Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odpady elektryczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2011 Vol. 78, nr 9 808--811
PL Odpady elektryczne to te odpady, nad którymi toczą się ciągle dyskusje. Głównym powodem za uznanie ich jako odpadów niebezpiecznych jest obecność w nich materiałów do ponownego wykorzystania oraz sposób ich utylizacji. Kiedy odzyskiwane są metale ze złomu urządzeń elektrycznych i elektronicznych, ic[...]
EN Today electric waste is a waste, which is continuously discussed. The main reasons of this fact are possible dangerous components, material reutilization and last but not least its disposal. When metals from scrapped electric and electronic devices are recycled the properties are the same, metal cha[...]
2
100%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Obecnie odpady elektryczne to rodzaj odpadów, który jest tematem ciągłych dyskusji. Głównymi przyczynami tego faktu są możliwe elementy niebezpieczne, ponowne wykorzystanie materiałów oraz ich usuwanie. Kiedy metale ze złomowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych są poddawane recyklingowi, i[...]
EN Today electric waste is a waste, which is continuously discussed. The main reasons of this fact are possible dangerous components, material re-utilization and last but not least its disposal. When metals from scrapped electric and electronic devices are recycled the properties are the same, metal ch[...]
3
100%
Recykling
2005 nr 3 15-15
PL Ministerstwo Środowiska pod koniec kwietnia 2004 r. zostało wyznaczone przez Komitet Europejski Rady Ministrów na resort odpowiedzialny za transpozycję do prawa polskiego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/96/WE z 27 stycznia 2003 r. w sprawie odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicz[...]
4
100%
Recykling
2005 nr 2 32-32
PL Mamy projekt! Po kilku miesiącach prac pojawił się kolejny oficjalny projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Środowiska. Od razu nasuwa się refleksja o sposób konsultacji. Ostatni raz możliwość oficjalnego wypowiedzenia się mieliśmy kilka miesięcy temu. Od tego czasu, jak mi wiadomo, powstało[...]
5
100%
Prace Przemysłowego Instytutu Elektroniki
2006 nr 153 189-196
PL W referacie przedstawiono charakterystykę najczęściej występujących grup odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz ogólny schemat mechanicznego przerobu odpadów wraz z charakterystyką otrzymanych produktów. Podano ceny metali nieżelaznych LME na przestrzeni lat 1995-1 kwartał 2006. Uwzglę[...]
EN The paper presents characteristics of the most popular electric and electronic equipment waste. General description of mechanical treatment of that waste as well as characteristic of the obtained products is presented. LME prices of non-ferrous metals, which can be found in electric and electronic e[...]
6
100%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL Niniejszy artykuł porusza ważny aspekt ochrony środowiska związany z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Masowa produkcja tego typu urządzeń we wszystkich gałęziach przemysłu, a także częsta wymiana zużytego sprzętu na nowy generuje problem recyklingu wycofanych z eksploatacji „elektrośm[...]
EN The article features an important aspect of environmental protection related to worn electric and electronic equipment. Mass production of such equipment in all industrial sectors, along with frequent replacement of old to new equipment, results in the issue of recovery and recycling of no longer us[...]
7
100%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
The article features an important aspect of environmental protection related to worn electric and electronic equipment. Mass production of such equipment in all industrial sectors, along with frequent replacement of old to new equipment, results in the issue of recovery and recycling of no longer us[...]
PL Niniejszy artykuł porusza ważny aspekt ochrony środowiska związany z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Masowa produkcja tego typu urządzeń we wszystkich gałęziach przemysłu, a także częsta wymiana zużytego sprzętu na nowy generuje problem zarówno odzysku, jak i recyklingu wycofanych z [...]
8
84%
Recykling
2013 nr 4 35-35
PL Dlaczego ważne jest to, aby ciągle edukować? Jak trafić do odbiorców, począwszy od dzieci, a na dorosłych skończywszy? W jaki sposób, edukując, znaleźć równowagę pomiędzy ilością a jakością?
9
84%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
2008 Vol. 10 85-94
PL Odpady sprzętu elektronicznego i elektrycznego wg Katalogu Odpadów zaliczane są do grupy odpadów przemysłowych 16 02 09 oraz grupy odpadów komunalnych 20 01 35. Najczęściej klasyfikowane są jako odpady niebezpieczne ze względu na zawartość substancji szczególnie szkodliwych dla zdrowia ludzi i środo[...]
