.
6
100%
Recykling
2013 nr 12 42
PL Wszystkie dyrektywy unijne dotyczące odpadów zawierają tzw. hierarchię celów: zapobieganie powstawaniu odpadów, ponowne użycie dóbr i na końcu odzysk tego, co jest użyteczne i wartościowe. Mało kto pamięta, a poza branżą odpadową wie, że recykling jest tylko jedną z form odzysku.
7
100%
Energia i Recykling : gospodarka obiegu zamkniętego
2018 nr 2 42--43
PL Gospodarka o obiegu zamkniętym ma być panaceum na szereg problemów. Przede wszystkim na zatrzymanie w Europie ceny surowców zawartych w odpadach wysyłanych do przetworzenia poza jej granicami. Mrzonka czy nieunikniona rewolucja gospodarcza? Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) w Polsce tym zainteres[...]
8
84%
Environment Protection Engineering
2012 Vol. 38, nr 2 151--156
EN The paper presents the possibility of recovery and recycling of end-of-life vehicles from 1.I.2015. Based on the analysis of the construction of various types of vehicles, the quantity of raw materials was estimated. It was found that the trends in the construction of the cars can be identified. Mor[...]
9
84%
Recykling
2007 nr 5 34-35
PL Ten tekst jest ostatnim z cyklu "Odzysk surowców z odpadów baterii. Baterie cynkowo-manganowe". W części tej prezentowane są kolejne metody przeróbki odpadów baterii. Poniższe sposoby przetwarzania odpadów baterii stanowią dorobek ośrodków naukowych z lat 2004-2006.
10
84%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 2 172-176
11
84%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL W Polsce występują solanki o wysokich mineralizacjach, które mogą być potencjalnie wykorzystywane do odzysku wybranych pierwiastków użytecznych takich jak np. magnez, potas. Mogą one również zawierać szereg innych pierwiastków, jak np. jod, brom, bor, stront. Przeanalizowano wyniki badań chemizmu wó[...]
EN Polish brines are highly mineralized and can potentially be used for recovery of selected useful elements such as magnesium and potassium. They also contain a number of other elements, including iodine, bromine, boron, and strontium. The results of the examination of the chemical composition of grou[...]
12
67%
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
PL W artykule przedstawiono klasyfikację mechanicznych i ręcznych systemów segregacji niemetalicznych frakcji zmieszanych odpadów komunalnych. Omówiono możliwości doboru urządzeń i linii technologicznych, z uwzględnieniem dostosowania techniki separacji do składu morfologicznego zarówno surowego, jak i[...]
DE In der Schrift wird die Klassifizierung von mechanischen und manuellen Systemen der Segregation von nichtmetallischen Fraktionen aus gemischten Kommunalabfällen, dargestellt. Es werden die Möglichkeiten der Zusammenstellung von Einrichtungen und technologischen Linien, unter Berücksichtigung der Anp[...]
13
67%
Recykling
2013 nr 3 22-24
PL Mimo braku regulacji prawnych, związanych z zagospodarowaniem pojazdów szynowych, podjęto w Europie działania, mające na celu projektowanie takich maszyn pod kątem ich przyszłej utylizacji oraz stworzenie odpowiedniej infrastruktury recyklingu.
14
67%
Recykling
2005 nr 12 20-21
PL Możliwość odzysku surowców lub energii z odpadów w znacznej mierze zależy od ich składu jakościowego. Badania składu odpadów komunalnych z ostatnich 10 lat wykazują wzrastające ilości tworzyw sztucznych. Szczególną funkcję pełnią one na rynku opakowaniowym, gdzie nie tylko chronią i konserwują równi[...]
15
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1614--1621, CD
PL W obecnych czasach gospodarka odpadami, zwłaszcza odpadami komunalnymi, staje się coraz ważniejsza. Ze względu na to, że odpady stanowią coraz większy problem, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i środowiskowym ich liczba rośnie z każdym rokiem, ważne jest więc podjęcie działań w celu poprawnego[...]
EN Paper discussed the processes of municipal waste management in line with the principles of sustainable economic development and environmental protection. The processes involved in the management of municipal waste are described on the basis of the selected activity enterprise. Increasing environment[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last