Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 1048
first rewind previous Strona / 53 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odnawialne źródła energii
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN The paper presents method of renewable resources risk assessment. Method ensue estimate renewable resources variability in long period of time and enable evaluating risk value. Applying this method, it is possible to determine the confidence intervals for parameters describing renewable energies res[...]
2
63%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Odnawialne źródła energii (OŹE) pokrywają ok. 60% zapotrzebowania energetycznego państw Unii Europejskiej (UE). W najbliższej przyszłości planuje się stały wzrost udziałów związanych z OŹE. Komisja Europejska uważa, że promocja OŹE przyczyni się do ochrony środowiska i obniżenia zależności energetyc[...]
EN Renewable energy covers approx. 6% of energy demand in the countries of European Union. In the nearest future a continuous increase of renewable energy share is foreseen. The suggestion of European Commission is to promote renewable energy, which protects environment and decreases energetic dependen[...]
3
63%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Celem referatu jest wykazanie, iż obecna strategia rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce wymaga dalszego doskonalenia w zakresie specyficznych aspektów gospodarczych, finansowych, promocyjnych, edukacyjnych i innych oraz przedstawienie propozycji wykorzystania doświadczeń irlandzkich - przy [...]
EN The aim of the article is to prove that the present strategy for development of renewable sources of energy in Poland should be subject to further improvement as far as specific economical, financial, promotional, educational and other aspects are concerned, and that to achieve this one might take a[...]
4
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2012 Nr 3(96) 201-205
EN The paper deals with the load characteristics of permanent magnet synchronous generators (PMSGs) operating stand-alone at constant rotor speed and connected to R or RL type linear loads. It is show that assuming a pure resistive linear load (power factor cos = 1) it is possible to design the PMSG s[...]
5
63%
Rynek Instalacyjny
2011 Nr 9 31-34
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy termodynamicznej i ekonomicznej współpracy pompy ciepła z wodnym akumulatorem ciepła w budynku jednorodzinnym.
6
63%
Energetyka
2008 nr 3 194-197
PL Systemy wykorzystujące energię odnawialną są w większości systemami generacji rozproszonej. Generacja rozproszona może mieć pozytywny wpływ na niezawodność zasilania przez szybszą odbudowę systemu po awariach, może poprawić niezawodność u odbiorcy oraz redukować głębokość zapadów napięcia. Nie można[...]
EN The most of renewable energy systems are distracted generation systems. These systems can have positive influence on reliability of supply, by faster rebuilding power network after failure, can improve reliability of supply to all kinds of customers and can reduce depth of voltage collapse. It can't[...]
7
63%
Energetyka
2006 nr 10 777-781
8
63%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W pracy zaprezentowano wyniki analizy i ewaluacji aktualnych krajowych metod rekomendacji stosowania w budynkach instalacji energetycznych wykorzystujących istniejące zasoby OZE, w celu zbilansowania zużycia energii w różnych formach jej użytkowania w budynku. Analizą objęto aktualny stan regulacji [...]
EN This paper presents the results of the analysis and evaluation of the current Polish methods of recommendations how to use renewable energy sources (RES) in buildings. These recommendations are related to the use of existing RES resources, in order to balance the various forms of energy in a buildin[...]
9
63%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL Systemy wykorzystujące energię odnawialną są w większości systemami generacji rozproszonej. Generacja rozproszona może mieć pozytywny wpływ na niezawodność zasilania przez szybszą odbudowę systemu po awariach, może poprawić niezawodność u odbiorcy oraz redukować głębokość zapadów napięcia. Jednym z [...]
EN The systems which use renewable energy are mostly distributed generation systems. Distributed generation may have positive influence on the reliability of energy supply due to faster recovery of the system after breakdowns. Additionally, it may improve the reliability at the user's and reduce the de[...]
10
63%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie alternatywnych źródeł energii, które są dostępne w naszej współczesności. Sektor energetyczny powinien się rozwijać i wprowadzać innowacje. To nie jest tylko problem energetyki. Rządy wszystkich krajów powinny otworzyć nowe możliwości wykorzystania odna[...]
EN The aim of this article is to present alternative sources of energy which are available in today's world. We have to believe that the energy sector cannot stand still and should innovate. Moreover, it is not only the energy sector issue. Governments of all countries should open to new opportunities [...]
