Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 191
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odporność na pękanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2007 Z. 4 93-93
PL W niniejszym wykładzie podsumowano aktualny stan wiedzy na temat wpływu kształtu i wymiarów elementów konstrukcyjnych na odporność na pękanie. Pokazano jak silny wpływ mają geometryczne cechy elementu konstrukcyjnego na odporność na pękanie, wielkość którą wiele osób ciągle uznaje za własność materi[...]
EN In this lecture the up to date state of the art on the influence of shape and size of the structural element on fracture toughness is summarized. It was demonstrated how strong this influence is. Thus, the fracture toughness is not a material property as many people still thinks. Several theoretical[...]
2
100%
Inżynieria Materiałowa
PL Badania, w niniejszej pracy koncentrowały się na otrzymaniu i scharakteryzowaniu nowego kompozytu Ti3SiC2-TiB2, o możliwie najlepszych właściwościach mechanicznych. Na podstawie rezultatów analizy fazowej, komputerowej analizy mikrostruktury oraz analizy regresji zależności pomiędzy odpornością na k[...]
EN The present study concentrate on sintering and description of a new Ti3SiC2 matrix composites reinforced with TiB2 possesses good comprehensive mechanical properties. On the base of XRD phase analysis, computer-aided analysis of microstructure and stepwise regression analysis relationships between t[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2003 Z. 78 325-333
PL W pracy przedstawiono ogólną metodę określania wpływu więzów geometrycznych na odporność na pękanie w momencie inicjacji wzrostu pęknięcia elementów konstrukcyjnych. Przeanalizowano sytuacje, w których różne mechanizmy pękania mogą występować indywidualnie lub jednocześnie. Dla tego drugiego przypad[...]
EN The general methodology of the geometrical constraint influence on fracture resistance of structural elements has been presented. Two different situations were analyzed: one mechanism of failure dominates fracture process, two or more mechanisms of fracture take place at the same time. For the later[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2003 Z. 78 335-345
PL W pracy przedstawiono model i wzory dla określenia wpływu więzów geometrycznych na odporność na pękanie matteriałów ciągliwych. Obliczono nuemrycznie funkcje charakteryzujące więzy geometryczne dla próbek badanych w programie doświadczalnym. Przeprowadzono badania doświadczalne w celu określenia war[...]
EN The model formulas were presented to define the influence of geometrical constraint on fracture resistance of elements made of ductile materials. FEM analysis proided values of parameters characterizing in- and out- plane constraint for specimens tested inexperimental program. Theoretical asseeement[...]
5
100%
Inżynieria Materiałowa
PL Jednym z najczęściej wykorzystywanych w fraktografii ilościowej parametrów jest współczynnik rozwinięcia pola powierzchni przełomu Rs. Dostarcza on m.in. informacji o mechanizmie powstawania przełomu oraz energii zużytej na jego wytworzenie. I Pogląd ten znajduje potwierdzenie w przeprowadzonych bad[...]
EN One of the most frequently applied parameters in quantitative fractography is the fracture area development coefficient Rs. It provides, inter alia, the information on the fracture formation mechanism and the energy consumed for its formation. Sialon ceramics studies confirm this viewpoint [1]. For [...]
6
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2001 Z. 73 351-358
PL W pierwszej części pracy przedstawiono aktualny stan oceny uwrażliwienia materiału na proces spawania. Jako miarę oceny tego procesu przyjęto odporność na pękanie złącza spawanego. Dalsza część pracy została poświęcona relacji struktura cechy fizyczne i mechaniczne, koncentrując się głównie na wpływ[...]
EN At the first part of this work are presented topical state of assess the step of susceptibility ofmaterial on the welding proceaa. As a dimension of susceptibility of material is took the fracture resistance of welded joints. Inthe last part is characterised a constraint factor K un/ov which was use[...]
7
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2003 Z. 78 123-130
PL W pracy przeprowadzono ocenę bezpieczeństwa elementów rurociągów ciepłowniczych według metodyki SINTAP. Obliczenia wykonano dla prostoliniowych odcinków rurociągów, zawierających hipotetyczne powierzchniowe szczeliny dwóch typów: półeliptyczne i nieskończonej długości ulotkowane na wewnętrznej ścian[...]
EN In the paper the SINTAP procedure was to assess the influence of internal axial cracks of power pipeline made of 12H1MF steel. The analysis compares two stages: before exploitation and after 15600 hours of work.
8
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2013 z. 253 119
PL W artykule przedstawiono wyniki badań odporności na pękanie stali narzędziowej WCLV w warunkach zmęczenia cieplnego. Przyjęta metodyka pracy łączy badania eksperymentalne oraz symulacje komputerowe. Opisano także wyniki badań jakościowych i ilościowych z przeprowadzonych prób eksperymentalnych w zal[...]
9
100%
Przegląd Spawalnictwa
10
100%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2010 nr (7) 335--345
RU Predstavlena metodika rasceta trescinostojkosti zelezobetonnych elementov na osnovanii teorii „bond-slip”. Analiz rezul’tatov, polucennych s ispol’zovaniem predlagaemoj metodiki, s sootvetstvuuscimi eksperimental’nymi dannymi, a takze s rascetnymi znaceniami, najdennymi po al’ternativnym metodikam [...]
