Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 73
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odpady wydobywcze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czysta Energia
2013 Nr 2 38--39
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Poddano analizie podstawowe przepisy prawne dotyczące odpadów wydobywczych, obowiązujące w UE i w Polsce oraz przedstawiono aktualny stan prac legislacyjnych dotyczących rozporządzeń wykonawczych. Opisano potencjalne skutki wdrażania tych przepisów dla górnictwa skalnego.
EN This paper presents the analisys of basic legal regulations relating to mining waste, effective in the EU and Poland, and presents the current legislative work on the new implementing regulations. Potential impact of these rules implementation for rock mining industry were described.
3
100%
Mining Science
PL Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych określa obowiązki, które nałożone są na użytkowników i właścicieli tych odpadów oraz na obiekty ich unieszkodliwiania. Przedstawiono zadania, jakie muszą zrealizować podmioty podlegające przepisom ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem wykonania [...]
EN The Act of 10 July 2008 on mining waste (Journal of Laws of 2008 No. 138, item. 865) defines the duties that are imposed on users and owners of mining waste and their disposal facilities. The article describes the tasks that must execute entities subject to the Act, with particular emphasis on resea[...]
4
88%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2017 nr 101 347--359
PL W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych drobnoziarnistych odpadów wydobywczych wzmocnionych cementem. Badania wykonano w celu sprawdzenia ich przydatności do modernizacji istniejących obwałowań przeciwpowodziowych rzeki Wisły na km 87+600 – 103+000. Zaproponowano modernizację wału prze[...]
EN The article presents the results of laboratory tests fine-grained mining waste strengthened cement. The tests were carried out to check their suitability for modernization of the existing flood embankments of the Vistula River at km 87 + 600 - 103 + 000. Upgrading the flood embankment was proposed b[...]
5
75%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2011 nr 81 69-81
PL Przedstawiono jeden z aspektów prowadzenia działalności górniczej, jakim jest postępowanie z tą częścią urobku, która nie jest kopaliną użyteczną, a której powstanie jest często nieuniknione w procesie eksploatacji. Na poziomie europejskim zasady gospodarowania odpadami pochodzącymi z poszukiwania, [...]
EN The paper presents one aspect of the mining activity, i.e. is proceeding with that part of the excavated material, which is not useful mineral, but whose formation is often unavoidable in the process of exploitation. At European level, the principle of management of wastes from prospecting, extracti[...]
6
75%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2013 nr 5 26--31
PL Od 1996r kopalnia prowadzi rekultywację terenów na byłych zwałowiskach odpadów pogórniczych w Rybniku - Niewiadomiu. Część terenów została już zrekultywowana i przekazana dla Urzędu Miasta Rybnik, a część sprzedana. Z całkowitej powierzchni pozostało do rekultywacji 6,49 ha. Obecnie kopalnia zakończ[...]
EN Since the year 1996, KWK (Hard Coal Mine) „Rydułtowy-Anna" has been carrying out restoration of land at the decommissioned mining waste dumping grounds in Rybnik - Niewiadom. A part of the lands has already been reclaimed and released to the City Hall of Rybnik - Niewiadom, while the other part has [...]
7
75%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2013 nr 149 (29) 87--96
PL W pracy przedstawiono charakterystykę fizykochemiczną odpadów wydobywczych z kopalni węgla kamiennego LW „Bogdanka”. Zaprezentowano wyniki prowadzonego od 1996 roku monitoringu składu chemicznego, zawartości zanieczyszczeń metalami oraz stężeń naturalnych radionuklidów. Stwierdzono, że monitorowane [...]
EN In the paper the physicochemical characterization of the mine wastes from the LW “Bogdanka” hard coal mine is presented. Results of the monitoring, carried out since 1996, cover the chemical composition, abundances of contaminations by metals as well as the concentration of natural radionuclides. It[...]
8
75%
Surowce i Maszyny Budowlane
2011 nr 6 36-40
PL W 2011 roku, w Polsce rozpoczął się proces organizacji gospodarki odpadami, w tym wydobywczymi. Dotychczasowe rozwiązania ustawowe zapewniały zachowanie zasad właściwej gospodarki odpadami przez podmioty, jednakże nie umożliwiały właściwej koordynacji działań i egzekwowania wykonania celów. W artyku[...]
9
75%
Górnictwo i Geologia
2012 T. 7, z. 2 101-113
PL W pracy zaprezentowano wyniki badań odpadów wydobywczych kopalń węgla Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Badania obejmowały podstawowy skład chemiczny oraz pH i stężenia składników podstawowych wyciągów wodnych. Na podstawie otrzymanych wyników scharakteryzowano właściwości badanych odpadów zdobywcz[...]
EN Test results of mine wastes from Upper Silesia Coal Basin mines are presented in the paper. Concentration of main compounds, pH value as well as concentration main constituents in leaching extracts has been established. On the base of received results the properties of tested mine wastes were charac[...]
10
75%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Z dniem 29 grudnia 2012 r. ogłoszona została nowa ustawa o odpadach wydobywczych. Zakres zmian w tym również wprowadzenie nowych elementów, istotnie wpływa na dotychczasowe rozwiązania w zakresie gospodarowania odpadami wydobywczymi. Za najistotniejszą zmianę dla odkrywkowej działalności górniczej n[...]
EN A new changes in law about mining waste has introduced 29 December 2012. Range of changes including new elements has a strong influence on existing solutions in the mining waste management. The possibility of formal and legal status regulation in operating plan of rock and soil mass which are remove[...]
11
75%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Zasygnalizowano kierunki nowej, europejskiej polityki gospodarowania zasobami związane z gospodarką odpadami wydobywczymi. Przedstawiono obowiązki posiadaczy tych odpadów wynikające z aktualnych wymagań prawnych oraz propozycje rozwiązań w obszarze surowców skalnych.
