Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 115
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odpowiedzialność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Filozofia
2000 Nr 5(581) 35-40
PL Artykuł analizuje niektóre, najczęściej pojawiające się w literaturze przedmiotu pojęcia, nazwy, sformułowania i poglądy. Jednocześnie pokazuje słabości niektórych rozwiązań, proponując etykę odpowiedzialności jako teorię najbardziej efektywnego podejścia do problemów moralnych sfery ekonomii.
2
80%
Magazyn Autostrady
2016 Nr 4 46--49
PL W niniejszym artykule autorzy przedstawią kilka praktycznych zagadnień związanych z problematyką dochodzenia przez osoby poszkodowane w wypadkach drogowych roszczeń odszkodowawczych od zarządców dróg.
3
70%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
2006 z. 42 5-17
PL Wzrost znaczenia gospodarczego spółek kapitałowych wiąże się z istotną kwestią rozdziału sfery własności od zarządzania w takich podmiotach. Sytuacja ta implikuje wiele konsekwencji dla sprawowania władzy, organizacji i zarządzania oraz kwestii ponoszenia odpowiedzialności za losy przedsiębiorstwa. [...]
EN The increase of the importance of asset ventures is connected with quite an important matter such as seperating property areafrom management. Such a situation implies a lot of consequences for controlling, organizing and managing as well as for taking responsibility for the way company goes. In the [...]
4
70%
Przegląd Budowlany
5
70%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2012 nr 3 20--23
6
70%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2010 nr 11 10--11
7
70%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2010 nr 12 24--26
8
70%
Budownictwo i Prawo
2007 R. 10, nr 1 30--33
9
61%
Problemy Ekorozwoju
PL W pracy przedstawiono problemy, jakie pojawiają się przy próbach praktycznego zastosowania zasady odpowiedzialności na szczeblu globalnym, lokalnym oraz w skali przedsiębiorstwa. Zanalizowano zagrożenia występujące wskutek jej niewłaściwej interpretacji i uszczegółowienia na każdym ze szczebli. Zrów[...]
EN In working out the problems that arise from attempts to practical application of the principle of responsibility at the global level, local level and scale of the company. Analyzed risks occurring as a result of its incorrect interpretation and detail on each level. Sustainable company seems to be t[...]
10
61%
Architectus
2011 Nr 2(30) 5--6
PL Etyka zawodu to nie natywistyczne odczucie moralne i Dekalog -jak sądzi do dzisiaj wielu architektów - ale konkretna wiedza, i to wiedza niezbędna w praktyce architektonicznej. Z trzech głównych działów odpowiedzialności budujących bazę etyki zawodu: odpowiedzialności wobec klienta, drugiego archite[...]
EN The subject of this conference regards ethics in architectural practice: that is correct because indeed its practical application is the goal. We can say that it is an inseparable element of architectural skills. I presented such an approach in the title of my first paper on ethics of the architect'[...]
11
61%
Architectus
2011 Nr 2(30) 43--46
PL Wobec wyzwań rozwoju zrównoważonego praktyka architektoniczna ulega przeobrażeniu. Coraz wyraźniej akcentowane są kwestie społeczne i ekologiczne. Etyka środowiskowa, której przedmiotem refleksji jest człowiek i środowisko, stanowi podstawę filozoficzną koncepcji zrównoważonego projektowania archite[...]
EN The idea of sustainable development has been reflected in numerous declarations, documents, laws and regulations. However, its realization still has the character of a challenge - architecture seeks a concept of environmentally friendly and socially responsible design, referred to as balanced or env[...]
12
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2010 Z. 22 37-44
PL Jak naucza włoski przykład Banfiego, Paci oraz Rogersa (inspirowanych przez Dewe możliwa jest „czysta" współpraca pomiędzy filozofią i architekturą. Jej konsekwencją j nadanie architekturze podstaw inspirowanych filozoficznymi zagadnieniami ciągłości z k~ tekstem (w wymiarze urbanistyki, historii, s[...]
EN There could be a virtuous collaboration between philosophy and architecture, as an Ital-ian xample, played by Banfi, Paci and Rogers (inspired also by Dewey), teaches. And the result of this virtuous collaboration could gives architecture a foundation inspired to the philosophical notions of continu[...]
13
61%
Logistyka
PL W artykule poruszono problematykę bezpieczeństwa na drodze poprzez pryzmat podstawowych założeń terapii Gestalt, czyli biorąc pod uwagę kierowcę: poziom jego świadomości, poczucia odpowiedzialności, odczuwanych powiązań z przewożonymi pasażerami oraz innymi użytkownikami dróg.
EN The article highlights the safety problems on the road from the angle of the basic assumptions of the Gestalt therapy, which means when talking about the driver: level of his consciousness, feeling responsibility, sense of connection with passengers, as well as the other users of the road.
14
61%
Postępy Fizyki
PL Recenzja książki: Klaus Hoffmann: Wina i odpowiedzialność, Otto Hahn - konflikty uczonego, z jęz. niemieckiego przełożył Tomasz Żak, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1997, s. 273.
15
61%
Materiały Budowlane
2008 nr 12 54-55
16
61%
Spektrum
2008 nr 1-2 XLVII-L
PL Budowa elektrowni jądrowych ze względu na zabezpieczenia przed proliferacją i bezpieczeństwo jądrowe wymaga kontroli państwa - instrumentów prawnych i organizacji. W Polsce istnieją obecnie: akty prawne, kompleksowe, zgodne z zaleceniami organizacji międzynarodowych, organizacja dozoru jądrowego - s[...]
EN NPP constructing, because of proliferation protection and nuclear safety, requires state control i.e. legal instruments and adequate organisations. There are now in Poland complex legal deeds - prepared in accordance with recommendations of international organisations, a nuclear inspection organisat[...]
17
61%
Rynek Energii
2000 nr 1 12-16
PL Restrukturyzacja sektora elektroenergetyki i rozdzielenie obszarów działalności wytwórczej, przesyłowej, dystrybucyjnej i operatorskiej zmusza do redefinicji zadań, wskaźników jakości i sposobu ich pomiaru. Uwarunkowania rynkowe zmuszają do nowego spojrzenia na problematykę niezawodności i jakości o[...]
EN In a new organizational environment of the power sector, with inbundled structure of entities quality of the system as a whole depends on the performance of particular functions: generation, transmission, distribution and system operation. CIGRE WG 39.04 report defines the service given by each func[...]
18
61%
Problemy Ekologii
2006 R. 10, nr 3 129-131
PL Artykuł omawia problem odpowiedzialności współczesnego człowieka, szczególnie dotyczącej obszaru rozwoju nauki i techniki oraz następstw ich upowszechniania. Kształtowanie się cywilizacji globalnej stanowi w tym względzie określone wyzwanie skierowane właśnie w stronę odpowiedzialności, co jest obec[...]
EN The article discusses the issue of responsibility of a contemporary man, especially in the area of science and technology development and the consequences of their dissemination. The global civilization development in this area poses a special challenge for the responsibility which is related to the[...]
19
61%
Problemy Rozwoju Budownictwa
20
61%
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
2015 nr 1 127--144
PL Państwo, poprzez normy prawne i promowanie postaw etycznych, stara się przeciwdziałać korupcji, stanowiącej zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego. Przedsiębiorcy zwykle korzystają z korupcji jako instrumentu uzyskania przewagi na rynku. Konsekwencje[...]
EN The State, by establishing legal standards and promoting ethical behavior, tries to prevent corruption, posing a threat to the proper functioning of both the public and private sectors. Businesses typically use corruption as an instrument to obtain market advantage. Consequences of such actions, how[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last