11
100%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2004 nr (2) 66--71
RU Stat’a soderzit opisanie metodiki rasceta znacenij J- integrala na osnovanii eksperimental’nyh diagramm „nagruzka – smecenie beregov treciny po linii prilozenia nagruzki”. Opredelena trecinostojkost’ drevesiny sosny dla obrazcow tipa dvuhkonsol’nyh balocek tolcinoj 10 mm.
12
88%
Inżynieria Materiałowa
PL Zostały przedstawione zmodyfikowane wgłębnikowo-wytrzymałościowe metody wyznaczania odporności na pękanie przy stabilnym wzroście pęknięć Vickersa podczas próby zginania (ICVC) i poprzez pomiar naprężenia zginającego próbki z pęknięciami Vickersa (ISB). Przy stabilnym wzroście pęknięć Vickersa próbk[...]
EN The modified indentation-strength methods for determination of the fracture toughness by measurement an indentation induced controlled Vickers crack growth in bending (ICVC) and bending stress of a specimen with Vickers cracks (ISB) were presented. The external stress field a was applied to the inde[...]
13
88%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W pracy przeanalizowano problematykę odporności na pękanie. Pokazano, że odporność na pękanie nie jest stałą materiałową. Zależy ona także od kształtu i wymiarów elementów konstrukcyjnych. Zdefiniowano miary wiezów płaskich i w kierunku grubości oraz pokazano ich wpływ na odporność na pękanie. Idea [...]
EN In this paper the problem of fracture toughness is reanalyzed. It is shown that fracture toughness is not a material property. It depends on a shape and size of structural elements. The measures of in- and out-of-plane constraint are defined and their influence on fracture toughness is demonstrated.[...]
14
88%
Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule przedstawiono obserwowany w badaniach laboratoryjnych związek odporności na pękanie z prędkością rozchodzenia się fal ultradźwiękowych w wybranych skałach fliszowych. Zależność taka związana jest z anizotropią strukturalną badanych piaskowców krośnieńskich z Mucharza. Wyniki nieniszczącyc[...]
EN This paper presents relationship between fracture toughness and velocity of ultrasonic waves in selected flisch rocks observed in laboratory researches. This relationship is a result of structural anisotropy of Krosno Sandstones of Mucharz. The results of nondestructive ultrasonic tests show directi[...]
15
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2003 Z. 78 71-77
PL W artykule przedstawiono wyniki badań odporności na pękanie stali L415MB, przeznaczonej do budowy rurociągów do przesyłu ropy i gazu. Badania wykonano az zastosowaniem dwóch parametrów mechaniki pekania: współczynnka intensywności naprężeń K i całki J. Wartość współczynnika intensywności naprężeń wy[...]
EN In this article the results of the testing of fracture toughness of ductile L415MB steel have been presented. The stress intensity factor was calculated for plane strain and plane stress conditions of the material. The Kic parameter was investigated based on ASTM E399.The Kc parameter under plane st[...]
16
88%
Inżynieria Materiałowa
PL Przeprowadzono badania kruchości wysokotemperaturowej wykorzystując urządzenie Gleeble 3800. Wyniki badań pozwoliły na ocenę wielkości charakterystycznych temperatur w zakresie kruchości wysokotemperaturo- wej przy łączeniu stali duplex, a w szczególności temperatury utraty wytrzymałości i plastyczn[...]
EN High temperature brittleness tests using the Gleeble 3800 device were con- ducted. The tests results allowed to evaluate the characteristical temperatures in the brittleness temperature range during the joining of duplex steels, spe- cifically the nil-strength and nil-ductility temperatures during h[...]
17
88%
Przegląd Budowlany
18
88%
Inżynieria i Budownictwo
2005 R. 61, nr 8 442-444
PL Badania odporności na pękanie przeprowadzono stosując II model pękania (ścinanie). Określono współczynnik odporności na pękanie oraz pracę jednostkową zniszczenia. Beton na kruszywach wapiennych wykazywał się bardzo dobrymi parametrami mechaniki pękania.
EN Fracture toughness tests were carried out using Mode II fracture (shearing). In the tests according to Mode II fracture, the following was determined: fracture toughness factor, KIIc, and unit work of failure, JIIc. Limestone concretes exhibited the very good fracture toughness parameters.
19
88%
Inżynieria Materiałowa
2004 R. XXV, nr 3 290-293
PL Technika punktowego wciskania wgłębnika twardości Vickersa w badany materiał została wykorzystana do pomiaru odporności na pękanie (K(IC)). Odporność na pękanie wyznaczono w oparciu o bezpośredni pomiar długości pęknięć powstających w narożach odcisku twardości Vickersa, przy zastosowaniu [...]
EN Indentation technique based upon direct measurement of Vickers crack length as a function of indentation loading force was used for determination of the fracture toughness (K(IC)). Comparative calculations of the fracture toughness have been performed according to selected equations (as being repres[...]
20
75%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy analizie poddano wpływ wilgotności ziarna pszenicy odmiany Kobra na jej odporność na pękanie. Ziarno nawilżone do pięciu poziomów wilgotności (w zakresie od 10 do 18%) ściskano na maszynie wytrzymałościowej Zwick Z020. Pomiar odporności na pękanie oparto o nakłady energii wyznaczone przez po[...]
EN The paper presents analysis of the Kobra-variety wheat grain humidity effect on its crack resistance. Grains moisturized to five humidity levels (ranging from 10 to 18%) were pressed in the Zwick Z020 testing machine. Crack resistance measurement was based on energy expenditure determined by surface[...]
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last