Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 121
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odzysk energii
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Elektryka
2000 Z. 39 307-316
PL W artykule podjęto problem akumulacji i odzysku energii w hydrostatycznym układzie napędowym zawierającym akumulatory hydrauliczne. Przedstawiono stanowisko badawcze. Wyznaczano bieżące wartości mocy elektrycznej, hydraulicznej i mechanicznej. Na podstawie eksperymentów określano jak przy ustalonych[...]
2
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2015 No. 81 213--220
PL Scharakteryzowano nowe funkcyjne rozwiązanie (w wersji podstawowej i zaawansowanej) Start & Stop, stosowane w pojazdach, ze szczególnym uwzględnieniem wymaganych w układzie akumulatorów. Akumulator stanowi najważniejszy element tego systemu, poprzez układ zarządzania akumulatora BMS, względnie - int[...]
EN A new functional solution (in basic and advanced form) Start & Stop, used in vehicles, is characterized including required battery system. The battery is the most important element of this system, using battery management system BMS, respectively - IBS intelligent sensor is connected to the electron[...]
3
100%
Rynek Instalacyjny
2002 Nr 11 68--71
PL Racjonalne gospodarowanie energią jest nakazem chwili, gdyż wymagaj ą tego tak względy ekonomiczne (konkurencja), jak i względy ekologiczne (zanieczyszczenie środowiska).
4
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2017 Nr 1 (113) 167--170
PL Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji pozyskiwania energii elektrycznej ze stanowisk do ćwiczeń fizycznych. Stanowiska powszechnie używane w siłowniach czy klubach fitness proponuje się przekonstruować w taki sposób, aby możliwy był odzysk energii. Jako przetwornik energii mechanicznej wytwar[...]
EN The paper presents the concept of acquiring electrical energy from the gymnastic workstations. The stations commonly used in gyms of fitness clubs may be reconstructed in such a way that energy may be recovered from them. Mechanical energy output by the exercising person may be converted to electric[...]
5
100%
Pojazdy Szynowe
2009 Nr 4 22-24
PL W artykule przedstawiono wyniki badań ruchowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (e.z.t.) wyprodukowanych w ostatnich latach i eksploatowanych w Polsce. Badania zostały wykonane przez Laboratorium Badawcze Instytutu Pojazdów Szynowych "Tabor" w Poznaniu. Na podstawie uzyskanych przebiegów wykazano[...]
EN The results of the motion tests of the electric traction units (EMU) produced for last years and operated in Poland are presented in this article. The tests were performed by the Test Laboratory of the Rail Vehicles Institute "Tabor" in Poznań. On the base of the obtained courses it is shown the pot[...]
6
88%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2009 nr 162 95-101
EN The results of the bench tests of heat-recovery unit of the gas-piston mini cogeneration station constructed on the bases of the Yaroslavl Motor Plant engine are given. The effective scheme of the integration of the gas-piston mini cogeneration station into the standard heating boiler house, which m[...]
7
88%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2014 Nr 2 47--50
PL Współczesne pojazdy transportowe i maszyny mobilne charakteryzują się wystarczająco wysoko zaawansowaną funkcjonalnością i jakością pracy. Jest to jednak często związane z dużym zużyciem energii. Zrozumiałe więc jest prowadzenie prac ukierunkowanych na ograniczenie kosztów eksploatacyjnych. Możliwoś[...]
EN Operating cost lowering of mobile machines and vehicles can be achieved by introducing of energy recovery systems supporting the main engine. This paper presents such solution of energy saving system based on additional pump and hydro-pneumatic accumulator build into vehicle hydrostatic drive system[...]
8
88%
Czysta Energia
2013 Nr 5 16--20
9
88%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2013 No. 75 181--190
PL W pracy przedstawiono zagadnienie energochłonności pojazdów samochodowych - przeanalizowano energię potrzebną do jazdy oraz możliwą do odzysku. Omówiono problematykę malejących zasobów paliwowych w kontekście rozwoju motoryzacji. Przedstawiono charakterystykę aktualnie wykorzystywanych pojazdów samo[...]
EN This paper presents the problem of energy consumption in car vehicles - the energy needed to drive and possible recovery was analyzed. Discusses the problems of dwindling fuel resources in the context of the automotive industry. The characteristics of currently used vehicles, including breakdown by [...]
10
88%
Czysta Energia
2017 Nr 5-6 47--50
11
88%
Utrzymanie Ruchu
2019 Nr 1 42--46
PL W artykule przedstawiono rozwiązania dedykowane do zasilania oraz odzysku energii przemysłowych wózków AGV. Omówiono różne odmiany zasilania jednostek napędowych, ich zalety, wady oraz tendencje rozwojowe.
