Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 35
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odnawialne źródło energii
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Przedstawiono kształtowanie się popytu na surowce rolne uprawiane pod kątem wykorzystania w energetyce systemowej. Zgodnie z prawodawstwem polskim i UE określona ilość energii elektrycznej powinna pochodzić z biomasy, a w tym od 2008 r. z upraw rolnych. Uprawy te, głównie rośliny energetyczne wielol[...]
EN Author forecasted the demand formation for agricultural crops (raw materials) cultivated for the use in systematic energetics. According to Polish and the EU regulations, definite quantity of electric energy ought to be generated from biomass, since 2008 - from the field crops. These crops, mainly p[...]
2
100%
Polityka Energetyczna
2012 T. 15, z. 2 115-125
PL Produkcja energii elektrycznej i ciepła w Małopolsce pochodzi głównie z zakładów energetyki zawodowej. W regionie funkcjonuje 24 wytwórców. Większość z nich (6) to duże przedsiębiorstwa energetyczne o mocy powyżej 100MWoraz lokalne ciepłownie komunalne i przemysłowe (15) o mocy poniżej 100 MW. Domin[...]
EN Production of electricity and heat in the Malopolska region comes mainly from the professional power plants. The region has 24 generators. Most of them (6) are a large energy companies with power more than 100 MW and local municipal and industrial (15) heating plants with a capacity below 100 MW. Th[...]
3
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2012 T. 43, nr 3 96-100
PL Przedstawiono koncepcję oceny podstawowych parametrów fizykochemicznych charakteryzujących możliwość energetycznego wykorzystania odpadowej frakcji glicerynowej - produktu ubocznego z produkcji estrów metylowych z olei roślinnych. Na podstawie przeprowadzonych badań dokonano charakterystyki potencja[...]
EN The paper presents a concept of evaluation o f basic physicochemical parameters characterizing possible utility of waste glycerine fraction in energy a by product of the methyl esters production from vegetable oils. On the basis of an investigations the profile of the potential biogenic fuel has bee[...]
4
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono wyniki analiz poświęconych porównaniu kosztów ogrzewania budynków mieszkalnych przy użyciu technologii konwencjonalnych uwzględniając olej opałowy, gaz ziemny, węgiel kamienny, drewno, ciepło z MPEC, energię elektryczną w II taryfie z technologiami opartymi na odnawialnych źródłach ene[...]
EN The results of analyses, concerning the comparison of heating costs of residential buildings, are presented. The costs were calculated taking into account conventional technologies (based on heating oil, natural gas, pit coal, wood fuel, heat supplied from MPEC, II rate electric power) and those bas[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Opolska
PL Przedmiotem publikacji, jest identyfikacja aktualnego stanu rozwoju sektora polskiej energetyki odnawialnej, a także identyfikacja najistotniejszych kryteriów, charakteryzujących techniczny i ekonomiczny aspekt ich wykorzystania w procesach energetycznych. Spośród wielości kryteriów charakteryzujący[...]
EN Profitability of using renewable energy sources is determined by comparing the cost of generating a unit of energy to the price of the same unit of conventional energy which usually comes from coal. Political and legal elements also exert a significant influence on the use of renewable energy. In co[...]
6
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Omówiono wymagania Wspólnoty Europejskiej w zakresie wykorzystania energii odnawialnej oraz działania Sejmu RP zmierzające do przyspieszenia rozwoju energetyki wykorzystującej źródła odnawialne. Przedstawiono możliwość upraw wierzby energetycznej.
EN The requirements of the European Community, concerning the utilisation of renewable energy, are presented. The paper also presents the activity of the Polish Parliament, aiming for the acceleration of the development of the power engineering in this field. The possibility of planting the energetic w[...]
7
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej oznacza podjęcie działań związanych z realizacją wspólnej unijnej polityki energetycznej. Jednym z zasadniczych składników strategii zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Unii jest szersze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Sektor ogrzewnictwa, k[...]
EN The activities connected with the implementation of the EU common energy policy are described. It has been stated that the essential element of the strategy, concerning the EU energy security, is a wider use of the renewable energy sources.
8
100%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
2014 Vol. 16, nr 4 141--152
PL W pracy przedstawiono metody produkcji paliwa z glonów, na przykładach funkcjonujących instalacji przemysłowych. Możliwość wykorzystania glonów jako surowca energetycznego rozpatrywano od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, ale realne bariery w postaci braku wydajnej technologii tłoczenia oleju z[...]
EN The study presents methods for the production of fuel from algae on the examples of already operating industrial installations. The possibility of using algae as an energy source has been considered since the 1970s, but the real obstacles such as the lack of efficient technology for oil extraction f[...]
9
100%
Agricultural Engineering
2015 Vol. 19, No. 2 137--148
PL Celem pracy były badania wpływu aspektów technicznych i ekonomicznych produkcji biogazu ze źródeł rolniczych z uwzględnieniem polskich warunków, mających wpływ na wdrożenie Dyrektywy 2009/28/EC Parlamentu Europejskiego i Rady na promocję użytkowania energii ze źródeł odnawialnych. Badania zawierały [...]
EN The paper aimed at investigating the influence of technical and economical aspects of biogas production from agricultural sources including the Polish conditions, which affacted implementation of the Directive 2009/28/EC of the European Parliament and the Council on the promotion of the use of energ[...]
10
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 3 190--195
PL Artykuł porusza zagadnienia związane z rozwojem energetyki odnawialnej w Polsce. Wychodząc od kwestii uwarunkowań prawnych, określonych na poziomie zarówno krajowym, jak i wspólnotowym, omawia kwestie techniczne, problematykę oceny zrównoważenia technologii i identyfikuje aspekty socjologiczne dotyc[...]
