Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 45
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odpady elektroniczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
2001 Vol. 35 nr 4 161-166
PL Powszechność i częsta zmiana urządzeń elektronicznych i elektrotechnicznych (EIE) przyczynia się do wytwarzania odpadów, zawierających niejednokrotnie bardzo szkodliwe składniki. Co roku średniej wielkości kraj Unii Europejskiej wytwarza około 1,3 mln Mg tego typu odpadów. Przez długi okres problem [...]
EN Recycling of electronic and electrical industry wastes. Commonness and frequent change of electronic and electronical equipment (E&E) contribute to production of refuse, which many a time constains extremely noxious components. Every year a big country which is a member of European Union produces ap[...]
2
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pierwszej części artykułu wskazują na potrzebę nowego wydajniejszego podejścia do kwestii recyklingu odpadów elektronicznych. Następnie zostają wskazane przyczyny takiej sytuacji. Autorzy wskazują, iż obecnie rozwój nowej generacji urządzeń elektronicznych następuje zdecydowanie szybciej niż dotyc[...]
EN In the first part of the article authors describe the need for efficient recycling of electronic waste. Authors describe shortly few causes for such a new processing method of electronic scrap. Nowadays the development of new generation of electronic devices became more rapid than before, thus short[...]
3
75%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
PL Z uwagi na coraz większe zużycie sprzętu elektrycznego i elektronicznego występuje lawinowy wzrost ilości elektronicznych odpadów tzw. e-śmieci. Dotyczy on nie tylko krajów najbogatszych, ale jest dla nich największym problemem. Odzysk surowców z odpadów elektrycznych i elektronicznych jest uzasadni[...]
EN Due to rapid development of market of electronic goods the quantity of electronic waste is rising as well. Nowadays it is not only the problem of developed countries but for those countriues it seems to be the most severe problem. The recovery of materials present is the good solution due to presenc[...]
4
75%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL Pamięci RAM są podstawową składową komputerowych płyt głównych. Zawiera frakcję organiczną (żywic), mineralną (najczęściej włókno szklane) i metale, głównie miedź, a także metale szlachetne: Ag, Au oraz Pd. W pracy przedstawiono rezultaty zgazowania w atmosferze pary wodnej w skali laboratoryjnej pa[...]
EN RAM memory is a basic part of printed circuit computer board. It consists of organic (resin) fraction, mineral substance (fiberglass) and metals, predominantly copper and precious metals: Ag, Au and Pd. Processing RAM memory by steam gasification on the laboratory scale has been presented in the pap[...]
5
75%
Prace Przemysłowego Instytutu Elektroniki
2006 nr 153 189-196
PL W referacie przedstawiono charakterystykę najczęściej występujących grup odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz ogólny schemat mechanicznego przerobu odpadów wraz z charakterystyką otrzymanych produktów. Podano ceny metali nieżelaznych LME na przestrzeni lat 1995-1 kwartał 2006. Uwzglę[...]
EN The paper presents characteristics of the most popular electric and electronic equipment waste. General description of mechanical treatment of that waste as well as characteristic of the obtained products is presented. LME prices of non-ferrous metals, which can be found in electric and electronic e[...]
6
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Artykuł dotyczy zagadnień związanych z realizacją projektu celowego zamawianego PCZ-013-26 pt. "Krajowy system zbiórki i utylizacji wycofywanych z eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych"
EN This paper presents problems related to recycling and reuse processes implementation of electronic scrap in a prototyped disassembly line four used computers.
7
75%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL Niniejszy artykuł porusza ważny aspekt ochrony środowiska związany z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Masowa produkcja tego typu urządzeń we wszystkich gałęziach przemysłu, a także częsta wymiana zużytego sprzętu na nowy generuje problem recyklingu wycofanych z eksploatacji „elektrośm[...]
EN The article features an important aspect of environmental protection related to worn electric and electronic equipment. Mass production of such equipment in all industrial sectors, along with frequent replacement of old to new equipment, results in the issue of recovery and recycling of no longer us[...]
8
75%
Przemysł Chemiczny
2011 T. 90, nr 7 1412-1418
9
75%
Environment Protection Engineering
2017 Vol. 43, nr 3 287--303
EN e-Waste awareness and behavior of local Polish community has been examined. Specifically, the issue of selective waste electrical and electronic equipment (WEEE) collection has been explored. The main objectives of the research was to evaluate an attitude of the individuals towards e-waste treatment[...]
10
75%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 6 997--1005
11
75%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 7 1390--1394
PL Płytki z obwodami drukowanymi (2 kg) zostały wyjęte ze zużytych telefonów komórkowych (9,3 kg), rozdrobnione i zmielone na 2 frakcje ziarnowe poniżej 1,25 mm (młyn wibracyjny, 8 próbek) oraz poniżej 1,00 mm (młyn młotkowy, 8 próbek). Reprezentatywne próbki obu tych frakcji poddano analizie chemiczne[...]
