Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 52
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odpady wiertnicze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Nafta-Gaz
1998 R. 54, nr 3 115-119
PL W artykule omówiono zagadnienia związane z prognozowaniem szkodliwości odpadów wiertniczych dla środowiska. Przedstawiono próbę powiązania tej szkodliwości ze szkodliwością płuczki wiertniczej stosowanej w procesie wiercenia oraz ze szkodliwością materiałów płuczkowych zużytych w trakcie wiercenia. [...]
2
100%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2001 R. 18/1 263-273
PL Odpady wiertnicze są skomplikowaną, wieloskładnikową mieszaniną związków chemicznych, których skład kształtuje w głównej mierze rodzaj stosowanej płuczki wiertniczej i, co za tym idzie, również związki użyte do jej obróbki. Dyspergatory organiczne stosowane są w wiertnictwie w celu obniżenia lepkośc[...]
EN Drilling waste is a complexity of chemical compounds, the composition of which considerably conditions the type of drilling mud, and so the agents used for its production/processing. The organic dispersing agents are used in drilling in order to reduce the viscosity of the drilling mud. As anion com[...]
3
80%
Inżynieria Ekologiczna
2003 Nr 8 27--33
PL W pracy omówiono zagadnienia związane z analizą odpadów wiertniczych pochodzących z kopalń ropy naftowej rejonu Podkarpacia. W 10 próbkach odpadów wiertniczych oznaczono zawartość wody, zawartość zanieczyszczeń naftowych i ich skład grupowy (węglowodory nasycone, aromatyczne, żywice, asfalteny) oraz[...]
EN There were discussed problems connected with analysis of drilling wastes originated from petroleum mines from Podkarpacie region. In ten drilling wastes samples there was determined water content, petroleum contamination content and their composition (saturated and aromatic hydrocarbons, resins, asp[...]
4
80%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2004 R. 21/1 95-99
PL Celem pracy było omówienie najbardziej prawdopodobnych mechanizmów uczestnictwa niektórych toksykantów w hydrofilnym środowisku wiertniczych kolidalnych odpadów. Spośród szerokiej gamy właściwości koloidów odpadowych, tak fizycznych jak też chemicznych, omówiono tylko niektóre. Zwrócono uwagę na rol[...]
EN The most probable mechanisms of participation of some toxifiers in hydrophilic environment of colloidal drilling waste is discussed in the paper. Only some of chemical and physical colloidal properties of waste are analysed. Attention was paid to the role and share of the main toxic and hazardous su[...]
5
80%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2002 R. 19/1 79-85
PL Przeprowadzono szczegółowe badania składu chemicznego i mineralogiczno-fazowego odpadów wiertniczych, deponowanych w trzech zbiorczych dołach urobkowych powstałych podczas wiercenia otworów dla podziemnego magazynu gazu w Husowie. Odpady te wykazywały strefowo wysokie skażenie węglowodorami ropopoch[...]
EN The complex investigations of chemical and mineral-phase composition of solid drilling wastes, deposited in three collection pits in Husów (Łańcut administrative district), when drilling wells for an underground gas storage. Some parts of those wastes have been heavily polluted with oil-derived hydr[...]
6
80%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
PL W przemyśle naftowym podczas prowadzenia prac wiertniczych powstają odpady wiertnicze. Są to głównie zużyte płuczki wiertnicze oraz zwierciny, które stwarzają problemy z ich zagospodarowaniem. Dodatkowo, coraz ostrzejsze wymagania w zakresie ochrony środowiska zmuszają do poszukiwania bardziej efekt[...]
EN Certain quantities of waste is produced in oil industry during the drilling operations. Their are mainly used drilling fluids and drilling cuttings which create management problems. The increasing requirements of environmental protection force us to search for more effective methods of neutralizing,[...]
