Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 36
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odpowiedzialność społeczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2011 nr 3 19-21
PL W artykule przedstawiono zagadnienie społecznej odpowiedzialności biznesu, która jest określana jako dobrowolne włączanie aspektów społecznych oraz środowiskowych wykraczających poza zakres obowiązujących aktów prawnych do działalności gospodarczej firm oraz ich kontaktów z interesariuszami. Rosnące[...]
EN Corporate social responsiblily (CSR) means voluntary incorporating environmental and social aspects that are beyond legal requirements into business activities of a company and its relationships with stakeholders. Increasing interests in this idea has been expressed in standards, e.g., Social Accoun[...]
2
100%
Problemy Jakości
EN Earlier work of authors in this magazine revealed the essence of the concept have corporate sodal responsibility CSR. Stretegic context of CSR, however, requires some basie trace of substantive and methodological topics. Among them, show that there is consistency of values and norms brought by CSR w[...]
3
100%
Recykling
2017 nr 2 70--72
PL Protestujemy, bo nie chcemy tu zakładu przetwarzania odpadów – mówi sołtys niewielkiej wsi w woj. śląskim. Z kolei mieszkańcy wsi na Opolszczyźnie przez siedem dni protestowali przeciwko zamiarom prowadzenia w sąsiedztwie ich domów recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych. Obecnie do opinii publiczne[...]
4
100%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2010 nr 1 149-152
PL Punktem wyjścia rozważań są trzy podstawowe aspekty działalności przedsiębiorstwa: organizacyjny, prawny i ekonomiczny. W części 1 artykułu przedstawiono ekonomiczne i społeczne skutki funkcjonowania przedsiębiorstwa, które pozostają w sferze zainteresowania nie tylko poszczególnych jednostek, ale t[...]
EN The starting point for the author’s reflections are three basic aspects of the business, an aspect of organizational, legal and economic. In Part 1 of the article the author presents the economic and social impact of company performance, which are of interest not only individuals but also organizat[...]
5
100%
Logistyka
2015 nr 2 1602--1608, CD2
PL Społeczna odpowiedzialność banków coraz częściej staje się determinantą określonych postaw wśród interesariuszy tych instytucji. Działania realizowane w zakresie CSR nie mogą być jedynie oznaką występowania pewnych trendów, muszą także inspirować, pomagać i zmieniać otoczenie na lepsze. Wśród rozmai[...]
EN Social responsibility of banks is increasingly becoming a determinant of certain attitudes among the stakeholders of these institutions. Measures implemented in the area of CSR can not only be a sign of the existence of certain trends, must also inspire, help and change the environment for the bette[...]
6
88%
Problemy Jakości
EN In socio-economic conditions of the 21st century, return to ethics is noticed in the business world. An interest in ethical behaviour is resulting from a sudden increase of access to information, growing role of media, globalization, scandals, terrorism and the fall of large corporations such as Enr[...]
7
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
2008 Z. 11 267-274
PL Artykuł przedstawia dwie koncepcje: interesariuszy i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Powstały one w odpowiedzi na zasadnicze zmiany ról interesariuszy, czyli poszczególnych grup społecznych występujących w otoczeniu przedsiębiorstwa. Wpływ tych grup stale wzrasta, wymuszając na przeds[...]
EN Paper presents two concepts: the Stakeholders Approach and the Corporate Social Responsibility. They arose in response to changes in the role of Stakeholders - particular social groups occurring in company's surrounding. The significance of those groups constantly grows forcing business to reflect t[...]
8
88%
Problemy Jakości
EN Because of the high prestige and global reach of the International Organization for Standardization ISO 26000 standard has a chance to become the world's most common interpretation of CSR. The purpose of this standard is to organize a comprehensive knowledge of corporate social responsibility CSR (C[...]
9
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2011 nr 4 16-18
PL Nowo opracowywana norma międzynarodowa ISO 26 000 ma wspomagać przedsiębiorstwa w zrozumieniu i wdrażaniu zasad odpowiedzialności społecznej. Oczekuje się, że uwzględnienie tych zasad w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy będzie zwiększać jego skuteczność, prowadząc do poprawy jakości życia [...]
EN A newly developed international standard ISO 26 000 should support companies in understanding and implementing social responsibility. One of the expected results of integrating social responsibility with OSH management is improving the quality of working life. The research presented in the article c[...]
10
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2009 nr 11 19-21
PL W artykule przedstawiono wyniki badań zależności między zarządzaniem bhp a realizacją działań w wybranych, zdefiniowanych zgodnie z projektem normy ISO 26000, obszarach odpowiedzialności społecznej. Badania potwierdziły, że zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy ma istotny wpływ na wdrażanie dz[...]
EN In the paper results of the research on the relationship between OSH management and implementation of social responsible actions related to core subjects of social responsibility (defined according to the draft of the ISO 26000 standard) has been presented. The research confirmed that OSH management[...]
11
75%
Problemy Jakości
PL Polski Ruch Produktywności ma za sobą kilkuletnie doświadczenia. Budzące podziw sukcesy ekonomiczne odniosły dziesiątki przedsiębiorstw realizujących programy produktywności i jakości. Wśród rezultatów społecznych warto odnotować efekty namacalne i bezpośrednie: poprawę bezpieczeństwa socjalnego zat[...]