EN Printed circuit boards (2 kg) were recovered from waste mobile telephones (9.3 kg), disintegrated and grinded into 2 grain fractions up to 1.25 mm (vibration mill, 8 samples) and up to 1.00 mm (hammer mill, 8 samples). The representative samples of both fractions were analyzed for Cu and Ni contents[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2017 z. 104 21--34
PL W artykule przedstawiono najważniejsze kwestie związane z rozwojem idei zrównoważonego rozwoju w obszarze IT. Zawarto w nim tło historyczne zastosowania zasad zrównoważonego rozwoju, którego ostatecznym celem jest redukcja negatywnego wpływu powodowanego przez rozpowszechnione wykorzystywanie infras[...]
EN The paper presents the most important issues connected with development of a sustainable approach in the IT area. It includes the historical background of sustainable principles application, which ultimate goal has been to reduce the negative impact caused by widespread use of computer infrastructur[...]
13
75%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
The article features an important aspect of environmental protection related to worn electric and electronic equipment. Mass production of such equipment in all industrial sectors, along with frequent replacement of old to new equipment, results in the issue of recovery and recycling of no longer us[...]
PL Niniejszy artykuł porusza ważny aspekt ochrony środowiska związany z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Masowa produkcja tego typu urządzeń we wszystkich gałęziach przemysłu, a także częsta wymiana zużytego sprzętu na nowy generuje problem zarówno odzysku, jak i recyklingu wycofanych z [...]
14
63%
Recykling
2013 nr 4 35-35
PL Dlaczego ważne jest to, aby ciągle edukować? Jak trafić do odbiorców, począwszy od dzieci, a na dorosłych skończywszy? W jaki sposób, edukując, znaleźć równowagę pomiędzy ilością a jakością?
15
63%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
2008 Vol. 10 85-94
PL Odpady sprzętu elektronicznego i elektrycznego wg Katalogu Odpadów zaliczane są do grupy odpadów przemysłowych 16 02 09 oraz grupy odpadów komunalnych 20 01 35. Najczęściej klasyfikowane są jako odpady niebezpieczne ze względu na zawartość substancji szczególnie szkodliwych dla zdrowia ludzi i środo[...]
EN Waste of selected electrical and electronic (E&E) equipment appertain to 16 02 09 industrial waste group and 20 01 35 municipal waste group. In view of deleterious substance content, most often E&E , classified as hazardous waste. Among of E&E waste, the greatest part come from computer equipment wa[...]
16
63%
Prace Przemysłowego Instytutu Elektroniki
2006 nr 153 153-163
PL W artykule przedstawiono termiczną utylizację tworzyw sztucznych zawierających halogenowe antypireny, które występują w odpadach elektronicznych w szczególności w płytkach obwodów drukowanych. W wyniku pirolizy takich odpadów można otrzymać 3 rodzaje produktów: a- stała pozostałość, w której nie wyk[...]
EN This paper presents the results of thermal utilization of plastics including halogenated flame retardants, descended from printed circuit boards. Three types of products can be obtained as results of thermal treatment (pyrolysis) of electronic wastes: a - solid residue, devoid of hazardous halogens,[...]
17
63%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: This paper describes the current status of waste electrical and electronic equipment recycling and disposal in Europe, and its impact on the environment, human health and the economy. Design/methodology/approach: The production of electric and electronic equipment is one of the fastest gro[...]
18
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W opracowaniu przedstawiono wyniki badań z procesów niszczenia odpadów elektronicznych przy wykorzystaniu techniki pirolizy i plazmowego dopalania par i gazów powstałych podczas pirolizy odpadów. Badano procesy degradacji dwóch różnych tworzyw sztucznych zawartych w odpadach elektronicznych, tzn. z [...]
EN In the study we have investigated the pyrolysis method integrated with plasma oxidation for degradation of two kinds of plastics form electronic wastes. Computer keyboards (sample land 2) and heterogeneous mixture of printed circuit boards (sample 3) were used as wastes. Sample 3 included organic po[...]
19
63%
Archives of Metallurgy and Materials
2015 Vol. 60, iss. 2B 1217--1220
EN The tin metal could be retractable from wasted tin scrap, sludge, and wasted electroplated solution hydrometallurgical treatment, and purification process. In order to be used as resource of electronic devices, the retracted crude metal should be purified to the extent of higher than 99.9%. In this [...]
20
63%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2016 T. 32, z. 1 155--174
PL Statyczne pola elektryczne są wykorzystywane m.in. w procesach technologicznych, takich jak separacja elektryczna. Separacja elektrodynamiczna jest procesem rozdzielania dwóch lub większej ilości faz stałych, zróżnicowanych pod względem właściwości fizycznych, siłami pola elektrycznego. Zaletą separ[...]
EN Static electric fields are used, among others, in technological processes such as electric separation. Electrodynamic separation is a process of separating two or more solid phases of various physical properties by electric field forces. The advantage of electrodynamic separation is possibility of o[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last