Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 34
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odpady budowlane
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Zmiany społeczne i gospodarcze zachodzące w kraju są pochodną podobnych procesów które miały już miejsce w Europie Zachodniej. Presja społeczna wymusza na przedsiębiorstwach coraz większą dbałość o środowisko naturalne. Równocześnie działające mechanizmy wolnego rynku, stwarzają konieczność poszukiw[...]
EN Social and economic changes taking place in Poland now are the result of similar processes which happened in western Europe in the past. Social pressure has forced companies to take greater care o1 natural environment. At the same time, the mechanisms of free market make it necessary for the compani[...]
2
80%
Inżynieria Ekologiczna
2013 Nr 33 49--60
PL Celem pracy jest przedstawienie procesów związanych z zagospodarowaniem odpadów, które realizowane są na terenie Polski, ze szczególnych zwróceniem uwagi na wykorzystywane w dużych aglomeracjach. Według wielu Planu Gospodarki Odpadami ilości odpadów stale rosną, zarówno w branży budowlanej, jak i in[...]
EN The aim of this paper is to presents the waste management processes, which are implemented on Polish territory, with particular emphasis on solutions applied in large agglomerations. According to many sources (both Waste Management Plan as well as the Statistical Yearbook) the amount of generated wa[...]
3
80%
Management
2012 Vol. 16, no. 1 994-1004
PL W pracy opisano stan gospodarki odpadami budowlanymi w woj. lubuskim w latach 2007-2010. Przeanalizowano sytuację w powiązaniu z całym krajem. Odniesiono się do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami na lata 2009-2012 i prognoz na kolejne lata. W sektorze budownictwa ilości wytwarzanych odpadów sys[...]
EN In the paper the situation of building waste management in the Lubuskie voivodeship in the period of 2007-2010 was described. The situation in relation to the whole state was analyzed. The reference to the provincial plan of waste management for the period of 2009-2012 as well as the forecasts for t[...]
4
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska
2003 z. 45 5-25
PL Dotychczas próby zastosowania w Polsce odpadów budowlanych w postaci gruzu jako kruszywa do podbudów drogowych i w hydrotechnice miały jedynie charakter okazjonalny i nie były uważane za metodę odpowiadającą standardom. Główną przyczyną tego stanu był brak możliwości oceny gruzu jako normowego krusz[...]
EN So far the application of building waste in the form of aggregate for road building and hydrotechnical construction has been sporadic in Poland and not regarded as the standard method. The main reason for this has been the lack of evaluation of rubble as an aggregate and building material. After the[...]
5
80%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Przedastawiono zagadnienie recyklingu odpadów mineralnych i budowlanych jako klucz do zrónoważonej gospodarki surowcami na tle rozwoju tej gałęzi gospodarki surowcowej w Europie i Polsce. Omówiono technologię i tendencje rozwoju mobilnych jednostek recyklingowych. zwrócono uwagę na uwarunkowania pra[...]
EN Recycling of demolished and mineral waste materials is presented as a key to sustaining resources. New environmental protection regulations applied in the 90s in many European countries, including Poland, changed common attitude to waste recycling regarded today as a prospective style of life in the[...]
6
80%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2004 nr 9 2-6
PL Przedsiębiorstwa budowlane zazwyczaj koncentrują się na realizacji inwestycji budowlanej, a pomijają etap prawidłowej utylizacji odpadów. Problem ten bardzo często pojawia się z opóźnieniem, w okresie gwarancji. Odpady bowiem wpływają na jakość oddawanych obiektów i wykonawca musi usuwać pojawiające[...]
7
70%
Management
PL W pracy dokonano zestawienia dokumentów legislacyjnych dotyczących gospodarowania odpadami budowlanymi. Zestawiono wymagania wynikające z ustaw i rozporządzeń "około odpadowych" względem wytwórców, transportujących, odzyskujących i unieszkodliwiających tę grupę odpadów. Przywołano zapisy, odnoszące [...]
EN In the paper the comparison of legislative documents concerning building waste management was conducted. The requirements resulting from "quasi-wasting" acts and regulations towards producers, transporting, recycling and disposing this group of waste were compared. The regulations, which refer to th[...]
8
61%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Artykuł zarysowuje przyczyny wypracowania w rozwiniętych krajach na całym świecie metody projektowania nazywanej Projektowanie uwzględniające rozbiórkę (ang. Design for Deconstruction - DfD). Omówione są podstawowe założenia tej metody i wskazane przykładowe realizacje. Wyjaśniona jest nowatorskość [...]
EN The paper discusses Design for Deconstruction (DfD) - a new design method developed in many countries worldwide. Its background, main issues addressed through DfD and some build examples are presented. The novelty of the method compared to historical cases of reuse of building components is explaine[...]
9
61%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Projektowanie i budowa obwałowań rzek są zadaniami interdyscyplinarnymi. Zagadnienia te wykorzystują osiągnięcia melioracji, budownictwa wodnego, inżynierii lądowej oraz budownictwa lądowego w zakresie budowli ziemnych. Wprowadzona w życie w 2001 roku ustawa "O odpadach" oraz przynależne jej przepis[...]
EN Application of building wastes to construction of the flood bank has been discussed. Some statistics concerning the construction wastes in Poland are presented in the paper. Basic technical properties of some construction wastes are shown. Some results of the application of crushed concrete rubbles [...]