EN The paper indicates the new course of action in European policy of the mining wastes management. There are presented the responsibilities of the waste owners, which are connected with current legislative requirements and proposals for solutions for rock mining industry.
12
75%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Górnictwo węgla kamiennego jest w Polsce jedną z gałęzi przemysłu wytwarzającą największe ilości odpadów. Rocznie wytwarzanych jest około 34,4 mln t odpadów, które głównie wykorzystuje się do niwelacji terenu i robót inżynieryjnych. Sytuacja ta powinna ulec zmianie z uwagi na obowiązujące uregulowan[...]
EN Hard coal extractive and processing industry is in Poland one of the industrial branch producing the largest amount of waste. Each year about 34.4 mil. t of extractive waste is produced, which are used in terrain leveling and engineering works. This situation has to be changed due to the new regulat[...]
13
75%
Wiadomości Górnicze
2015 R. 66, nr 4 230--239
PL Rekultywacja terenów zdegradowanych należy do jednych z podstawowych zadań ekologicznych w kopalniach Kompanii Węglowej SA. Głównymi przyczynami powstawania takich terenów są przede wszystkim szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego oraz wytwarzane w toku produkcji odpady wydobywcze. Od początku [...]
EN Running of reclamation of degraded lands is one of the basic ecological tasks in the mines of Kompania Węglowa SA. The main causes of such lands are primarily damages caused mining operation performed by mines and wastes produced in the course of the coal mining operations. Since the establishment o[...]
14
75%
Civil and Environmental Engineering Reports
2014 No. 12 27--32
PL Proponowany system badań w zintegrowanym układzie analitycznym XRD-XRF-ICP-GC jest prostym i proekonomicznym elementem działalności w prowadzeniu monitoringu odpadów wydobywczych. Jego wykorzystanie pozwala uzyskać w krótkim czasie informacje o mineralogicznych i chemicznych właściwościach monitorow[...]
EN In order to evaluate usefulness of wastes for utilization it is necessary to use modern chemical testing methods. The proposed analytical system of the XRD-XRF-ICP-GC methods enables to conduct an examination of carboniferous waste rocks. The offered system of chemical testing is less time consuming[...]
15
75%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL W referacie omówiono pokrótce obowiązujące, krajowe akty prawne dotyczące zarządzania i postępowania z odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych [ 1], która po raz pierwszy w polskim prawodawstwie re[...]
EN The paper briefly presents existing national legal acts concerning the management and proceeding of waste from extractive industry, especially with Act of 10th of July 2008 on waste from extractive industry [1], which for the first time in Polish legislation regulates such waste disposal.
16
75%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL W referacie przeprowadzono analizę szkodliwości dla środowiska odpadów wytwarzanych podczas poszukiwania węglowodorów w świetle obowiązujących aktów prawnych i zaproponowano sposób postępowania w trakcie badań i oceny szkodliwości tych odpadów, który ma na celu zapewnienie właściwej, zgodnej z wymag[...]
EN The paper analyses the environmental impact of waste generated during the exploration of hydrocarbons to all legal intents and purposes. The paper also describes and proposes a course of action during the survey and evaluation of the harmfulness of the waste, which was designed to ensure proper, leg[...]
17
75%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2012 Nr 4 70
PL Zachodzi potrzeba badań surowców odpadowych, zwłaszcza odpadów wydobywczych, ponieważ z ich klasyfikacją są związane wymagania prawne dotyczące obrotu, magazynowania i składowania. W artykule autorka wskazuje na najważniejsze obowiązki spoczywające na użytkownikach i właścicielach odpadów wydobywczy[...]
EN There is a need for the analyses of waste materials, particularly of slag, since its classification implies legal requirements concerning its rotation, warehousing and storing. The article highlights the main duties of slag users and owners.
18
75%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 11 2206--2209
PL Odpady wydobywcze powstają jako produkt uboczny działalności górniczej w każdym rodzaju górnictwa. W środowisku naturalnym kopaliny nigdy nie występują samodzielnie, a wspólnie z innymi materiałami kopalnymi. W kopalni węgla kamiennego, po rozdzieleniu urobku górniczego, powstaje kopalina użyteczna [...]
EN The coal mining gangue was modified by addn. of Na metasilicate or cracovian loans to decrease the water permeability of the mineral. The prospective use of the coal gangue for sealing of landfills was discussed.
19
75%
Inżynieria Górnicza
2015 nr 2-3 34--40
PL W artykule przedstawiono krótką charakterystykę odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego pod względem pochodzenia oraz składu petrograficznego. Na tle wydobycia węgla przedstawiono dane dotyczące ilości odpadów powęglowych poddanych odzyskowi oraz unieszkodliwianych przez składowanie. Omówi[...]
EN Brief characteristics of coal mining wastes (source and petrographic composition) has been presented in the article. The amount of post-coal mining wastes which are being recovered and neutralized by disposing process has been compared to coal output. Legal regulations connected with coal wastes, th[...]
20
75%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2008 nr 12 3-8
PL Artykuł zawiera omówienie najbardziej istotnych dla polskiego górnictwa zagadnień wynikających z nowo wprowadzonej do polskiego prawa ustawy o odpadach wy­dobywczych. Szególny nacisk położono na wynikające z ustawy obowiązki przedsiębiorców górniczych w przypadku budowy nowych obiektów unieszkodliwi[...]
EN The article presents the crucial issues for Polish mining industry resulting from the newly passed act on the extractive waste. Special stress is put on the duties of mining entrepreneurs in case of the construction of new waste facilities. In order to show a full picture of possible effects of the [...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last