EN Waste of selected electrical and electronic (E&E) equipment appertain to 16 02 09 industrial waste group and 20 01 35 municipal waste group. In view of deleterious substance content, most often E&E , classified as hazardous waste. Among of E&E waste, the greatest part come from computer equipment wa[...]
10
84%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: This paper describes the current status of waste electrical and electronic equipment recycling and disposal in Europe, and its impact on the environment, human health and the economy. Design/methodology/approach: The production of electric and electronic equipment is one of the fastest gro[...]
11
84%
Selected Engineering Problems
2014 nr 5 119--122
EN The quantities of waste electrical and electronic equipment (WEEE) will increase in the near future and the importance of its recycling has become more evident. This waste are mixture of materials and components that because of their hazardous content, can cause major environmental and health proble[...]
12
84%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2012 z. 60 165-178
PL W artykule przedstawiono koncepcję łańcucha logistyki odwrotnej dla odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W kształtowaniu takich łańcuchów istotną rolę odgrywają aspekty prawne i uwarunkowania związane z gospodarowaniem zużytym sprzętem. Dla łańcucha logistyki odw[...]
EN The article presents a concept of a reverse logistic chain for waste obtained electrical and electronic appliances. In order to shape such chains, it is important to understand their legal aspects and the conditions related to the management of used equipment. In order to design a reverse logistic c[...]
13
84%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Badano właściwości materiałów polimerowych pochodzących z odpadów urządzeń elektrycznych i elektroniki na przykładzie HIPS i ABS oraz ABS/PC. Wykonano sześć mieszanin powyższych materiałów i zbadano ich właściwości reologiczne (MFR) i mechaniczne. Na ich podstawie określono stopień mieszalności i po[...]
EN Polymer material properties received from waste electrical and electronical equipment were investigated. As an example HIPS, ABS and ABS/PC mixtures were prepared. 6 mixtures of considered materials and rheological and mechanical properties were investigated. It was possible to estimate the degree o[...]
14
67%
Nowa Elektrotechnika
2007 nr 2 (30) 20--23
15
67%
Recykling
2005 nr 9 18-18
PL Kontrolę nad podmiotami, które zobowiązane będą do wykonywania zapisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, sprawować będzie Inspekcja Ochrony Środowiska. Do jej zadań należy m.in. prowadzenie rejestru wprowadzających i zbierających sprzęt, prowadzących zakłady przetwarzania i dz[...]
16
67%
Recykling
2005 nr 11 38-39
PL Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym weszła w życie 21 października 2005 r. Jej celem jest dalsza poprawa standardów ochrony środowiska poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ang. Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE)[...]
17
67%
Recykling
2005 nr 11 44-45
PL Rozwój techniki i technologii powoduje powstawanie w coraz krótszym czasie nowych generacji urządzeń, a w konsekwencji znacznych ilości odpadów. Obecnie kraje UE generują 5-6 mln ton odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego rocznie. Znaczna ich część trafia do strumienia odpadów komunalnych i[...]
18
67%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W artykule zasygnalizowano problemy recyklingu spienionych (porowatych) poliuretanów. Skoncentrowano się na trudnościach w odzysku odpadów pochodzących ze sprzętu elektronicznego i elektrycznego w przedsiębiorstwie, którego profil działalności obejmuje zbiórkę i recykling odpadów. Odwołano się do ak[...]
EN It was presented problems of recovery of foamed polyurethane. The focus is stated on the difficulties in the recovery of waste from electrical and electronic equipment in a company whose business profile includes the collection and recycling of waste. Reference is made to the legal acts regulating t[...]
19
67%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu krotności przetwórstwa, metodą wtrysku, na właściwości fizykomechaniczne, przetwórcze i użytkowe polistyrenu nisko i wysoko udarowego. Praktycznym celem pracy było określenie możliwości, recyklingu, materiałowego polimerów styrenowych zwłaszcza odpadów pocho[...]
EN The presents work investigates the effect of injection moulding multiplicity on the physical-mechanical processing and performance properties of polystyrene (PS) and high impact polystyrene (HIPS). The practical objective of the work was to determine the possibility of recycling the polystyrene-base[...]
20
59%
Recykling
2005 nr 11 34-35
PL Po wielu perturbacjach weszła w życie ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Pierwotnie artykuł miał być polemiką z Jerzym Ziają z OIGR, który we wrześniowym numerze "Recyklingu" umieścił rekordową ilość mylnych opinii, ale ostatecznie nakreślony zostanie pozytywny plan przyszłego [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last