Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 94
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odmiana
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 1 199-204
PL W pracy przedstawiono wyniki badań polowych dotyczących wpływu choroby wirusowej Rizomani na plonowanie, biologiczną zawartość cukru i związków melasotwórczych w korzeniach buraków cukrowych. W warunkach laboratoryjnych określono wpływ odmiany (składu chemicznego) na wybrane cechy mechaniczne świeży[...]
EN The paper presents results of field tests concerning the impact of Rizomania viral disease on cropping, and biological content of sugar and molasses producing compounds in sugar beet roots. The research allowed to determine in laboratory conditions the impact of variety (chemical constitution) on se[...]
2
100%
Architektura Krajobrazu
2008 nr 4 54-55
3
100%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W pracy podjęto próbę wytworzenia aplikacji, która potrafi rozpoznać wybrane odmiany jabłek tylko i wyłącznie na podstawie ich wyglądu zewnętrznego, czyli głównie koloru i kształtu. Ilość i różnorodność występujących odmian oraz możliwość deformacji poszczególnych owoców sprawia, że celowe okazuje s[...]
EN The paper seeks to establish the application, which will recognize the variety of apples and only on the basis of their appearance that is mainly the color and shape. The number and diversity of existing varieties and the possibility of deformation of each fruit makes it advisable to apply the metho[...]
4
100%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W pracy podjęto próbę rozpoznawania odmian jabłek na podstawie ich cech charakterystycznych, z wykorzystaniem wybranych metod sztucznej inteligencji. W tym celu zastosowano wybrane topologie sztucznych sieci neuronowych, jako narzędzi do identyfikacji jabłek na podstawie ich cyfrowych obrazów.
EN The paper attempts to identify varieties of apples on the basis of their characteristics, using the chosen methods of artificial intelligence. For this purpose were used the selected topologies of artificial neural networks as tools to identify the apples on the basis of their digital images.
5
100%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Celem badań było porównanie zachwaszczenia 9 odmian pszenicy jarej: Vinjett, Bombona, Parabola, Tybalt, Nawra, Raweta, Bryza, Zadra, Żura, uprawianych z wsiewką roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami w systemie ekologicznym. Badania przeprowadzono w latach 2008-2010 w Stacji Doświadczalnej [...]
EN The aim of the research was to compare the competitive ability against weeds of 9 spring wheat varieties: Vinjett, Bombona, Parabola, Tybalt, Nawra, Raweta, Bryza, Zadra, Żura cultivated with undersown crop of small-seeded papilionaceous plants and grasses in organic system. The study was conducted [...]
6
100%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Rozwój rolnictwa ekologicznego wspierany przez UE od wielu lat, jest także wpisany w Polsce do Programu Rozwoju Ob-szarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ograniczenia w stosowaniu nawozów mineralnych i środków ochrony roślin w produkcji ekologicznej sprawiają, że wymagania w stosunku do odmian są więks[...]
EN The development of organic agriculture, supported in UE for many years is also listed in Polish Program of Rural Devel-opment for years 2007-2013. Restricted use of mineral fertilizers and pesticides in organic production causes higher re-quirements concerning cultivars than in conventional one. The[...]
7
100%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W latach 2008-2009 w Instytucie Warzywnictwa w Skierniewicach prowadzono badania nad oceną kilku odmian fasoli na suche nasiona pod kątem ich przydatności do upraw ekologicznych. Badano odmiany o nasionach białych (Katarzynka i Igołomska), czerwonych (Augusta, Rawela, Wawelska) i czarnych ( Nigeria)[...]
EN During 2008-2009 in Research Institute of Vegetable Crops in Skierniewice the trials were conducted to assess several dry bean cultivars for organic production. Following Polish bred cultivars were examined: Katarzynka and Igołomska (both of white seeds), Augusta, Rawela, Wawelska (red seeds) and Ni[...]
8
84%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Celem pracy była analiza plonowania wybranych odmian pszenicy ozimej w warunkach zróżnicowanej wysokości ścierniska i różnych systemów uprawy roli. Badania przeprowadzono w latach 2008-2010 na glebie kompleksu żytniego dobrego. Doświadczenie trzyczynnikowe założono w układzie split-split-plot. Czynn[...]