11
63%
Rynek Instalacyjny
2007 Nr 11 39--41
PL Ze względu na fakt, iż węgiel, a także inne paliwa kopalne pozostaną głównym źródłem energii w dającej się przewidzieć przyszłości (obecnie węgiel zaspokaja ponad 25% światowego zapotrzebowania na energię i służy do produkcji 40% światowej energii elektrycznej) rośnie zainteresowanie wychwytywaniem [...]
12
63%
Przegląd Komunalny
2003 nr 1 51-51
PL Rozpoczął się nowy 2003 rok, należałoby zatem pokusić się o podsumowanie największej imprezy ekologicznej w rejonie Europy Środkowej i Wschodniej. Mowa oczywiście o czternastej edycji Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO 2002, które obyły się w dniach 19-22 listopada w Poznaniu. Patronem imp[...]
13
63%
Czysta Energia
2010 Nr 1 9-9
PL W rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne (P.e.) oraz o zmianie niektórych innych ustaw przewidziano szereg rozwiązań mających na celu wsparcie energii wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii.
14
63%
Rynek Instalacyjny
2007 Nr 6 79--81
PL Każde urządzenie mechaniczne ulega uszkodzeniu. Zadaniem producenta jest stworzenie takiej konstrukcji, aby dane urządzenie pracowało przez określoną liczbę lat. Zwyczajowo nazywa się to okresem eksploatacji. W artykule opisano znamienne przypadki niewłaściwego wykonania instalacji, które w efekcie [...]
15
63%
Rynek Instalacyjny
2007 Nr 4 61--62
PL W licznych opracowaniach dotyczących energii niekonwencjonalnej, w tym odnawialnej, jej zasoby wyrażane są w jednostkach masy paliwa umownego. Procedura ta nie jest właściwa. W artykule podkreślono, iż druga zasada termodynamiki w oparciu o pojęcie entropii i egzergii pozwala ocenić przydatność ener[...]
16
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2009 Nr 84 157-160
EN Devices destined to convert renewable energy (wind, water) to mechanical energy – wind and water turbines – have generally low speed. So, it is necessary to use gears, which generate losses, noises and decreased reliability of construction. The best solution is using low-speed generators in this typ[...]
17
63%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2005 nr 12 468-470
PL W artykule przedstawiono pięć typów rozwiązań technologicznych ogniw paliwowych, a są to ogniwa: polimerowe, alkaliczne, kwasowe, węglanowe i tlenkowe. W końcowej części artykułu zwrócono uwagę na możliwe obszary zastosowań praktycznych takich ogniw.
EN Five various types of technical solutions of fuel cells have been presented, namely: polymer, alkaline, phosphoric acid, molten carbonate and solid oxide ones. The possible application of these fuel cells have been discussed in the final part of the paper.
18
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2009 z. 26 123-132
PL W artykule przedstawiono wyniki symulacji zużycia energii budynku jednorodzinnego zasilanego z różnych źródeł energii przy wykorzystaniu różnych instalacji ogrzewania,chłodzenia i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz przy zróżnicowanej izolacyjności przegród. Obliczenia przeprowadzono przy wyko[...]
EN In this paper results of simulations of energy use of a single-family house for different variants of heating, cooling and hot water systems and insulation of building elements (wall, floor, ceiling) have been shown. Calculations have been performed using a simulation program created specifically fo[...]
19
51%
Logistyka
PL Transport w produkcji biopaliw powinien odbywać się na możliwie małych odległościach dlatego celowe jest wykorzystanie małych lokalnych przetwórni przetwarzających biomasę na półprodukty lub biopaliwa. Zgodnie z ogólnymi zasadami celowe jest wykorzystanie pełnych ładowności środków transportowych. W[...]
EN The use of fossil fuels causes in the form of the consequences of atmospheric emissions of various pollutants. Most are expressed in terms of carbon dioxide equivalent. Therefore, the use of renewable fuels, a trend emerged in recent years. It aims to improve the balance of CO2 in the atmosphere, bu[...]
20
51%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
2013 Nr 1(9) 5--14
PL W referacie przedstawiono pewne problemy dotyczące badań zaburzeń elektromagnetycznych wytwarzanych przez odnawialne źródła energii. Na wstępie omówiono rodzaje tych zaburzeń, koncentrując się głównie na zaburzeniach impulsowych oraz przedstawiono możliwe skutki ich oddziaływania dla ludzi i środowi[...]
EN The paper presents a number of concerns related to studies of electromagnetic interference produced by renewable energy sources. Firsty, the paper describes types of interference, focusing mainly on impulse disturbances and possible impact on people and the environment. Next, the evaluation methods [...]
first rewind previous Strona / 53 next fast forward last