Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 36
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odpady energetyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
1998 nr 5 164-167
PL Badaniom poddano popiół powstający w elektrowniach w Skawnie i Bełchatowie. Zbadano w jakim stopniu czas kontaktu (wytrząsania) osadu z wodą (zawiesina) wpływa na wymywalność zawiesiny. Określono także w jakich ilościach są wymywane aniony w następujących po sobie 48-godzinnych cyklach wymywania. St[...]
EN The ashes coming from Skawina and Bełchatów Power Stations were studied. It has been examined, to what extent the sediment-water (vibrated suspension) contact time affects the leaching of the suspension. The amount of lached anions was determined in consecutive 48-hour leaching cycles. It has been f[...]
2
63%
Ochrona Środowiska
1999 nr 2 47-50
EN The disposal of wastes from flue gas desulfurization (FGD) has become a serious nationwide problem in Poland. Investiga-tions are underway in many different research centres. In this paper reported are investigations into the wastes from an elec-trostatic precipitator receiving gases which have been[...]
3
63%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
1999 nr 1 24--29
PL Przedmiotem badań były popioły i żużle ze spalania węgla kamiennego w elektrowni w Skawinie i węgla brunatnego w Bełchatowie. Określono skład ziarnowy, skład fazowy odpadów i wykonano badania chemiczne. Oznaczono całkowitą zawartośc wybranych pierwiastków oraz ich wymywalność kwaśnymi roztworami a t[...]
EN The ashes and slugs of hard coal combustions at Skawina power plant and brown coal-fired power station of Bełchatów were examined. Granulometric and phase compositions were determined, as well as chemical examinations were carried out. Total contents of selected elements were determined, and ability[...]
4
51%
Górnictwo i Geologia
2009 T. 4, z. 2a 127-140
PL . Aktualnie w polskich kopalniach węgla kamiennego w szerokim zakresie stosowane są technologie uszczelniania zrobów nierozerwalnie związane z prowadzeniem eksploatacji, a oparte na wykorzystaniu odpadów energetycznych. Technologie te ukierunkowane są na doszczelnianie środowiska eksploatowanych ści[...]
EN Currently in Polish hard coal mines are widely applied gob sealing technologies inseparably connected with mining exploitation, based on the use of power plant wastes. These technologies are directed towards the sealing of the environment of mined longwalls and post-extraction gobs in order to limit[...]
5
51%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 11 131--132
6
51%
Rynek Energii
2010 nr 4 109-112
PL Proces wytwarzania energii stanowi zagrożenie dla środowiska naturalnego i konieczne jest podjęcie środków minimalizujących ten negatywny wpływ. Polskie elektrownie dysponują obecnie specjalistycznymi systemami chroniącymi środowisko, czyli powietrze, wodę, ochrona przed hałasem oraz gospodarka odpa[...]
EN The process of energy production poses environmental threat and it is necessary to take measures on its negative impact minimalization. The Polish power plants have specialized systems working for environmental protection, including air, water, protection against noise pollution and waste management[...]
7
51%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2003 nr 6 15-20
PL Autorzy przedstawiają mozliwości zastosowania odpadów energetycznych z kotłów fluidalnych jako materiału w podsadzce hydraulicznej. Publikacja jest wynikiem pracy zespołu pracowników uczelni i przemysłu, wykonanej w ramach projektu badawczego. Przygotowana została do druku w dwóch częściach - pierws[...]
EN The authors present here possible applications of power industry waste from fluid-bed boilers as a material for hydraulic packing. The publication is a result of work of research workers of a joint university-industry team conducted under a research project. It has been prepared for printing in two [...]
8
51%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2001 z. 250 175-185
PL Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych odpadów energetycznych spoiw górniczych w aspekcie ich zastosowania jako uszczelnienia likwidowanego szybu. Opracowany sposób uszczelnienia górnego odcinka likwidowanego szybu III KWK : "Morcinek" zapewnia bezpieczne warunki użytkowania powierzchni terenu.
EN The paper presents laboratory tests results of thermal power waste and mining binders aimed on their application as a sealing of a liquidated mineshaft. The designed method of sealing of shallow part of liquidated Shaft No. 2 in "Morcinek" coal mine ensures safe use of ground surface.
9
51%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
1999 z. 244 117-127
PL W procesie spalania węgla kamiennego w zakładach energetycznych oraz ciepłowniczych powstają duże ilości popiołów lotnych, które wymagają zagospodarowania. Jedna z metod utylizacji tych popiołów jest wykorzystanie ich w technologiach górniczych jako materiał podsadzkowy oraz izolujący dla nieczynnyc[...]
EN Combustion of hard coal in thermal power heat plants generates large amounts of fly ashes that need to be utilized. Among other methods of their utilization, application in mining technologies as a backfill and grout material can be considered. The paper presents the results of laboratory measuremen[...]
10
44%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2003 nr 7 18-22
PL Autorzy przedstawiają mozliwości zastosowania odpadów energetycznych z kotłów fluidalnych jako materiału w podsadzce hydraulicznej. Publikacja jest wynikiem pracy pracowników uczelni i przemysłu, wykonanej w ramach projektu badawczego. Przygotowana została do druku w dwóch częściach. W pierwszej, op[...]
EN The authors present possible applications of power industry waste from fluid-bed boilers as a material for hydraulic packing. The publication is a result of work of a joint research work of a university-industry team conducted under a research project. It has been prepared for printing in two parts.[...]
11
44%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 245 143-157
PL Zastosowano chemiczne i metalurgiczne metody do identyfikacji frakcji magnetycznej w popiołach z elektrowni Mielec i Bełchatów. Stwierdzono w nich występowanie minerałów z grupy spineli-magnetytu, a\Al.-magnetytu, magnetytu-hercenitu oraz siarki.
