Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 173
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odpady przemysłowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
2008 Tom 10 633-644
PL Materiały odpadowe produkowane przez przemysł są coraz częściej wykorzystywane w budownictwie zamiast gruntów naturalnych. Znaczna część odpadów powęglowych pozostających po wydobyciu węgla kamiennego jest wykorzystywana do preparowania tzw. podsadzki wyrobisk kopalnianych podziemnych, utylizacji ha[...]
EN Waste materials from industry are more and more often used for building purposes instead of natural soils. Large amounts of coal mine wastes are used to restore opencast aggregate mines, to build or rebuild local roads, to build or modernise the bodies of embankments including flood embankments, dik[...]
2
100%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
1998 nr 3 98-102
PL Omówiono najistotniejsze problemy postępowania z odpadami przemysłowymi i szpitalnymi. Podano wskazówki i zalecenia dla zainteresowanych spalaniem jako jedną z radykalnych metod unieszkodliwiania odpadów.
EN The fundamental problems of managing industrial and hospital wastes have been discussed. Directions and recommendations for people inrerested in incineration as a one of radical waste neutralising methods have been given.
3
100%
Chemik
2001 Nr 12 341-349
4
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2001 z. 248 99-106
PL W pracy przedstawiono przykładowe zastosowania spektroskopii mössabauerowskiej do identyfikacji związków żelaza w odpadach przemysłowych (żużel, odpady pogórnicze, z procesu hydropyrolizy węgla i sad pnoneutralizacyjny).Przedstawione wyniki wskazują na celowość stosowania spektroskopii mössabauerows[...]
EN Examples of application of mössabauer spectroscopy for iron compounds identification in industrial waste (slags, mining waste, waste from coal pyrolisis and neutralized sludge) are presented in the paper . the results suggest that mössabauer spectroscopy is useful n examination of iron-containing en[...]
5
100%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn. Seria Konferencje / Politechnika Śląska
1998 nr 1, t. 2 221-232
PL Na podstawie literatury oraz wyników badań własnych scharakteryzowano współczesne rozwiązania układów uplastyczniających wytłaczarek ślimakowych, stosowanych w liniach do przetwórstwa odpadów tworzyw termoplastycznych. Zaobserwowano, że na właściwości wyrobu otrzymanego z tworzyw poużytkowych ma tak[...]
6
80%
Rocznik Ochrona Środowiska
1999 Tom 1 27-56
PL W chwili obecnej działa w Polsce 12 koksowni, trzy z nich to samodzielne zakłady, a jeden jest kombinatem, natomiast trzy koksownie są przyhutnicze. W ciągu ostatnich 10 lat ilość produkowanego koksu wyraźnie maleje. Przewiduje się, że w roku 1999 produkcja koksu osiągnie wartość około 9 mln Mg i w [...]
EN The paper presents the results of the industrial wastes utilisation during the coking process tests in the laboratory conditions as well as using coking chamber. The paper also presents how wastes added to the coking mixture influence changes of chlorine and sulphur compounds emission from the cokin[...]
7
80%
Przemysł Chemiczny
2006 T. 85, nr 8-9 1015-1019
8
80%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
1998 nr 7 11-18
PL W publikacji dokonano oceny realnych możliwości wykorzystania wyrobisk górniczych jako składowisk odpadów przemysłowych uwzględniajac ich własności fizyczne i chemiczne. Następnie oszacowano maksymalną kubaturę podziemnych wyrobisk w kopalniach węgla, którą można wypełnić odpadami. Z dokonanych anal[...]
EN In this publication an assessment is made as to the actual possibility of utilization of the mine working as dumping places for dumping industrial wastes, with taking into account their physical and chemical properties. Next, assessed has been the maximum capacity/cubage of the underground workings [...]
9
80%
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
2007 nr 2 27-53
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych na składowiskach hydraulicznych popiołów. Omówiono składowiska nadpoziomowe oraz posadowione na zwałowiskach wewnętrznych. Z uwagi na uzyskiwane niskie wartości gęstości szkieletu zaprezentowano możliwości wprowadzenia zmian technologicznych dl[...]
EN The article represents the results carried out at the hydraulic ashes landfill. Problems connected over-level storage yards and seated on internal grounds were discussed. Taking into consideration Iow dense values of frame, some new possibilities were introduced: - changes in implementation new tech[...]
10
80%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
PL W artykule przedstawiono tendencje zmian w ilości wytwarzanych, wykorzystywanych i składowanych odpadów przemysłowych w Polsce w latach 1975-2003. Wydzielono dwa okresy różniące się ilością wytwarzanych odpadów: 1975-1990 (140-180 mln Mg/r.) i 1991-2003 (118-133 mln Mg/r.). Ustalono, że główną przyc[...]
EN The article presents the trends of changes in the volume of waste materials produced, utilized and stored in Poland in the years 1975-2003. Two periods were recognized which differ in the amount of the produced refuse: 1975-1990 (140 mln Mg/year) and 1991-2003 (118-133 mln Mg/year). The decrease of [...]
