Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odpady tekstylne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Recykling
2006 nr 1 16-18
PL Każdy niezagodpodarowany i nie mający określonego przeznaczenia produkt nabywa właściwości odpadu, a każdy odpad z chwilą jego zagospodarowania staje się surowcem lub materiałem, Odpady, których nie da się racjonalnie zagospodarować - z uwagi na ich ilość, brak metod i środków lub opłacalnych techno[...]
2
100%
Recykling
2014 nr 4 24--25
PL Już w XVIII w. na terenie Polski pozyskiwano i wykorzystywano odzież używaną. Świadczy o tym edykt wydany w 1777 r., obowiązujący na terenie Wielkopolski, nakazujący wykorzystywanie m.in. „gałganów” włókienniczych. Rozbudowujący się w XIX w. przemysł włókienniczy w Łodzi, Bielsku-Białej i Białymstok[...]
3
75%
Problemy Eksploatacji
2007 nr 1 197-206
PL Przedstawiono wyniki badań zrealizowanych w ramach Programu Wieloletniego PW-004 nad recyklingiem odpadów tekstylnych za pomocą technik włókninowych. Spośród ponad 20 opracowanych technologii recyklingu mechanicznego przedstawiono jako egzemplifikację wyniki dla przeróbki worków jutowych, które doty[...]
EN Results of the research performed in the framework of the Government Programme PW-004 concerning the recycling of the textile wastes by means of non-woven technologies have been presented. As an example of the more than 20 developed technologies the processing of jute fibres has been presented, whi[...]
4
75%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2015 Nr 1 (109) 13--16
PL Efektywna utylizacja odpadów tekstylnych wymaga dokładnego przewidywania jakości generowanych odpadów. Odpady odzieżowe Macedonii tworzone są głównie przez ścinki odzieżowe. Celem badań było scharakteryzowanie ścinków, ustalenie odpowiednich metod zarządzania odpadami i identyfikacja barier wpływają[...]
EN Effective utilisation of textile waste requires an accurate prediction of the quality of waste generated. Textile waste in Macedonia mainly consists of apparel cuttings. The aim of this research was to characterize the apparel cuttings waste, define the current state of apparel waste management and [...]
5
75%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
PL Artykuł ma na celu charakteryzację odpadów generowanych podczas produkcji odzieżowej w obszarze lokalnego zgromadzenia produkcyjnego w Brazylii. Analiza umożliwia identyfikację istniejącego systemu i poprawę zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
EN The present research has the objective of identifying the characterization and management of textile solid waste generated in clothing manufacturing within a local productive arrangement (LPA) in Brazil. The importance of this research consists in the data presentation and survey which indicate the [...]
6
75%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
PL W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki badań podstawowych właściwości paliwowych dla poliamidowego odpadu tekstylnego, pod kątem możliwości jego energetycznego wykorzystania w przemyśle cementowym. Wyzwaniem współczesnej cywilizacji jest przemyślana gospodarka odpadami. Rozwój gospodarczy oraz [...]
EN This article presents the results of research into the basic fuel properties of polyamide textile waste in terms of its potential for energy use in the cement industry. The challenge of modern civilization constitutes reasonable waste management. Economic and industrial development is causing a shar[...]
7
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2012 Nr 5 (94) 16--20
PL Efektywna utylizacja odpadów i ich dystrybucja wymaga dokładnego przewidywania ilości produkowanych poszczególnych rodzajów odpadów. W artykule przedstawiono przewidywanie powstawania odpadów tekstylnych w przemyśle i gospodarstwach domowych. Badano również sposoby recyklingu. W 2009 roku wyprodukow[...]
EN Effective utilisation and disposal of textile wastes requires an accurate prediction of solid waste generation. This research predicted the waste quantity generated in households and in industrial facilities in Turkey via surveys, factory research and official databases. Recycling methods, products [...]
