Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 42
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odnowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie omówiono rekonstrukcję żelbetowego kolektora kanalizacyjnego przy wykorzystaniu technologii 'relining' polegającej na wprowadzeniu do istniejącego kanału nowego przewodu z tworzyw sztucznych; w omawianym przypadku z rur poliestrowych. Całość przedsięwzięcia obejmowała zarówno projekt jak[...]
EN This paper describes the reconstruction of a reinforced concrete intercepting sewer using the relining technology which consists in the insertion of a new plastic conduit, here made from polyester pipes, into the sewer. The project included both design and realisation. Calculation assumptions concer[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie podjęto próbę oceny efektywności niektórych metod tzw. bezodkrywkowych - ściślej mówiąc realizowanych za pomocą wykopów punktowych, stosowanych do odnowy technicznej systemu wodociągowego i kanalizacyjnego w Warszawie. Stanowi on pewne podsumowanie okresu doświadczeń i badań w zakresie r[...]
EN The attempt to evaluate the efficiency of selected method of excovationless renovation of water supply and wastewater collection system is presented in this material. Exactly saying, method which used spot excovation is described. Period of experiences based on renovation realized in Warsaw municypa[...]
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono rolę jaką spełnia w systemie sieci kanalizacyjnej miasta Wrocławia kolektor 'Odra'. Omówiono konstrukcyjne charakterystyki budowli, historię jej realizacji oraz wyniki badań stanu konstrukcji, przeprowadzonych w latach 90. przez Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej ora[...]
EN The function which the 'Oder' intercepting sewer performs in Wrocław's sewerage network is presented. The structure's design characteristics, its construction history and the results of surveys of its condition conducted in the 90s by the Institute of Civil Engineering of Wrocław University of Techn[...]
4
100%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono program kontroli przewodów kanalizacyjnych powiązany ze schematem procedur zmierzających do oceny stanu przewodu. Zaproponowany algorytm umożliwia podejmowanie przez zarządzającego siecią odpowiedniego do stanu przewodu działań. Jako możliwe działania przyjęto tu zwiększenie częstotliw[...]
EN A sewer inspection program combined with a scheme of sewer condition assessment procedures is presented. The proposed algorithm enables the sewage network administrator to take action depending on sewer's condition. The following action are possible: increase the frequency of inspections, plan of re[...]
5
100%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W wyniku przeprowadzonych badań i obserwacji eksploatacyjnych określono zakresy stosowania różnych technologii odnowy przewodów kanalizacyjnych w powiązaniu z materiałem przewodów odnawianych i materiałem przewodów po odnowieniu. Dominującymi technologiami są renowacja (głównie relining) i tradycyjn[...]
EN The ranges of different rehabilitation technologies of sewer pipelines have been established based on field test and operational observation. The rehabilitation technologies were associated with material of the pipe rehabilitated as well as material of the pipe after rehabilitation process. Renovati[...]
6
100%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Na podstawie przeprowadzonych badań i obserwacji eksploatacyjnych określono zakresy stosowania różnych technologii odnowy i materiałów przewodów kanalizacyjnych. Zwrócono uwagę na materiał przewodów po ich wymianie. Odnawiane przewody są wymieniane najczęściej na rury z PCW. Dominującymi technologia[...]
EN The ranges of different rehabilitation technologies and materials of sewer pipelines have been established based on field test and operational observation in the period of 2000-2003. The rehabilitation technologies were associated with material of the pipe after rehabilitation process. Traditional d[...]
7
88%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W wyniku przeprowadzonych badań i obserwacji eksploatacyjnych określono zakresy stosowania różnych technologii odnowy przewodów wodociągowych w powiązaniu z materiałem przewodów odnawianych i materiałem przewodów po odnowieniu. Dominującymi technologiami są tradycyjna wymiana odkrywkowa i renowacja,[...]
EN The ranges of different rehabilitation technologies of water pipelines have been established based on field test and operational observation. The rehabilitation technologies were associated with material of the pipe rehabilitated as well as material of the pipe alter rehabilitation process. The trad[...]
8
75%
Inżynieria Rolnicza
2009 R. 13, nr 6 295-300
PL Znajomość podstawowych zasad racjonalnej eksploatacji maszyn i urządzeń rolniczych pozostawia wiele do życzenia. W praktyce rolnicy w ograniczonym zakresie wykonują zalecane przez producentów obsługi techniczne. W artykule przedstawiono ten problem na przykładzie gospodarstw z Gminy Żabno.
EN Knowledge of basic principles concerning rational farm machinery and equipment use leaves a lot to be desired. In practice, farmers carry out servicing recommended by manufacturers to a limited extent. In this article the issue is demonstrated using the example of farms located in Żabno Borough.
9
75%
Architektura Krajobrazu
2012 nr 1 73-78
PL Miejski krajobraz Portugalii w XXI wieku jest zdominowany w dużej części przez procesy rewitalizacji. Geneza przemysłowej epoki produkcji wełny w Covilha sięga XVII wieku. Obszar w latach 1980-tych zaczyna się przekształcać w przestrzeni naukowej. UBI (Uniwersytetu da Beira Interior). Celem artykułu[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
2003 nr 71 163-173
PL Omówiono zagadnienie odnowy urządzeń siłowni okrętowej, zwrócono uwagę na potrzebę identyfikacji stanu technicznego tych urządzeń. Przedstawiono metodę prognozowania stanu technicznego urządzenia opartą na badaniach inspekcyjnych oraz zawarto elementy teorii odnowy.