EN The metallurgical and chemical methods were use for determination of the components of ashes from Mielec and Bełchatów power plants. The Al.-spinel-magnetite, Al.-magnetite, magnetite-hercenite as well as sulphur were found.
12
44%
Wiadomości Górnicze
PL Wartykule przedstawiono zależność między zakresem profilaktyki pożarowej wścianach, opartej na technologiach aplikacji do zrobów mieszanin popiołowo-wodnych, a kształtowaniem się stopnia odgazowania pokładów podebranych i nadebranych objętych zasięgiem odprężenia eksploatacyjnego. Wartykule odniesio[...]
13
44%
Wiadomości Górnicze
PL Odpady powstające w energetyce, w wyniku spalania węgli kamiennych ibrunatnych z rosnącym udziałem paliw odnawialnych, są w coraz większym stopniu zagospodarowywane, przy jednoczesnym ograniczaniu procesu ich unieszkodliwiania przez składowanie. Jednym ze sposobów wykorzystania ubocznych produktów s[...]
EN Wastes generated by power generation sector in the processes of hard coal and brown coal combustion with increasing share of renewable are to a greater and greater degree managed with simultaneous limitation of the process of their neutralization by storage. One of the way consists in utilization of[...]
14
38%
Rocznik Ochrona Środowiska
2011 Tom 13 1591-1603
PL Do badań stopnia sekwestracji ditlenku węgla wykorzystano wybrane odpady energetyczne charakteryzujące się wysoką zawartością CaO i wolnego CaO, tj.: popioły ze spalania węgla kamiennego i węgla brunatnego w kotłach konwencjonalnych, popioły ze spalania węgla kamiennego i brunatnego w kotłach fluida[...]
EN Mineral carbonation using energy waste may be an interesting option in the CCS technology. Taking into consideration the fact that the power industry is the biggest producer of carbon dioxide and at the same time of waste which may potentially be used to bind CO2, mineral sequestration can be an int[...]
15
38%
Inżynieria Ekologiczna
2010 Nr 22 52-62
PL W publikacji przedstawiono potencjalne sposoby wykorzystania odpadów z energetyki typu popioły lotne i żużle. Dotychczasowe wyniki wielu badań wskazują na możliwości wykorzystania tych popiołów do budowy dróg. Przedstawiono właściwości fizyczno-chemiczne popiołów oraz opisano sposoby ich przetwarzan[...]
EN Potential ways of utilize the ashes and slag wastes from power industry there were presented in the paper. The research results received up to now shows of ashes usability for building roads. The physical and chemical properties of ashes were presented as well as ways of processing to chunk form wer[...]
16
38%
Rocznik Ochrona Środowiska
2014 Tom 16, cz. 1 279--289
EN Any activity connected with the limitation of anthropogenic CO2 emission is called the CCS technology (Carbon Capture and Storage or Carbon Capture and Sequestration) and consists of three steps: CO2 capture, CO2 transportation, and storage or utilization. The proces[...]
17
38%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2005 z. 104 331-338
PL Obecnie popularne stało się stosowanie odpadów przemysłu energetycznego w budownictwie drogowym. Jednym z zastosowań odpadów jest ich wykorzystanie do produkcji betonów popiołowych, z których wykonuje się podbudowy dróg. W artykule przedstawiono aspekty, które należy uwzględnić, projektując nawierzc[...]
EN Recently energetic industry waste materials utilization has become popular in the road engineering. The one examples of use of waste materials is their exertion in production of ash concretes, used in road basecourses. The paper presents the matters which should be taken under consideration during d[...]
18
38%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2005 z. 266 185-194
PL Powstawanie odpadów towarzyszy każdej działalności produkcyjnej człowieka. Szczególnie uciążliwe są dla środowiska odpady wytworzone przez energetykę z uwagi na ich masowość oraz niedostatecznie rozwinięte techniki ich gospodarczego wykorzystania w pracach ziemnych czy inżynieryjnych. Rodzaj spalane[...]
EN Creation of waste is accompanying all human activity. Especially arduous for the environment is the waste being produced by the power generation, due to their volume and insufficiently developed technologies of their use in civil engineering and ground works. Type of coal being combusted, technology[...]
19
38%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2003 z. 258 225-236
PL Jedną z najbardziej efektywnych metod zagospodarowania odpadów przemysłowych jest ich wykorzystywanie w podziemnych technologiach górniczych. W artykule przedstawiono wyniki badań modelowych wpływu środków wiążących na własności fizykomechaniczne mieszanin popiołowo-wodnych sporządzonych na bazie po[...]
EN One of the best effective methods of industrial waste utilization is their deposition in underground mining technologies. The paper presents results of model research the influence of setting components on physical-mechanical properties of fly ash-water mixtures made from ashes from "Rybnik" power p[...]
20
38%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL Wodne zawiesiny z energetycznymi odpadami drobnofrakcyjnymi są stosowane w KWK "Brzeszcze" od ponad 20 lat. Głównie są one wykorzystywane w profilaktyce pożarowej i metanowej. W artykule dokonano oceny wpływu stosowania zawiesin na metanowość kopalni oraz ilość ujmowanego metanu ze zrobów. Przedstaw[...]
EN Fly ash suspensions are used in the Polish underground Coal Mine "Brzeszcze" for twenty years. The most important application of the suspensions is filling of caved areas as a method of gob fire and methane hazard prevention. The influence of the method on efficiency of methane prevention and methan[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last