8
63%
Problemy Eksploatacji
2015 no. 2 15--25
PL Gospodarka odpadami jest jedną z najważniejszych gałęzi ochrony środowiska. W Unii Europejskiej jednym z najważniejszych aktów prawnych jest dokument dot. strategii Wspólnoty w dziedzinie gospodarki odpadami, kładący nacisk na zapobieganie powstawaniu odpadów, poprzez recykling i powtórne wykorzysta[...]
EN Waste management is one of the most important branches of environmental protection. In the European Union, one of the most important legal acts regards the document on community strategy in the field of waste management, with its emphasis on waste prevention, recycling and re-use of waste in the for[...]
9
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2014 Nr 7 290--293
PL Artykuł stanowi kontynuację tematyki dotyczącej metod zagospodarowania odpadów tekstylnych. Omawia zagadnienia ich termicznego przekształcania, które może być alternatywą dla recyklingu materiałowego, szczególnie przy znacznym zróżnicowaniu, rozproszenie, zanieczyszczeniu i zużyciu odpadów włókienni[...]
EN The article is a continuation of the subject concerning the methods of textile waste. It discusses the thermal treatment, which can be an alternative for material recycling, especially when the waste is greatly varied, distributed, contaminated and used. High calorific value of textile waste enables[...]
10
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2014 Nr 5 200--202
PL Niniejszy artykuł omawia zagadnienia dotyczące właściwości odpadów tekstylnych, sposobu ich klasyfikacji, charakterystyki ilościowej i jakościowej. Odpady tekstylne (włókiennicze) to odpady powstające z tekstyliów czyli z wyrobów uzyskiwanych z surowców włókienniczych. Znajomość rodzajów i charakter[...]
EN This article discusses issues related to the properties of textile waste, a method of its classification, quantitative and qualitative characteristics. Textile waste is the waste which arises from textiles or from products obtained from textile raw materials. Knowledge of the types and characteristi[...]
11
63%
Recykling
2016 nr 1 43--45
12
63%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Przedstawiono wyniki badań pirolizy w złożu stałym odpadów tekstylnych zawierających włókna syntetyczne, głównie poliestrowe. Ustalono optymalną temperaturę procesu (600°C) i scharakteryzowano jakość produktów stałych, ciekłych i gazowych. Wszystkie produkty charakteryzują się korzystnymi parametram[...]
EN The results of investigations on fixed bed pyrolysis of textile waste containing synthetic fibers, especially polyester, have been presented. The optimum process temperature was found (600°C) and quality of solid, liquid and gas products has been determined. All products are characterized by favorab[...]
13
63%
Recykling
2015 nr 6 27
14
51%
Recykling
2009 nr 4 18-20
PL W krajach wysoko rozwiniętych wytwarza się ok. 25 mln ton odpadów tekstylnych rocznie (5-7 kg/osobę/rok), z czego większość to odpady poużytkowe. Ok. 40 % z nich to odpady nieodzieżowe (dywany, pokrycia mebli, siedzisk samochodowych, kotary, firany itp.).
15
51%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2014 Nr 6 237--239
PL Artykuł omawia zagadnienia dotyczące metod zagospodarowania odpadów tekstylnych. Stanowi kontynuację tej tematyki (charakterystyki odpadów włókienniczych) i dotyczy metod postępowania z nimi, począwszy od przygotowania do powtórnego użycia i recyklingu materiałowego, poprzez inne formy odzysku, aż d[...]
EN The article discusses the issues related to the treatment methods of textile waste. It is a continuation of this subject (characteristics of textile waste) and applies the methods of dealing with such waste, from the preparation for reuse and material recycling through other forms of recovery and tr[...]
16
38%
Recykling
2009 nr 5 28-29
PL W Polsce wciąż w fazie wstępnej znajduje się recykling odpadów tekstylnych. Niewykorzystane ponownie jako surowce trafiają one na składowisko. Czy istnieje możliwość stosowania odpadów sztucznej skóry i tkanin obiciowych jako napełniaczy tworzyw termoplastycznych?
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last