Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 879
first rewind previous Strona / 44 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odpady
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ekotechnika
2001 nr 1 40-41
PL Autor prezentuje ,na podstawie składowiska koncentratu ołowionośnego w Hucie Miedzi Legnica, rozwiązania budowlane.
2
100%
Ekotechnika
1998 nr 2 29-31
PL W Polsce gromadzi sie rocznie ok.13 mln MG stałych odpadów komunalnych, z czego 95% jest skladowane na wysypiskach. Dlatego bardzo wazna jest budowa bezpiecznych składowisk odpadow.Niiejszy artykuł przedstawia planistyczne uwarunkowania budowy skladowisk odpadow , wzorowane na podobnych obiektach bu[...]
3
100%
Ekotechnika
1998 nr 2 26-28
PL Zastosowanie jednej z technik minimalizacji odpadów do rozwiazywania uciązliwego problemu gospodarki wodno-ściekowej wystepującej na wysypisku odpadów jest metodą skuteczną, możliwa do zastosowania.
4
100%
Ekotechnika
1998 nr 4 21-22
PL W stolicy powstaje rocznie ok.600 tys.ton odpadów komunalnych. w artykule przedstawiono problemy związane z utylizacją odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych, a także w obiektach użyteczności publicznej.
5
100%
Ekotechnika
2001 nr 1 38-39
PL Autor prezentuje przedstawiony na IV Ogólnopolskim Zjeździe Ekologicznym w Poznaniu pakiet ustaw porządkujący polski system prawa o ochronie i kształtowaniu środowiska.
6
100%
Ekotechnika
1999 nr 3 26-28
PL Zagandienia dotyczące ochrony środowiska mają aktualnie coraz bardziej znaczący wpływ na funkcjonowanie różnych przedsiębiorstw. W artykule podano sposoby minimalizacji odpadów zagrażających środowisku w cynkowni.
7
100%
Ekotechnika
1998 nr 3 26-28
PL Ochrona gruntów i wód gruntowych przed zanieczyszczniem pochodzącymi ze składowisk odpadów jest konieczna. W zależności od potencjalnego zagrożenia, wynikającego z właściwości deponowanych odpadow, stwarza się zróżnicowane wymagania geologiczne i techniczne w odniesieniu do budowy składowisk odpadow[...]
8
100%
Ekotechnika
1998 nr 3 23-25
PL Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej w Polkowicach jest obecnie jedna znielicznych firm na Dolnym Śląsku zainteresowana stosowaniem w swej działalnosci nowoczesnej, kompleksowej strategii ochrony środowiska, zwanej 'Czystą Produkcją' (CP).
9
100%
Karbo
1998 Nr 11 354-359
PL Poszukiwanie oryginalności własnego nazewnictwa przez 'specjalistów' usiłujących opisać procesy jednostkowe występujące przy termicznym rozkładzie substancji organicznej, owocuje określeniami, które niewiele mają wspólnego z procesem, a bardzo często przenoszone z technicznego języka obcego zacieraj[...]
EN A terminology used by specialists to describe unit processes which take place during a thermal decomposition of organic substances is often free and improper. In the article it was tried to set in order the Polish terminology concerning a thermal waste utilisation and describing phenomena connec[...]
10
100%
Ekotechnika
2000 nr 2 31-33
PL Omówiono nową ustawę z dnia 3 marca 2000 roku o zmianie Ustawy o Odpadach oraz o Zmianie Niektórych Ustaw (dz.U.Nr 22 ,poz. 272).
11
100%
Ekotechnika
2000 nr 1 26-27
PL Osad z oczyszczalni ścieków jest zazwyczaj cennym surowcem, zawierającym znaczne ilości masy organicznejoraz substancji nawozowych, jak azot, fosfor i potas. W artykule opisano nowy kierunek w zagospodarowaniu osadów ściekowych jakim jest suszenie.
12
88%
Ekotechnika
1999 nr 3 29-31
PL Opisano wydane przez UE zarządzenie COM 105.
13
88%
Ekotechnika
1999 nr 3 16-17
PL Rozmowa z Mirą Stanisławską-Meysztowicz, założycielką Fundacji 'Nasza Ziemia', organizatorka akcji 'Sprzatanie Świata w Polsce'.
14
75%
Ekotechnika
2000 nr 4 44-45
PL Autor przedstawia praktyczne aspekty usuwania zużytych samochodów jako problem usuwania niebezpiecznych odpadów.
15
63%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL "Energetyka" sp. z o.o. powstała 1 stycznia 1996 r. w wyniku restrukturyzacji KGHM Polska Miedź S.A., poprzez wydzielenie z O/ZG Lubin oraz O/ZG Polkowice-Sieroszowice dwóch elektrociepłowni. W ciągu kolejnych lat funkcjonowania spółka powiększała obszar swojego działania, włączające we własne struk[...]
16
63%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Zielonogórska
17
63%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wybranych odpadów przemysłowych pod kątem możliwości ich wykorzystania w podsadzce hydraulicznej. Na bazie przeprowadzonych badań pokazano wpływ udziału odpadów w mieszaninie podsadzkowej na wyniki poszczególnych parametrów normowych.
EN The paper presents the results of the research conducted on selected industrial waste materials in order to establish the potential for their utilization in hydraulic fill. The influence which waste materials present in fill composition exert on the values of the fill's standard parameters is shown [...]
18
63%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
1998 nr 2 53-56
PL Omówiono stosowane obecnie metody termicznego unieszkodliwiania odpadów. Podjęto próbę porównania najnowszych generacji tych technologii - quasi-pirolityczne z rozwiązaniami konwencjonalnymi w zakresie sprawności termicznej, energetycznych potrzeb własnych, dotrzymywania wymogów ochrony środowiska. [...]
EN It has been described at present of appled methods of termal wastes neutralization. Comparsion test of the latest generations this technologies - quasi-pirolitical - with conventional solutions in the range of thermal efficiency, energetical own needs, and keep of requirement environment protection [...]
19
63%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
1998 nr 6 197-203
PL Ustawa o odpadach wprowadza pewne obowiązki i zasady postępowania, które obciążają wytwarzającego odpady, odbiorcę bądź właściwe organy administracji publicznej - rozdzielone w zależności od przyznanych im kompetencji określonych w tej ustawie lub ustawie o zmianie niektórych ustaw określających kom[...]
EN The Waste Act introduces some duties and policies charged upon the waste's producer, its receiver or the appropriate public administration organs. The responsibilities are shared by them depending on the granted competence specified in the above-mentioned Act or in the other acts, changing the compe[...]
20
63%
Gospodarka Wodna
1998 Nr 6 224-230
PL Omówiono metody testowania odpadów składowanych na wysypiskach stosowane dla oceny ich wpływu na stan czystości wód podziemnych oraz zasady wyznaczania punktów kontrolnych monitoringu wód podziemnych w rejonie wysypiska.
EN The paper discusses methods for testing solid wastes disposed on : dumping grounds with purpose of estimation of their influence on the state of quality of underground waters. It presents also principles of location of underground water monitoring stations in the region of dumping grounds.
first rewind previous Strona / 44 next fast forward last