7
70%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2006 R. 23/1 459-467
PL W publikacji przeanalizowano wyniki badań edometrycznych 48 próbek mieszanek matryc zużytych płuczek wiertniczych z udziałem gleby, domieszek organicznych, w postaci trocin drzew iglastych i słomy oraz wybranych związków chemicznych. Opisane badania stanowiły fragment prac prowadzonych nad metodami [...]
EN The edometric experiments were made on 48 samples of used matrices of drilling mud admixed with soil and organic matter, e.g. sawdust of coniferous trees, straws and selected organic compounds. The studies were part of works conducted on methods of managing drilling mud waste in the place of their p[...]
8
61%
Nafta-Gaz
2009 R. 65, nr 9 697--705
PL Odpady wiertnicze stanowią zasadniczą część odpadów generowanych przez górnictwo nafty i gazu. Gospodarkę tymi odpadami (magazynowanie, unieszkodliwianie) regulują nowe przepisy unijne i krajowe, które zawierają wymagania dotyczące oceny właściwości odpadów. W pracy omówiono pokrótce te wymagania, z[...]
EN Drilling waste make a majority of waste generated during oil and gas explorations and productions activities. New legal acts on waste managements (European and Polish) include requirements on waste properties assessment. In paper these requirements are shortly reviewed, with particular attention on [...]
9
61%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2012 nr 9 12-19
PL Podczas wiercenia otworów powstają tzw. odpady wiertnicze w postaci zużytej płuczki i wynoszonego przez nią urobku, charakteryzujące się zróżnicowaną szkodliwością zależną od rodzaju środków użytych do sporządzania płuczki i odzwierciedlające przewiercony profil litologiczny. Przepisy ustawy o odpad[...]
EN During drilling works, the so-called drilling-related waste is generated in the form of used drilling fluid and win-nings carried by this fluid. This waste is characterised by different levels of harmfulness, depending on the drilling fluid ingredients and reflecting the drilled lithological profile[...]
10
61%
Archives of Mining Sciences
PL Jednym z rodzajów odpadów przemysłowych są odpady wiertnicze, powstające w dużych ilościach podczas prowadzenia prac wiertniczych przy poszukiwaniu i eksploatacji ropy naftowej, gazu ziemnego lub wód termalnych. W skład odpadów wiertniczych wchodzą głównie zużyte płuczki wiertnicze oraz zwierciny, k[...]
EN Problems associated with management of saline drilling wastes are becoming more common in the drilling industry. Saline drilling wastes are hazardous to natural environment due to the toxicity and mobility of salt compounds as well as to the difficulties in designing both efficient and economic tech[...]
11
61%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2001 nr 396 54-54
12
61%
Nafta-Gaz
2006 R. 62, nr 3 106-112
PL W artykule omówiono możliwość skutecznego zatłaczania filtratów odpadów wiertniczych do horyzontów chłonnych, w aspekcie zagospodarowania odpadów wiertniczych. Przedstawiono wyniki badań kompatybilności tłoczonych płynów z solankami złożowymi oraz skałą zbiornikową górotworu.
EN Possibilities of drilling mud waste filtrate injection to separate formation of gas well as a waste management aspects was presented in this paper. Compatibility of pumped fluid with formation brines and rocks was tested during laboratory research.
13
61%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2006 nr 4 15-21
PL Artykuł podejmuje zagadnienia związane z problemem oczyszczania odpadów wiertniczych pochodzących ze starych dołów urobkowych, które charakteryzują się wysoką zawartością zanieczyszczeń ropopochodnych. Omówiono wyniki prac optymalizacyjnych prowadzonych w latach 2002 – 2005 na jednym z wytypowanych[...]
EN Undertaken in this article are the issues connected with the problem of treatment of drilling waste coming from old production pits which are characterised with a high content of oil-derived impurities. Discussed are the results of optimization works conducted in the years 2002-2005 on one of the pr[...]
14
61%
Rocznik Ochrona Środowiska
2016 Tom 18, cz. 2 909--919
EN Drilling waste constitutes industrial waste produced during mining activities involving drilling holes for exploration and exploitation. In Poland, the growing interest in shale gas, and the necessity of extracting it from significant depths led to the production of approximately 80 thousand tons of[...]