EN The study analysed yielding of selected winter wheat cultivars under conditions of differentiated stubble height and various soil tillage systems. Investigations conducted within years 2008-2010, were localized on good rye soil complex. Experiment in split-split-plot design included three experiment[...]
9
84%
Inżynieria Rolnicza
PL Wiedza na temat związku pomiędzy względnym modułem sprężystości rdzenia kolby, a mieszańcem kukurydzy odgrywa istotną rolę przy projektowaniu procesów zbioru kukurydzy i parametrów pracy maszyn. Wyniki przeprowadzonego testu Tukey'a wykazały, że nie ma statystycznie istotnej różnicy w średniej warto[...]
EN The knowledge of the influence of corn variety on the mechanical properties of corn cob pith is also of importance in the design and performance of harvesting and processing machines. The objectives of this study were to characterizing of influence of corn variety and sample drowing of sections from[...]
10
84%
Inżynieria Rolnicza
PL Praca zawiera wyniki badań nad energochłonnością bezpośrednią procesu rozdrabniania nasion przy użyciu rozdrabniacza tarczowego. Rozdrabnianie prowadzono przy dwóch wielkościach szczeliny roboczej (0,05 mm, 0,9 mm) na nasionach siedmiu gatunków roślin uprawnych, w tym 6 odmian pszenicy, 3 odmiany ku[...]
EN The work contains results of research on direct energy consumption in the seed crushing process with a disk crusher. Crushing was done with two sizes of the working slot (0.05 mm, 0.90 mm) with seven species of crops, including 6 wheat varieties, 3 corn varieties, 3 barley varieties and one variety [...]
11
84%
Inżynieria Rolnicza
PL Wiedza na temat związku pomiędzy odpornością na ściskanie ziarniaka a odmianą mieszańca kukurydzy jest szczególnie ważna dla projektowania procesów zbioru kukurydzy i parametrów pracy maszyn. Wyniki przeprowadzonego testu Tukey'a wykazały statystycznie istotne różnice wartości odporności na ściskani[...]
EN The paper presents characterizing of influence of corn variety and strength along axis the thickness, width and length of grain on the values of compressive strength for corn grain under static longitudinal stress between parallel flat plates. The data obtained in the tests were analyzed statististi[...]
12
84%
Inżynieria Rolnicza
2009 R. 13, nr 5 109-114
PL Na plantacji ziemniaków gospodarstwa rolnego Top Farms Głubczyce oceniano wpływ deszczowania na wartość współczynnika tarcia kinetycznego bulw. Badaniami objęto dwie odmiany ziemniaków w kombinacji nawadnianej i nie nawadnianej. Zakres badań obejmował pomiar: zewnętrznego współczynnika tarcia kinety[...]
EN The research involved the evaluation of sprinkling irrigation impact on the value of tuber kinetic friction factor and was conducted at potato plantation on the farm "Top Farms" in Głubczyce. The research covered two potato varieties in the irrigated and non-irrigated combination. The scope of the r[...]
13
84%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 4 309-317
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących wybranych cech fizycznych ziarna orkiszu pszennego. Określono masę tysiąca ziaren, ich masę właściwą, a także cechy geometryczne, wyliczając na tej podstawie współczynniki kształtu oraz pole powierzchni i objętość pojedynczych ziaren. Badane odmiany ork[...]
EN The work presents results of tests concerning selected physical characteristics of the spelt grain. The weight of one thousand grains, their mass density and geometrical features were determined and shape coefficients and the area and the volume of individual seeds were calculated on that basis. The[...]
14
84%
Inżynieria Rolnicza
PL Chmiel jest rośliną wieloletnią. Uprawa plantacji przez wiele lat wiąże się z corocznym obniżaniem się plonu. W celu odmłodzenia plantacji, jak również uprawy bardziej przydatnych w przemyśle browarniczym odmian, wskazane jest przesadzanie roślin na starszych plantacjach. Producenci chmielu potrzebu[...]
EN Hop is a perennial plant. The cultivation of the plantation for many years involves the gradual decrease of yield every year. For the purpose of rejuvenation of the plantation and the cultivation of varieties that are more useful in the brewing industry, the transplantation of plants from older plan[...]
