Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 55
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odporność termiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2006 nr 5 41-44
EN The most favourable finishing coat of the hides having increased thermal resistance was selected in this work. Low and breed cows hide (black-white) hides were objects of the tests. The following methods of the tests were applied: covering coat resistance using statiticall and dynamical methods, ove[...]
2
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2012 nr 12 19-22
EN The article presents a comparative analysis of a selected chemical property flammability of Nomex Comfort fabric as well as and fire fighting clothing made of this fabric and typical barracks clothing of firemen. Was also examined the amount of heat emitted during combustion of fabrics. It has been [...]
3
70%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2014 Nr 6 (108) 101--105
PL Celem badań było sprawdzenie czy istnieje korelacja pomiędzy zawartością wilgoci w tkaninie i jej opornością termiczną. Dla badań wykonano 5 tkanin o różnym składzie. Wykorzystano pół-automatyczny przyrząd ALAMBETA umożliwiający wykonywanie badań niedestrukcyjnych. W badaniach uwzględniano zależnośc[...]
EN The goal of this study was to examine whether there is a correlation between the moisture content in fabric and the thermal resistance thereof. Denim fabric made of five different compositions of fibre content was used for testing thermal resistance under dynamic moist conditions. An ALAMBETA semi-a[...]
4
61%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2011 No. 67-68 205-212
EN The work presents the construction of sensors used in motor vehicles. It describes subsequent generations of such sensors. The second part of the article presents the test bench used for testing inductive sensors used, among others, in buses. The tests were focused on the functioning of the sensors [...]
5
61%
Instal
2011 nr 7/8 4-8
6
61%
Polimery
2010 T. 55, nr 9 681-684
PL W reakcjach oligoeteroli, uzyskanych z hydroksymetylowych pochodnych kwasu barbiturowego (HMBA) i tlenku propylenu (PO), z 4,4-diizocyjanianem difenylometanu (MDI) i wodą otrzymano nową grupę pianek poliuretanowych zawierających w cząsteczkach pierścienie pirymidynowe. Badano wpływ rodzaju oligoeter[...]
EN New polyurethane foams were obtained by reaction of oligoetherols synthesized from hydroxymethyl derivative of barbituric acid (HMBA) and propylene oxide (PO) with methylenediphenyl 4,4'-diisocyanate (MDI) and water. Thermal stability of the polyurethane foams containing pyrimidine rings in polymer [...]
7
61%
Świat Szkła
8
61%
Problemy Eksploatacji
2000 nr 2 77-82
PL W artykule omówiono wpływ temperatury procesu utwardzania na odporność termiczną kompozytu metalożywicznego. Materiał polimerowy utwardzano w różnych temperaturach sprawdzając wpływ tego czynnika na proces sieciowania a jednocześnie na jakość ocenianych parametrów fizycznych. Opracowane kompozyty po[...]
EN The results of thermal destruction of EPAN composite have been presemted. Effect of room and elevated temperature on properties of metal-reinous - composite have been described. Effect of hear treatment on its resistance thermal have been described.
9
61%
Szkło i Ceramika
PL Określono odporność termiczną geopolimerów w zakresie temperatur 65-800 stopni Celsjusza. Badane geopolimery różniły się rodzajem prekursora metakaolinit, popiół lotny), ilością dodawanego roztworu alkalizującego, rodzajem i ilością wypełniacza (piasek, proszek żelaza). Dla badanych geopolimerów wyp[...]
EN The thermal stability of geopolymers within the range temperature 65-800 degrees centigrade were studied. Investigated geopolymer composites differed in the kind of the precursor (metakaolinite, flay ash), in the quantity of alkalizing solution, in the kind and the quantity of the filler (the sand,[...]
10
61%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2017 Vol. 17, no. 2 354--364
EN In this paper, electrostatic self-assembled carbon nanotube (CNT)/nanocarbon black (NCB) composite is employed as filler for developing multifunctional cement-based composites. The performances of the composites with different content of filler are investigated. The electrochemical impedance spectro[...]
11
61%
Polimery
2017 T. 62, nr 10 750--756
PL Zbadano wpływ wybranych metod modyfikowania warstwy wierzchniej na odporność termiczną bezprądowo metalizowanego polilaktydu (PLA). Modyfikację prowadzono metodą plazmową lub chemiczną, za pomocą kwasowego roztworu KMnO4 lub alkoholowego roztworu NaOH. Oznaczano temperaturę indukcji utlen[...]
EN The effect of different methods of surface layer modification on the thermal stability of electroless metallized polylactide (PLA) was investigated. The modification of polylactide was carried out by chemical or plasma methods, using acidic KMnO4 or alcoholic NaOH solutions. The oxidation[...]
12
61%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 8 1554-1558
13
61%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 10 1690-1697
PL Przedstawiono wyniki badań nad otrzymywaniem polieteroli z pierścieniem 1,3,5-triazynowym w skali wielkolaboratoryjnej. Zbadano ich właściwości fizyczne i porównano je z wynikami uzyskanymi z mniejszej skali. Wskazano możliwość zastosowania uzyskanych polieteroli do otrzymywania pianek poliuretanowy[...]