15
61%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Podczas wiercenia otworów powstają tzw. odpady wiertnicze w postaci zużytej płuczki i wynoszonego przez nią urobku, charakteryzujące się zróżnicowaną szkodliwością, zależną od rodzaju środków użytych do sporządzania płuczki i odzwierciedlające przewiercony profil litologiczny. Przepisy ustawy o odpa[...]
EN During wells' drilling, drilling wastes are produced as a spent mud containing drilled solids, characterized by different toxicity depending on the type of chemicals used to mix the mud, and reflecting drilled lithologic profile. Mining Waste Act imposes on the exploration and mining companies an ob[...]
16
61%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 9 1693--1697
PL Celem badań była ocena fitotoksycznego oddziaływania dodatku do gleby zwiercin powstających w procesie poszukiwania gazu z łupków. Analizowano wpływ siedmiu dawek odpadów wiertniczych (2,5–50% mas.). Fitotoksyczność oceniano za pomocą standardowego testu biologicznego Lepidium. Zastosowanie żyznej g[...]
EN Drilling waste cuttings were added to soil (up to 50%) to evaluate their phytotoxicity and effect on the germination and root growth of Lepidium sativum L. A full inhibition of germination and root growth was obsd. only after addn. of more than 15% of the drilling waste.
17
61%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 5 972--976
PL Zasolenie odpadów wiertniczych jest czynnikiem determinującym wybór opcji ich zagospodarowania. Wpływa również na koszty ich utylizacji. Większość soli obecnych w odpadach wiertniczych wykazuje dużą dynamikę i łatwość ługowania. Określenie poziomu zasolenia tych odpadów powinno stanowić istotne kryt[...]
EN Some elements contained in aq. and non-aq. drilling liqs. were detd. by std. elution test. Chem. compns. of eluates as well as their electrolytic cond. were detd. by at. absorption spectrometry and conductometry, resp. The eluates derived from aq. waste contained much more Na, K, Ca, Cl ions and rev[...]
18
61%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2004 nr 130 869--873
PL Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) należą do groźnych zanieczyszczeń środowiska i ich dopuszczalne stężenia w glebie i ziemi na terenach działalności przemysłowej są określone w przepisach prawa. W pracy zaprezentowano wyniki badań zawartości WWA w glebach z terenu kopalni gazu, z tere[...]
EN Policyclic aromatic hydrocarbons (PAH's) are considered as hazardous environment pollutants so their maximum permissible concentration in soil are determined in law regulations. In the paper the results of PAH concentration in soil from oil and gas exploration and production sites are reported and d[...]
19
61%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2004 nr 130 881--885
PL Odpady wiertnicze są zwykle likwidowane w miejscu ich powstania, najczęściej w wyniku zdeponowania pod warstwą ziemi po zestaleniu. Ze względu na obowiązujące obecnie restrykcyjne przepisy dotyczące standardów jakości gleb i ziemi, istotne jest wiarygodne oznaczenie zawartości węglowodorów w tych od[...]
EN Concentration of hydrocarbons in drilling wastes is of key importance for assessment of their influence on soil environment. In the paper the results of different methods aiming at determination of hydrocarbon content in drilling wastes have been presented and discussed. As a conclusion a preliminar[...]
20
61%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2004 nr 130 899--903
PL W badaniach odpadów wiertniczych pod kątem oceny ich potencjalnej szkodliwości dla środowiska kluczowe znaczenie ma pobór reprezentatywnej próby. Odpady wiertnicze są odpadami niejednorodnymi, co związane jest z dużym zróżnicowaniem składu odpadów tworzących się w kolejnych fazach wiercenia oraz z c[...]
EN Drilling wastes generated during oil and gas exploration and production are gathered in reserve pits or containers or stored in big reservoirs collecting wastes from many drilling sites. Proper assessment of drilling wastes potential harmfulness for environment is of key importance. Taking the repre[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last