EN The article deals with issues related to the development of renewable energy in Poland. Starting from the issues of the legal conditions at national and Community level, this paper discusses technical issues, sustainability assessment of technologies and also it identifies sociological aspects of th[...]
11
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 5 54--59
PL Przedstawiony artykuł opisuje możliwość pracy wielofazowego, przekształtnikowego systemu przetwarzania energii, w przypadku utraty jednej z faz maszyny. System taki, w przeciwieństwie do swoich 3-fazowych odpowiedników, może pracować bez jakiejkolwiek modyfikacji algorytmu sterowania, jednak skutkuj[...]
EN This paper presents an operation of a fault-tolerant algorithm for multiphase energy conversion system during machine’s open-phase fault. These systems, unlike their 3-phase counterparts, are able to work in faulted condition without any modification in control algorithm. However, this approach resu[...]
12
100%
Proceedings of ECOpole
2013 Vol. 7, No. 2 721--725
PL Tworzenie nowej, unijnej gospodarki w zakresie odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej wymaga w ciągu najbliższych lat dodatkowych inwestycji ograniczających emisje gazów cieplarnianych oraz wprowadzania rozwiązań ograniczających wykorzystywanie kopalnych surowców mineralnych. Uwarun[...]
EN Forming a new management of renewable energy resources and low emission industry in the European Union requires additional investments during the coming years to reduce emission of greenhouse gases and to implement solutions that reduce the use of mined minerals resources. Climate and economic condi[...]
13
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika
PL Artykuł dotyczy analizy możliwości budowy instalacji do zgazowania odpadów drzewnych jako źródła czystej energii eklektycznej i cieplnej produkowanej w skojarzeniu. Zgazowanie biomasy, nie tylko drzewnej, ale także odpadów wysypiskowych czy biologicznych odpadów technologicznych z przetwórstwa spoży[...]
EN The paper concerns with analysis of the possibility of building installation for wood waste gasification as a source of clean power and heat produced in association. Biomass gasification, not only wooden biomass but also dump waste or biological waste of technological food processing, is the process[...]
14
100%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
2017 Vol. 65, nr 4 469--478
EN In the paper, the concept of a permanent magnet synchronous generator (PMSG) with uniquely designed stator windings for wind turbines is presented. Two 3-phase windings in the stator are used, one of which is connected in the star, while the other in the delta configuration. Six-pulse rectifiers, mu[...]
15
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Obecnie systemy elektroenergetyczne za sprawą nieustannie zwiększającego się popytu na energię elektryczną, przechodzą zauważalne zmiany pod wieloma względami. Rozwój tych systemów, nie tylko widoczny jest pod względem wykorzystanych rozwiązań teleinformatycznych oraz urządzeń inteligentnej auto[...]
EN Present development of electric power systems is not only apparent in terms of utilized ICT (Information and Communication Technologies) solutions and smart automation devices controlling technological processes, but also the new concept of two-way information and energy flow. Modernization of t[...]
16
100%
Architecturae et Artibus
PL Idea osiedla ekologicznego wywodzi się z zasad zrównoważonego rozwoju. W ciągu ostatniej dekady nastąpiła wyraźna ewolucja i rozwój dominujących tendencji w podejściu do kształtowania środowiska mieszkaniowego. Związane jest to z rozwojem myśli ekologicznej oraz nowymi możliwościami w dziedzinie tec[...]
EN The idea of an ecological housing estate comes from the principles of sustainable development. Over the past decade, there has been a clear evolution and development of the dominant tendencies in the approach to shaping the housing environment. This is related to the development of ecological though[...]
17
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2019 R. 95, nr 6 27--31
PL W artykule analizowano optymalne warunki integracji do systemu energetycznego źródła energii odnawialnej. Zaproponowano metode symulacji uwzględniając warunki ekonomiczne i minimum strat przesyłowych. Do optymalizacji wykorzystano aktywny system adaptacyjny.
EN The article devoted creating optimal conditions for the integration of renewable energy source (RES) into electric grids, which were designed with power from centralized generation at large power plants. The possibility of simultaneous optimal functioning of electric grids and renewable energy sourc[...]
18
100%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
2014 Nr 4 (115) 34--38
19
80%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 5 237-242
PL W pracy przedstawiono wyniki badań mających na celu określenie potencjału energetycznego i przewidywanych możliwości jego wykorzystania dla powiatu gołdapskiego leżącego w północno-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Warunki klimatyczne i gospodarcze powiatu określają jego potrzeby [...]
EN The study presents research findings which purpose is to determine the energy potential as well as the expected possibilities of its use for the gołdapski district located in the northern - eastern part of warmińsko -mazurskie voivodeship. Both climate and economic conditions of the district determi[...]
20
80%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2009 R. 17, nr 1 93-104
PL Olej napędowy (ON) pochodzenia mineralnego, zużywany w gospodarstwie rolnym do napędzania ciągników i maszyn samojezdnych, stanowi 35-55% łącznego zużycia nośników energii zużywanych w gospodarstwie w skali roku (w przeliczeniu na wartość energetyczną). Wskazuje to na konieczność poszukiwania możliw[...]
EN Fossil diesel oil used on farms for driving tractors and other machines reaches 35 to 55% of total energy consumed for farming and household needs per year. Thus, replacing the fossil fuel with renewable fuels ought to be advantageous in economic, social and environmental aspects. John Deere Werke, [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last