EN Polyetherols were synthesized in reactions of melamine with ethylene or/and propylene carbonates at 165–178°C and used for prepn. polyurethane foams in reaction with (p-OCNC₆H4)₂CH₂ at room temp. in presence of NEt₃ and H₂O. The foams showed good thermal stability (up to 200°C) and mech. properties [...]
14
61%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn. Seria Konferencje / Politechnika Śląska
1999 nr 1 113-118
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące recyklingu odpadów kompozytowych epoksydowo-szklanych. Recyklaty, po odpowiednim przetworzeniu, wykorzystane zostały jako komponent w materiałach ciernych. Przeprowadzone badania właściwości trybologicznych i badania deriwatograficzne pozwoliły określić w[...]
15
61%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W artykule zestawiono wyniki badań opisujących wpływ procesu sieciowania na odporność termiczną izocyjanianowo-epoksydowych materiałów o udziale molowym NCO do grupy epoksydowej 1:1 i 2:1 katalizowanych 1-etyloimidazolem (1EI, zawartość katalizatora 0,5; 1,0 i 2,0 cz.wag. na 100 cz.wag. żywicy epoks[...]
EN The post-curing process and thermal stability of isocyanate-epoxy materials with molar ratio NCO and epoxy group 1:1 and 2:1 accelerated with 1-ethylimidazole (1EI, content of accelerator 0.5; 1.0 and 2.0 phr epoxy resin) have been investigated. Epidian 6 was used as epoxy resin, and as isocyanate c[...]
16
61%
Logistyka
2014 nr 6 6753--6761
PL Podstawowy stan naprężenia w betonowych nawierzchniach lotniskowych wywołany jest zewnętrznym obciążeniem pochodzącym od kół statku powietrznego, jednak obok tych obciążeń występuje inny rodzaj oddziaływań na nawierzchnie, który determinowany jest naturalnymi warunkami temperatury otoczenia. Te złoż[...]
EN Primary stress in airfield concrete is induced by external loading from aircraft wheels. Other types of loading that coexists with the wheel load include those that are determined by the natural temperature conditions of the environment. Thus the summary stress acting on the pavement is a combinatio[...]
17
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2007 Nr 5-6 (64) 94--96
PL Artykuł przedstawia i analizuje właściwości charakteryzujące komfort termiczny bawełnianych i poliestrowych dzianin wykonanych następującymi splotami: lewo-prawym, dwu-prawym 1×1 i interlokowym. Właściwości termiczne i rzepuszczalność pary wodnej próbek były mierzone odpowiednio za pomocą przyrządów[...]
EN In this paper, the thermal properties of cotton and polyester based single jersey of 1×1 rib and interlock structures were statistically investigated. The thermal properties of samples were measured using Alambeta and Permetest devices. The results indicate that each knitted structure tends to yield[...]
18
51%
Instal
2011 nr 9 16-20
PL Artykuł porusza tematy związane z badaniami parametrów wytrzymałościowych preizolowanych zespołów rurowych sieci ciepłowniczych wykonywanymi zgodnie z wymaganiami normy EN 253:2009 w kontekście zjawiska starzenia się izolacji PUR.
EN In the article author talk over testing methode of mechanical properties preinsulated bonded pipes described and executed with requirements of European standard EN 253:2009 in connection with effect of aging the PUR insulation
19
51%
Polimery
2011 T. 56, nr 2 146-150
PL W reakcjach 9-(2,3-epoksypropylo)karbazolu z wodą lub glikolem etylenowym a także w reakcjach 9-(2-chloroetylo)karbazolu z dietanoloaminą otrzymuje się diole zawierające w swej strukturze pierścień karbazolu. Diole te poddane oksyalkilenowaniu nadmiarem tlenku etylenu (EO) lub tlenku propylenu (PO) [...]
EN Diols with a carbazole ring were obtained in reactions of 9-(2,3-epoxypropyl)carbazole with water or ethylene glycol or in a reaction of 9-(2-chloroethyl)carbazole with diethanolamine. Then, the diols were further converted in a reaction with excess of ethylene or propylene oxide (EO and PO, respect[...]
20
51%
Polimery
PL Dwufunkcyjne oligoeterole z pierścieniem karbazolu i grupą azową w łańcuchu bocznym poddano reakcjom z izocyjanianami o różnej budowie (TDI, MDI i HDI). Reakcje prowadzono w rozpuszczalniku (dioksan) w obecności katalitycznych ilości trietyloaminy (TEA). Za pomocą metod spektroskopowych (IR, UV-Vis [...]
EN Oligoetherols with a carbazole ring and azo group were used in reaction with certain diisocyanate to obtain urethane oligomers. The compounds were isolated and characterized by elemental analysis, IR, UV-Vis and 1H NMR spectroscopy. It has been found that the oligomers possess enhanced thermal stabi[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last