15
84%
Inżynieria Rolnicza
PL Uprawa kukurydzy na ziarno w warunkach klimatycznych naszego kraju wiąże się z ryzykiem straty plonu, miarą którego jest prawdopodobieństwo dojrzewania kukurydzy. Ryzyko jest mniejsze dla odmian wcześniej dojrzewających i w regionach kraju o wyższej średniej temperaturze w okresie wegetacji. W pracy[...]
EN Cultivation of maize for grain under the climatic conditions of our country coincides with a certain risk of the loss of yield, the measure of which is the probability of maize ripening. The risk is lower with earlier ripening varieties and in the regions with the higher mean temperature during the [...]
16
84%
Inżynieria Rolnicza
PL Badano wpływ cech odmianowych na wartość współczynnika tarcia kinetycznego bulw. Badania przeprowadzono na polach gospodarstwa rolnego Top Farms Głubczyce. Badaniami objęto pięć odmian ziemniaków uprawianych na glebie średnio zwięzłej. Zakres badań obejmował pomiar: współczynnika tarcia kinetycznego[...]
EN The influence of varietal characteristics on the coefficient of the kinetic friction of bulbs. The research was conducted on the fields of the Top Farms Głubczyce farm. The study covered five potato varieties grown in medium-compact soil. The range of research included: measuring the kinetic frictio[...]
17
84%
Inżynieria Rolnicza
PL Różnice w wielkości i kształcie ziemniaków oraz ich podatności na uszkodzenia powodują, że są one trudne w obróbce i sortowaniu, poza tym jako materiał biologiczny reagują z dużą zmiennością na działanie czynników zewnętrznych [Budyn 1993]. W procesie sortowania dużą rolę odgrywają, takie cechy ziem[...]
EN Differences in the size and shape of potatoes and their susceptibility to damage make them difficult to handle and sort, and as a biological material they react to external factors with a great variance [Budyn 1993]. Such characteristics of potatoes as their length, width and thickness play a major [...]
18
84%
Inżynieria Rolnicza
2009 R. 13, nr 1 281-288
PL Już od dłuższego czasu w Zakładzie Rolnym w Slatinach prowadzone są badania odmian buraka cukrowego. W badaniach wykorzystuje się średnio 35 odmian. Co roku w badanych odmianach mierzony jest plon korzenia i liści buraka cukrowego, liczba korzeni na hektar, zawartość cukru, plon przy zbiorze kombajn[...]
EN For quite a long time now Agricultural Plant in Slatiny has been carrying out a research on sugar beet varieties. On average, 35 sugar beet varieties are used in the research. The following parameters are measured every year in analysed varieties: crop of sugar beet root and leaves, number of roots [...]
19
84%
Inżynieria Rolnicza
PL Badano wpływ nawadniania plantacji ziemniaków na wskaźniki sferyczności oraz wartość zewnętrznego współczynnika tarcia kinetycznego bulw. Badania przeprowadzono na polach gospodarstwa rolnego Top Farms Głubczyce. Porównywano trzy odmiany ziemniaków nawadnianych i nie nawadnianych uprawianych na gleb[...]
EN The research covered the impact of potato plantation irrigation on tuber spherical shape index and the value of external kinetic friction coefficient. The research was carried out in the fields of the Top Farms Głubczyce farmstead. Three varieties of irrigated and not irrigated potatoes grown in med[...]
20
84%
Inżynieria Rolnicza
PL W latach 2004-2006 analizowano plonowanie odmian pszenicy ozimej w zależności od sposobu uprawy roli, terminu i gęstości siewu na glebie płowej - piasku gliniastym mocnym zalegającym na glinie lekkiej. Wysiano 6 odmian pszenicy ozimej w warunkach uprawy bezpłużnej i konwencjonalnego sposobu uprawy r[...]
EN In the years 2004-2006 yielding of winter wheat cultivars in Lower Silesian conditions was analysed as depending on the mode of tillage, density and term of sowing. In treatments with ploughless and conventional tillage there were sown five winter wheat cultivars. The seeds were sown in three terms [...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last