EN The problem of the engine room's machinery renovation is presented in this paper, considering the utmost necessity and importance of the technical state identification of those mechanisms. A method for diagnosing the mechanism's technical state is presented. The method is based on a superintending a[...]
11
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Artykuł dotyczy zagadnień związanych z realizacją projektu celowego zamawianego PCZ-013-26 pt. "Krajowy system zbiórki i utylizacji wycofywanych z eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych"
EN This paper presents problems related to recycling and reuse processes implementation of electronic scrap in a prototyped disassembly line four used computers.
12
63%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2006 R. 14, nr 3 91-100
PL Omówiono aspekty techniczno-ekonomiczne celowości prowadzenia badań z zakresu odnowy maszyn i urządzeń rolniczych. Przedstawiono i sformułowano problem badawczy oraz robocze hipotezy cząstkowe, niezbędne do rozwiązania postawionego problemu.
EN Technical and economic aspects of the usefulness of investigations on the regeneration of agricultural machines and devices were discussed; environmental protection bearings were considered, too. The research problem was formulated as well as the partial working hypotheses, necessary to solving assu[...]
13
63%
Journal of KONBiN
2008 No. 4 (7) 307-326
PL W pracy przedstawiono wyniki oceny niezawodnościowej funkcjonowania systemu dystrybucji wody Krakowa. Podstawę badań stanowiła szeroka baza informacji dotyczących zaistniałych awarii w systemie (1996-2006). Ocena ta obejmowała określenie podstawowych parametrów: parametry strumienia uszkodzeń i odno[...]
EN This paper presents results of detailed reliability analysis of water distribution subsystem operation of Krakow city. Basis of the research was wide base of information of occurred failures during exploitation (1996-2006). These analysis included evaluation of basic factors such as: failure and ren[...]
14
63%
Problemy Eksploatacji
1998 nr 4 227-239
PL Najważniejszymi czynnikami produkcji współdecydującymi o efektywności pracy ludzkiej, w dobie dostosowywania polskiej gospodarki do wymagań UE i podlegającymi procesom gruntownej restrukturyzacji (zarówno w skali makro, jak i mikro) są stan i struktura rzeczowego majątku trwałego. W artykule przedst[...]
EN The main factors of production which determine work efficiency, in the period of Polish economy adaptation to EU demands are tangible property stage and structure subjected to processes of restructurization. The papers presents diversity of fixed assets exploitation in sectors of industry particular[...]
15
63%
Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance
PL W artykule przedstawiono sposób opisu wskaźników niezawodnościowych dla przypadku trójstanowego schematu eksploatacji statku powietrznego z odnową. Do dwustanowego schematu eksploatacji obejmującego stan zdatny i stan niezdatny z możliwością odnowy, dołączono trzeci stan, obejmujący pełną utratę zda[...]
EN This article presents a way of describing reliability coefficients in the case of a 3-state model of airship maintenance with its renovation. The third state, which is full fitness loss (when it is impossible to conduct renovation), was added to the 2-state model of the airship maintenance including[...]
16
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
2005 R. 102, z. 3-M 289--299
PL W artykule przedstawiono propozycję modelu decyzyjnego odnowy parku spalinowych pojazdów trakcyjnych, w którym na podstawie zmiennych decyzyjnych określane są efektywne nakłady na odnowę. W modelu mogą być wykorzystane następujące metody: modele odnowy uprzedzającej, proste i dyskontowe metody oceny[...]
EN In the paper a proposal of decision-making renewal model of diesel traction vehicle fleet was presented. On the basis of decision variables the effective renewal outlays are estimated. In the model the following methods may be used: the model s of the forestall renovation, the simple and discount me[...]
17
63%
Instal
2017 nr 7/8 72--75
PL Na tle dotychczasowych doświadczeń w stosowaniu technologii bezwykopowej odnowy przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych wskazano na problemy dotyczące diagnostyki i oceny stanu technicznego tych przewodów, problemy związane z doborem optymalnych technik bezwykopowych, w tym kryteriów ich doboru. W[...]
EN Issues related to trenchless rehabilitation of water supply pipes and sewers were put against the background of experience of using this technology. Additionally, the problems of pipe diagnostics ana condition assessment, the selection of the optimal trenchless technologies and the selection criteri[...]
18
63%
Journal of Water and Land Development
2017 no. 34 163--172
PL Woda odgrywa istotną rolę w codziennym życiu ludzi. Aby zapewnić klientom stałe dostarczanie wody dobrej jakości, operatorzy wykorzystują sieci wodociągowe, ich głównymi elementami są rury i zawory. W pracy opisano odnawianie sieci wodociągowych w krótkim i długim przedziale czasowym. Zdefiniowano p[...]
EN Water plays an essential role in the everyday lives of the people. To supply subscribers with good quality of water and to ensure continuity of service, the operators use water distribution networks (WDN). The main elements of water distribution network (WDN) are: pipes and valves. The work develope[...]
19
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2018 Nr 2 50--56
PL Sformułowano aktualne krajowe wyzwania dotyczące problematyki bezwykopowej odnowy przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Dotyczą one m.in. badań i oceny stanu technicznego przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, planowania i projektowania ich bezwykopowej odnowy, kryteriów doboru i zasad stos[...]
20
63%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2007 Nr 1 46--47
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last