Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odpowiedzialność za szkody
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
2007 nr 12 28-28
PL Obowiązek prowadzenia działań naprawczych wynika bezpośrednio z Ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, jednak ich niezbędny zakres, poza doprecyzowaniem w rozporządzeniu wykonawczym, które ma przygotować minister środowiska, powinien zostać ustalony w uzgodn[...]
2
100%
Przegląd Komunalny
2007 nr 7 22-22
PL Wzorem dyrektywy 2004/35/WE Ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (DzU nr 75, poz. 493) nie obejmuje swoim zakresem szkód wyrządzonych w środowisku (zagrażających mu) przez każdego, a tylko - co do zasady - szkody wyrządzone przez wskazane podmioty.
3
100%
Przegląd Komunalny
2007 nr 8 30-30
PL W poprzednim miesiącu omówiono ogólne założenia dotyczące ustalenia podmiotowego zakresu obowiązywania Ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. W niniejszym artykule zakres ten zostanie określony nieco bliżej.
4
100%
Przegląd Komunalny
2007 nr 10 18-20
PL Odpowiedzialność za szkody w środowisku, ustanowiona przepisami ustawy z 13 kwietnia 2007 r. (DzU nr 75, poz. 493), ma charakter głównie administracyjno-prawny, co wynika z faktu, że egzekwowana jest przede wszystkim za pomocą instrumentów prawnych o takim właśnie charakterze i przez wskazane organy[...]
5
80%
Przegląd Komunalny
2008 nr 1 30-31
PL Ustawa o szkodach w środowisku stosunkowo szczegółowo ustala, co należy do kosztów prowadzenia działań zapobiegawczych i naprawczych. Zgodnie z art. 21, są to uzasadnione koszty związane z koniecznością zapewnienia właściwego i efektywnego przeprowadzenia tych działań.
6
80%
Przegląd Komunalny
2007 nr 5 30-30
PL Do końca kwietnia 2007 r. do prawa polskiego powinny zostać wdrożone postanowienia dyrektywy 2004/35/WE w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu.
7
80%
Przegląd Komunalny
2007 nr 11 38-39
PL Podstawowe obowiązki podmiotów objętych przepisami Ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie wynikają bezpośrednio z ustawy i dotyczą podejmowania działań zapobiegawczych i naprawczych. W przypadku wystąpienia zagrożenia szkodą czy jej powstania zobowiązane podm[...]
8
80%
Chemik
PL Omówiono projekt ustawy o zapobieganiu i naprawie szkód w środowisku będącej transpozycją Dyrektywy 2004/35/WE.
EN The bill of the prevention and remedying of environmental damage act (transposition of Directive 2004/35/WE) was discussed.
9
80%
Gospodarka Wodna
2002 Nr 12 498-500
PL Odpowiedzialność za szkody budzi wiele kontrowersji. W związku z tym - mimo że w nr. 10 zamieściliśmy końcowe spostrzeżenia dotyczące nowego prawa wodnego -postanowiliśmy rozszerzyć cykl artykułów o te kwestie. Autor omawia wzajemne relacje pomiędzy przepisami prawa cywilnego a przepisami prawa wodn[...]
EN The problem of liability for damage arouses controversial opinions. In this connection -although in the copy number 8 we have already published the final remarks concerning the new Water Act -we have decided to broaden the series of papers by this question. The Author discusses the mutual relations [...]
10
70%
Przegląd Komunalny
2007 nr 6 32-33
PL Postanowienia dyrektywy 2004/35/WE z 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu przetransponowała do prawa polskiego Ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawi[...]
11
70%
Przegląd Komunalny
2007 nr 9 33-33
PL Artykuł 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy z 13 kwietnia br. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie poszerza podmiotowy zakres odpowiedzialności poza zakres "działalności stwarzającej ryzyko szkody": podmiot korzystający ze środowiska odpowiada również za szkody wyrządzone w odniesieniu do chronionyc[...]
12
61%
Ekonomia i Środowisko
2012 nr 1 86--94
PL Celem niniejszej pracy jest analiza wielkości szkód wyrządzanych przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową w ujęciu kwot wypłacanych odszkodowań, z jednoczesnym uwzględnieniem reżimów odpowiedzialności prawnej i finansowej za tego rodzaju szkody.
EN Animals’ interactions with their living environments manifesting as a spectrum of damages in agriculture, forestry, and fishery management, are a problem that has become more and more significant recently. In a case of animals being under species protection, The State Treasury is responsible for suc[...]
13
51%
Ekonomia i Środowisko
2013 nr 2 24--30
PL Postępująca w ostatnich latach urbanizacja i antropogenizacja naturalnych środowisk bytowania zwierząt dzikich wpływa znacząco na wzmożone interakcje zwierząt dzikich i środowisk ich bytowania, które w ujęciu ekonomicznym z reguły określane są wspólnym mianem szkód łowieckich. Dodatkowo stan ten pog[...]
EN During the last few years, the progressive increase in the number of cases of road collisions and accidents involving wild animals has been recorded. Such situation is clearly conditioned by the urbanization of natural living environment of wild animals in the form of road networks, as well as the g[...]
14
51%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Część pierwsza artykułu poświęcona jest omówieniu kategorii odpowiedzialności ekologicznej, ukazanej na szerszym tle polityki ochrony środowiska w gospodarce tynkowej, z uwzględnieniem różnych rodzajów odpowiedzialności cywilnej w tej dziedzinie i jej podstaw prawnych w różnych krajach. Autor analiz[...]
EN The first part of the paper is the discussion of the category of ecological liability. It is presented against a broader background of environmental protection policy in a market economy, with recognizing different kinds of ecological liability and its legal foundations in various countries. The aut[...]
15
51%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
2017 R. 22, nr 6 36--38
16
51%
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
2019 nr 1 61--74
PL W artykule podjęto problematykę regulacji prawnych dotyczących odpowiedzialności za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego, które zostały zawarte w Dziale VIII (art. 144-152) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Zaprezentowano pojęcie zakładu górniczego oraz podjęto pr[...]
EN The article discusses the issue of legal regulations regarding liability for damage caused by the mining plant operations, which were included in Section VIII (Articles 144-152) of the Act of 9th June 2011 Geological and Mining Law. It presents the concept of a mining plant as well as an attempt to [...]
17
51%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL Artykuł dotyczy ważniejszych zmian, jakie począwszy od roku 1989 nastąpiły w przepisach regulujących korzystanie z zasobów wnętrza ziemi. Jego zasadniczym celem jest ukazanie związku tych zmian z przebudową ustroju w Polsce. Związek ten wydaje się bowiem nie budzić wątpliwości, nie zawsze zaś jest d[...]
EN The article concerns the most important legal changes, which after the year 1989 on hale taken place in the field of using the natural resources, located inside the Earth. Its main aim is to present the connection between these changes and the transformation of the legal system in Poland. This conne[...]
18
51%
Problemy Jakości
19
41%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Omówiono zagadnienia szkody, odszkodowania i zabezpieczenia roszczeń w działalności górniczej jako złożony problem zarządzania zasobami środowiska. Przedstawiono fizyczne, prawne, gospodarcze i społeczne uwarunkowania procesów roszczeniowych oraz możliwości i formy zabezpieczania interesu publiczneg[...]
EN The questions of environmental damages and claims in mining activity taken as complex of earth resource management problem has been discussed. A physical, legal, economic or social conditions of claim process as well as possibilities and forms of protecting of public business in this process is pres[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last