10
61%
Surowce i Maszyny Budowlane
2012 nr 4 55-59
11
61%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2017 z. 2/111 9--16
PL Wraz z procesem starzenia się obiektów budowlanych pojawia się problem zagospodarowania materiałów uzyskanych podczas rozbiórki lub demontażu fragmentów obiektów budowlanych. Wymiana elementów betonowych rodzi problem powtórnego zagospodarowania pozostałych części zbrojenia oraz betonu. W związku z [...]
EN With the aging process of the building objects, the problem of material development obtained during the demolition or dismantling of fragments of the building objects appears. Replacing concrete elements raises the problem of the use of reinforcement elements and concrete. There are frequent situati[...]
12
61%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2017 z. 2/111 17--22
PL Dzięki szybkiemu wzrostowi ludności i gospodarce kraju miliony ton odpadów budowlanych i rozbiórkowych rosną zarówno w składowiskach odpadów, jak i na nielegalnych składowiskach odpadów. Zgodnie z dostępnymi informacjami pochodzącymi z Iraku z gminy Bagdad i Ministerstwem Gmin i Robót Publicznych, n[...]
EN Due to rapid population growth and the country's economy, millions of tonnes of construction and demolition waste are both growing in landfill and illegal landfills. According to available information from Iraq from the municipality of Baghdad and the Ministry of Municipalities and Public Works, the[...]
13
61%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Kruszywo uzyskane z kruszenia wielkogabarytowego gruzu betonowego, zamiast składowania na wysypiskach, może być zużyte na potrzeby budowlane. Zagospodarowaniu tych odpadów jest uzasadnione zarówno ze względów ekonomicznych - koszty transportu, składowania, zakupu nowego kruszywa, jak i ze względów e[...]
EN Recycled aggregate concrete (RAC) obtained from crushed concrete rubble, instead of being stored on a waste dump, can be reused in building industry. Waste management is justified because of economical reasons - costs of transportations, storage and buying a new aggregate, and ecological reasons (de[...]
14
61%
Logistyka
2015 nr 4 8760--8767, CD3
PL W niniejszej pracy przedstawiono możliwości stosowania logistyki odzysku materiałów budowlanych w pracach związanych z remontami i modernizacją obiektów zabytkowych i historycznych. W pracy dokonano podziału metod odzysku materiałów budowlanych oraz przedstawiono przykłady ich zastosowań. Na podstaw[...]
EN In this paper, the possibility of using reverse logistics of demolition waste in renovation and modernization of historic buildings was presented. The paper describes methods of construction materials recovery and provides examples of their applications. On the basis of questionnaires and observatio[...]
15
61%
Logistyka
2015 nr 4 8752--8759, CD3
PL W artykule podjęto tematykę ponownego wykorzystanie materiałów rozbiórkowych, w szczególności w zakresie zagospodarowania kruszywa betonowego w obrębie inwestycji. Analizie poddano ilość i jakość betonu pozyskanego w procesie rozbiórki, a następnie sposób jego ponownego wykorzystania. Szczególną uwa[...]
EN The article applies to management of construction and demolition waste (CDW). The main subject of consideration is apply of recycled concrete aggregate (RCA) to ground strengthening under foundation, as well as another technological activities occurring within the investment were presented. The quan[...]
16
61%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2013 z. 3 (5) 9--16
PL Gospodarowanie odpadami budowlanymi jest zagadnieniem szczególnym w kontekście zmienności ilości i rodzaju ich występowania. Po drugiej stronie wytwarzania odpadów budowlanych, w myśl zrównoważonego rozwoju powinien znajdować się recykling, czy też odzysk, w założeniu zmierzający do całościowego (10[...]
EN The management of construction waste is a significant issue in the context of the changeability of amount and types of occurrence. On the other side of the generation of construction waste, in accordance with sustainable development, should be recycling, or recovery, leading to the assumption of the[...]
17
61%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2012 z. 2 (2) 49--55
18
51%
Surowce i Maszyny Budowlane
2011 nr 1 27-30
19
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2006 Z. 27 239-248
PL Przedmiotem artykułu są kwestie zagospodarowania odpadów budowlanych. W pierwszej części przedstawiono klasyfikację gruzu budowlanego, przyjmując jako kryterium stopień ich zanieczyszczenia. Ażeby móc wykorzystać materiały, z których został wykonany obiekt, jako surowce wtórne, należy już podczas ro[...]
EN In this paper authors presented possibilities of building waste reuse, taking a content of organic and inorganic impurities like a criterion. Waste should be sorted during the demolition in order to use it like a recyclable materials. Authors presented the most popular methods demolition of building[...]
20
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2006 Z. 27 249-259
PL W artykule przedstawiono sposoby gospodarowania odpadami budowlanymi na terenie województwa podlaskiego, zwracając uwagę na aspekty ekonomiczne i ekologiczne problemu. Jako reprezentacyjny przykład pokazano Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach koło Białegostoku, gromadzący na swoich[...]
EN Building waste, especially this which is stored on landfill sites, is a serious ecological and economical problem in Podlaskie Voivodeship. Considerable part of this waste is concrete rubble. After processing it could be reused in road construction industry or in recycled aggregate concrete. There a[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last