12
88%
Utrzymanie Ruchu
2015 Nr 1 42--43
PL Najodpowiedniejszym sposobem zagospodarowania olejów przepracowanych jest ich rafinacja. Oleje przepracowane powinny stanowić alternatywne źródło zaopatrzenia w oleje bazowe, które po rafinacji nie odbiegają jakościowo od tych produkowanych z ropy naftowej. Odzysk bazy olejowej pozwala ograniczać zu[...]
13
75%
Archiwum Motoryzacji
2011 Nr 2 39-56
PL W artykule dokonano oceny możliwości odzyskiwania części energii drgań pojazdu. Jedną z potencjalnych możliwości, jest wykorzystanie ciśnienia płynu w amortyzatorze do napędu turbogeneratora zasilającego akumulator. Interesujące wydaje się zastosowanie amortyzatorów pneumatycznych, z uwagi na możliw[...]
EN At the Department of Vehicle and Fundamentals of Mechanical Engineering of Technical University of Lodz the test rig was built to measure the thermal deformation of the piston. The article shows how to measure thermal deformations of the piston on this rig. For the measurement were used laser sensor[...]
14
75%
Przegląd Mechaniczny
2013 nr 3 37--43
PL W artykule przedstawiono metodę modelowania akumulatora hydropneumatycznego na przykładzie akumulatora tłokowego stosowanego w układach hydraulicznych m.in. jako wtórne źródło energii. Opracowany został model matematyczny akumulatora ze szczególnym uwzględnieniem równań opisujących zachowanie się ga[...]
EN The paper deals with the simulation model of hydro-pneumatic accumulator. Mathematical model of the system uses the motion and flow continuity equations, as well as, formulas determining hydro-pneumatic piston accumulator behavior. A few models of real gas were used to calculate gas parameters in ac[...]
15
75%
Problemy Eksploatacji
2007 nr 2 5-18
PL W pracy przedstawiono aktualny stan gospodarki zużytymi oponami samochodowymi. Omówiono stan prawny w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, oraz sposoby i możliwości zagospodarowania zużytych opon (recykling produktowy, recykling materiałowy, piroliza, spalanie z odzyskiem energii) oraz potencj[...]
EN The work presents the current state of management of used tyres. The legal status in the EU countries (including Poland) is discussed as well as the methods and possibilities for management of worn out tyres (product recycling, material recycling, pyrolysis, burning with energy recovery) and potenti[...]
16
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2011 Vol. 78, nr 9 728--731
PL W artykule zostały przedstawione wyniki pomiarów wybranych parametrów termodynamicznych pieca rezystancyjno-łukowego. Badania prowadzono w piecu z nową konstrukcją kołpaka. Został on przystosowany do kontrolowanego dopalania gazów poreakcyjnych. Mierzono rozkład temperatury atmosfery gazowej i jej s[...]
EN The results of measurements of selected thermodynamic parameters of the resistance-arc furnace are presented in the article. The study was conducted in an innovative solution resistance-arc furnace. Surface temperature of the furnace, concentrations of the major components of gas and it’s temperatur[...]
17
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2012 Nr 5 274-275
PL Przedstawiono układ hydrauliczny umożliwiający odzyskanie znacznej części energii niezbędnej do wytworzenia obciążenia przekładni na stanowisku badawczym. Elementem obciążającym wał wyjściowy przekładni w tym układzie jest pompa wyporowa napędzająca silnik hydrauliczny z regulatorem stałego ciśnieni[...]
EN The paper presents a hydraulic system enabling the recovery of substantial part of energy lost to produce the load on test gear. A displacement pump powering a hydraulic motor with a constant pressure controller forms the loading of transmission output shaft in the proposed system. The hydraulic mot[...]
18
75%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
PL Wykorzystanie paliw alternatywnych w kotłach energetycznych W artykule przedstawiono podstawowe wymagania formalne i techniczne dla współspalania paliw alternatywnych w kotłach energetycznych. Scharakteryzowano możliwości zastosowania różnych wariantów technologicznych dla odzysku energii z tych pal[...]
EN The basic formal and technical requirements for co-firing of alternative fuels in power boilers have been shown in the manuscript. The applicability of various technological options for energy recovery from these fuels have been characterized. Very often alternative fuels include biodegradable fract[...]
19
75%
Czysta Energia
2005 Nr 11 26-27
20
75%
Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
2000 T. 19, z. 3 349-358
PL W artykule podjęto problem akumulacji i odzysku energii w hydrostatycznym układzie napędowym zawierającym akumulatory hydrauliczne. Przedstawiono stanowisko badawcze. Wyznaczano bieżące wartości mocy elektrycznej, hydraulicznej i mechanicznej. Na podstawie eksperymentów określano, jak przy ustalonyc[...]
EN The problem of energy accumulation and recovery in hydrostatic drive system has beendiscussed in the paper. The test stand and measurment technique have been presented. The stand consisted of electric angine driving the pump, hydraulic accumulators, hydraulic engine and engine loading system. The cu[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last