11
80%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn. Seria Konferencje / Politechnika Śląska
1999 nr 1 157-162
PL Wyniki badań dotyczą oceny struktury i właściwości fizyko-mechanicznych regranulatów polipropylenu (PP) oraz poliformaldehydu (POM) otrzymanych z odpadów przemysłowych Spółdzielni Inwalidów "Wiosna Ludów" we Wrześni. Badaniom poddano próbki zawierające 100% regranulatu oraz próbki wykonane z mieszan[...]
12
80%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
2001 z. 142 195-201
EN The developed technology hygenization process of wastewater sludge (patent P.169896) to environment utilization, meets to main requirements for waste sludge's - destroying of pathogens and stabilization of heavy metals. The base of this technology is treatment municipal wastewater sludge by concrete[...]
13
80%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2002 nr 8 9-12
PL Artykuł przedstawia aktualny stan wiedzy dotyczący zagadnień naturalnej promieniotwórczości w surowcach i odpadach w głównych gałęziach przemysłu w Polsce. Dotyczy to głównie przemysłu wydobywczego, a także przemysłów energetyki, nawozów sztucznych i materiałów budowlanych. Poddano również ocenie s[...]
EN The article presents the actual state of the art as regards the problems of natural radiation in the raw and waste materials in the main industrial sectors in Poland. This pertains mainly to the mineral extraction industry as well as the industries of power generation, fertilizer and building mater[...]
14
80%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
1999 z. 244 107-116
PL Hydrauliczne doszczelnianie zrobów zawałowych drobnoziarnistymi mieszaninami odpadów przemysłowych, takich jak: popioły lotne i odpady flotacji przyczynia się do poprawy warunków wentylacyjnych, ograniczenia zagrożenia pożarowego i znmiejszenia wpływów eksploatacji na deformacje górotworu i powierzc[...]
EN Hydraulic grouting of caving areas with fine-grained mixture of inductrial waste such as fly ashes and flotation tailing contribute to improve ventilation, limitation fire hazard and decreasing of the surface and rock mass subsidence. Efficiency of hydraulic sealing depends mainly from filling degre[...]
15
80%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
1999 z. 244 117-127
PL W procesie spalania węgla kamiennego w zakładach energetycznych oraz ciepłowniczych powstają duże ilości popiołów lotnych, które wymagają zagospodarowania. Jedna z metod utylizacji tych popiołów jest wykorzystanie ich w technologiach górniczych jako materiał podsadzkowy oraz izolujący dla nieczynnyc[...]
EN Combustion of hard coal in thermal power heat plants generates large amounts of fly ashes that need to be utilized. Among other methods of their utilization, application in mining technologies as a backfill and grout material can be considered. The paper presents the results of laboratory measuremen[...]
16
80%
Energetyka
2001 nr 10 628-631
PL Zaprezentowano przebieg badań nad utylizacją popiołów lotnych, (a także po spalaniu fluidalnym), produktów odsiarczania i odpadów przemysłowych. Wskazano na oryginalne technologie uzyskiwania granulatu. Omówiono jego zastosowanie.
EN Presented is course of investigations concerning the utilisation of flue ashes (also after fluidal combustion), de-sulphurisation products and industrial wastes. Original technologies of achieving granulate ara shown. Use of the granulate fis discussed.
17
80%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
PL Gospodarka odpadami przemysłowymi w Polsce - potrzeba zmian. Cz.I.
EN Industrial waste management in Poland - A need for change. Part.I.
18
80%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
PL Właściwości cieplne odpadów mają duże znaczenie w przebiegu procesów termicznej utylizacji. Jednak ich znajomość jest słaba, głównie ze względu na niejednorodność tych substancji i niepowtarzalność składu. Poniżej przedstawiono wyniki pomiarów wartości stosunku odgazowania, entalpii spalania karboni[...]
EN Studies on the waste degassing products. Thermal properties of wastes are very important for thermal utilization process. The knowledge of those features is, however, very mainly because of the heterogeneity of the substances and unique composition. The article discusses the results of measuring the[...]
19
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Materiałowa
2000 z. 12 43-56
PL Wykonano badania hydratacji zaczynów cementowych modyfikowanych różnymi ilościami nowego dodatku- zużytego katalizatora z instalacji FKK oraz określono właściwości fizykochemiczne odpadu istotne z punktu widzenia jego zastosowania jako dodatku do betonu: skład chemiczny i fazowy, skład chemiczny i f[...]
EN The physicochemical properties of spent fluidized bed cracking catalyst and its influence on hydration process of cement pastes were studied. Used cracking catalyst was subjected to physicochemical analyses to determine its properties essential for its use as addition to concrete, namely: chemical c[...]
20
80%
Karbo
2001 Nr 5 176-182
PL Przedstawiono dyskusję nad ostatnio przygotowanym polskim projektem uregulowań o odpadach, szczególnie w aspekcie uwarunkowań i możliwości firm, które w swojej działalności produkcyjnej bazują pozyskiwanych z zewnątrz różnorodnych półproduktach i produktach, zalifikowanych zgodnie z obowiązującą ust[...]
EN The authors presented a discussion on the recently prepared Polish draft of legal regulations on wastes, especially in the context of conditions and possibilities of the companies that base, in their production activity, on retrieved from outside various semi-products or products qualified in confor[...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last