12
75%
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
2014 nr 1 115--134
PL Warunkiem rozwoju człowieka, biznesu, regionu, kraju jest dobra ich współpraca z placówkami edukacyjnymi. Rolą uczelni wyższej jest kształtowanie odpowiedzialnego podejście biznesu do otoczenia. Celem artykułu jest prześledzenie kierunków i możliwości, jakie ma uczelnia, aby przyczyniać się do tworz[...]
EN The development of a human, a business, a region or a country is largely dependent on their successful cooperation with educational institutions. It is universities’ task to develop a responsible approach of a business to the environment. The purpose of this article is to trace the trends and opport[...]
13
75%
Logistyka
2014 nr 3 2051--2059
PL Sektor transportowo-logistyczny odgrywa bardzo ważną rolę w gospodarce, jednocześnie jednak negatywnie oddziałuje na otoczenie. Konieczne wydaje się więc propagowanie wśród firm tego sektora idei 2058 społecznej odpowiedzialności. Koncepcja społecznej odpowiedzialności zakłada bowiem, że firma ponos[...]
EN The transport and logistics sector plays a very important role in the economy, but at the same time negatively affects its surroundings. Therefore it seems necessary to popularise the idea of CSR among firms from this sector.CSR assumes that a company is responsible for the consequences of its decis[...]
14
75%
Logistyka
2014 nr 5 1860--1866
PL Komisja Europejska postawiła w 2006 roku za cel utworzenie Europy Liderem Odpowiedzialności Społecznej w biznesie. Kontynuację tego zadania stanowią zapisy Strategii Lizbońskiej podkreślające znaczenie zrównoważonego i stabilnego rozwoju, łączące go jednocześnie z promowaniem i upowszechnianiem idei[...]
EN The European Commission stated as the aim creating Europe forward in 2006 the Leader of the Corporate Social Responsibility. The Lisbon Strategy emphasizing meaning of the sustainable development, matching it simultaneously with promoting and continuation of this task of CSR idea. In Polish economic[...]
15
75%
Logistyka
2014 nr 3 5483--5489
PL Informacje o nieprzestrzeganiu przez firmę praw człowieka, brak dbałości o bezpieczne warunki pracy czy doniesienia o niebezpiecznych substancjach w sprzedawanych produktach mogą przesądzić o tym czy klient zdecyduje się na skorzystanie z oferty danego podmiotu. Dla przedsiębiorstwa oznacza to konie[...]
EN Information about non-compliance of human rights, lack of attention to safe working conditions or news about hazardous substances in products can determine whether the customer decides to choose the offer of the company. It means that the company needs to take the responsibility for the entire suppl[...]
16
75%
Przestrzeń i Forma
2018 nr 34 37--54
PL Istotnym obszarem badań dotyczących środowiska przyrodniczego małych miast pozostają problemy prawne i społeczne. Artykuł analizuje i ocenia rozwiązania legislacyjne, które mają bezpośrednie przełożenie na ochronę środowiska przyrodniczego (ochrona i kształtowanie) oraz przedstawia diagnozę degradac[...]
EN A significant area of study concerning the natural environment of small towns is the area of legislative and social problems. The article analyses and evaluates legislative solutions which have a direct effect on environmental protection (nature preservation and shaping), as well as presents the dia[...]
17
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Ekonomiczne
2008 Z. 9 179--194
PL Problem odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa jest znany i dobrze przebadany w literaturze nauki zarządzania. Istota tej problematyki opiera się na dwóch przeciwnych, krańcowych koncepcjach odpowiedzialności: finansowej i społecznej. Wraz z rozwojem zarządzania w kierunku zarządzania społecz[...]
EN Corporate Social Responsibility (CSR) is a problem well-known and deeply explored in the literature of management science. The essence of this problem is based on the two contradictory, marginal conceptions of CSR: financial and social. Together with the development of management science toward the [...]
18
75%
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
2014 No 253 73--84
PL Głównym tematem opracowania jest problem oceny potencjału ekonomicznego programów społecznej odpowiedzialności, które są realizowane w klastrach innowacyjnych. Pojęcie klaster innowacyjny należy rozumieć tak, jak zdefiniowali je angielscy ekonomiści Simmie i Sennett [1999]. Koncentrują się oni na po[...]
EN Subject of the paper is associated with the idea of the innovative clusters. Innovative cluster valuation will focus on the social responsibility. In this sense, the basic organization unit of enterprise created by innovative cluster will be smart organization, understood as industry microgrid. The [...]
19
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2007 Nr 2 (61) 8--13
PL Jak dobrze wiadomo, najważniejszym społecznym obowiązkiem przedsiębiorstw przemysłowych jest bycie odpowiedzialnym za środowisko. Ochrona środowiska i nie zanieczyszczanie go jest społecznym obowiązkiem wszystkich przedsiębiorstw. Dlatego wszystkie kraje Unii Europejskiej (EU) uchwaliły znaczną licz[...]
EN As is well known, one of the most important social obligations of industrial enterprises is to be responsive to the environment. Protection of the environment and keeping it unpolluted for the future are among the social responsibilities and duties of both states and all enterprises. Therefore, all [...]
20
63%
Problemy Ekologii
2009 R. 13, nr 5 270-271
EN The article presents a thesis that the concept of corporate business responsibility (CBR) should be considered as theleading form of promoting sustainable development in enterprises. It is supported primarily by the fact that the scope of CBR is much broader than environmental management and therefo[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last